• Tartalom

70/2017. (XII. 29.) FM rendelet

70/2017. (XII. 29.) FM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 28. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 30. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 6., 11., 17. és 20–21. alpontjában,

az 5. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 17. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8b) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdés c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés g) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 9. alpontjában,

a 11. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 11. és 34. pontjában,

a 12. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdés c) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1–3. és 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában,

a 4. és 10. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 11. pontjában,

a 6–9. és 12–13. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában,

a 11. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, – a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosítása

1. § (1) A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet [a továbbiakban: 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet]

a) 8. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,

c) 1. számú melléklet 1. pont c) és 2. pont c) alpontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „hatósági”,

b) 1. § (3) bekezdésében az „és hitelesen”

szövegrész.

2. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló
19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása

2. § Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet

a) 2. §-ában a „jogerőre emelkedésével – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozat esetében annak közlésével –” szövegrész helyébe a „véglegessé válásával – a határozat azonnali végrehajthatóságának kimondása esetén annak közlésével –” szöveg,

b) 7. § (5) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg

lép.

3. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosítása

3. § (1) A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet [a továbbiakban: 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet] 1. §-át megelőző alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„Az Országos Barlangnyilvántartásból történő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek”

(2) A 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdésében a „Nyilvántartásból” szövegrész helyébe a „Tvt. 49. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból (a továbbiakban: Nyilvántartás)” szöveg lép.

4. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet]

a) 7/E. § (1) bekezdésében a „jogerő” szövegrész helyébe a „véglegesség” szöveg,

b) 54. § (1) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,

c) 79. § (2) bekezdésében az „a 18. számú melléklet II. részében foglaltak szerinti kiviteli engedélyét kell bemutatni” szövegrész helyébe az „engedélye szükséges” szöveg,

d) 3. számú melléklet I. rész 2.4.3. pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a) 17. § első mondata,

c) 20/E. § (2) bekezdés első mondata,

e) 27. § (2) bekezdés második mondata,

f) 27. § (3) bekezdés második mondata,

h) 89. §-a, és

5. A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet módosítása

5. § (1) A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet] 2. § b) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lép.

(2) A 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 7. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

„A korlátozás felülvizsgálata”

6. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása

6. § (1) Hatályát veszti a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 8. § (1) bekezdése és 15. § (5) bekezdése.

7. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosítása

7. § (1) A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet] 1–3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 35. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyköteles tevékenységek bejelentését
a) az 1. melléklet szerinti „Részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”;
b) a 2. melléklet szerinti „Egyszerűsített bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”; és
c) a 3. melléklet szerinti „Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”
megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.
2. § A Kr. 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást
a) a 4. melléklet szerinti „Tényfeltárás előtti adatok adatlapja” (a továbbiakban: B1 adatlap),
b) az 5. melléklet szerinti „Tényfeltárás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B2 adatlap),
c) a 6. melléklet szerinti „Műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B3 adatlap)
megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.
3. § A Kr. 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatását a 7. melléklet szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.”

(2) Hatályát veszti a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 4. §-a.

8. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (4) bekezdése, 5. §-a, valamint 5. és 6. számú melléklete.

9. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló
110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása

9. § Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében a „határozatot közli” szövegrész helyébe a „határozatot tájékoztatás céljából megküldi”,

b) 9. § (3) bekezdésében az „eltérést haladéktalanul közli az Európai Bizottsággal” szövegrész helyébe az „eltérésről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot”,

c) 17. § (3) bekezdésében a „határozatban előírja” szövegrész helyébe az „az üzemeltetőt kötelezi”,

d) 17. § (4) bekezdésében a „közli” szövegrész helyébe a „tájékoztatás céljából megküldi”

szöveg lép.

10. A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

10. § (1) A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet] 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vadászvizsga írásbeli kérdéseit azok helyes válaszaival, továbbá a szóbeli kérdéseket (a továbbiakban együtt: kérdések), valamint a vizsgán használt képanyagot az OMVK állítja össze, és a vadászati hatóság hagyja jóvá. A jóváhagyott kérdések, illetve a képanyag változásai is jóváhagyás-kötelesek.”

a) 3. § (1) bekezdésében a „háromfős bizottság ellenőrzi” szövegrész helyébe a „háromfős bizottság az általános közigazgatási rendtartás szerint ellenőrzi” szöveg,

b) 3. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet

b) 7. § (5) bekezdésében az „– a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint –” szövegrész.

11. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

11. § (1) A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet]

a) 7. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

b) 26. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

b) 9. §-a,

d) 20. § (9) bekezdés második mondata,

12. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló
26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. § (7) bekezdése.

13. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet módosítása

13. § (1) A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet]

a) 23. § (1) bekezdésében a „honlapján közzé kell tenni” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra kell hozni” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdésében a „közzé kell tenni a nyilvánosság számára” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra kell hozni” szöveg,

c) 23. § (2) bekezdésében a „közzé kell tenni” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra kell hozni” szöveg és

d) 23. § (3) bekezdésében a „közzéteszik” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra hozzák” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 23. § (2) és (3) bekezdésében az „a nyilvánosság számára” szövegrész.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól szóló 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére