• Tartalom
Oldalmenü

7/2017. (V. 17.) BM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról1

2017.05.18.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[Az Szmtv. végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése, illetve a Harmtv. végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 142. § (4) és (5) bekezdése szerinti, a kitoloncolás feltételeinek megteremtése iránti intézkedések keretében a Rendőrség, illetve a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) különösen:]

e) szükség esetén kiállítja a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti európai úti okmányt.”

2. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet
a) a harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozat, valamint
b) a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. § A Rendelet 3. §-ában az „53. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „53. § (1) és (2) bekezdése” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 19. napjával.