• Tartalom

83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról1

2017.04.19.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A népi iparművészet és a népmesekincs gondozása területén jelentkező állami feladatokat a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Hagyományok Háza útján látja el.

2. § A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatok a következők:

a) a népi iparművészeti alkotások minősítése,

b) a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozása,

c) a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum fenntartása, állománygyarapítása,

d) az országos népi iparművészeti pályázatok kiírása, a pályamunkák értékelése, a pályamunkákból készült kiállítások rendezése, a népi iparművészeti értékek belföldi népszerűsítése,

e) népi kézműves szakmák oktatásának elméleti és gyakorlati segítése, módszertani tanácsadás, szolgáltatás, valamint

f) a magyar népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása.

3. § A népmesekincs gondozása területén jelentkező állami feladat a magyar és a hazai nemzetiségi népmesekincs, valamint az élőszavas népmesemondás hagyományának ápolása, ennek keretében

a) a magyar és a hazai nemzetiségi népmesekincs gyűjtése,

b) az élőszavas népmesemondást népszerűsítő oktatóanyagok összeállítása, valamint

c) az élőszavas népmesemondás hagyományainak megőrzése érdekében országos pályázatok kiírása.

4. § (1) A 2. § a) és b) pontjában, valamint a 6. §-ban szabályozott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alkalmazandók. Az eljárások során az elektronikus kapcsolattartás lehetősége kizárt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokban a Hagyományok Háza országos hatáskörben eljáró elsőfokú hatóság. A fellebbezés elbírálására a miniszter jogosult.

5. § (1) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a természetes személynek, aki a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti népi iparművészeti alkotásait az ott meghatározott számban és rendszerességgel minősítteti.

(2) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a szervezetnek, amelynek a „Népi Iparművész” minősítő címmel rendelkező természetes személy a tulajdonosa, a tagja vagy az alkalmazottja, és az említett személyek által előállított, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő népi iparművészeti alkotásokat értékesít.

6. § (1) A Hagyományok Háza a „Népi Iparművész” minősítő címről hatósági igazolványt állít ki.

(2) Természetes személy esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,

b) a jogosult nevét,

c) a jogosult anyja születési családi és utónevét,

d) a jogosult lakóhelyét,

e) a foglalkozási ágat,

f) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,

g) a minősítés megszerzésének dátumát,

h) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,

i) az igazolvány hatályosságának dátumát.

(3) Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,

b) a szervezet nevét, cégnevét,

c) a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,

d) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,

e) a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,

f) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,

g) az 5. § (2) bekezdése szerinti természetes személy nevét, a szervezetben betöltött pozícióját (tulajdonos, tag, alkalmazott), a (2) bekezdés szerinti igazolványának számát és hatályosságának idejét,

h) a minősítés megszerzésének dátumát,

i) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,

j) az igazolvány hatályosságának idejét.

7. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 2. §-ban foglalt feladatokra vonatkozó részletes szabályokat,

b) a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozásának részletes feltételeit és a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágakat,

c) a 6. § szerinti hatósági igazolvány kiállításával és meghosszabbításával kapcsolatos eljárás rendjét, valamint

d) a népi iparművészeti alkotások minősítésével kapcsolatos eljárás rendjét.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet alapján kiállított „Népi Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány a benne foglalt időtartamig hatályos.

10. §2

1

A rendeletet az 530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére