• Tartalom

8/2017. (V. 25.) EMMI rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról1

2017.06.02.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély feltételeként előírt egészségi alkalmasság vizsgálatának a célja annak a megállapítása, hogy az engedélyt kérelmező vagy az engedéllyel rendelkező személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékossága, amely őt az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná teszi.”

(2) Az R. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmező személy – az engedély kiadása iránti kérelmének benyújtása előtt – előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel már rendelkező személy pedig az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni az orvosi alkalmasságot vizsgáló szervnél, és köteles magát a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak alávetni.”

(3) Az R. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező a két vizsgálat időpontja között egészségi állapotában olyan mértékű állapotromlást észlel, amely az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatára időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná teheti, illetve azt hátrányosan befolyásolhatja, köteles az orvosi alkalmasságot vizsgáló, a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elsőfokú szervnél orvosi vizsgálatra jelentkezni annak megállapítása érdekében, hogy az elöltöltő fegyver biztonságos használatára alkalmas-e.”

2. § Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmezőt vagy az engedéllyel rendelkező személyt az előzetes, az időszakos és a soron kívüli alkalmassági vizsgálat alkalmával az (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági csoportba kell sorolni.”

3. § (1) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdésében és 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy esetén az időszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat – figyelemmel a (3)–(5) bekezdésben foglaltakra – orvosi alkalmassági vizsgálatból, az előzetes vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll.
(3) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalható be az időszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat keretében az a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdésében és 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akinél ilyen vizsgálat elvégzésének szükségessége orvosszakmailag valószínűsíthető.”

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdésében és 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyt az időszakos és a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni, amennyiben a vizsgált személy
a) pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll,
b) neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll, vagy
c) központi idegrendszere sérült.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lőfegyver tartására, illetve elöltöltő fegyver vadászati célú használatára egészségileg alkalmatlan az a személy, akinek alkalmatlanságát az orvosi, illetve a pszichológiai alkalmassági vizsgálat során a vizsgálatot végző szerv megállapította.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára alkalmatlan az a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy, akinek a lőfegyver tartására való alkalmatlanságát az orvosi vizsgálatot végző szerv megállapította.”

(3) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A lőfegyver tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára alkalmatlanná nyilvánított személy soron kívüli orvosi vizsgálatot kérhet, feltéve, ha orvosi bizonyítvánnyal igazolja egészségi állapotának olyan mértékű javulását, amelynek alapján feltehető, hogy lőfegyver tartására, illetve elöltöltő fegyver vadászati célú használatára alkalmassá vált.”

5. § Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A lőfegyvertartási engedély, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély hatályossági idején belül elvégzett időszakos, illetve soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alapján megállapított „alkalmas” vagy „alkalmatlan” – továbbá a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személynél „versenyezhet” vagy „nem versenyezhet” – minősítés tényéről az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a rendőrségnek a lőfegyvertartási engedély, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély kiadására illetékes szervét haladéktalanul tájékoztatja.
(3) Az egészségi alkalmasság vizsgálatában részt vevő szervnek a vizsgált személyt tájékoztatni kell minden olyan szervi elváltozásáról, amely a lőfegyver tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára való alkalmasságát nem befolyásolja ugyan, de a lőfegyver biztonságos használata, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használata érdekében ismernie kell.”

6. § (1) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az a II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedéllyel, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével –, aki
a) a 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,
b) a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,
c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,
d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként
időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni.”

(2) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A lőfegyvertartási engedéllyel, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy az (1), a (2) és a (4) bekezdésben, valamint a 7/A. § alapján meghatározott időnél korábban soron kívüli pszichológiai vagy orvosi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni az 1. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül akkor is, ha
a) az egészségi alkalmasságot vizsgáló szerv az orvosi vagy a pszichológiai alkalmassági vizsgálatra rövidebb határidőt állapított meg,
b) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a lőfegyvert munkaköréből eredően tartó személy munkáltatója kezdeményezi, vagy
c) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy edzője (ideértve a szövetségi kapitányt vagy az azzal azonos feladatot ellátó személyt is), a sportolóval jogviszonyban álló sportszervezet vezetője (ideértve a szakosztályvezetőt is) vagy a lőgyakorlat vezetője kezdeményezi.”

7. § Az R. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7/A. § A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmező vagy az ilyen engedéllyel rendelkező személy – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével – kérheti a rá vonatkozóan e rendelet előírásai szerint megállapított egészségi alkalmassági vizsgálat határidejénél rövidebb határidő megállapítását.”

8. § (1) Az R. 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A II. alkalmassági csoportba tartozó, lőfegyvertartási engedélyt kérelmező vagy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedélyt kérelmező vagy az ilyen engedéllyel rendelkező személy – a KR1. 23. § (1) bekezdésében meghatározott személy kivételével – orvosi alkalmasságának megállapítása a gépjárművezetői egészségi alkalmassági vizsgálatával egyidejűleg is történhet. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározott térítési díjat a vizsgálatok egyidejű elvégzése esetén egyszeresen kell megfizetni.”

(2) Az R. 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot – az I. és a II. alkalmassági csoport tekintetében első fokon – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv által felkért szaklaboratórium végzi.
(4) Az I. és II. alkalmassági csoport tekintetében a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot első fokon munka, klinikai vagy sport szakpszichológus végezheti.”

9. § Az R.

a) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet, valamint

lép.

10. § Az R.

a) 1. számú melléklet I. pontjában a „tartását külön” szövegrész helyébe a „tartását, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát külön” szöveg,

b) 1. számú melléklet III. pontjában a „tartására való” szövegrész helyébe a „tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára való” szöveg,

c) 1. számú melléklet III. pont 3. alpontjában a „kezelését akadályozzák” szövegrész helyébe a „kezelését, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos kezelését megakadályozzák” szöveg,

d) 1. számú melléklet III. pont 4. alpontjában a „kezelését gátló” szövegrész helyébe a „kezelését, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú kezelését gátló” szöveg,

e) 1. számú melléklet III. pont 5. alpontjában a „használatát megakadályozzák:” szövegrész helyébe a „használatát, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatát megakadályozzák:” szöveg,

f) 1. számú melléklet III. pont 6. alpontjában a „használatát befolyásolják.” szövegrész helyébe a „használatát, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatát befolyásolják.” szöveg

lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (V. 25.) EMMI rendelethez

EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI LAP
Előzetes orvosi vizsgálat:*
Név:     
Szül. év, hó, nap:     
Anyja neve:     
Lakcím:    
Foglalkozása (csak az I. alkalmassági csoportba tartozó vizsgált személy esetében kell kitölteni):     
Vizsgálat időpontja:    
Vizsgálatot végző orvos neve:     
Intézmény neve:     
Kórelőzmény (krónikus betegség, gyógyszerszedés stb.):    
Bőr, látható nyálkahártyák:    
Csontok és ízületek:    
Mirigyek (pajzsmirigy):    
Tüdő:    
Szív: ......................................................................................................... EKG:     
Vérnyomás: ........................................................................................... Pulzus:     
Érrendszer, varicositas:     
Hasi szervek tapintása:    
Máj: ......................................................................................................... Sérv:    
Idegrendszer, Romberg:    
Halló- és egyensúlyszerv:    
Szem (visus):     
Egyéb vizsgálati eredmények:    
Laboratóriumi vizsgálati eredmények:    
Pszichológiai vizsgálat eredménye:    
Az elvégzett előzetes orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lőfegyver tartására/elöltöltő fegyver vadászati célú használatára***
– alkalmas
– alkalmatlan
Egyéb megjegyzések:    
A másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző szerv megállapításai:**    
Időszakos és soron kívüli orvosi vizsgálat:*     
Ideje:     
Vizsgálatot végző orvos neve:     
Statusában beállott változások:    
Az elvégzett időszakos/soron kívüli orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lőfegyver tartására/elöltöltő fegyver vadászati célú használatára***
– alkalmas
– alkalmatlan
Egyéb megjegyzések:    
A másodfokú egészségügyi vizsgálatot végző szerv megállapításai:**    
Dátum:
P. H.
Aláírás
* Az első fokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!
** A másodfokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!
*** A kívánt rész aláhúzandó.

2. melléklet a 8/2017. (V. 25.) EMMI rendelethez

ORVOSI VÉLEMÉNY
a lőfegyver tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról
1.    Név:     
2.    Születési hely:     
3.    Születési idő: ................. év ............................................................. hó ............... nap
4.    Lakcím: ............................................................................ helység .............................................................................. utca ........... házszám
5.    Személyazonosításra alkalmas okirat száma, típusa:     
Minősítés:
Alkalmas: ................... év ............................................................. hó .................. napjáig
Alkalmatlan
Dátum:
P. H.
Aláírás
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére