• Tartalom

8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról1

2017.08.12.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 12. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 6. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6. és 8. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosítása

1. § A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.)

b) 18. §-ában az „a kontroll állomások” szövegrész helyébe az „a kontrollállomások, a légi CGC állomások” szöveg,

c) 20. § (4) bekezdésében az „indult versenyeztetési eljárás” szövegrész helyébe az „a hatóság által indított versenyeztetési eljárás” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti az R1. 18. §-át magában foglaló alcím címében a „központi” szövegrész.

2. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló
11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosítása

3. § (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 2. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. egyszerűsített rádióengedély: a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendeletben meghatározott frekvenciák használati jogának – kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján történő, egyedi engedélynek minősülő – hatósági nyilvántartásba vétele;
2. EMC vizsgálat: az egyes rádiószolgálatok és rádióberendezéseik, valamint rádiórendszerek és más elektronikus hírközlő hálózatok elektromágneses összeférhetőségének, egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata a kölcsönös zavarmentes működés feltételeinek megállapítása céljából;”

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. felhasználót azonosító adat: a felhasználó megnevezése, székhelye, levelezési címe, képviselőjének neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe;”

4. § Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A rádiófrekvenciák használati jogának megszerzéséhez nem szükséges frekvenciakijelölés azon rádiórendszer esetében,
a) amelyhez a frekvenciát hatósági frekvenciajegyzék tartalmazza,
b) amelyhez a Hivatal katonai frekvenciajegyzéket adott ki,
c) amelyhez a Hivatal különleges eseti frekvenciajegyzéket adott ki,
d) amelynek telepítése kísérleti célból történik,
e) amelynek üzemben tartása egyszerűsített rádióengedély alapján történik,
f) amelyet légi vagy vízi közlekedési célú fedélzeti rádióberendezésekkel hoztak létre,
g) amelyet harminc napnál rövidebb ideig terveznek üzemben tartani, vagy
h) amely az NFFF szerint legfeljebb 2 W effektív kisugárzott teljesítménnyel üzemeltethető rádióállomásokból áll.”

5. § Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A frekvenciakijelöléshez nem kell műszaki tervet benyújtani
a) a kizárólag harmadlagos jelleggel működtetett rádióalkalmazást megvalósító,
b) a legfeljebb három hónap időtartamú üzemben tartásra tervezett vagy
c) egyéb, az NFFF-ben meghatározott
rádiórendszer esetében.”

6. § Az R2. 10. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rádióengedély iránti kérelem tartalmazza)

e) a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát
ea) a jogszabályoknak, valamint a frekvenciakijelölésnek megfelelő telepítésről,
eb) a jogszabályokban foglalt közegészségügyi előírásoknak és határértékeknek a telepítéskor történő betartásáról,”

7. § Az R2. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az egyszerűsített rádióengedély alapján üzemben tartott rádiórendszerekre.”

8. § Az R2. a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. Egyszerűsített rádióengedély
16/A. § (1) Az NFFF szerint egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás alá tartozó frekvencia használatára vonatkozó igényt a felhasználónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hivatalnak.
(2) A felhasználó bejelentését az NMHH internetes honlapján elérhető elektronikus űrlapon – az ügyfélkapun történt azonosítást követően – nyújthatja be.
(3) A bejelentés tartalmazza
a) a felhasználót azonosító adatokat,
c) a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a zavarszámításhoz és a lefedettségvizsgálathoz szükséges adatokat,
amelyek a (2) bekezdés szerinti űrlapon nyújtandók be.
(4) A bejelentésben foglalt frekvencia a nyilvántartásba vételtől használható. A Hivatal a jogszabályoknak megfelelő bejelentést egy munkanapon belül nyilvántartásba veszi.
(5) A Hivatal a 34. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett adatokról, valamint az egyszerűsített rádióengedély érvényességi idejéről elektronikus úton visszaigazolást küld a felhasználónak.”

9. § Az R2. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

34. § (1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel, a Hivatal nem polgári célú hatósági nyilvántartásában engedélyesenként nyilvántartja az érvényes egyedi engedélyeket és az abban foglalt
a) rádióberendezések alapvető műszaki jellemzőit,
b) rádióállomások telepítési, sugárzási jellemzőit, mozgó vagy hordozható állomás esetén az üzemben tartás körzetét is,
c) hálózat rendszertechnikai felépítését,
d) üzemidőt, a telepítés, üzemben tartás célját.
(2) A Hivatal nem polgári célú hatósági nyilvántartása a (3) bekezdésben foglalt kivétellel nem nyilvános.
(3) Az egyszerűsített rádióengedély esetében a Hivatal a 16/A. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat tartja nyilván. Az egyszerűsített rádióengedély vonatkozásában a 16/A. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok nyilvánosak.”

10. § Az R2.

a) 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „csatornát, frekvenciasávot” szövegrész helyébe a „csatornát vagy frekvenciasávot, a telephely vagy körzet megnevezését” szöveg,

b) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „különleges eseti frekvenciajegyzéket” szövegrész helyébe a „katonai frekvenciajegyzéket vagy különleges eseti frekvenciajegyzéket” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R2. 10. § (4) bekezdése.

3. A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosítása

12. § (1) A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell frekvenciakijelölés:)

d) azon rádiórendszer esetében, amely az NFFF szerint legfeljebb 2 W effektív kisugárzott teljesítménnyel (a továbbiakban: ERP) üzemeltethető rádióállomásokból áll, vagy amelyet kizárólag közös használatú frekvencián terveznek üzemben tartani, és kizárólag mozgóállomást tartalmaz;”

(2) Az R3. 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell frekvenciakijelölés:)

g) jogutódlás vagy érvényes rádióengedély alapján üzemeltetett rádiórendszer tulajdonosváltozása esetében;”

13. § Az R3. 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)

k) a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához – a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon;”

14. § Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem kell műszaki tervet benyújtani
a) a kizárólag közös használatú frekvencián üzemben tartani tervezett,
b) a kizárólag mozgóállomást tartalmazó,
c) a blokkgazdálkodás körébe tartozó,
d) a kisközösségi rádió-műsorszóró vagy
e) egyéb, az NFFF-ben meghatározott
rádiórendszer esetében.”

15. § Az R3. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) Az NFFF szerint egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás alá tartozó frekvencia használatára vonatkozó igényt az ügyfélnek nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóságnak.
(2) Az ügyfél bejelentését a Hatóság internetes honlapján elérhető elektronikus űrlapon – az ügyfélkapun történt azonosítást követően – nyújthatja be a (3) bekezdés szerinti adatok, nyilatkozatok megadásával.
(3) A bejelentés tartalmazza a 13. § (2) bekezdés a)–e), g) és n) pontjában, valamint a 13. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(4) A bejelentésben foglalt frekvencia a nyilvántartásba vételtől használható. A Hatóság a jogszabályoknak megfelelő bejelentést egy munkanapon belül nyilvántartásba veszi.
(5) A Hatóság a 34. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett adatokról, a fizetendő frekvenciadíjról, valamint az egyszerűsített rádióengedély érvényességi idejéről elektronikus úton visszaigazolást küld az ügyfélnek.”

16. § Az R3.

a) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „harminc napnál rövidebb ideig” szövegrész helyébe a „legfeljebb három hónapig” szöveg,

b) 13. § (2) bekezdés e) pontjában a „nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatást a Hatóság által előírt – internetes honlapján közzétett – formában” szövegrész helyébe a „nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához – a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon” szöveg

lép.

4. A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosítása

17. § (1) A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdés 87. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„87. hatósági frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült, és amelyet a Hivatal az NMHH internetes honlapján tesz közzé;”

(2) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő 102a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„102a. katonai frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv és a Hivatal közötti egyeztetés alapján készült;”

(3) Az R4. 2. § (1) bekezdés 197. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„197. PMSE alkalmazás: a vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás, valamint a videoátviteli PMSE alkalmazás;”

(4) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő 282a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„282a. videoátviteli PMSE alkalmazás: a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt zsinór nélküli kamerák, valamint hordozható és mobil vezeték nélküli videoátviteli összeköttetések;”

18. § Az R4. 13. § (1) bekezdése a következő 45a. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„45a. a 2010–2025 MHz frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról szóló, 2016. március 8-i (EU) 2016/339 bizottsági végrehajtási határozatnak,”

(való megfelelést szolgálja.)

19. § Az R4. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

20. § (1) Az R4. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R4. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R4. 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

21. § (1) Az R4.

a) 2. § (1) bekezdés 14. pontjában a „hajóállomás, hajó földi állomás” szövegrész helyébe a „hajóállomás, hajó-bázisállomás, hajó földi állomás” szöveg, a „koordinált állomás” szövegrész helyébe a „koordinált földi állomás” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 25. pontjában a „PMSE alkalmazás” szövegrész helyébe a „vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „lefulladás” szövegrész helyébe a „blokkolás” szöveg,

d) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „dokumentumokat” szövegrész helyébe a „szabályokat” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdés 12. és 35. pontjában a „bizottság határozatnak” szövegrész helyébe a „bizottsági határozatnak” szöveg

lép.

(2) Az R4. 1. melléklet 3.2. pont 5.200 lábjegyzetében a „kisegítő légiforgalmi frekvenciája” szövegrész helyébe a „tartalék légiforgalmi frekvenciája” szöveg lép.

(3) Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

1. F:150 és F:151 mezőjében az „a 526,5–600 kHz” szövegrész helyébe az „az 526,5–600 kHz” szöveg,

2. F:941 mezőjében a „PMSE” szövegrész helyébe a „Vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított” szöveg,

3. F:954 mezőjében a „121,5 MHz kényszerhelyzeti és a 123,1 MHz tartalék kényszerhelyzeti” szövegrész helyébe a „121,5 MHz és a 123,1 MHz” szöveg,

4. H:954 és H:956 mezőjében a „frekvencián” szövegrész helyébe a „121,5 MHz légiforgalmi kényszerhelyzeti és a 123,1 MHz tartalék légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvencián” szöveg,

5. F:1146 mezőjében a „(Föld–űr irány) rendszerek” szövegrész helyébe a „rendszerek a 235–312 MHz sávban” szöveg,

6. F:1166 mezőjében a „(Föld–űr irány) rendszerek” szövegrész helyébe a „rendszerek a 315–322 MHz sávban” szöveg,

7. H:1318 és H:1332 mezőjében az „A rendelet hatálybalépésekor” szövegrész helyébe az „A 2015. november 28-án” szöveg,

8. F:1349, F:1358, F:1368, F:1369 és F:1378 mezőjében a „PMSE” szövegrész helyébe a „Vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított” szöveg,

9. H:1402, H:1405–H:1409, H:1426 és H:1429–H:1433 mezőjében az „üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt (ECC 162. Jelentés)” szövegrész helyébe az „üzemeltetőit az ECC 162. Jelentés alapján kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt” szöveg, a „lépéseket” szövegrész helyébe az „intézkedéseket” szöveg,

10. G:1444 mezőjében a „tábla” szövegrész helyébe a „táblázat” szöveg,

11. F:1644 mezőjében a „PMSE” szövegrész helyébe a „Vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított” szöveg,

12. F:1681–F:1682 mezőjében az „Európai harmonizált alkalmazások” szövegrész helyébe az „IMT” szöveg,

13. H:1743–H:1744 mezőjében az „átjátszó állomás-felhasználó állomás” szövegrész helyébe az „átjátszóállomás – felhasználói állomás” szöveg, az „átjátszó állomás-központi állomás irányú összeköttetésnél az átjátszó állomásnál” szövegrész helyébe az „átjátszóállomás – központi állomás irányú összeköttetésnél” szöveg,

14. H:1851 mezőjében a „3. melléklet 11.2.2. pont” szövegrész helyébe a „3. melléklet 11.2.1. pont” szöveg,

15. G:1868 mezőjében az „ECC/DEC/(11)06 1. határozati pont” szövegrész helyébe az „ECC/DEC/(11)06” szöveg,

16. H:1879, H:1902, H:1909 és H:1914 mezőjében a „3. melléklet 11.2.2. pont” szövegrész helyébe a „3. melléklet 11.2.1. pont” szöveg,

17. H:1917 mezőjében a „részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit” szövegrész helyébe a „részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket” szöveg,

18. H:1922 mezőjében a „3. melléklet 11.2.2. pont” szövegrész helyébe a „3. melléklet 11.2.1. pont” szöveg,

19. H:1925, H1932, H:1934, H:1939 és H:1948 mezőjében a „részsávokat és a sávhasználat frekvenciagazdálkodási feltételeit és követelményeit” szövegrész helyébe a „részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket” szöveg,

20. H:2070, H:2081, H:2093, H:2097, H:2102, H:2112, H:2122, H:2128, H:2139, H:2150, H:2159, H:2164, H:2173, H:2180 és H:2187 mezőjében a „3. melléklet 11.2.2. pont” szövegrész helyébe a „3. melléklet 11.2.1. pont” szöveg,

21. A:2242 mezőjében a „(10 000–10 025 MHz)” szövegrész helyébe a „(10–10,025 GHz)” szöveg,

22. H:2246, H:2257 és H:2263 mezőjében az „A rendelet hatálybalépésekor” szövegrész helyébe az „A 2016. március 5-én” szöveg,

23. H:2275 mezőjében az „A rendelet hatálybalépésekor” szövegrész helyébe az „A 2015. november 28-án” szöveg

lép.

1. 2.4.8. pontjában az „elevációs” szövegrész helyébe az „emelkedési” szöveg, 2.4.8. pontjában foglalt táblázat A:1–A:2 mezőjében az „Elevációs” szövegrész helyébe az „Emelkedési” szöveg,

2. 2.4.9. pontjában az „elevációs” szövegrészek helyébe az „emelkedési” szöveg, 2.4.9. pontjában foglalt táblázat A:1–A:2 mezőjében az „Elevációs” szövegrész helyébe az „Emelkedési” szöveg,

3. 3.4. pontjában a „7,125–39,5 GHz” szövegrész helyébe a „7,125–86 GHz” szöveg, 3.4. pontjában foglalt táblázat F:2–F:5 mezőjében a „40” szövegrész helyébe a „30” szöveg,

4. 4.5.10.3. pontjában az „előjel nélkül (abszolút értékben)” szövegrész helyébe az „előjel nélkül, abszolút értékben” szöveg,

5. 10.1. és 10.2. pontjában a „PMSE alkalmazások” szövegrész helyébe a „vezeték nélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazások” szöveg,

6. 12.3.2.4. pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjében és 12.3.3.3. pontjában foglalt táblázat B:8 mezőjében a „pilóta nélküli rendszerek” szövegrész helyébe a „pilóta nélküli légijármű-rendszerek” szöveg

lép.

(5) Az R4. 8. melléklet 7.1. pontjában foglalt táblázat B:45 mezőjében az „alapvető, követelményeit tartalmazó harmonizált” szövegrész helyébe az „alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált” szöveg lép.

22. § Hatályát veszti az R4.

ba) 2. pontjában az „és a könnyített engedélyezési eljárás során szerzett rádióengedélyt” szövegrész,

bb) 7. pontja,

c) 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

ca) G:948 mezőjében az „ILS ” szövegrész,

cb) G:949–G:950 mezőjében a „VOR ” szövegrész,

cc) F:1185 mezőjében az „(űr–Föld irány)” szövegrész,

cd) H:1341 és H:1362 mezőjében az „az ugyanabban” szövegrész,

ce) 1678., 1679., 1710. és 1711. sora,

cf) H:2060, H:2291, H:2803–H:2804, H:2836, H:2845 és H:2856 mezőjében az „az ugyanabban” szövegrész,

d) 3. melléklet 11.2.2. pontjában foglalt táblázat 14–16. sora,

ea) 1.2. pontjában a „teljes megnevezését és” szövegrész,

eb) 2. pontjában foglalt táblázat 65–67. sora,

f) 7. mellékletében foglalt táblázat 86. sora,

g) 8. melléklet 7.2. pontjában foglalt táblázat 15. sora.

5. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

24. § (1) Ez a rendelet a 2010–2025 MHz frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról szóló, 2016. március 8-i (EU) 2016/339 bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 4. alcím tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelethez

Az R4. 2. mellékletének módosítása
1. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 46. és 47. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

46

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.62

E

1

K

Rádió-irányadók (föld−levegő)

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 54. és 55. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

54

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

E

1

K

Rádió-irányadók (föld−levegő)

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 60. és 61. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

60

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.60

E

1

K

Rádió-irányadók (föld−levegő)

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 68. és 69. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

68

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.60

E

1

K

Rádió-irányadók (föld−levegő)

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 75. és 76. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

75

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.60

E

1

K

Rádió-irányadók (föld−levegő)

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 184. és 185. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

184

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92

RRE

E

1

K

Légi rádiónavigációs rendszerek

 

Frekvenciahasználati jog csak nem polgári célra szerezhető.

185

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:260 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(260)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

8. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:290 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(290)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

9. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:340 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(340)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

10. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:390 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(390)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

11. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:423 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(423)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

12. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:485 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(485)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

13. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:521 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(521)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

14. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:542 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(542)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

15. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:577 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(577)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

16. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:674 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(674)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

17. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:767 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(767)

RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet, 3. fejezet 3.1. pont
Hatósági frekvenciajegyzék

18. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:946–H:947 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Dokumentum)

(További szabály)

(946)

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1., 2.2., 2.3. pont, 5. fejezet
V. kötet A melléklet
vevőberendezésre:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont
adatátvitelre:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet
ICAO COM2 táblázat
Hatósági frekvenciajegyzék

Csak az ICAO Annex 10 III. kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.

(947)

 

19. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:1022–G:1026 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Dokumentum)

(1022)

ECC/DEC/(06)06
T/R 2508
MSZ EN 300 1132, MSZ EN 300 3902

(1023) 

(1024)MSZ EN 300 0862, MSZ EN 300 2192
MSZ EN 300 2962, MSZ EN 300 3412

(1025)


 

(1026)

 

20. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1437–1439. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1437

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.328

E

1

K

Légijármű térbeli helyzetének meghatározása (ferdetávolság mérése) DME-vel

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.5. pont
I. kötet 3. fejezet A táblázat
I. kötet C melléklet 7. pont
V. kötet 4. fejezet 4.3. pont

ICAO COM3 táblázat

Hatósági frekvenciajegyzék

Védősáv: ±0,002%

1438

 

 

 

1

K

DME/N útvonali megközelítési, valamint leszállítási célú navigálásra

 

ILSsel (108−111,975 MHz), VOR-ral (108−117,975 MHz) vagy MLSsel (5030−5150 MHz) társítva

1439

 

 

 

1

K

DME/P leszállítási célú navigálásra

 

ILSsel (108−111,975 MHz) vagy MLSsel (5030−5150 MHz) társítva

21. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1448. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1448

 

 

N

3

K

MIDS/LINK 16

Katonai frekvenciajegyzék

Frekvenciahasználati jog csak az összehangolt polgári és nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontoknak megfelelően, a Hivatal és a légiközlekedési hatóság közötti megállapodás alapján szerezhető.

Kizárólag katonai használat

22. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat H:1488–H:1489 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(További szabály)

(1488)

4. melléklet

(1489)

 

23. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1672–1677. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1672

1980−2010 MHz

 

 

 

 

 

 

 

1673

MOZGÓ

5.388

P

 

 

 

 

 

1674

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld−űr irány)

5.351A

5.388

5.389A

P

1

K

2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek

2007/98/EK, 626/2008/EK, 2009/449/EK

ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 302 5742, MSZ EN 302 5743

3. melléklet 7.1. pont

5. melléklet

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, kivéve a légijármű fedélzetén elhelyezett felhasználói állomást.

1675

 

 

 

1

K

Műholdas komponens

 

 

1676

 

 

 

1

K

CGC

MSZ EN 302 5741

 

1677

 

 

PN

3

K

SRD: rádiómeghatározó alkalmazások

 

3. melléklet 11.1. pont

3. melléklet 11.7.2. pont

24. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1683. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 1683/A. sorral egészül ki:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1683

 

 

PN

3

K

SRD: rádiómeghatározó alkalmazások

 

3. melléklet 11.1. pont

3. melléklet 11.7.2. pont

1683/A

 

 

PN

3

K

Videoátviteli PMSE alkalmazások

(EU) 2016/339

MSZ EN 302 0642

3. melléklet 10.3. pont

5. melléklet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

25. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1700–1709. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1700

2170−2200 MHz

 

 

 

 

 

 

 

1701

MOZGÓ

5.388

P

 

 

 

 

 

1702

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr−Föld irány)

5.351A

5.388

5.389A

P

1

K

2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek

2007/98/EK, 626/2008/EK, 2009/449/EK

ECC/DEC/(06)09, ECC/DEC/(12)01

MSZ EN 302 5742, MSZ EN 302 5743

3. melléklet 7.1. pont

5. melléklet

A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, kivéve a légijármű fedélzetén elhelyezett felhasználói állomást.

1703

 

 

 

1

K

Műholdas komponens

 

 

1704

 

 

 

1

K

CGC

ECC/REC/(10)01

MSZ EN 302 5741

 

1705

Rádiólokáció

RRE

N

2

K

Rádiólokációs rendszerek

 

 

1706

 

 

 

2

K

Földi telepítésű elsődleges radarok

 

 

1707

 

 

 

2

K

Földi telepítésű magasságmérő radarok

 

 

1708

 

 

 

2

K

Meteorológiai radarok

 

 

1709

 

 

PN

3

K

SRD: rádiómeghatározó alkalmazások

 

3. melléklet 11.1. pont

3. melléklet 11.7.2. pont

26. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat H:1919 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(További szabály)

(1919)

A felhasználható részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza.
Kizárólag katonai használat

27. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1927. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1927

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.149

5.442

N1

N

1

K

Egy- és kétfrekvenciás, beszéd- és adatátviteli rendszerek

 

A felhasználható részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza.

Kizárólag katonai használat

28. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1941. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1941

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.149

5.442

N1

N

1

K

Egy- és kétfrekvenciás, beszéd- és adatátviteli rendszerek

 

A felhasználható részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza.

Kizárólag katonai használat

29. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1950. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1950

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.149

N1

N

1

K

Egy- és kétfrekvenciás, beszéd- és adatátviteli rendszerek

 

A felhasználható részsávokat, a sávhasználati feltételeket és frekvenciagazdálkodási követelményeket a Hivatal és a honvédség megállapodása tartalmazza.

Kizárólag katonai használat

30. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1964. és 1965. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

1964

LÉGI MOZGÓ

5.443C

5.444

RRE

E

2

T

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek CNPC kapcsolata

 

 

1965

MŰHOLDAS LÉGI MOZGÓ

5.443D

5.444

RRE

E

2

T

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek CNPC kapcsolata

 

 

31. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:2803–F:2804 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

(Alkalmazás)

(2803)

1

K

HDFSS

(2804)

 

 

 

32. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2881 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Dokumentum)

(2881)

ITUR F.11913
ERC/REC 1212
MSZ EN 301 751, MSZ EN 302 21722
MSZ EN 302 21742

33. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2906–2908. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

2906

ÁLLANDÓHELYŰ

N2

P

1

K

60 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

ECC/REC/(09)01

MSZ EN 302 2173

Polgári használatkor: 3. melléklet 2.3. pont

Nem polgári használatkor: 3. melléklet 3.4. pont

Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján.

2907

 

 

N

 

 

 

 

 

2908

 

 

 

1

T

Katonai állandóhelyű rendszerek az 59−61 GHz sávban

NJFA

 

34. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2921. és 2922. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

2921

ÁLLANDÓHELYŰ

 

P

1

K

60 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

ECC/REC/(09)01

MSZ EN 302 2173

Polgári használatkor: 3. melléklet 2.3. pont

Nem polgári használatkor: 3. melléklet 3.4. pont

Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján.

2922

 

 

N

 

 

 

 

 

35. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2941. és 2942. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

2941

ÁLLANDÓHELYŰ

 

P

1

K

76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 2173

Polgári használatkor: 3. melléklet 2.3. pont

Nem polgári használatkor: 3. melléklet 3.4. pont

Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő UC.1.2. és UC.1.3. pont kivételével alkalmazza az MSZ EN 302 2173 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy a spektrumgazdálkodási alapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján.

A rendszerek 2022. december 31-ig tarthatók üzemben.

2942

 

 

N

 

 

 

 

 

36. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2948. és 2949. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

2948

ÁLLANDÓHELYŰ

5.561

P

1

K

76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 2173

Polgári használatkor: 3. melléklet 2.3. pont

Nem polgári használatkor: 3. melléklet 3.4. pont

Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő UC.1.2. és UC.1.3. pont kivételével alkalmazza az MSZ EN 302 2173 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy a spektrumgazdálkodási alapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján.

A rendszerek 2022. december 31-ig tarthatók üzemben.

2949

 

 

N

 

 

 

 

 

37. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2990. és 2991. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

2990

ÁLLANDÓHELYŰ

5.149

5.338A

P

1

K

76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 2173

Polgári használatkor: 3. melléklet 2.3. pont

Nem polgári használatkor: 3. melléklet 3.4. pont

Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő UC.1.2. és UC.1.3. pont kivételével alkalmazza az MSZ EN 302 2173 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy a spektrumgazdálkodási alapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján.

A rendszerek 2022. december 31-ig tarthatók üzemben.

2991

 

 

N

 

 

 

 

 

38. Az R4. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3002. és 3003. sora helyébe a következő sorok lépnek:

 

(Nemzeti felosztás)

(Felhasználási szabály)

 

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(További szabály)

3002

ÁLLANDÓHELYŰ

5.149

5.338A

P

1

K

76 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

ECC/REC/(05)07

MSZ EN 302 2173

Polgári használatkor: 3. melléklet 2.3. pont

Nem polgári használatkor: 3. melléklet 3.4. pont

Csatornaosztás: ECC/REC/(05)07 Ajánlástól eltérő is használható.

Amennyiben a gyártó a csatornaosztással összefüggő UC.1.2. és UC.1.3. pont kivételével alkalmazza az MSZ EN 302 2173 harmonizált szabványban foglaltakat, megáll a vélelem, hogy a spektrumgazdálkodási alapvető követelményeknek megfelel a berendezés.

Üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján.

A rendszerek 2022. december 31-ig tarthatók üzemben.

3003

 

 

N

 

 

 

 

 

2. melléklet a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelethez

Az R4. 3. mellékletének módosítása
1. Az R4. 3. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat 52. és 53. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 53/A. sorral egészül ki:

 

(Frekvenciasáv [GHz])

(Alkalmazás)

(Csatornaosztás
[MHz])

(Minimális kapacitás [Mbit/s])

(Duplex távolság [MHz])

(Antennára juttatott teljesítmény vagy teljesítménysűrűség
maximuma)

(Minimális antennanyereség [dBi])

(Maximális EIRP vagy EIRP-sűrűség
Szakasz hosszúság (L) [km])

52

17,7–19,7

18 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

27,5

34

1010

10 dBW
(18,6–18,8 GHz sávban: –3 dBW)

30

55 dBW,    ha L ≥ 9
55 – 20lg(9/L) dBW,    ha L < 9
(18,6–18,8 GHz sávban:    40 dBW)

53

55

140/155

53/A

110

2. Az R4. 3. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat 70–74. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 74/A. sorral egészül ki:

 

(Frekvenciasáv [GHz])

(Alkalmazás)

(Csatornaosztás
[MHz])

(Minimális kapacitás [Mbit/s])

(Duplex távolság [MHz])

(Antennára juttatott teljesítmény vagy teljesítménysűrűség
maximuma)

(Minimális antennanyereség [dBi])

(Maximális EIRP vagy EIRP-sűrűség
Szakasz hosszúság (L) [km])

70

24,5–26,5

26 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5

2

1008

0 dBW

30

50 dBW,    ha L ≥ 7
50 – 20lg(7/L) dBW,    ha L < 7

71

7

8

72

14

16

73

28

34

74

56

140

74/A

112

3. Az R4. 3. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat 80–84. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 84/A. sorral egészül ki:

 

(Frekvenciasáv [GHz])

(Alkalmazás)

(Csatornaosztás
[MHz])

(Minimális kapacitás [Mbit/s])

(Duplex távolság [MHz])

(Antennára juttatott teljesítmény vagy teljesítménysűrűség
maximuma)

(Minimális antennanyereség [dBi])

(Maximális EIRP vagy EIRP-sűrűség
Szakasz hosszúság (L) [km])

80

37–37,926
38,248–39,186

38 GHz-es sávú állandó telephelyű, digitális pont-pont rendszerek

3,5

2

1260

0 dBW

30

50 dBW,    ha L ≥ 4
50 – 20lg(4/L) dBW,    ha L < 4

81

7

8

82

14

16

83

28

34

84

56

140

84/A

112

4. Az R4. 3. melléklet 3.4. pontjában foglalt táblázat 18–22. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 23. és 24. sorral egészül ki:

 

(Frekvenciasáv
[GHz])

(Csatornaosztás
[MHz])

(Minimális kapacitás [Mbit/s])

(Duplex távolság [MHz])

(Antennára juttatott teljesítmény maximuma [dBW])

(Minimális antennanyereség [dBi])

(Maximális EIRP [dBW]
Szakasz hosszúság (L) [km])

18

37,926–38,248/39,186–39,5

3,5

2

1260

0

30

50,    ha L ≥ 4
50 – 20lg(4/L),    ha L < 4

19

7

8

20

14

16

21

28

34

22

56

140

23

59–64

FDD esetén nincs meghatározva, vagy TDD

–20

30

25

24

71–76/81–86

FDD esetén nincs meghatározva, vagy TDD

0

38

55

5. Az R4. 3. melléklet 4.6. pontja helyébe a következő pont lép:
4.6.    A 3,5 GHz-es és a 3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok sávhasználati feltételei és frekvenciagazdálkodási követelményei
4.6.1.    A 3,5 GHz-es sáv alapblokkokra osztása:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

2

1

3400–3405

11

3450–3455

21

3500–3505

31

3550–3555

3

2

3405–3410

12

3455–3460

22

3505–3510

32

3555–3560

4

3

3410–3415

13

3460–3465

23

3510–3515

33

3560–3565

5

4

3415–3420

14

3465–3470

24

3515–3520

34

3565–3570

6

5

3420–3425

15

3470–3475

25

3520–3525

35

3570–3575

7

6

3425–3430

16

3475–3480

26

3525–3530

36

3575–3580

8

7

3430–3435

17

3480–3485

27

3530–3535

37

3580–3585

9

8

3435–3440

18

3485–3490

28

3535–3540

38

3585–3590

10

9

3440–3445

19

3490–3495

29

3540–3545

39

3590–3595

11

10

3445–3450

20

3495–3500

30

3545–3550

40

3595–3600

4.6.2.    Az 1. és a 2. alapblokk (3400–3410 MHz sáv) védősávot alkot. A védősáv nem elosztható.
4.6.3.    A 3,7 GHz-es sáv alapblokkokra osztása:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

Alapblokk-
azonosító

Frekvenciatarto-
mány [MHz]

2

1

3600–3605

11

3650–3655

21

3700–3705

31

3750–3755

3

2

3605–3610

12

3655–3660

22

3705–3710

32

3755–3760

4

3

3610–3615

13

3660–3665

23

3710–3715

33

3760–3765

5

4

3615–3620

14

3665–3670

24

3715–3720

34

3765–3770

6

5

3620–3625

15

3670–3675

25

3720–3725

35

3770–3775

7

6

3625–3630

16

3675–3680

26

3725–3730

36

3775–3780

8

7

3630–3635

17

3680–3685

27

3730–3735

37

3780–3785

9

8

3635–3640

18

3685–3690

28

3735–3740

38

3785–3790

10

9

3640–3645

19

3690–3695

29

3740–3745

39

3790–3795

11

10

3645–3650

20

3695–3700

30

3745–3750

40

3795–3800

4.6.4.    Egy felhasználói blokkot alkot egy alapblokk, ha az alapblokknak és minden, vele frekvenciában szomszédos alapblokknak eltérő a jogosultja, vagy legalább két frekvenciában szomszédos alapblokk, ha ugyanaz a jogosultja.
4.6.5.    A frekvenciahasználati jog szerzésének és a sávhasználat feltételei:

 

A

B

1

Feltétel tárgya

Előírás

2

Felhasználás célja

elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása

3

Frekvenciaelosztás módja

versenyeztetési eljárás

4

Megszerezhető frekvenciatartomány mennyisége

egy jogosult a frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedésén belül a 3,5 GHz-es sávban legfeljebb 12 alapblokk, a 3,7 GHz-es sávban legfeljebb 20 alapblokk frekvenciahasználati jogosultságával, jogával rendelkezhet;
a 3,5 GHz-es vagy a 3,7 GHz-es frekvenciahasználati jogosultságok értékesítése tárgyában kiírt bármely versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott egy tulajdonosi körbe tartozó jogosultak
(a továbbiakban e pont alkalmazásában: egy tulajdonosi körbe tartozó jogosultak) a frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedésén belül a 3,5 GHz-es sávban együttesen legfeljebb 12 alapblokk, a 3,7 GHz-es sávban együttesen legfeljebb 20 alapblokk frekvenciahasználati jogosultságával, jogával rendelkezhetnek;
egy jogosult a 3,5 GHz-es és a 3,7 GHz-es sávban összesen legfeljebb 100 MHz frekvenciahasználati jogosultságával, jogával rendelkezhet;
egy tulajdonosi körbe tartozó jogosultak együttesen a 3,5 GHz-es és a 3,7 GHz-es sávban összesen legfeljebb
100 MHz frekvenciahasználati jogosultságával, jogával rendelkezhetnek

5

ha versenyeztetési eljárás lezárultát követően valamely jogosult vagy egy tulajdonosi körbe tartozó jogosultak
a megszerezhető frekvenciatartomány mennyiségét túllépik, a túllépéstől számított 1 éven belül kötelesek
a frekvenciakorlátot elérni

6

Minimum megszerzendő frekvenciatartomány

egy jogosult akár a 3,5 GHz-es, akár a 3,7 GHz-es sávban szerez frekvenciahasználati jogosultságot, az adott sávban legalább 4 alapblokk frekvenciahasználati jogosultságával, jogával kell rendelkeznie

7

 

ha versenyeztetési eljárás lezárultát követően valamely jogosult a minimum megszerzendő frekvenciatartomány mennyiségét nem éri el, a minimum megszerzendő frekvenciatartomány el nem érésétől számított 1 éven belül köteles a frekvenciakorlátot elérni

8

Frekvenciahasználati jog időtartama

legalább 9, legfeljebb 20 év, a tényleges időtartamot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint
a versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági szerződés határozza meg

9

Frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése

országos

10

Gazdálkodás módja

blokkgazdálkodás

11

Másodlagos kereskedelem

a frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is átruházható, haszonbérbe adható; frekvencia vonatkozásában történő részbeni átruházás alapblokkonként történhet

4.6.6.    Frekvenciagazdálkodási követelmények:

 

A

B

1

Követelmény tárgya

Előírás

2

Hozzáférés módja

TDD

4.6.7.    Az állandóhelyű szolgálati rendszerek pont-pont vagy pont-többpont struktúrájúak lehetnek.
4.6.8.    A mozgószolgálat keretében működő felhasználói állomások végfelhasználói állomások. Az állandóhelyű szolgálat keretében működő felhasználói állomások lehetnek állandó vagy változó telephelyű végfelhasználói állomások, vagy olyan felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek. Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlő hálózatokat.
4.6.9.    Felhasználói blokkon belüli sugárzási követelmény:

 

A

B

C

D

E

1

Állomás

Teljesítményjellemző

Megjegyzés

2

megnevezése

legnagyobb megengedett értéke

3

pont-pont rendszer állomása

EIRP-sűrűség

38 dBW/5 MHz/antenna

 

4

pont-többpont rendszer és mozgószolgálati rendszer

helyhez kötött/központi állomás

Femtocellás állomások esetén teljesítményszabályozást kell alkalmazni.

5

átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló összeköttetésénél

6

átjátszóállomás helyhez kötött/központi állomás felé irányuló összeköttetésénél

EIRP

–5 dBW

A szélsőséges környezeti feltételek melletti működést és a gyártási szórást figyelembe véve erre az értékre a harmonizált szabványokban meghatározott, legfeljebb 2 dBes tűrés alkalmazandó.

7

állandó telephelyű felhasználói állomás

8

változó telephelyű felhasználói állomás

TRP

9

mozgó felhasználói állomás

4.6.10.    Felhasználói blokkon kívüli sugárzási követelmény
4.6.10.1.    A 4.6.10. pont alkalmazásában:
4.6.10.1.1.    |ΔF|: az adott felhasználói blokkon kívüli frekvenciának a felhasználói blokk közelebb eső szélétől előjel nélkül, abszolút értékben számított távolsága MHz-ben;
4.6.10.1.2.    Min {Pmax – a; b}: kétváltozós minimumfüggvény, amelynek értéke az adott a csillapítás értékkel csökkentett Pmax érték és az adott b érték közül a kisebb;
4.6.10.1.3.    Pmax: az 5 MHz-re vonatkoztatott maximális vivőteljesítmény EIRP-ben;
4.6.10.1.4.    szinkronizált működés: olyan TDD működés két különböző hálózatban, ahol nem történik egyidejű felmenő irányú és lemenő irányú átvitel.
4.6.10.2.    Helyhez kötött állomásnál, központi állomásnál és átjátszóállomásnak a felhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél az állomás felhasználói blokkon kívüli sugárzásának követelménye alapesetben az alapkövetelményben meghatározottak szerinti. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha átmeneti tartományra vagy védősávra vonatkozó követelmény alkalmazható. Ha az átmeneti tartomány átfedi a védősávot, akkor az átmeneti tartományra vonatkozó követelmény alkalmazandó.
4.6.10.3.    Alapkövetelmény:

 

A

B

C

1

Frekvenciatartomány

Maximális EIRP-sűrűség

Megjegyzés

2

3410–3600 MHz és 3600–3800 MHz szinkronizált TDD-blokkok esetén

Min {Pmax – 43; –17} dBW/5 MHz/antenna

 

3

3410–3600 MHz és 3600–3800 MHz nem szinkronizált TDD-blokkok esetén

–64 dBW/5 MHz/cella

Szomszédos felhasználói blokkban üzemelő femtocellás állomás üzemeltetők megállapodhatnak egy legfeljebb −55 dBW/5 MHz/cella EIRP-sűrűség határértékben, ha makrocellás állomás zavarásának veszélye nem áll fenn.

4.6.10.4.    Átmeneti tartományra vonatkozó követelmény:

 

A

B

1

Frekvenciatávolság
a felhasználói blokk vonatkozó szélétől [MHz]

Maximális EIRP-sűrűség antennánként
[dBW/5 MHz]

2

0 < |ΔF| ≤ 5

Min {Pmax – 40; –9}

3

5 < |ΔF| ≤ 10

Min {Pmax – 43; –15}

4.6.10.5.    Átmeneti tartományra vonatkozó követelmény közvetlenül szomszédos felhasználói blokkoknál csak a közvetlenül szomszédos szinkronizált TDD felhasználói blokkok esetén alkalmazható. Ha legalább egy alapblokknyi frekvenciaelválasztás van a felhasználói blokkok között, feltétel nélkül alkalmazható a felhasználói blokkok közötti frekvenciatartományra.
4.6.10.6.    Védősávra vonatkozó követelmény:
A 3400–3410 MHz frekvenciatartományban a maximális EIRP-sűrűség: –64 dBW/5 MHz/cella
4.6.11.    A felhasználói blokkon belüli és kívüli sugárzási követelményre a 4.6.9. és 4.6.10. pontban meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan megfelelő zavarcsökkentő technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 4.6.9. és 4.6.10. pontban meghatározott határértékek eredményeznek.
4.6.12.    A frekvenciában szomszédos felhasználói blokkok jogosultjai között létrejött két- vagy többoldalú megállapodás alapján – az összes érintett fél beleegyezése esetén – a 4.6.9–4.6.11. pontban meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók.
4.6.13.    A frekvenciában szomszédos felhasználói blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a hálózatok vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.
4.6.14.    Ha két állomás között zavarás van, az állomások jogosultjai közötti megállapodás alapján kell eljárni a zavarás kiküszöbölése érdekében. Ha ilyen megállapodás nincs, úgy annak az állomásnak az üzemeltetőjét terheli intézkedési kötelezettség a zavarás kiküszöbölésére, amelyet később jelentettek be és zavarást okoz, továbbá az a zavart állomás, amely későbbi bejelentési időponttal rendelkezik, nem tarthat igényt védelemre.”
6. Az R4. 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
7. Polgári célra használt műholdas mozgószolgálat alkalmazásai
7.1.    A 2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek és az azok keretében működő CGC-k sávhasználati feltételei és frekvenciagazdálkodási követelményei
7.1.1.    A 7.1. pont alkalmazásában:
7.1.1.1.    légi CGC: olyan CGC, amelynek állomásai kizárólag légijármű földi állomásokkal valósítanak meg összeköttetést.
7.1.2.    Az átviteli jelutak frekvenciasávjai:

 

A

B

C

1

Jelút

Frekvenciasáv [MHz]

2

Műholdas komponens

CGC

3

Föld–űr irány

felhasználói állomás – helyhez kötött földi telepítésű állomás

1980–2010

4

űr–Föld irány

helyhez kötött földi telepítésű állomás – felhasználói állomás

2170–2200

7.1.3.    A frekvenciahasználati jog szerzésének és a sávhasználat feltételei:

 

A

B

1

Feltétel tárgya

Előírás

2

Felhasználás célja

elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása

3

Frekvenciaelosztás módja

626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti pályázat

4

Frekvenciahasználati jogosult

a Bizottság által kiválasztott szolgáltató

5

Frekvenciahasználati jogosultság kezdete

a 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kiválasztásról szóló döntés időpontja

6

Frekvenciahasználati jogosultság időtartama

MSS rendszer: 18 év

7

CGC: a frekvenciahasználati jogosultság addig érvényes, amíg a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer frekvenciahasználati jogosultsága fennáll

8

Gazdálkodás módja

CGC, kivéve légi CGC: blokkgazdálkodás

9

Másodlagos kereskedelem

CGC esetén a frekvenciahasználati jog haszonbérbe adható

10

Egyéb feltételek MSS rendszerre

a szolgáltatónak a pályázatában és a pályázati eljárás során vállalt minden kötelezettségét teljesítenie kell

11

 

a szolgáltató köteles éves jelentést benyújtani az NMHH-nak; a jelentésnek részleteznie kell a szolgáltató műholdas mozgószolgálati rendszerének fejlődési helyzetét

12

 

a felhasználói állomásnak a műholdra történő közvetlen rálátása esetén a műholdas komponens jelútjain a jelátvitelt folyamatosan lehetővé kell tenni, kivéve, ha a műholdas komponens meghibásodik

13

Egyéb feltételek CGC-re

a CGC-nek a műholdas erőforrás- és hálózatkezelő rendszer irányítása alatt kell állnia

14

 

a CGC-nek ugyanazokat a rész-frekvenciasávokat kell használnia, mint a kapcsolódó műholdas komponensnek, és nem növelheti a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer spektrumigényét

15

 

a CGC-ellátás a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer ellátási területére korlátozódik

16

 

a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer műholdas komponensének meghibásodása esetén a CGC rendszer legfeljebb 18 hónapon át önálló rendszerként működhet

17

 

légi CGC esetén a CGC jelutakon jelátvitel akkor történhet, ha a légijármű földi állomás legalább 3000 m-rel a földfelszín felett tartózkodik, azonban szükség esetén 3000 m alatt is lehetséges a jelátvitel, ha a légijármű földi állomáson kiegészítő zavarcsökkentő technikákat alkalmaznak más rendszerek káros zavarásának elkerülése érdekében

7.1.4.    A légi CGC állomásokra vonatkozó egyéb műszaki feltételek
7.1.4.1.    Az engedélyezett sávon belül az EIRP-sűrűség nem haladhatja meg az 55 dBm/MHz értéket szektoronként.
7.1.4.2.    Az engedélyezett sávon kívüli követelmények szektoronként:

 

A

B

1

A sávon kívüli sugárzás frekvenciatartománya

Legnagyobb átlagos sávon kívüli EIRP-sűrűség

2

A sáv alsó határától számított –10 MHz-től –1,5 MHz-ig

3,5 dBm/MHz

3

A sáv alsó határától számított –1,5 MHz-től –1 MHz-ig

–9,5 dBm/30 kHz

4

A sáv alsó határától számított –1 MHz-től –0,2 MHz-ig

lineárisan növekszik
–9,5 dBm/30 kHz-től 2,5 dBm/30 kHz-ig

5

A sáv alsó határától számított –0,2 MHz-től 0 MHz-ig

2,5 dBm/30 kHz

6

A sáv felső határától számított 0 MHz-től +0,2 MHz-ig

2,5 dBm/30 kHz

7

A sáv felső határától számított +0,2 MHz-től +1 MHz-ig

lineárisan csökken
2,5 dBm/30 kHz-től
–9,5 dBm/30 kHz-ig

8

A sáv felső határától számított +1 MHz-től +1,5 MHz-ig

–9,5 dBm/30 kHz

9

A sáv felső határától számított +1,5 MHz-től +10 MHz-ig

3,5 dBm/MHz

7.1.4.3.    Az antenna fősugárzási irányának emelkedési szöge nem lehet 10°-nál kisebb.
7.1.4.4.    Minimális antennanyereség: 9 dBi
7.1.4.5.    Maximális antennanyereség: 15 dBi
7.1.5.    Az NMHH – az Eht. 12/A. § (7) bekezdésében foglalt előzetes egyeztetési kötelezettségre is figyelemmel – évente tájékoztatja az Európai Bizottságot, amennyiben hatósági felügyeleti eljárása keretében megállapításra került, hogy a 7.1.3. pontban foglalt táblázat 2., 10. és 11. sorában meghatározott feltételeket nem tartják be, vagy, ha hatósági felügyeleti eljárása keretében a hivatkozott sorokban foglaltak megsértése esetén jogkövetkezményt alkalmazott.”
7.     Az R4. 3. melléklete a következő 10.3. ponttal egészül ki:
10.3.    A 2010–2025 MHz sávban működő videoátviteli PMSE alkalmazások legnagyobb megengedett EIRP értékei

 

A

B

1

Az összeköttetés típusa

EIRP [dBW]

2

Zsinór nélküli kamera

–7

3

Hordozható videoátviteli összeköttetés

16

4

Mobil videoátviteli összeköttetés

10

8.     Az R4. 3. melléklet 11.2.1. pontjában foglalt táblázat 24–30. sora helyébe a következő sorok lépnek, és a táblázat a következő 24/A., 25/A. és 25/B. sorral egészül ki:

 

(Frekvenciasáv)

(Alkalmazás)

(Dokumentum)

(Műszaki követelmény)

(További követelmény)

24

2400–2483,5 MHz

Általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) alkalmazások

2006/771/EK, 2013/752/EU
MSZ EN 300 4402
MSZ EN 302 0642

Teljesítmény: max. 10 mW EIRP

 

24/A

3100–4800 MHz

 

 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 12.2.2. pontban az UWB alkalmazásokra meghatározottakkal.

25

5725–5875 MHz

 

2006/771/EK, 2013/752/EU
MSZ EN 300 4402
MSZ EN 302 0642

Teljesítmény: max. 25 mW EIRP

 

25/A

6000–8500 MHz

Általános légijármű-fedélzeti (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) alkalmazások

 

 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 12.2.5. pontban az UWB alkalmazásokra meghatározottakkal.

25/B

6000–9000 MHz

Általános (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) alkalmazások

 

 

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 12.2.2. pontban az UWB alkalmazásokra meghatározottakkal.

26

24,15–24,25 GHz

 

2006/771/EK, 2013/752/EU
MSZ EN 300 4402
MSZ EN 302 0642

Teljesítmény: max. 100 mW EIRP

 

27

57–64 GHz

 

2006/771/EK, 2013/752/EU
MSZ EN 305 5502

Teljesítmény: max. 100 mW EIRP, max. 10dBm adó kimenő-
teljesítmény
Teljesítménysűrűség: max. 13 dBm/MHz EIRP-sűrűség

 

28

61–61,5 GHz

 

 

Teljesítmény: max. 100 mW EIRP

 

29

122–123 GHz

 

 

 

30

244–246 GHz

 

 

 

3. melléklet a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelethez

Az R4. 5. mellékletének módosítása
1. Az R4. 5. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 6/A. sorral egészül ki:

 

(Frekvenciasáv)

(Megnevezés)

(Megjegyzés)

6/A

2010−2025 MHz

Videoátviteli PMSE alkalmazások rádióberendezései

3. melléklet 10.3. pont

4. melléklet a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelethez

Az R4. 7. mellékletének módosítása
1. Az R4. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 22/A. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

22/A

CNPC

Control and non-payload communication
Irányítás és nem hasznos teher kommunikáció

2. Az R4. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 101/A. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

101/A

MIDS

Multifunctional Information Distribution System
Többfunkciós információelosztó rendszer

5. melléklet a 8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelethez

Az R4. 8. mellékletének módosítása
1. Az R4. 8. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat a következő 49. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

49

(EU) 2016/339

Commission Implementing Decision (EU) 2016/339 of 8 March 2016 on the harmonisation of the 2010−2025 MHz frequency band for portable or mobile wireless video links and cordless cameras used for programme making and special events
A Bizottság (EU) 2016/339 végrehajtási határozata (2016. március 8.)
a 2010–2025 MHz-es frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról

2. Az R4. 8. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő sor lép:

 

(A)

(B)

68

ECC/DEC/(08)05
(17 June 2016)

The harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) narrow band and wide band radio applications in bands within the 380−470 MHz range
Keskenysávú és szélesebb sávú digitális közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) rádióalkalmazások harmonizált frekvenciasávjainak megvalósítása a 380−470 MHz tartományban

3. Az R4. 8. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

2

Katonai frekvenciajegyzék

MIDS/LINK 16 katonai frekvenciajegyzék

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére