• Tartalom

86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.04.11.

A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 32/E. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a Hszt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján külföldre vezényelt a feladatait a Magyar Honvédség alárendeltségébe tartozó kontingens tagjaként látja el, a külföldre vezénylést elrendelő missziós kiegészítést állapíthat meg. A missziós kiegészítés egy hónapra számított mértékét úgy kell megállapítani, hogy azzal együtt a külszolgálati ellátmány bruttó mértéke legfeljebb a Magyar Honvédségnek az azonos misszióban részt vevő, azonos beosztást betöltő tagját megillető, a külföldi szolgálatot teljesítők járandóságaira vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint bruttósított ellátmány összegéig terjedhet.”

2. § Az R. a következő 76. §-sal egészül ki:

76. § E rendeletnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelettel megállapított 32/E. § (5a) bekezdését az Egyesült Nemzetek Szervezete ciprusi békefenntartó missziójában (UNFICYP) részt vevők esetében a vezénylésük időtartamára, 2016. március 1-jétől kell alkalmazni.”

3. § Az R. 32/E. § (2) bekezdésében a „pótlékból áll” szövegrész helyébe a „pótlékból áll, valamint az (5a) bekezdésben meghatározott esetben missziós kiegészítéssel egészíthető ki” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére