• Tartalom

8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról1

2017.08.28.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelethez

Az R. 1. mellékletének B) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„B) Villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

3

a) kiserőművi összevont engedély

4

aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

5

ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

6

ac) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 500

7

b) kiserőmű villamosenergia-termelésének megszüntetése

8

ba) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

9

bb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

10

bc) 20 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

11

c) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre vagy a termelés megszüntetésére

12

ca) 50–200 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

13

cb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

14

d) erőmű bővítésére, erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére, ha annak mértéke

15

da) 50 MW-ot nem éri el

1 000

16

db) 50–200 MW

2 000

17

dc) 200 MW-nál nagyobb

5 000

18

e) termelés szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a termelői tevékenység újbóli folytatására

19

ea) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

20

eb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

21

f) átviteli rendszerirányításra, átviteli rendszerüzemeltetésre

12 000

22

g) villamosenergia-elosztásra

6 000

23

h) villamosenergia-kereskedelemre

6 000

24

i) egyetemes szolgáltatásra

6 000

25

j) szervezett villamosenergia-piac működtetésére

12 000

26

k) magánvezeték

27

ka) létesítésére vagy bővítésére

1 000

28

kb) megszüntetésére

100

29

l) közvetlen vezeték létesítésére, megszüntetésére

1 000

30

m) közvilágítási berendezések üzemeltetése, ha az engedélyes által üzemeltetett közvilágítási lámpatestek száma

31

ma) 1000 db-ot meg nem haladó

100

32

mb) 1000 db feletti, de 10 000 db-ot meg nem haladó

300

33

mc) 10 000 db feletti, de 50 000 db-ot meg nem haladó

600

34

md) 50 000 db feletti

1 000

35

n) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély

4 000

36

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

37

a) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére vonatkozó engedély esetében

38

aa) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

39

ab) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

200

40

ac) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

300

41

b) erőmű létesítésére, villamosenergia-termelésre, termelés megszüntetésére, erőmű bővítésére, névleges teljesítőképesség növelésére, illetve csökkentésére vonatkozó engedély esetében

42

ba) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

400

43

bb) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

800

44

c) erőmű létesítésére, bővítésére, villamosenergia-termelésre vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

45

ca) 0,5–5 MW erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

46

cb) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

47

cc) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 500

48

cd) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

49

ce) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5 000

50

d) termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

51

da) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

52

db) 200 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

2 000

53

e) erőművi névleges teljesítőképesség növelésére, csökkentésére vonatkozó engedély időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem esetében

1 000

54

f) erőmű elsődleges energiaforrásának megváltoztatása

200

55

g) ha a módosítás tárgya névváltozás vagy székhelyváltozás, illetve az ezekből következő cégjegyzékszám- és adószámváltozás együttes díja

10

56

h) a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőműre vonatkozó elvi engedély módosítása

1 000

57

i) egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 20%-a

58

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

58/A

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők esetében

50

59

Üzemi szabályzat, kereskedelmi szabályzat, elosztói szabályzat

60

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

61

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

62

Üzletszabályzat [VET. 72. § (3) bekezdése]

63

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

64

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

300

65

Üzletszabályzat-készítési kötelezettség alól történő mentesítési kérelem elbírálása, kivéve, ha a kérelmező kizárólag átviteli rendszerirányító által működtetett mérlegkörben értékesít

200

66

Szervezett villamosenergia-piaci szabályzat

67

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

4 000

68

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

400

69

Belső kiválasztási szabályzat

70

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

71

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

72

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

73

a) termelő esetében

74

aa) 50 MW-nál nagyobb, de 200 MW-ot meg nem haladó névleges erőművi teljesítőképesség esetében

1 000

75

ab) 200 MW-nál nagyobb névleges erőművi teljesítőképesség esetében

3 000

76

b) átviteli rendszerirányító esetében

5 000

77

c) elosztó esetében

5 000

78

d) villamosenergia-kereskedő esetében

1 000

79

e) egyetemes szolgáltató esetében

5 000

80

f) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes esetében

1 000

81

g) közvilágítási üzemeltetési engedélyes esetében

200

82

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti kérelem elbírálása

10

83

Kábelcsere-ütemezési terv elbírálása

1 000

84

Átviteli rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében irányítást biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

85

Engedélyhez kötött tevékenység a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendeletben meghatározott jelentős részének kiszervezéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

86

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

87

a) átviteli rendszerirányító és elosztó esetében

5 000

88

b) egyéb engedélyes esetében

1 000

89

Villamosenergia-ellátási krízisterv

90

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

91

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

92

Rotációs kikapcsolási rend

93

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

94

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

95

Hálózatfejlesztési terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

10 000

96

Beruházás megvalósítására irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10

97

Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem elbírálása

1 000

98

Rendszerösszekötő vezeték létesítése tekintetében benyújtott mentesítési kérelem elbírálása

5 000

99

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés

100

a) jóváhagyása, megszüntetése iránti kérelem elbírálása

2 000

101

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

102

Elektronikus hírközlő hálózati elemekre vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás szüneteltetésének jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

103

Átviteli rendszerirányító tanúsítása iránti kérelem elbírálása

12 000

104

Átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

105

Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás

106

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

2 000

107

b) módosítása iránti kérelem elbírálása, ha nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

1 000

108

A megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

50

109

Megfelelési program

110

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

111

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

112

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

113

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

50

114

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt kapacitásaukció-tartási kötelezettség alapján, az aukción értékesítendő kapacitás mennyiségének, forrásösszetételének és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása

100

115

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott, kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozat módosítása

116

a) egyéb állami támogatás változása vagy a helyrajzi szám telephely fizikai változatlansága melletti módosulása miatt

10

117

b) egyéb okból

55

118

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti új kötelező átvételi jogosultság mértékének megállapítása

49

119

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti prémium típusú támogatás mértékének megállapítása

99

120

Kötelező átvételi vagy Prémium típusú támogatási jogosultság visszavonása

5

121

Barna prémiumra jogosultság megállapítása

 

122

a) 5 MW alatt

90

123

b) 5 MW-tól

500

124

Demonstrációs projektté minősítés

200

125

A KÁT mérlegkör működtetésének, illetve a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének indokolt költségének megállapítása iránti kérelem elbírálása

50

126

Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása

127

a) 0,5 MW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

128

b) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

129

c) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

130

d) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

131

e) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

132

f) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

133

Megújuló energiaforrás felhasználásával termelő erőműegység minősítése iránti kérelem elbírálása

134

a) 50 kW és annál kisebb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

5

135

b) 50 kW-nál nagyobb, de 0,5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

10

136

c) 0,5 MW-nál nagyobb, de 1 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

50

137

d) 1 MW-nál nagyobb, de 5 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

100

138

e) 5 MW-nál nagyobb, de 20 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

250

139

f) 20 MW-nál nagyobb, de 50 MW-ot meg nem haladó erőművi névleges teljesítőképesség esetében

500

140

g) 50 MW-nál nagyobb erőművi névleges teljesítőképesség esetében

1 000

141

Bejegyzési kérelem (Származási garancia kiállítására vonatkozó kérelem) elbírálása

10 forint/MWh

142

Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem elbírálása

10 forint/MWh

143

Származási garancia törlési kérelem elbírálása

5 forint/MWh

144

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

145

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem elbírálása

50

146

A VET. 145. § (4) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási árszabások árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó kérelem elbírálása

100

147

Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély

 

148

a) kiadására vonatkozó kérelem elbírálása

500

149

b) módosítására vonatkozó kérelem elbírálása az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén

100

150

Villamosenergia-tároló

 

151

a) összevont (létesítési és működési) engedély kiadására, a működés megszüntetésére, a működés szüneteltetésére irányuló kérelem elbírálása, és az engedély időbeli hatályának módosítása

152

aa) 0,05–0,499 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

250

153

ab) 0,5–4,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

500

154

ac) 5–19,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

1 000

155

ad) 20–49,99 MW tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 000

156

b) létesítésére és a működés megszüntetésre irányuló kérelem elbírálása 50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 500

157

c) működésére vagy időbeli hatályának módosítására irányuló kérelem elbírálása 50 MW vagy annál nagyobb tárolói névleges teljesítőképesség esetében

2 500

158

d) tevékenység szüneteltetésére, szüneteltetés esetében a tárolói tevékenység újbóli folytatására vonatkozó engedély

500

159

e) engedély módosítása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-tároló összevont engedély, villamosenergia-tároló működésére és villamosenergia-tároló létesítésére vonatkozó engedély esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

160

f) engedély visszavonása, abban az esetben, ha a kereskedelmi üzemet nem kezdte meg

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

161

Közös érdekű projekt engedélyezési eljárás megkezdésének tudomásul vétele

250

162

Közös érdekű projekt engedélyezési kérelem jóváhagyása

500

163

Átviteli rendszerirányító nemzetközi szerződéseinek aláírásához, nemzetközi megállapodásokhoz, együttműködésekhez való csatlakozásához előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

1 000

164

Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi szabályzat

165

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

5 000

166

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

167

2016/631 EU Rendelet 62. cikkelye szerinti kérelem elbírálása

168

a) „A” kategória

250

169

b) „B” kategória

500

170

c) „C” kategória

1 000

171

d) „D” kategória

2 000

172

2016/631 EU Rendelet 63. cikkelye szerinti kérelem elbírálása

1 000

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére