• Tartalom

7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet

7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról1

2017.10.01.

Az 1. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosítása

1. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A pótdíjak és az aukciós bevételek díjmegállapítás szempontjából történő kezelésére vonatkozó útmutatást a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.”

2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

2. § (1) A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában]

e) elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a gázévre vonatkozóan kell megfizetnie
ea) a 22. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak,
eb) a 22. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen csak olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely nincs távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátva,
ec) a 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen legalább egy olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely nincs távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátva,
f) elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak az 1. melléklet szerinti földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetnie,
g) elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén a rendszerhasználó annak az elosztási átszállítást végző földgázelosztónak fizet, akinek az általa üzemeltetett elosztóvezetékén a földgáz átszállításra kerül,
gy) elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó, 22. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak a földgázmennyiség energiamennyiségre (kWh) átszámított értékéért kell fizetnie,
h) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött kapacitás (kWh/h) alapján a szerződéses időszakra vonatkozóan kell megfizetnie
ha) a 22. § (2) bekezdés c) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen legalább egy, távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátott fogyasztásmérővel rendelkezik, vagy
hb) a 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, és a felhasználó a rendszerhasználati szerződésben szereplő felhasználási helyen csak távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátott fogyasztásmérővel rendelkezik, vagy
hc) a 22. § (2) bekezdés d)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó vagy azt ellátó rendszerhasználónak, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem jogosult,”

(2) Az R1. 1. § (1) bekezdés ny) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában]

ny) gáznapi középhőmérséklet:
nya) a szállítási rendszerüzemeltető és a rendszerhasználó eltérő megállapodása hiányában az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti átadási-átvételi ponthoz tartozó, a 3. melléklet szerint megfeleltetett mérési ponton az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) órás adataiból az ÜKSZ szerint meghatározott átlagos hőmérsékletérték,
nyb) a földgázelosztó és a rendszerhasználó eltérő megállapodása hiányában az adott felhasználási helyet ellátó, az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aab) alpontjai szerinti átadási-átvételi pontokhoz tartozó, a 3. melléklet szerint megfeleltetett mérési ponton az OMSZ órás adataiból az ÜKSZ szerint meghatározott átlagos hőmérsékletérték,”

(3) Az R1. 1. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában]

u) utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában és a 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a –12,0 °C-nál hidegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb órai többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott napra vonatkozó árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási napi kapacitásdíjakkal,”

(4) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következő v)–x) ponttal egészül ki:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában]

v) kapacitás-túllépési pótdíj: az a díj, amelyet a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában és a 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a –12,0 °C vagy annál melegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb órai többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott napra vonatkozó árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási napi kapacitásdíjak négyszeresével,
w) vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíj: az a díj, amelyet a 22. § (7) bekezdésében meghatározott díjfizetésre kötelezett a –12,0 °C vagy annál melegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon a vásárolt kapacitása felett jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb órai kapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az éves elosztási kapacitásdíj másfélszeresével,
x) órai többletkapacitás: a túllépéssel érintett órában átvett energiamennyiség és a szerződésben rögzített, adott órára lekötött kapacitás teljes különbözete.”

(5) Az R1. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a GET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 459/2017/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 459/2017/EU bizottsági rendelet) szerint kell értelmezni.
(4) Az e rendeletben foglaltakat az egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben foglaltakra tekintettel kell alkalmazni.”

(6) Az R1. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az e rendeletben foglaltakat a rendszerüzemeltető és rendszerhasználó viszonylatában azon rendszerhasználóra kell alkalmazni, aki rendszerhasználati szerződéses kapcsolatban áll az adott rendszerüzemeltetővel.”

3. § Az R1. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendszerhasználati díjak megállapítása és megfizetése során a gáztechnikai normálállapotra való átszámítás a 41. § szabályai szerint történik, a földgázminőségi jellemzők tekintetében az érintett gázévben érvényes, a földgázszállító rendszer átadási-átvételi pontjainak földgázminőségi elszámolási rendjében (a továbbiakban: MER) szereplő adatok az alkalmazandóak.”

4. § Az R1. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő rendszerhasználó – kivéve a lakossági fogyasztót – az alapdíjat a gázév végéig, a kapacitásdíjat a teljes szerződéses időszakra köteles megfizetni.
(5) A gázév közben üzembe helyezett csatlakozás vagy a szolgáltatásba történő bekapcsolás esetén a rendszerhasználó – ide nem értve a lakossági fogyasztót – a teljes gázévre vonatkozó és a 22. § (2) bekezdés szerinti értékesítési kategóriának megfelelő alapdíjat köteles megfizetni a gázév végéig, – a felek írásbeli szerződésben rögzített eltérő megállapodása hiányában – havi egyenlő részletekben.
(6) A gázév közben üzembe helyezett csatlakozás vagy a szolgáltatásba történő bekapcsolás esetén a lakossági fogyasztót ellátó rendszerhasználó a teljes gázévre vonatkozó alapdíj 1/12-ed részét köteles megfizetni minden, az üzembe helyezést követő megkezdett hónapra vonatkozóan.”

5. § Az R1. 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendszerhasználó a 13. § és a 30. § szerinti, nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó díjat köteles megfizetni az általa ellátott azon felhasználási helyre, az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának aaa) alpontjában és ab) alpontjának aba) alpontjában meghatározott átadási-átvételi pontra vonatkozóan, amelyre teljesülnek az alábbi feltételek:

a felhasználási hely gázmérői 20 m3/h-nál nagyobb névleges összkapacitásúak és az érintett felhasználási helyen van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül]

ab) az érintett átadási-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő rendelkezik távadós telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési költségeit – egyéb megállapodás vagy földgázelosztóra vonatkozó jogszabályi kötelezettség hiányában – a felhasználó viseli;”

6. § Az R1. I. fejezete a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § A felhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó térítésmentesen köteles a felhasználó felhasználási helyéhez tartozó fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) (össz)teljesítményét megadni.”

7. § Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét az általuk az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aag) és aai)–aao) alpontja, továbbá az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött kapacitások, valamint az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként vagy – az erre vonatkozó megállapodás hiányában – havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.”

8. § Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött kapacitás 1%-ánál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat vagy utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a kapacitás-túllépési pótdíj vagy az utólagos kapacitásdíj a túllépéssel érintett átadási-átvételi pontonként gáznaponta ismételten fel kell számítani. A kapacitás-túllépési pótdíjat vagy az utólagos kapacitásdíjat minden, a kapacitás-túllépéssel érintett gáznapra vonatkozóan, a kapacitás-túllépésben érintett gáznapot követő 60 napon belül a szállítási rendszerüzemeltető köteles kiszámlázni a rendszerhasználó felé alátámasztott módon. A kapacitás-túllépés vagy az utólagos kapacitásdíj elszámolása az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac)–aag), aai)–aan) alpontja és ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai, felső égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben rögzített allokálási szabályok szerint – leosztott órai (kWh/h) mennyiségek alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltető köteles a szállíttató párokat, valamint a szállíttató párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a számlán. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.
(2) A gáznap adott órájára nem számítható fel kapacitás-túllépési pótdíj azon átadási-átvételi ponton, amelyre vonatkozóan a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti túlnominálási eljárás keretében napon belüli megszakítható szállítóvezetéki kapacitás biztosítására került sor.
(3) Amennyiben adott hőmérséklet-mérési helyen, adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre gáznapi középhőmérséklet adat, a felek az OMSZ-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására.
(4) A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,0975 Ft/kWh nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. A gáznap adott órájára nem számítható fel nominálási eltérési pótdíj azon átadási-átvételi ponton, amelyre vonatkozóan a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti túlnominálási eljárás keretében napon belüli megszakítható szállítóvezetéki kapacitás biztosítására került sor.
(5) A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett, amennyiben kereskedési platform tagsággal nem rendelkezik, 0,1624 Ft/kWh kiegyensúlyozási pótdíjat köteles fizetni a kiegyensúlyozási szolgáltatást nyújtó szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.
(6) Az (1) bekezdés szerinti díjakra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.
(7) A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban meghatározott díjfizetésre kötelezett rendszerhasználó 0,3 Ft/kWh fizikai szállítás nélküli jogcímátvezetés pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek abban az esetben, ha a rendszerhasználó a kereskedelmi platformon megkötött hálózati ponti rövid távú szabványtermékre vonatkozó ügyletéről készült tranzakciós értesítést követő – ÜKSZ szerinti – nominálását nem az érintett átadási-átvételi pontra, irányra és nem az adott mennyiségben adja meg a szállítási rendszerüzemeltető informatikai platformján.”

9. § Az R1. 3–6. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„3. Szállítási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási kapacitás-lekötés esetén
12. § (1) A szerződési időszakra lekötött éves kapacitás esetén a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete szerinti szállítási kapacitásdíjat kell megfizetni.
(2) Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.
(3) A rendszerhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető köteles díjmentesen a fűtőértéket közölni, és a jegyzőkönyvben szereplő égéshőt díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani.
13. § (1) A Hivatal által kiadott, 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó jogosult – legfeljebb az abban szereplő kapacitás mértékéig, az ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend szerint – a nem téli fogyasztási időszakban kapacitást lekötni. Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az 5. § (1) bekezdése szerinti átadási-átvételi pontokon a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett szállítási kapacitásdíjon felül a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások és a téli fogyasztási időszakra lekötött éves kapacitások pozitív különbözetére az éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető által kiszámlázott, a szerződésben meghatározott vagy – erre vonatkozó megállapodás hiányában – havi ütemezés szerint.
(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásának október, november és december havi – ÜKSZ szerinti – igénybevétele után a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjain mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjaira vonatkozó óracsúcs allokálási szabályok szerint – leosztott órai mennyisége (kWh/h) és az adott napra lekötött kapacitás különbségének és az éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének szorzatát köteles megfizetni – az (1) bekezdés szerinti összegen és a lekötött kapacitások díjain felül – azokra a napokra is, amelyeken földgázt vételez és a gáznapon allokált óracsúcs meghaladja a gáznapra vonatkozó lekötött összkapacitást.
(3) Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi pontokon október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb – a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért, 1. § (1) bekezdés ny) pontja szerinti gáznapi középhőmérsékletű – gáznapon vagy január, február és március hónapokban földgázt vételez, és a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjain mért órai, égéshőre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték átadási-átvételi pontjaira vonatkozó óracsúcs allokálási szabályok szerint – leosztott órai mennyisége meghaladja az adott napra lekötött kapacitását, úgy a szállítási rendszerüzemeltető jogosult a gáznapra vonatkozó lekötött összkapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített) többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig – az éves szállítási kapacitásdíjat a 12. § (1) bekezdés szerint érvényesíteni.
(4) Amennyiben a rendszerhasználó az (1) bekezdés szerinti, nem téli időszakra lekötött kapacitást jogosulatlanul vette igénybe, úgy a rendszerhasználó köteles megfizetni
a) szállítási díjként az (1) bekezdés szerinti, számlázás alapját képező mennyiség és az éves szállítási kapacitásdíj 95%-a szorzatának az (1) és (3) bekezdések alapján megfizetett részek feletti részét és
b) pótdíjként a számlázás alapját képező mennyiség és az éves szállítási kapacitásdíj 50%-ának szorzatát.
(5) A szállítási rendszerüzemeltető a jogosulatlan, nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás-igénybevételt az ÜKSZ-ben rögzített adattartalmú adatszolgáltatás ismeretében határozza meg az adott gázévet követő 60. napig, amelyet 5 napon belül továbbít a Hivatal részére. A jogosulatlan igénybevétel díját a Hivatal jóváhagyása után érvényesítheti.
4. Szállítási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves szállítási kapacitás-lekötés esetén
14. § Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni. A negyedéves szállítási kapacitásdíj mértéke az éves szállítási kapacitásdíj 5. melléklet I. pont I.1. alpontjában meghatározott százaléka.
5. Szállítási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási kapacitás-lekötés esetén
15. § Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni. A havi szállítási kapacitásdíj mértéke az éves szállítási kapacitásdíj 5. melléklet I. pont I.2. alpontjában meghatározott százaléka.
6. Szállítási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon történő napi és napon belüli szállítási kapacitás-lekötés esetén
16. § Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni. A napi és napon belüli szállítási kapacitásdíj mértéke az éves szállítási kapacitásdíj 5. melléklet I. pont I.3. alpontjában meghatározott százaléka.”

10. § Az R1. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált vagy újranominált, és a szállítási rendszerüzemeltető ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítási rendszerüzemeltető szállítói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak.
(2) A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton gáznapra véglegesen nominált gáznapi szállítási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott gáznapi kapacitás különbözetének, valamint a szállítói nominálási eltérési pótdíj mértékének szorzata.
(3) A szállítói nominálási eltérési pótdíj mértéke az adott hónapra meghatározott napi szállítási kapacitásdíj négyszerese.
(4) A szállítói nominálási eltérési pótdíj minden érintett gáznapon újra felszámítandó.”

11. § Az R1. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § A kereskedőváltás miatt átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.”

12. § (1) Az R1. 22. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A földgázelosztási díjat a Hivatal az elosztási átszállítás díj kivételével]

c) 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó,
d) 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó és
e) 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó”

[szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.]

(2) Az R1. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti kategóriába sorolás alapja a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő (fogyasztásmérők) névleges (össz)kapacitása.”

(3) Az R1. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az elosztóvezeték igénybevétele esetén a földgázelosztó részére a földgázelosztási díjat a rendszerhasználó köteles megfizetni.”

13. § (1) Az R1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elosztási kapacitásdíjat a lekötött kapacitás után az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontjai szerinti átadási-átvételi pontokra kell megfizetni
a) az éves és negyedéves kapacitástermék igénybevétele esetén a szerződési időszak során havi egyenlő részletekben, havi kapacitástermék igénybevétele esetén a szerződési időszak során a tárgyhó első napi esedékességgel,
b) a napi és napon belüli kapacitástermék igénybevétele esetén leghamarabb a szerződéses időszakot követő hónap első napi esedékességgel.”

(2) Az R1. 23. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti értékesítési kategóriába tartozó, elosztási kapacitásdíj fizetésre kötelezett vagy azt ellátó rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakra eső valamely nap esetén az adott napra vonatkozó éves, negyedéves, havi és napi termékek együttes figyelembevételével minimális lekötésként a
a) 22. § (2) bekezdés c) pontja szerinti felhasználó esetén legalább 210 kWh/h,
b) 22. § (2) bekezdés d) pontja szerinti felhasználó esetén legalább 1050 kWh/h,
c) 22. § (2) bekezdés e) pontja szerinti felhasználó esetén legalább 5250 kWh/h
kapacitást köteles lekötni, amely minimális lekötést az 5. § szerinti, nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitással rendelkező felhasználók esetén a nem téli fogyasztási időszakra lekötött – nullánál nagyobb – kapacitással csökkentheti.
(2b) A földgázelosztó a (2a) bekezdésben szereplő feltétel teljesülését az adott gázév április 30-áig ellenőrzi. A felhasználó a (2a) bekezdésben szereplő feltétel nem teljesülése esetén a (2a) bekezdésben szereplő feltételhez tartozó éves díj és a korábban megfizetett kapacitásdíjak pozitív különbségét pótdíjként köteles megfizetni a földgázelosztó részére az adott gázév június 30-áig.”

(3) Az R1. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tárgyhó első napján esedékes elosztási alapdíjat az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontjai szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. A 22. § (2) bekezdés c)–e) pontjai szerinti felhasználók esetén az elosztási alapdíjat a fogyasztásmérők névleges (össz)kapacitásával szorozva kell kiszámítani. A 22. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felhasználók esetén az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint, rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a felhasználási helyre kell megfizetni.”

14. § Az R1. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § (1) A rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként lekötött kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat vagy utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a földgázelosztónak.
(2) Ismételt kapacitás-túllépés esetén a kapacitás-túllépési pótdíj vagy az utólagos kapacitásdíj a túllépéssel érintett átadási-átvételi pontonként gáznaponként ismételten felszámításra kerül.
(3) A rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként vásárolt kapacitás túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat köteles fizetni a földgázelosztónak.
(4) A vásárolt kapacitás ismételt túllépése esetén a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíj az érintett átadás-átvételi pontonként a vásárolt kapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített) órai többletfogyasztás után felszámításra kerül.
(5) A kapacitás-túllépési pótdíjat, a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíjat vagy az utólagos kapacitásdíjat minden, a kapacitás-túllépéssel érintett gáznapra vonatkozóan, a kapacitás-túllépésben érintett gáznapot követő 60 napon belül a földgázelosztó köteles kiszámlázni a rendszerhasználó felé alátámasztott módon.
(6) A 22. § (2) bekezdés c) pontja szerinti felhasználónak, ha éves kapacitástermékben leköti a fogyasztásmérő névleges (össz)kapacitása m3/h-ban meghatározott értéke 10,5-szeresét kWh/h-ban, akkor sem kapacitás-túllépési pótdíjat, sem a vásárolt kapacitás túllépése miatti pótdíjat, sem utólagos kapacitásdíjat nem kell fizetnie.
(7) A pótdíjak kiszámításánál a gáznapi középhőmérséklet értéket kell alkalmazni. Ha az adott hőmérséklet-mérési helyen az adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre gáznapi középhőmérséklet adat, a felek az OMSZ-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására.”

15. § Az R1. 13–16. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„13. Éves elosztási kapacitás-igénybevétel az átadási-átvételi pontokon történő éves elosztási kapacitás-lekötés esetén
30. § (1) Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi díjat a 22. § (2) bekezdés szerinti értékesítési kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.
(2) Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, elosztási alapdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó, amennyiben az 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti fogyasztásmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton vételez földgázt, akkor a téli fogyasztási időszakban földgázvételezésben nem érintett fogyasztásmérő névleges (össz)kapacitása után kiszámított elosztási alapdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben. Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, elosztási alapdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó, amennyiben az 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti fogyasztásmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton vételez földgázt, akkor a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás pozitív különbözete után kiszámított elosztási alapdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben. Az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás után kiszámított éves elosztási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben.
(3) Ha az elosztási alapdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó esetén a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül földgáz vételezésére, akkor a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás pozitív különbözetének és az elosztási alapdíj 1/365-öd részének szorzatát is köteles megfizetni – a (2) bekezdés szerinti összegen felül – azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra, amelyeken az 5. § (1) bekezdés a) pontja aa) alpontja szerinti fogyasztásmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton földgázt vételez, illetve az 5. § (1) bekezdés a) pontja ab) alpontja szerinti fogyasztásmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitást.
(4) Ha az elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó esetén a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban is sor kerül a nem téli fogyasztási időszakra vonatkozó kapacitás – ÜKSZ szerinti – igénybevételére, akkor a rendszerhasználó a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitásnak és az éves elosztási kapacitásdíj 1/365-öd részének szorzatát is köteles megfizetni – az (1) és (2) bekezdés szerinti összegen felül – azokra az októberi, novemberi és decemberi napokra, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a gáznapra lekötött kapacitást.
(5) Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, az elosztási alapdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az 5. § (1) bekezdés a) pontja aa) alpontja szerinti fogyasztásmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton gázt vételez, illetve az 5. § (1) bekezdés a) pontja ab) alpontja szerinti fogyasztásmérővel rendelkező átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített) legnagyobb órai többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra igénybe vett kapacitás mértékéig – az elosztási alapdíjat a (2) bekezdés szerint egész évre érvényesíteni.
(6) Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolással rendelkező, az elosztási kapacitásdíj fizetésére kötelezett rendszerhasználó az érintett átadási-átvételi ponton október, november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb gáznapi középhőmérsékletű gáznapon vagy január, február és március hónapokban az átadási-átvételi ponton földgázt vételez, és a gáznapon mért óracsúcs meghaladja a felhasználó gáznapra vonatkozó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitását, úgy a földgázelosztó jogosult a gáznapra vonatkozó lekötött kapacitás felett igénybe vett (és korábban még nem érvényesített), legnagyobb órai többletkapacitás után – legfeljebb a nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás mértékéig – az éves elosztási kapacitásdíjat a (2) bekezdés szerint érvényesíteni.
(7) Amennyiben a rendszerhasználó a (2) bekezdés szerint számított díjra nem volt jogosult, úgy a rendszerhasználó köteles megfizetni
a) elosztási díjként a (2) bekezdésben meghatározott számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj (2) és (5)–(6) bekezdések alapján megfizetett részek feletti részt és
b) pótdíjként a (2) bekezdésben meghatározott, számlázás alapját képező mennyiségre vonatkozóan az éves elosztási kapacitásdíj vagy az elosztási alapdíj 50%-át.
(8) A földgázelosztó a jogosulatlan, nem téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás-igénybevételt az ÜKSZ-ben rögzített adattartalmú adatszolgáltatás ismeretében határozza meg az adott gázévet követő 40. napig, amelyet 5 napon belül továbbít a Hivatal, valamint a szállítási rendszerüzemeltető részére. A jogosulatlan igénybevétel díját a Hivatal jóváhagyása után érvényesítheti. A jogosulatlanul igénybe vett kapacitás adatairól teljes körű információt kell küldeni az érintett szállítási rendszerüzemeltető részére.
(9) Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni.
14. Elosztási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves elosztási kapacitás-lekötés esetén
31. § Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni. A negyedéves elosztási kapacitásdíj mértéke az éves elosztási kapacitásdíj 5. melléklet II. pont II. 1. alpontjában meghatározott százaléka.
15. Elosztási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon történő havi elosztási kapacitás-lekötés esetén
32. § Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni. A havi elosztási kapacitásdíj mértéke az éves elosztási kapacitásdíj 5. melléklet II. pont II. 2. alpontjában meghatározott százaléka.
16. Elosztási kapacitásdíj az átadási-átvételi pontokon történő napi és napon belüli elosztási kapacitás-lekötés esetén
33. § Átadási-átvételi pontonként a kapacitások lekötését a Vhr.-ben és az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint kell megtenni. A napi és napon belüli elosztási kapacitásdíj mértéke az éves elosztási kapacitásdíj 5. melléklet II. pont II. 3. alpontjában meghatározott százaléka.”

16. §2

17. § Az R1. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

64. § (1) Az Árszabályozási keretrendelet 14. § a) pont ab) alpontjában foglalt szolgáltatás esetében a földgázelosztó a 63. § (1) bekezdése szerinti díjon felül a kétféle fogyasztásmérő nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.
(2) Az Árszabályozási keretrendelet 14. § a) pont ac) alpontjában foglalt szolgáltatás esetében a 63. § (1) bekezdése szerinti díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő nyilvántartási értékének különbözetével, ha a földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította.”

18. § Az R1. a következő 69. §-sal egészül ki:

69. § Ha a felhasználó a 2017/2018-as gázévet megelőzően alapdíjat fizetett és a 2017/2018-as gázévtől már kapacitás-lekötési igényt köteles bejelenteni, de határidőben nem adja le a kapacitás-lekötési igényét, a földgázelosztó éves kapacitástermékben leköti a számára a fogyasztásmérő névleges (össz)kapacitásának m3/h-ban meghatározott értékének 10,5-szeresét kWh/h-ban. Ezen felhasználó az adott gázévre vonatkozóan a 31–34. § szerinti termékeket nem köthet le.”

19. § Az R1.

a) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aah) alpontjában a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendelet (a továbbiakban: Vhr.)”,

b) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abb) alpontjában a „gázmérő” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérő berendezés (a továbbiakban: fogyasztásmérő)”,

c) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abc) alpontjában a „rendszerhasználó” szövegrész helyébe az „a rendszerhasználó”, a „gázmérő” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérő”,

d) 1. § (1) bekezdés n) pontjában az „azon” szövegrész helyébe az „azon energiában mért (kWh)”,

e) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „gázmérői” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérői”, a „gázmérő” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérő”,

f) 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „megállapodás” szövegrész helyébe a „megállapodás vagy földgázelosztóra vonatkozó jogszabályi kötelezettség”,

g) 5. § (5) bekezdésében a „középhőmérsékletű” szövegrész helyébe a „gáznapi középhőmérsékletű”,

h)3 9. § (5) bekezdésében és a 23. § (5) bekezdésében az „üzemzavar miatt” szövegrész helyébe az „ideig”,

i) 7. alcím címében az „A szállítási” szövegrész helyébe a „Szállítási”,

j)4 17. § (1) bekezdésében a „984/2013/EU” szövegrész helyébe a „459/2017/EU”, a „12.” szövegrész helyébe a „25.”, a „21.” szövegrész helyébe a „32.”,

k)5 19. §-ában a „984/2013/EU” szövegrész helyébe a „459/2017/EU”,

l) 21. §-ában a „szorzata alapján” szövegrész helyébe a „szorzatát”,

m)6 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „gázmérővel” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérővel”,

n) 22. § (2) bekezdés b) pontjában a „kapacitású” szövegrész helyébe az „(össz)kapacitású”, a „gázmérővel” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérővel”,

o) 22. § (9) bekezdésében az „értékesítési kategóriánként” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés szerinti értékesítési kategóriánként”, a „gázmérők” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérők”,

p) 17. alcím címében az „Az elosztási” szövegrész helyébe az „Elosztási”,

q) 39. §-ában a „gáz” szövegrész helyébe a „földgáz”,

r)7 40. § (5) bekezdésében a „követő hónap 25.” szövegrész helyébe a „követő második hónap 5.”,

s) 43. § (2) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe az „október”,

t) 49. § a) pontjában a „fogyasztásmérő berendezések” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérők”,

u) 49. § b) pontjában az „az egyes” szövegrész helyébe az „a 22. § (2) bekezdése szerinti”,

v) 50. § (4) bekezdésében az „alapján” szövegrész helyébe az „alapján a 22. § (2) bekezdése szerinti”,

w) 1. melléklet címében a „Gázmérővel” szövegrész helyébe a „Fogyasztásmérővel”,

x) 2. melléklet címében a „gázmérők” szövegrész helyébe a „fogyasztásmérők”

szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (1) bekezdés q) pontjában a „legnagyobb” szövegrész,

c) 7. alcím címében a „fizetések szabályai” szövegrész,

d) 17. alcím címében a „fizetések szabályai” szövegrész,

f) 50. § (3) bekezdésében a „vagy az (5) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegének” szövegrész,

g) 55. § (3) bekezdésében a „valamint a (4) bekezdés szerinti esetben a beruházás teljes összegét” szövegrész.

21. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

3. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása

22. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)
MEKH rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelethez

I. Az éven belüli kapacitáslekötés esetében alkalmazandó szorzószámok a szállítási kapacitásdíjak esetén
I. 1.     Negyedéves lekötés esetén

 

A

B

C

1.

Negyedév
(az adott naptári negyedév első napjának 6:00:00-étől a naptári negyedévet követő negyedév első napjának 5:59:59-éig)

az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpont acb) alpontja esetén

az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aad), aaf)–aag) és aai)–aan) alpontjai esetén

2.

Q1 (január–március)

25,0%

49,0%

3.

Q2 (április–június)

25,0%

8,0%

4.

Q3 (július–szeptember)

25,0%

8,0%

5.

Q4 (október–december)

25,0%

42,0%

I. 2.     Havi lekötés esetén

 

A

B

C

1.

Hónap
(az adott naptári hónap első napjának 6:00:00-étől a naptári hónapot követő hónap első napjának 5:59:59-éig)

az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és
ac) alpont acb) alpontja esetén

az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aad), aaf)–aag) és aai)–aan) alpontjai esetén

2.

január

8,34%

23,0%

3.

február

8,34%

17,0%

4.

március

8,34%

13,0%

5.

április

8,34%

3,0%

6.

május

8,34%

3,0%

7.

június

8,34%

3,0%

8.

július

8,34%

3,0%

9.

augusztus

8,34%

3,0%

10.

szeptember

8,34%

3,0%

11.

október

8,34%

9,0%

12.

november

8,34%

15,0%

13.

december

8,34%

22,0%

I. 3.     Napi és napon belüli lekötés esetén

 

A

B

C

1.

Hónap
(az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől a naptári napot követő nap
5:59:59-éig)

az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpont acb) alpontja esetén

az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aad), aaf)–aag) és aai)–aan) alpontjai esetén

2.

január

0,28%

1,23%

3.

február

0,28%

0,91%

4.

március

0,28%

0,69%

5.

április

0,28%

0,16%

6.

május

0,28%

0,16%

7.

június

0,28%

0,16%

8.

július

0,28%

0,16%

9.

augusztus

0,28%

0,16%

10.

szeptember

0,28%

0,16%

11.

október

0,28%

0,48%

12.

november

0,28%

0,80%

13.

december

0,28%

1,17%

II. Az éven belüli kapacitáslekötések esetén alkalmazandó szorzószámok az elosztási kapacitásdíjak tekintetében
II. 1.     Negyedéves lekötés esetén

 

A

B

1.

Negyedév
(az adott naptári negyedév első napjának 6:00:00-étől a naptári negyedévet követő negyedév első napjának 5:59:59-éig)

az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja esetén

2.

Q1 (január–március)

49,0%

3.

Q2 (április–június)

8,0%

4.

Q3 (július–szeptember)

8,0%

5.

Q4 (október–december)

42,0%

II. 2.     Havi lekötés esetén

 

A

B

1.

Hónap
(az adott naptári hónap első napjának 6:00:00-étől a naptári hónapot követő hónap első napjának 5:59:59-éig)

az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja esetén

2.

január

23,0%

3.

február

17,0%

4.

március

13,0%

5.

április

3,0%

6.

május

3,0%

7.

június

3,0%

8.

július

3,0%

9.

augusztus

3,0%

10.

szeptember

3,0%

11.

október

9,0%

12.

november

15,0%

13.

december

22,0%

II. 3.     Napi és napon belüli lekötés esetén

 

A

B

1.

Hónap
(az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől a naptári napot
követő nap 5:59:59-éig)

az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja esetén

2.

január

1,23%

3.

február

0,91%

4.

március

0,69%

5.

április

0,16%

6.

május

0,16%

7.

június

0,16%

8.

július

0,16%

9.

augusztus

0,16%

10.

szeptember

0,16%

11.

október

0,48%

12.

november

0,80%

13.

december

1,17%

2. melléklet a 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelethez

I. Szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértéke
1.     Szállítási kapacitásdíjak és forgalmi díj:

 

A

B

C

1.

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés

Szállítási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Szállítási forgalmi díj
Ft/MWh

2.

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja
(kiadási pontok)

631,25

47,31

3.

a) pont aa) alpont aao) alpontja
(keverőköri kiadási pont)

107,13

4.

a) pont aa) alpont aac) alpontja
(osztrák–magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont)

1483,63

5.

a) pont aa) alpont aai) alpontja
(horvát–magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont)

1483,63

6.

a) pont aa) alpont aad) alpontja
(ukrán–magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont)

1483,63

7.

a) pont aa) alpont aak) alpontja
(szlovák–magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont)

1483,63

8.

a) pont aa) alpont aan) alpontja
(román–magyar határ Horia felőli betáplálási pont)

1483,63

9.

a) pont aa) alpont aae) alpontja
(hazai termelés betáplálási pont)

1335,26

10.

a) pont ac) alpont acb) alpontja
(tárolói betáplálási pont)

156,75

11.

a) pont aa) alpont aaf) alpontja
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont)

1663,59

12.

a) pont aa) alpont aag) alpontja
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont)

740,02

2.     Szagosítási díj: 5843,98 Ft/l
II. Földgázelosztási díj
A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja
a)    Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. és a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén

 

A

B

C

D

E

F

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

2.

Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók

2729,40

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók

9192

1100,49

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6792

647

87,23

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9300

886

76,30

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8100

772

59,67

b)    Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az OERG Kft. elosztási területén

 

A

B

C

D

E

F

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

2.

Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók

3120,81

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók

9192

1318,71

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8472

807

92,86

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

10 920

1040

75,53

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

10 416

993

67,53

c.1)     Földgázelosztási díj elemei és mértékei az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

 

A

B

C

D

E

F

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

2.

Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók

2470,00

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók

9192

923,23

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6264

597

97,76

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7620

726

67,92

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6912

659

76,34

c.2)     Elosztási átszállítási díj: 64,44 Ft/MWh
d)    Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Főgáz Földgázelosztási Kft. elosztási területén

 

A

B

C

D

E

F

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

2.

Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók

2357,14

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók

9192

792,47

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6252

595

86,05

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6972

664

69,07

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

4668

445

76,12

e)    Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

 

A

B

C

D

E

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

2.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók

9192

935,55

3.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7032

669

101,06

4.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

9420

897

49,94

5.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6096

580

27,82

f)    Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén

 

A

B

C

D

E

F

1.

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/MWh

2.

Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználók

2514,65

3.

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók

9192

998,01

4.

20 m3/h vagy annál nagyobb, de
100 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

6528

621

92,14

5.

100 m3/h vagy annál nagyobb, de
500 m3/h-nál kisebb névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

8340

794

70,11

6.

500 m3/h vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó

7188

685

83,49

III. Földgáztárolási díj
A tárolási díj elemei és mértékei:
Kitárolási díj: 13,48 Ft/MWh
Betárolási díj: 55,19 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:
ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 2. napjával.

2

A 16. § a 9/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet 2. §-a alapján nem lép hatályba.

3

A 19. § h) pontja a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 19. § j) pontja a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 19. § k) pontja a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 19. § m) pontja a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 19. § r) pontja a 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére