• Tartalom

8/2017. (V. 18.) BM rendelet

8/2017. (V. 18.) BM rendelet

„A határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010–2015. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán” címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz 2016” címmel készített határokmány jóváhagyásáról

2017.05.26.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) „A határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010–2015. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán” címmel készített zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz 2016” címmel készített határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (V. 18.) BM rendelethez

ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV

a határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010–2015. évi felújításáról

és karbantartásáról a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán


A Magyar–Horvát Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott Vegyesbizottság (továbbiakban: Vegyesbizottság), amely a magyar–jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján jött létre, megszervezte a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán a határjelek közös ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2010–2015. évi ötödik időszakos ellenőrzési munkáit.

A Vegyesbizottság 2016. június 6–10. között megtartott tizenhetedik rendes ülésszakán az alábbi Zárójegyzőkönyvet fogadta el.


I.

Bevezető

A magyar–horvát államhatár vonalát a Szerződő Felek az 1973–1979. között végrehajtott újfelmérés alapján ellenőrizték. E munkálatok eredményeit a Szerződő Felek által 1981. évben jóváhagyott határokmányok tartalmazzák, amelyek határszakaszonként határtérképekből és határleírásból állnak.

Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határvonal kiegészítő megjelölését.

A Vegyesbizottság az Egyezmény megkötése óta a határjelek első közös ellenőrzését 1983–1984., a másodikat 1988–1989., a harmadikat 1997–1998. és a negyediket 2002–2009. években végezte el.


II.

A munkák szervezése és végrehajtása

A Vegyesbizottság az ötödik közös ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő rendes ülésszakokon hozta meg:

–    tizenegyedik rendes ülésszakán, Pulában, 2009. szeptember 7–10. között,

–    tizenkettedik rendes ülésszakán, Budapesten, 2010. október 19–21. között,

–    tizenharmadik rendes ülésszakán, Eszéken, 2011. október 17–20. között,

–    tizennegyedik rendes ülésszakán, Budapesten, 2012. október 1–4. között,

–    tizenötödik rendes ülésszakán, Kaproncán, 2013. november 4–7. között,

–    tizenhatodik rendes ülésszakán, Siklóson, 2014. október 14–17. között,

–    tizenhetedik rendes ülésszakán, Valbandonban, 2016. június 6–10. között.

Az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján valamennyi ülésszakról jegyzőkönyv készült.

A Vegyesbizottság a tizenegyedik rendes ülésszakán döntött arról, hogy a határátkelőhelyek környezetében
a 2010. évben végrehajtja a határjelek ellenőrzését és szükség szerinti felújítását.

A Vegyesbizottság a tizenkettedik rendes ülésszakán ütemtervet fogadott el a határjelek ötödik közös ellenőrzéséhez, és megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok végrehajtásával.

A vegyes munkacsoport a munkákat egy magyar és egy horvát földmérő szakember irányításával végezte el.

A munkaerőt, anyagokat, járműveket és geodéziai mérőfelszerelést mindkét Szerződő Fél önállóan biztosította.

Az azonos teherviselés érdekében a munkák a Vegyesbizottság hatodik rendes ülésszakán készült jegyzőkönyv
3. számú mellékletét képező, „A határvonal megjelölésével és a határjelek felújításával kapcsolatos kötelezettségek megosztásának módosítása” című okmány alapján kerültek végrehajtásra.

A vegyes munkacsoport a határjelek ötödik közös ellenőrzését az „Utasítás a magyar–horvát államhatáron a határvonal megjelölési, a határjelek felújítási és karbantartási munkáinak végrehajtására” című okmányban
(a Vegyesbizottság első ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5. számú melléklete) foglaltak szerint végezte el.

Az államhatáron a határvonal megjelölésének, határjelek ellenőrzésének, felújításának és karbantartásának terepmunkálatait a vegyes munkacsoport

–    2010. április 8. és július 16. között,

–    2011. május 30. és szeptember 29. között,

–    2012. május 2. és szeptember 30. között,

–    2013. március 8. és szeptember 3. között,

–    2014. július 1. és december 19. között és

–    2015. március 23–27. között

végezte el, melyek során:

1. 2004 határjelet rendben lévőnek talált,

2. 131 határjel helyzetét geodéziailag ellenőrizte,

3. 388 enyhén sérült határjelet kijavított,

4. 17 nem kijavítható határjelet újjal pótolt,

5. 3 hiányzó határjelet újjal pótolt,

6. 362 ferde, kidőlt, süllyedt vagy túlzottan kiálló határjelet megfelelő helyzetbe állított,

7. 2 határjelet pontos helyére visszaállított,

8. 6 határjelet biztonságos helyre áthelyezett,

9. 9 közbeiktatott határjelet helyezett el a határvonalon, két szomszédos határpont egyenesében,

10. 27 esetben a határvonal megjelölésének jellegét megváltoztatta (a határvonal közvetlen jelölését közvetettre változtatta, illetve fordítva; megszüntetett határjeleket, illetve új határjeleket helyezett el),

11. határjel típusát nem változtatta meg,

12. 7 sérült földalatti jelet cserélt ki,

13. 1720 határjel feliratát kijavította vagy pótolta,

14. 2703 határjelet fehérre festett, és a feliratokat fekete színnel kifestette,

15. 130 km tisztított nyiladékot a vegyes munkacsoport horvát tagozata,

16. 2728 határjel körül kitisztította az 1 méter sugarú területet,

Valamennyi közúti és vasúti határátkelőhelyen felfestette a határvonalat az Egyezmény szerinti piros sávval.

Magyarország elnevezésének változása miatt valamennyi érintett határjelen az „MK” felségjelzést „M” felségjelzésre cserélte, lecserélte a határtáblákat a határhidakon és kicserélte a Berzence–Gola közúti határátkelőhelyen a határcsapot.

A határjelek ötödik közös ellenőrzését követőn a magyar–horvát államhatárt a B és a C határszakaszon 2900 db határjel jelöli. A magyar–horvát államhatár vonalának hossza a B1 és D1 számú határjelek közötti 265 km.


III.

A munkálatok okmányolása

A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkákról jegyzőkönyveket készítettek, amelyekben az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdése értelmében valamennyi, a Vegyesbizottság által elrendelt, a határvonal megjelölését érintő változás és kiegészítés, illetve a határokmányokban szereplő adatok helyesbítése is szerepel. A Vegyesbizottság a fent említett jegyzőkönyveket felülvizsgálta és jóváhagyta, azokat az ülésszakokról készült jegyzőkönyveihez csatolta.

A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése és a jóváhagyott jegyzőkönyvek szerinti változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2016”
(a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2016) című határokmányban tartja nyilván.

A Kiegészítés és módosítás 2016 a határvonal megjelölésének valamennyi olyan változását és kiegészítését tartalmazza, melyek a határjelek negyedik közös ellenőrzésének befejezése (2009) óta történtek, csakúgy, mint a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését.

A Vegyesbizottság felülvizsgálata és jóváhagyta a Kiegészítés és módosítás 2016 okmányt, amelynek a két eredeti, kétnyelvű példányát a Vegyesbizottság küldöttségeinek elnökei aláírásukkal hitelesítettek.

A Kiegészítés és módosítás 2016 jelen Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.

A Vegyesbizottság összeállította továbbá a „Statisztikai adatok a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszáról (a határvonal ötödik, 2010–2015. évi közös ellenőrzését követően)” című okmányt, amely e Zárójegyzőkönyv mellékletét képezi.


IV.

A Vegyesbizottság megállapításai

A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a Magyarország és a Horvát Köztársaság közötti határvonal az Egyezmény 1. cikkében foglaltaknak megfelelően – figyelembe véve az 1981. évben a Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányokat – a határjelek ötödik közös ellenőrzésének eredményei szerint nem változott.

A Vegyesbizottság megállapítja továbbá, hogy a határjelek ötödik közös ellenőrzésének befejezése után a magyar–horvát államhatár a terepen egyértelműen felismerhető és jól látható.

A Vegyesbizottság küldöttségei, a vegyes szakértői csoport, valamint a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai a határjelek ötödik közös ellenőrzése során feladataikat jó együttműködésben hajtották végre.

Mivel az 1973–1979 között végrehajtott felmérés alapján elkészített határokmányok nem felelnek meg a korszerű műszaki követelményeknek, a Vegyesbizottság szükségesnek tartja korszerű technológiával (digitális ortofotó, műholdas helymeghatározó rendszer stb.) kidolgozott, új határokmányok elkészítését úgy, hogy a műszaki adatok digitális formában is rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a vegyes szakértői csoport megkezdte az új határokmányok mintáinak kidolgozását. A minták kidolgozását célzó pilot projekt eredményesen befejeződött.

Jelen Zárójegyzőkönyvet az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján két állam illetékes szervei elé terjesztik jóváhagyásra. A jóváhagyásról a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

Jelen Zárójegyzőkönyv két példányban, magyar és horvát nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Mellékletek száma: 1 db.


Valbandon, 2016. június 10.

Dr. Hajnal Gábor

Tanja Uštar

a Vegyesbizottság

a Vegyesbizottság

magyar küldöttségének elnöke

horvát küldöttségének elnöke


Melléklet a 2016. június 10-én kelt Zárójegyzőkönyvhöz


2. melléklet a 8/2017. (V. 18.) BM rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére