• Tartalom

2017. évi LXXIV. törvény

2017. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról1

2022.06.18.

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

a) Eger belterület 4567/A helyrajzi szám alatt nyilvántartott, pincerendszer ingatlan ingyenesen – kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében – az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerül,

b) Esztergom belterület 16363/1 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Helischer József utca 5. szám alatt található és az Esztergom 17323 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 25. szám alatt található ingatlanok ingyenesen – oktatási feladatainak elősegítése érdekében – az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába kerülnek,

c) Miskolc belterület 3678/A/1 helyrajzi számú, természetben Miskolc, Kazinczy utca 12. szám alatt található ingatlan ingyenesen – oktatási feladatainak elősegítése érdekében – az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerül,

d) Budapest IV. kerület, 72997 helyrajzi számú, természetben a Budapest IV. kerület, Árpád utca 199. szám alatt található ingatlan 1505/26666 tulajdoni hányada ingyenesen – nevelési, oktatási, felsőoktatási feladatainak elősegítése érdekében – Don Bosco Szalézi Társasága tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdon átruházások feltétele, hogy az átvevő egyházi jogi személy az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

2. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állami tulajdonban lévő, Budapest VIII. kerület, 36563 helyrajzi számú, természetben Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 11. szám alatt található és a 36572/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 3. szám alatt található ingatlanok ingyenesen a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus tulajdonába kerülnek az általa ellátandó oktatási, szociális közfeladatok és hitéleti feladatok segítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 3. § szerinti szerződés szerint teljeskörűen átvállalja.

3. § Az 1. § (1) bekezdése és a 2. § szerinti tulajdon átruházásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésekben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

4. §2

5. § A 2. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan időre elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

5/A. §3 Az állam, vagy az állam javára eljáró építtető a 2. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon központi költségvetési forrásból finanszírozott beruházási és felújítási tevékenységet (e § vonatkozásában a továbbiakban együtt: Beruházás) végezhet. A Beruházás során létrejött ingó és ingatlan vagyonelemek e törvény erejénél fogva ingyenesen a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus tulajdonába kerülnek. A Beruházás műszaki átadás-átvételének lebonyolítását követően, a munkaterület kivitelező által az állam, vagy az állam javára eljáró építtető részére történő visszaadását követő napon a Beruházás során létrejött ingó és ingatlan vagyonelemeket az állam, vagy az állam javára eljáró építtető az általa nyilvántartott könyv szerinti értéken, befejezetlen beruházásként átadja a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátusnak.

6. §4 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Nagykőrös, Hősök tere 6. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Nagykőrös, belterület 5260 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság köti meg a Magyarországi Református Egyházzal.

(3)5 Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

(4)6 A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlant – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(5)7 Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. §, az 5. §, valamint az 1. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

7/A. §8 E törvénynek az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 5/A. §-át a Módtv. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

8. §10 E törvény 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 6. § (3) bekezdése, valamint 1. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2017. évi LXXIV. törvényhez11

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. június 16.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5/A. §-t a 2022: VII. törvény 87. §-a iktatta be.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2021: VIII. törvény 26. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 6. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 26. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 6. § (4) bekezdését a 2021: VIII. törvény 26. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 6. § (5) bekezdését a 2021: VIII. törvény 26. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 7/A. §-t a 2022: VII. törvény 88. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2022. június 18.

10

A 8. § a 2021: VIII. törvény 27. §-a szerint módosított szöveg.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére