• Tartalom

2017. évi LXXII. törvény

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2019.01.01.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

2–7. §3

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

8–11. §4

4. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

12. §5

5. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

13–14. §6

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

15. §7

16. §8

7. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

17–20. §9

8. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

21–22. §10

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

23–24. §11

10. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

25–26. §12

11. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

27–36. §13

12. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

37–39. §14

40. §15

41–48. §16

13. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

49. §17

14. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

50–51. §18

15. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény módosítása

52. §19

16. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

53–54. §20

17. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosítása

55. §21

18. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

56–57. §22

19. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

58. §23

20. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

59–64. §24

65. § (1)25

(2) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:)

h) helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet alapcél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordít.”

(3)26

66–74. §27

21. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

75–80. §28

22. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

81. §29

23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

82–88. §30

24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

89–90. §31

25. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

91. §32

26. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

92. §33

27. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény módosítása

93. §34

28. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

94–100. §35

29. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény módosítása

101. §36

30. A vendégoktatói ösztöndíjprogram szabályozása

102. § (1) A magyar nyelv és kultúra külföldi felsőoktatási intézményekben történő oktatásának és megismertetésének, valamint a külföldi hungarológiai oktatás és kutatás hatékonyabb támogatásának biztosítására vendégoktatói ösztöndíjprogram működik.

(2) A vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében a vendégoktató az általa végzett tevékenység támogatására a Kormány rendeletében meghatározott és az ösztöndíjszerződésben foglalt feltételek szerint ösztöndíjra és költségtérítésre jogosult.

(3) Az ösztöndíj nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

(3a)37 A vendégoktató a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény és kapcsolódó jogszabályok külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó szabályai szerint jogosult az állomáshelyen egészségügyi ellátás igénybevételére.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti közszolgálati tisztviselői besorolásnál a (2) bekezdés szerinti ösztöndíj időtartamát figyelembe kell venni.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályait, az ösztöndíj és költségtérítés megállapításának módját, az ösztöndíjban részesíthető személyek körét, az ösztöndíj nyújtásának módját és feltételeit, továbbá a jogosulatlanul kifizetett ösztöndíj visszafizetésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.38

(6)39 Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy – az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – a (3a) bekezdés szerinti egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályait rendeletben szabályozza.

31. Hatályba léptető rendelkezések

103. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 94–100. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 2–7. §, az 52. §, az 55–58. § és a 101. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az 59–64. §, a 65. § (1) és (3) bekezdése és a 66–74. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 8–11. §, a 16. §, a 23. §, a 24. §, a 40. § és a 75–80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 65. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

32. Az Európai Unió jogának való megfelelés

104. § (1) A

a) 27. §, a 29. §, a 30. § és a 36. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 1. cikkének és 3. cikk (2) és (3) bekezdésének,

b) 37–48. § az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 37–48. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 16. A törvényt a 2020: CLXXVII. törvény 22. §-a hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 25–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 27–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 37–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 41–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 50–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 59–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 65. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 65. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 66–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 75–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 82–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 94–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 102. § (3a) bekezdését a 2018: LXXVII. törvény 38. § (1) bekezdése iktatta be.

39

A 102. § (6) bekezdését a 2018: LXXVII. törvény 38. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére