• Tartalom

7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről

2018.01.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 11. pontjában, a 7. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 12. pontjában, a 8. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 13. pontjában, a 9. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a rádióberendezés forgalmazásához szükséges megfelelőségértékelésre és megfelelőségigazolásra terjed ki, olyan rádióberendezés esetén, amely kizárólag a rendvédelemhez, a honvédelemhez, a nemzetbiztonsághoz vagy a bűnmegelőzéshez és a bűnüldözéshez kapcsolódó tevékenység célját szolgálja.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló NMHH rendelet szerinti felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó),

b) a gyártóra és

c) azon természetes és jogi személyre, amely az (1) bekezdés szerinti rádióberendezés megfelelőségének értékelése és igazolása vonatkozásában jár el.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodó hatóság által 2002. április 5-e előtt kiadott rádióengedély alapján üzemeltetett rádióberendezésre,

b) a felhasználó által az Európai Gazdasági Térség piacáról beszerzett – az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, EU-megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező – rádióberendezésre és

c) azon kettős felhasználású rádióberendezésre, amely az (1) bekezdésben szereplő tevékenységek céljára is használható.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. ellenőrző szervezet: a felhasználó irányítását ellátó miniszter által alapított, a rádióberendezés alapvető követelményeknek való megfelelőségének megállapítására jogkörrel rendelkező szervezet;

2. megfelelőségértékelési eljárás: az az eljárás, amely bizonyítja a rádióberendezéssel kapcsolatos, e rendeletben foglalt alapvető követelmények teljesülését;

3. megfelelőségértékelő szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény által meghatározott fogalom.

(2) E rendeletben alkalmazott rádióberendezésekkel kapcsolatos egyéb fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerint kell értelmezni.

3. § A rádióberendezést úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a következő alapvető követelményeknek:

a) megfelelő védelmet nyújtson az életet, a testi épséget és az egészséget károsító hatásai ellen, amelynek érdekében különösen biztosítsa

aa) a közvetlen vagy közvetett érintkezés által okozott fizikai sérülés vagy más ártalom veszélyének elkerülését,

ab) az üzemeltetés során fellépő olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás elkerülését, amely veszélyt okozhat;

b) az elektromágneses összeférhetőség biztosítása érdekében

ba) a keltett elektromágneses zavarás mértéke ne haladja meg azt a szintet, amely az elektronikus hírközlő berendezések rendeltetésszerű üzemeltetését akadályozza,

bb) a rendeltetésszerű üzemeltetés során az elektromágneses zavartűrés olyan szintű legyen, hogy mellette a rádióberendezést a használat elfogadhatatlan minőségi romlása nélkül lehessen üzemeltetni;

c) a káros zavarás elkerülése mellett a rádióspektrum hatékony használatát biztosítsa.

4. § (1) Az alapvető követelményeknek való megfelelést megfelelőségértékelési eljárásban kell megállapítani, amelyet

a) a gyártó,

b) az ellenőrző szervezet vagy

c) más megfelelőségértékelő szervezet

(a továbbiakban együtt: megfelelőségértékelő szervezet) folytathat le.

(2) A gyártó a megfelelőségértékelési eljárása során műszaki dokumentációt készít, amely az összes olyan módszer lényeges elemét tartalmazza, amellyel a gyártó a rádióberendezés 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelését támasztja alá.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek a megfelelőségértékelési eljárást – a gyártó által elkészített – műszaki dokumentáció tartalmának elemzésével és az elemzés eredményétől függően a rádióberendezés vizsgálatával kell lefolytatni.

(4) Ha a rádióberendezés megfelelőségét a megfelelőségértékelési eljárás alapján a megfelelőségértékelő szervezet megállapítja, arról az 1. melléklet szerinti megfelelőségigazolást állít ki.

(5) A rádióberendezés – ha jogszabály egyéb követelményeket nem állapít meg – akkor forgalmazható, ha a (4) bekezdésben meghatározott megfelelőségigazolással rendelkezik.

(6)1 A megfelelőségigazolás és a kapcsolódó műszaki dokumentáció eredeti példányát – az okiratot kiállító – megfelelőségértékelő szervezet őrzi, és a hatósági ellenőrzési jogkörében eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának felhívására rendelkezésre bocsájtja a megfelelőségigazolást és a kapcsolódó műszaki dokumentációt.

5. § Nem kell e rendelet szerinti megfelelőségigazolást kiállítani azon rádióberendezésre, amely rendelkezik a NATO illetékes szervének vagy más NATO-tagállamnak a rádióberendezés alapvető követelményeknek való megfelelőségét megállapítani jogosult szervezete által kiállított igazolással.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7–10. §2

1. melléklet a 7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelethez

A megfelelőségigazolás tartalma

1. Rádióberendezés azonosításához szükséges adatok (termék-, típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszám és más adat):

2. A kiállító szervezet neve és címe:

3. Az 1. pontban meghatározott rádióberendezés a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben foglalt alapvető követelményeknek megfelel.

4. Ezt a megfelelőségigazolást alátámasztják a következő dokumentumok:

5. További információk:

6. Az igazolást kiállító szervezet:

(a kiállítás helye és dátuma):

(név, beosztás) (aláírás):

1

A 4. § (6) bekezdése a 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére