• Tartalom

8/2017. (III. 7.) MvM rendelet

8/2017. (III. 7.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról1

2017.03.08.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 7. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 8/2017. (III. 7.) MvM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet „56 Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége megnevezésű csoportja az „565 Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége” alcsoportot követően a következő alcsoporttal egészül ki:
„566 Kormány által létrehozott alapítvány”
2. Hatályát veszti az R. 2. melléklet „8 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység” főcsoportja.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére