• Tartalom

8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet

8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet

a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról

2017.01.24.

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 21. §-a szerinti, 2017. január – 2017. november hónapra számfejtésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz (a továbbiakban: kulturális illetménypótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.

(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki kulturális illetménypótlékra jogosult, és aki esetében a kulturális illetménypótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg.

(3) A támogatás kizárólag a 2017. január – 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kulturális illetménypótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel; a támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető. Nem nyújtható támogatás a kulturális illetménypótléknak a Kjtvhr. 5. mellékletében meghatározott mértékén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

2. § (1) A támogatást

a) a helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter,

b) a nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter

tárgyhónap 12-éig történő utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 15-éig folyósítja. A támogatás mértéke a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

(2) A támogatás utalványozásához a kincstárnak a helyi önkormányzat, illetve a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) a kifizetés hónapjának 10-éig – helyi önkormányzatonkénti és nemzetiségi önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter részére.

3. § (1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2017. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével felülvizsgálja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához

Megye kódja/sorszám:

 

 

/

 

 

 

 

neve:

 

Helyi önkormányzat / Nemzetiségi önkormányzat

A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint
meghatározott mértéke

Sorszám

KSH kódja

PIR szám

Neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 

 

 

..............................., ...... év .............hó ....... nap
P. H.
..............................................
igazgató
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére