• Tartalom

87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.04.11.

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal és 4/B. §-sal egészül ki:

4/A. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, elhelyezendő gépjárművek számának meghatározásakor a felújításra kerülő épület új rendeltetéséből eredő többletgépjárműszámot nem kell figyelembe venni, illetve az ebből eredő többletgépjármű elhelyezéséről nem kell gondoskodni, valamint
b) a gépjárművek elhelyezése – ha a helyi építési szabályzat minimális zöldfelület mértékére vonatkozó előírásai megengedik – felszíni gépjármű-várakozóhelyeken (parkoló) is megoldható.
4/B. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

2. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4/A. §-át és 4/B. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére