• Tartalom

79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.04.08.

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 5/B. § (1) bekezdésében az „az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „az OKI” szöveg,

b) 5/B. § (2) bekezdésében az „a miniszter, valamint a miniszter feljogosítását követően az OKI,” szövegrész helyébe az „az OKI, valamint az OKI feljogosítását követően” szöveg,

c) 10. § (15) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter” szöveg

lép.

2. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A Főigazgatóság:)

i) ellátja az Országos Közegészségügyi Intézet által használt ingatlanokkal kapcsolatos, az Országos Közegészségügyi Intézet és a Főigazgatóság közötti megállapodásban rögzített létesítményüzemeltetési feladatokat.”

3. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti jogutódlásra a 2–7. § irányadó azzal az eltéréssel, hogy az e rendelkezésekben meghatározott 2016. december 31-ei határnap helyett 2017. március 31-ei határnap alkalmazandó, továbbá a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az Emberi Erőforrások Minisztériumába kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzéshez szükséges ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek tekintetében az OTH jogutódja az Országos Közegészségügyi Intézet.
(7) Az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelettel módosított (3) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésben foglaltakat az (1) bekezdés szerinti beolvadásos különválás időpontjától kell alkalmazni.”
„(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti jogutódlásra a 2–7. § irányadó azzal az eltéréssel, hogy az e rendelkezésekben meghatározott 2016. december 31-ei határnap helyett 2017. március 31-ei határnap alkalmazandó.
(6) Az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelettel módosított (3) és (4) bekezdésben foglaltakat az (1) bekezdés szerinti beolvadásos különválás időpontjától kell alkalmazni.”
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jogutódlásra a 2–7. § irányadó azzal az eltéréssel, hogy az e rendelkezésekben meghatározott 2016. december 31-ei határnap helyett 2017. március 31-ei határnap alkalmazandó.
(5) Az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelettel módosított (3) bekezdésben foglaltakat az (1) bekezdés szerinti beolvadásos különválás időpontjától kell alkalmazni.”

a) 19. § (3) bekezdés a) pontjában és 20. § (4) bekezdésében az „európai uniós projektjei megvalósításával” szövegrész helyébe az „európai uniós forrásból finanszírozott projektjei megvalósításával, a fenntartási kötelezettséggel érintett projektjei fenntartásával” szöveg,

b) 20. § (3) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatói feladatai” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatói és alapellátási módszertani feladatai” szöveg,

c) 21. § (3) bekezdésében az „OEK” szövegrész helyébe az „OEK és az Országos Közegészségügyi Központ” szöveg

lép.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

7. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatalok és a járási hivatalok)

c) a hatáskörükbe tartozó feladatokat az Országos Közegészségügyi Intézet szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el,”

8. § (1) A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. § 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Közegészségügyi Intézet)

„36. az európai uniós forrásból finanszírozott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában és a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartásában részt vesz,”

(2) A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a a következő 40. és 41. ponttal egészül ki:

(Az Országos Közegészségügyi Intézet)

„40. üzemelteti a kormányhivatal és a járási hivatal, valamint a miniszter által vezetett minisztérium népegészségügyi feladatainak ellátásához szükséges szakmai informatikai rendszereket,
41. biztosítja a foglalkozás-orvostan és a munkahigiéne területén az akkreditált szakorvosi képzőhelyként való működést.”

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére