• Tartalom

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

2021.08.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) egyéni terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által egy vagy két borpiaci évben megvalósítandó tevékenységek összesítése;

b) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe;

c) fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett szőlőfajta érvényes engedéllyel történő cseréje, ideértve az átoltást is, a szerkezetátalakítási tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével;

d) földrajzi árujelző: oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés;

e) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

f) kiemelt turisztikai fejlesztési térség: a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott terület;

g) művelésmód: a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát meghatározó tevékenység;

h) összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület – kivéve út, csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg;

i) szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték;

j) szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely előírja azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű termés biztosítható;

k) szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása: a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása a kérelemben megjelölt területen fekvő ültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával történő teljes cseréjét jelenti, amelynek következtében az ültetvény hosszú távú művelése biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés gépi művelésre és szüretre alkalmassá teszi az ültetvényt;

l) támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető pénzösszeg;

m) támogatható területnagyság: az újratelepítési engedélyen, vagy az átváltott telepítési engedélyen, az egyéni terven, a tulajdoni lap másolaton megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot;

n) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott szőlőfajta és művelésmód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés;

o) ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, a tőállományát, szőlőfajta összetételét soronként bemutató nyilvántartás;

p) támberendezés technológiai megfelelősége: a támberendezés kialakításához választott anyagok, valamint azok szakszerű felhasználása ahhoz, hogy az ültetvényt legalább a fenntartási kötelezettség alatt rendeltetésszerűen művelni lehessen.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a szőlőtermelésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Btv.) foglaltak szerint kell értelmezni.

2. Támogatható intézkedések

2. § A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása (a továbbiakban: intézkedés) keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) fajtaváltás;

b) ültetvény áttelepítése;

c) szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása.

3. A támogatás meghatározása

3. § A támogatás az intézkedések végrehajtásának költségeihez való hozzájárulásból és az azzal járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.

4. §1 A támogatás mértéke az 1. mellékletben meghatározott költségátalányok

a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen fekszik,

b) 60%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület fekvése szerinti olyan földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének felel meg, amelynek az egyéni terv benyújtása szerinti borpiaci év január 1-jén hatályban lévő termékleírása a borokra vonatkozóan legalább az alábbi előírásoknak megfelel:

ba) a szőlőültetvény hozama legfeljebb 2,5 kg/tőke, vörösbor készítése esetén legfeljebb 2 kg/tőke vagy legfeljebb 12,5 t/ha, és

bb) a szüretelt szőlő cukortartalma természetes alkoholtartalomban kifejezve legalább 10,60%vol,

c) 50%-a az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek nem megfelelő földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés esetén,

d) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg, vagy

e) 50%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület a 7. melléklet szerinti valamely település területén fekszik, és legalább a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelel.

5. § (1)2 Az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről, valamint a 4. § b) pontja szerinti földrajzi árujelzők listájáról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a 4. § b) pontjában meghatározott feltételnek megfelelő földrajzi árujelzők listájáról, valamint a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely a módosított keretösszegről közleményt tesz közzé.

(3) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

4. Az egyéni terv

6. § (1)3 A támogatás igénybevételéhez egyéni tervet kell készíteni, amely a 2019/2020–2021/2022 borpiaci években tervezett tevékenységeket tartalmazhat.

(2)4 Az egyéni tervben jelölt összefüggő terület tekintetében a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának borpiaci éve, a terület lejtése, a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a szőlőiskola típusa, a szaporítóanyag típusa, valamint az ültetvény jellege meg kell hogy egyezzen.

(3) Fajtaváltás vagy ültetvény áttelepítése esetén az egyéni tervben jelölni kell, hogy a tevékenységet melyik borpiaci évben, illetve egy vagy két borpiaci év alatt hajtja végre a kérelmező.

(4)5 Ültetvény áttelepítése, illetve fajtaváltás esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körű támberendezés létesítést. Ha a fajtaváltás átoltással történik, a támberendezés létesítése választható tevékenység.

(4a)6 Átoltással történő fajtaváltás esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, és a teljes körű támberendezés létesítést, ha a kérelmező a tevékenység elvégzését vállalta.

(5)7 A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetést, illetve az átoltást. Az első borpiaci évben támberendezés létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támberendezés létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását. A második borpiaci évben a támberendezés létesítésétől kizárólag átoltással történő fajtaváltás esetében lehet eltekinteni, ha a kérelmező az egyéni tervben támberendezés cseréjének műveletét nem jelölte meg.

(6) A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén az új támberendezés létesítését és a tőkék teljes pótlását egy borpiaci éven belül kell elvégezni.

(7)8 Ültetvény áttelepítése, illetve – átoltás kivételével – fajtaváltás esetén a régi ültetvény kivágási költségei tekintetében kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, amennyiben az egyéni terv benyújtásakor a régi ültetvény kivágása még nem történt meg. A kivágás költségei magukban foglalják a régi szőlőtőkék eltávolítását, elszállítását, valamint a támberendezés bontását és elszállítását az ültetés művelet megkezdése előtt. Az egyéni terv benyújtását követően helyszíni ellenőrzés útján kell igazolni a régi ültetvény meglétét, valamint azt, hogy a kivágás ténylegesen megtörtént-e.

7. § (1) Egyéni tervet benyújtani

a) a 2. § a) és b) pontja szerinti intézkedés esetén a 2017/2018 borpiaci évben 2018. február 15. és február 28. között;

b) a 2. § a)–c) pontjai szerinti intézkedések esetén a 2018/2019 borpiaci évben 2018. november 2. és 30. között

c)9 a 2. § a)–c) pontjai szerinti intézkedések esetén a 2019/2020. borpiaci évben 2020. január 15. és január 28. között

lehet.

(2)10 Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely az egyéni tervben megjelölt terület használója vagy őstermelők családi gazdasága tagja, és a terület a őstermelők családi gazdasága valamely tagjának használatában van.

(3)11 Az egyéni terv a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelőn, a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

(4) Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk);

b) a tevékenység megjelölése;

c) a tevékenységgel érintett terület részletezése (település, helyrajzi szám, az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);

d) az elvégezni tervezett műveletek megnevezése borpiaci évenként;

e) a terület lejtésének mértéke százalékban kifejezve;

f) a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, fajtája és típusa;

g) a felhasználandó szaporítóanyag tekintetében a szőlőiskola típusa;

h) ültetvény jellege (sor- és tőtáv, hektáronkénti tőszám, megvalósítani kívánt művelésmód megnevezése).

(5) Az egyéni tervhez csatolni kell

a)12 ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

b)13 ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

c)14 az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolatát, kivéve a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén;

d)15 a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, ha az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét, ;

e)16 a hegybíró igazolását a 3. melléklet A rész A oszlop 15. és 20. soraiban, a 3. melléklet C rész A oszlop 3. sorában, A oszlop 4. sorában, a D rész 7. vagy 8. sorában, valamint a 3. melléklet E rész A oszlop 3. sorában, A oszlop 4. sorában foglaltak teljesüléséről (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);

f)17 a 3. melléklet A rész A oszlop 13. sorában, a 3. melléklet B rész A oszlop 11. sorában, valamint a 3. melléklet C rész A oszlop 8. sorában, a D rész A oszlop 11. sorában, valamint az E rész A oszlop 8. sorában foglaltaknak való megfelelést igazoló iratok másolatát (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);

g)18 a 3. melléklet A rész A oszlop 11. sorában, a 3. melléklet B rész A oszlop 9. sorában, valamint a 3. melléklet D rész A oszlop 9. sorában foglaltaknak való megfelelést bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedély másolatával, valamint kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolatával, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);

h) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolását az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről;

i) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolását az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről;

j)19 a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajzot.

(6)20

(7)21 Ha az egyéni terv elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletben [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(8)22 Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(8a)23 Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumot és – a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelem kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(9)24 Az egyéni terv a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az utolsó benyújtott egyéni terv kerül elbírálásra, az egyéni terv benyújtásának időpontját az utolsó módosító egyéni terv benyújtásának időpontja jelenti.

8. § (1)25 A Kincstár a 7. § (1) bekezdés szerinti határidőben benyújtott egyéni terveket 2020. április 30. napjáig bírálja el.

(2)26 A Kincstár az egyéni terveket 70 000 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztés-technológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

(3)27 Amennyiben a pontozás szempontjából figyelembe veendő elsőbbségi kritériumok teljesítésének megítéléshez szükséges egyéni tervben szereplő adat hiányos vagy hibás, úgy az adott pontozási szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható.

(4) Csak az az egyéni terv részesíthető támogatásban, amelyben a legalacsonyabb pontértéket elérő összefüggő terület fajtaváltás illetve ültetvény áttelepítése esetén legalább 21 pontot, a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetében legalább 35 pontot ér el.

(4a)28 A 2019/2020 borpiaci évben benyújtott egyéni tervek közül kizárólag az az egyéni terv részesíthető támogatásban, amelyben a legalacsonyabb pontértéket elérő összefüggő terület fajtaváltás, ültetvény áttelepítése esetén legalább 27 pontot, a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetében legalább 45 pontot ér el.

(5) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg és a 12. §-ban meghatározottak alapján kialakított rangsor figyelembevételével minimális pontszámot állapít meg, melyet közleményben közzé tesz. Kizárólag az így meghatározott minimális pontszámot elérő, nem kisebb pontszámmal bíró egyéni terv hagyható jóvá. Ha a minimális pontszámmal rendelkező egyéni tervekben szereplő teljes igény jóváhagyására a (2) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendő, úgy közöttük az egyéni tervben foglalt területnagyság növekvő sorrendje a meghatározó.

(6)29 Ha egy összefüggő terület tekintetében eltérőek az összefüggő területek kataszteri pontszámai, akkor az összefüggő terület pontértékének megállapítása során a teljes összefüggő területre a kérelmezett legalacsonyabb kataszteri pontértékű terület után járó, a 3. mellékletben szereplő értékelési szempont szerinti pontérték vehető figyelembe.

9. § (1)30 A jóváhagyott egyéni terv bármely elemének a módosítását – a (4)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – be kell jelenteni a Kincstárnak. Egy összefüggő terület tekintetében kizárólag egy alkalommal módosítható a jóváhagyott egyéni terv.

(2) A Kincstár jóváhagyása szükséges, ha a módosítás a 12. § és a 3. melléklet alapján meghatározott pontszámot megváltoztatja. A Kincstár az egyéni tervtől való eltérést csak akkor hagyja jóvá, ha a 12. § és a 3. melléklet alapján meghatározott pontszám értéke az egyéni terv módosítást követően nem csökken a 8. § (5) bekezdése alapján megállapított támogatásra jogosító minimális pontszám alá. A Kincstár a jóváhagyást nem igénylő módosítást tudomásul veszi, és erről tájékoztatja az ügyfelet.

(3) A Kincstár az egyéni terv módosításának jóváhagyását vagy tudomásul vételét követően megállapítja a módosított egyéni terv alapján igényelhető támogatás maximális összegét, amely nem lehet nagyobb a módosítást megelőzően jóváhagyott egyéni terv alapján megállapított támogatási összegnél.

(4)31 A sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatását nem szükséges bejelenteni a Kincstár részére, amennyiben az eltérésből adódó hektáronkénti tőszám módosítás nem eredményezi az egyéni tervben jóváhagyott, az 1. melléklet szerinti elszámolható hektáronkénti költségátalányok, valamint a 3. melléklet A. és B. részének 4. és 5. sorában, D. részének 3. sorában és E. részének 5. és 6. sorában szereplő értékelési szempont szerinti pontértékek változását.

(5)32 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során részben vagy egészben standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, és a 8. § (4) és (4a) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(6)33 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során részben vagy egészben bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, és a 8. § (4) és a (4a) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(7)34 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 5% feletti, és 12% vagy az alatti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a terület lejtése 5% és az alatti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül kifizetésre.

(8)35 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 5% feletti, és 12% vagy az alatti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a terület lejtése 12% feletti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5% feletti, és 12% vagy az alatti költségnövekménnyel számított támogatási összeg kerül kifizetésre.

(9)36 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 12% feletti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a terület lejtése 5% és az alatti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül kifizetésre.

(10)37 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 12% feletti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a terület lejtése 5% feletti, és 12% vagy az alatti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5% feletti, és 12% vagy az alatti lejtésű területekre vonatkozó költségnövekménnyel számított támogatási összeg kerül kifizetésre.

(11)38 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére vonatkozóan 5% és az alatti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a terület lejtése meghaladja az 5%-ot, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül kifizetésre.

10. § (1) Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén az egyéni tervben megjelölt ültetvényben a tőkehiány nem érheti el a 20%-ot, és szakszerűen művelt ültetvénynek kell minősülnie.

(2) A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása művelet végrehajtását csak abban az esetben lehet megkezdeni, ha az ültetvény művelet megkezdése előtti állapotát a Kincstár a helyszínen ellenőrizte.

5. Jogosultsági és elsőbbségi kritériumok

11. § (1) Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése művelet esetén nem nyújtható be egyéni terv olyan területre:

a) amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását megelőzően kezdték meg;

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült;

c) a b) pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatásban – kivéve a kizárólag az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatást – részesült;

d) amelyre vonatkozóan a kérelmező nem rendelkezik újratelepítési engedéllyel vagy átváltott telepítési engedéllyel;

e) amely támogatható területnagysága kisebb, mint 0,2 ha.

(2) A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén nem nyújtható be egyéni terv olyan területre:

a) amely esetében a műveletet az egyéni terv benyújtását megelőzően kezdték meg;

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült;

c)39 amely a b) pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatás keretében az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatásban részesült;

d) amely támogatható területnagysága kisebb, mint 0,2 ha;

e) amennyiben a hegybíró igazolása alapján az egyéni tervben megjelölt terület nem minősül termő ültetvénynek.

(3) Az egyéni tervben kizárólag olyan szőlőfajta szerepelhet, amelyet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló miniszteri rendelet alapján engedélyezett kategóriába soroltak, vagy amelyet a Btv. 2. § 9. pontjának megfelelően a minőségi bortermelést szolgáló kísérleti ültetvény létesítésére szánnak (a továbbiakban: kísérleti szőlőfajta). Egy egyéni tervben legfeljebb 2 ha kísérleti szőlőfajta ültetése vagy átoltása szerepelhet.

(4)40 Nem nyújthat be egyéni tervet három borpiaci éven belül az, aki esetében a Kincstár megállapította, hogy művelési kötelezettségének nem tett eleget. A három borpiaci évet a művelési kötelezettség elmaradásának megállapítása napjának borpiaci évétől kell számítani.

12. §41 (1) A benyújtott egyéni terveket a Kincstár a 3. mellékletben meghatározott szempontok szerint összefüggő területenként pontozza, majd az összesített pontszám alapján rangsorolja az egyéni tervet. A rangsor kialakítása során az összefüggő területenként a 3. melléklet alapján meghatározott pontszámokat az összefüggő területenként megjelölt területnagyságokkal súlyozva átlagolni kell egy egyéni tervre vonatkozóan.

(2)42 Őstermelők családi gazdasága valamely tagja által benyújtott egyéni terv esetében a jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését annak alapján vizsgálja a Kincstár, hogy azokat a őstermelők családi gazdasága valamely tagja teljesíti-e, és azok teljesülését az egyéni terv benyújtója igazolta.

6. A szerkezetátalakítási terv

13. § (1) A 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott egyéni terv esetében szerkezetátalakítási tervnek a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján jóváhagyott és közzétett borvidéki tervet kell tekinteni.

(2) A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási időszakra vonatkozóan az illetékes hegyközségi szervnek el kell készítenie az egyes földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó szerkezetátalakítási tervet.

(3) Az illetékes hegyközségi szerv:

a) a hegyközségi tanács vagy tanácsok együttesen, ennek hiányában a termékleírás benyújtójaként érintett hegyközség vagy hegyközségek választmánya azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét vagy termékleírását 2011. december 31. előtt benyújtották;

b) az oltalom iránti kérelmet benyújtó hegyközség vagy az érintett hegyközségek választmánya vagy hegyközségi tanács azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét 2011. december 31-ét követően nyújtották be.

(4)43

(5) A szerkezetátalakítási terv a 4. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(6) A szerkezetátalakítási tervben szereplő ajánlott szőlőfajta csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában engedélyezett szőlőfajta lehet. Az ajánlott szőlőfajták száma nem haladhatja meg az 5. mellékletben meghatározott értéket.

(7) Egy szerkezetátalakítási tervben olyan szőlőfajta lehet ajánlott, amely esetében az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül:

a) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta az adott termőhelyre érvényes, átlagos felvásárlási árat;

b) a fajta növeli a termésbiztonságot, a termőhelyre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban alkalmazkodik;

c) a fajta az adott földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékének minőségi javulásához járul hozzá.

(8) A szerkezetátalakítási tervben meghatározott művelésmód csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában az újonnan létesített ültetvények esetén engedélyezett művelésmód lehet.

14. §44 (1) A 13. § (2) bekezdésében meghatározott szerkezetátalakítási terveket legkésőbb 2018. augusztus 15-ig kell megküldeni a miniszter részére.

(2) Az e rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő szerkezetátalakítási terveket a miniszter 2018. augusztus 31-ig megküldi a Kincstár részére, amely azokat közzéteszi a honlapján.

7. A támogatás igénylésének feltételei

15. § (1) E rendelet alapján támogatás csak a jóváhagyott vagy a 9. § szerint módosított egyéni tervben meghatározottaknak megfelelően végrehajtott tevékenységre igényelhető.

(2) A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított, a 2. § szerinti tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni.

16. § (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

a) engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag;

b) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szőlőiskolában, saját célra előállított ültetési anyag; vagy

c) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.

(2) A támberendezés létesítés nem támogatható, amennyiben azt részben vagy teljes mértékben használt anyagok felhasználásával kivitelezték.

(3) Az ültetvény beállottságának

a) a 6. § (4) bekezdése, és a 6. § (5) bekezdése szerinti megvalósítás első évében,

b) a 6. § (6) bekezdése szerinti megvalósítás esetén a megvalósítás évében

el kell érnie a 90%-ot.

(4)45 Az ültetvény beállottságának az ültetvény telepítését követő évben el kell érnie a 95%-ot.

(5) A régi ültetvény kivágási költségeihez nem nyújtható támogatás, amennyiben a régi ültetvény kivágását az egyéni terv benyújtása előtt végezték el.

8. A kifizetési kérelem benyújtása

17. § (1)46 Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a kifizetési kérelmet a Kincstár részére kell benyújtani.

(2)47 A kifizetési kérelmeket az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelőn, a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be a borpiaci év április 1. és július 1. között a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Kifizetési kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik.

(4) A kifizetési kérelem az alábbi adatokat tartalmazza

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk);

b) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma;

c) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat mellékletében feltüntetett területazonosító száma.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a)48 az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézeti vázrajzot;

b) az 6. melléklet szerinti ültetvényleltárt;

c) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentum (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címke másolatát;

d) ha az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély módosult, úgy annak másolatát;

e) a régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében a hegybíró által az egyéni terv benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás előtti és kivágás utáni helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét.

(6)49

(7)50 A kifizetési kérelmet a Kincstár által a honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közleményben foglaltak szerint kell benyújtani.

(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

(9) A 6. § (5) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.

(10) Adott borpiaci évben egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

(11)51 Ha a kifizetési kérelem elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletben foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(12)52 Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(12a)53 Az eljárás során minden beadványt – a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelem kivételével – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(13)54 A kifizetési kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a 17. § (2) bekezdésében meghatározott határidő végéig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

9. A kifizetési kérelem elbírálása

18. § A Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha

a)55 a 9. § (7)–(11) bekezdésben foglalt kivételekkel, a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek;

b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg;

c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

d)56 a beállottság mértéke nem éri el a 16. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a 90%-ot;

e)57 a beállottság mértéke a 16. § (4) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 95%-ot;

f) a kérelmező nem a 16. § (1) bekezdésnek megfelelő szaporítóanyagot használt fel;

g) az ültetvény telepítésekor az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el;

h)58 az ültetvény nem minősül az 1. § i) pontja szerinti ültetvénynek;

i) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben megjelölt helyrajzi számú területen található;

j) az ültetvényt nem érvényes vagy hatályos újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély alapján telepítették;

k) a tevékenységet az elfogadott egyéni tervben megjelölt időszakon túl valósították meg;

l) azt a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci év után nyújtották be;

m) amennyiben a megvalósított támberendezés technológiailag nem megfelelő.

19. § (1) A Kincstár a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján teljessé vált kifizetési kérelmek közötti sorrend a kifizetési kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(3) A kifizetési kérelem teljessé válásának időpontja

a) azon kifizetési kérelmek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, a kifizetési kérelem beérkezésének időpontja;

b) azon kifizetési kérelmek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének időpontja.

10. A támogatás kifizetése

20. § (1) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése megtörtént.

(2)59 Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot a Kincstár a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete nem éri el a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a HEGYIR-ben nyilvántartott ültetvényterületet kell alapul venni a ténylegesen kifizethető támogatás megállapításához. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete meghaladja a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a Kincstár által a helyszíni ellenőrzés során mért adatok alapján kell megállapítani a ténylegesen kifizethető támogatást.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a Kincstár a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.

(4) Támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a Kincstár helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kifizetési kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték.

(5)60 Ha az ültetvény nem felel meg az 1. § i) pontjában meghatározott követelményeknek, az adott műveletre támogatás nem fizethető ki.

(6)61 A támogatás kifizetésének határideje a kifizetési kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

21. § Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó kifizetési kérelmek kapcsán a kifizetésre a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

11. Jogkövetkezmények

22. § (1) A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.

(2)62 A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján meghatározott időpontig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot, valamint a támberendezés tekintetében meg kell felelnie az 1. § (1) bekezdés p) pontja szerinti követelménynek. Ha a támogatást igénylő ennek nem tesz eleget, úgy az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(3) Valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét és ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását.

(5) Ha a művelési kötelezettség átadása a (3) bekezdés szerint történik, abban az esetben a kötelezettség átadása nem minősül a művelési kötelezettség megszegésének.

(6) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények a támogatást igénylőt terhelik.

(7)63 Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek (8) bekezdés szerinti mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja.

(8)64 Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályi előírások megsértésével történő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a 11. §-ban meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

12. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23/A. §65 E rendeletnek az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (VI. 26.) AM rendelettel [a továbbiakban: 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését és 12. § (2) bekezdését a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet hatálybalépésekor66 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/B. §67 E rendeletnek az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2018. (VII. 27.) AM rendelettel [a továbbiakban: 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet] megállapított 6. § (4), (4a), (5) és (7) bekezdését a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet hatálybalépésekor68 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/C. §69 E rendeletnek az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2018. (VII. 27.) AM rendelettel megállapított a 9. § (4) bekezdését az e rendelkezés hatálybalépésekor és az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2018. (X. 11.) AM rendelet hatálybalépésekor70 is folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/D. §71 (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel [a továbbiakban: 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet] megállapított 6. § (2) bekezdését, 7. § (5) bekezdés j) pontját, (8) és (8a) bekezdését, 8. § (6) bekezdését, 9. § (4) bekezdését, 17. § (5), (7), (12) és (12a) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet hatálybalépésekor72 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 7. § (6) bekezdését és 17. § (6) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet hatálybalépésekor73 folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

23/E. §74 (1) Egy összefüggő terület tekintetében – a 9. § (1) bekezdésétől eltérően – a kérelmező a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervben a 2019/2020-as, illetve a 2020/2021-es borpiaci évre vállalt tevékenységeknek vagy tevékenységek valamelyikének határidejét 2020. december 31-éig még egy alkalommal módosíthatja a megvalósítás tervezett borpiaci évét követő borpiaci év végére.

(2) Ha a tevékenység befejezése a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt borpiaci évet követő borpiaci év végére módosul, akkor a kifizetési kérelem az ültetés vagy a támberendezés létesítés teljes körű befejezését követően nyújtható be. Ha a jóváhagyott egyéni tervhez képest csak a megvalósítás időszaka módosul a megvalósítás során, akkor ezt nem kell bejelenteni a Kincstár részére.

(3) Ha az egyéni tervben vállalt tevékenység befejezési határideje a (2) bekezdésben foglaltak szerint módosult, akkor a tevékenységhez kapcsolódó újratelepítési engedélyt vagy átváltott telepítési engedélyt a tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtása évének végéig érvényesnek kell tekinteni.

24. §75 Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikkének,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1149 bizottsági rendelet 12–16. cikkének és

d) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1150 bizottsági rendelet 7. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

Elszámolható hektáronkénti költségátalányok

8K00271_0

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

 

A szaporító-
anyag típusa

A szaporító-
anyag mennyisége

A szaporító-
anyag kategóriája

Elszámolható maximális költségek fajtaváltás esetén (EUR/ha)

Elszámolható maximális költségek áttelepítés esetén (EUR/ha)

Elszámolható maximális költségek a szőlőültetvény termesztés- technológiai módszereinek javítása esetén (EUR/ha)

2.

támberendezés bontása, elszállítása,

régi szőlőtőkék eltávolítása, elszállítása

790

3.

4.

talajelőkészítés

3 700

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

10 500

0

6.

standard

9 200

0

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

8 000

0

8.

standard

7 500

0

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

8 000

0

10.

standard

7 600

0

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

6 800

0

12.

standard

6 300

0

13.

támberendezés létesítés kevesebb mint
4000 tő/ha esetén

 

 

 

5 900

14.

támberendezés létesítés kevesebb mint
5000 tő/ha esetén

 

 

 

6 900

15.

támberendezés legalább 5000 tő/ha ültetvény esetén

 

 

 

8 200

16.

költségnövekmény, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és 12% vagy az alatti

 

 

 

300

17.

költségnövekmény,
ha a támogatással
érintett terület átlagos lejtése 12% feletti

 

 

 

720

720

300

18.

a költségek csökkentése, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

 

 

 

1 900

0

19.

a termeléskiesésből fakadó költségek

 

 

 

2 400

2 400

2. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez76

3. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez77


A.     A 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.

Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma

10

4.

a) legalább 3500 tő/ha, de kevesebb, mint 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

9

5.

b) legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

10

6.

B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja

7.

A szerkezetátalakítási tervének való megfelelés

4

8.

a) kiemelt fajta esetén

4

9.

b) nem kiemelt fajta esetén

1

10.

C. Integráció

11.

A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

2

2

12.

D. A kérelmező háttere

13.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

2

2

14.

E. A beruházással érintett terület jellemzői

15.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

16.

a) legalább 344 pont

3

17.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

2,5

18.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

2

19.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

1

20.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

12

12

21.

Régió fejlesztési terv státusz

2

22.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

2

23.

b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található

1,5

24.

F. A beruházás egyéb jellemzői

25.

A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis vagy certifikált

2

2

26.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított területnagysága

3

27.

a) 20 és 30 hektár között van

2

28.

b) 20 hektár alatt van

3

29.

Összesen elérhető pontszám

40


B.     A 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.

Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma

10

4.

a) legalább 3500 tő/ha, de kevesebb, mint 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

9

5.

b) legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

10

6.

B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja

7.

Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés

4

4

8.

C. Integráció

9.

A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

2

2

10.

D. A kérelmező háttere

11.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

2

2

12.

E. A beruházással érintett terület jellemzői

13.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

14.

a) legalább 344 pont

3

15.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

2,5

16.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

2

17.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

1

18.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

12

12

19.

Régió fejlesztési terv státusz

2

20.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

2

21.

b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található

1,5

22.

F. A beruházás egyéb jellemzői

23.

A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis vagy certifikált

2

2

24.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület nagysága

3

25.

a) 20 és 30 hektár között van

2

26.

b) 20 hektár alatt van

3

27.

Összesen elérhető pontszám

40


C.     A 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A szőlőültetvény jellemzői

3.

Az ültetvény kora legalább 15 év

5

5

4.

A termés minősége (az ültetvényről az egyéni terv benyújtását megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben)

15

5.

a) legalább 20° MM cukortartalom, legfeljebb 6000 kg/ha

15

6.

b) legalább 18° MM cukortartalom, legfeljebb 8000 kg/ha

14

7.

B. A kérelmező háttere

8.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

1

1

9.

C. A beruházással érintett terület jellemzői

10.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

11.

a) legalább 344 pont

3

12.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

2,5

13.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

2

14.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

1

15.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

10

10

16.

Régió fejlesztési terv státusz

1

17.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

1

18.

b) a tevékenységgel érintett terület nemzeti turisztikai fejlesztési tervvel érintett területen található

0,5

19.

D. A beruházás egyéb jellemzői

20.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület nagysága

3

21.

a) 20 és 30 hektár között van

2

22.

b) 20 hektár alatt van

3

23.

A támberendezés felújítással érintett terület 5 ha alatt van

2

2

24.

Összesen elérhető pontszám

40


D.     A 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.

Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

10

10

4.

B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja

5.

Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés

4

4

6.

C. Integráció

14

 

7.

A kérelmező igazolja, hogy a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel rendelkezik

 

14

8.

A kérelmező igazolja, hogy az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette

 

14

9.

A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

 

14

10.

D. A kérelmező háttere

11.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

2

2

12.

E. A beruházással érintett terület jellemzői

13.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

 

14.

a) legalább 344 pont

 

3

15.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

 

2,5

16.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

 

2

17.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

 

1

18.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

10

10

19.

Régió fejlesztési terv státusz

2

 

20.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

 

2

21.

b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található

 

1,5

22.

F. A beruházás egyéb jellemzői

23.

A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis vagy certifikált

2

2

24.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított területnagysága

3

 

25.

a) 20 és 30 hektár között van

 

2

26.

b) 20 hektár alatt van

 

3

27.

Összesen elérhető pontszám

50

 


E.     A 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

A

B

C

1.

Javasolt szempont

Maximális pontérték

Pontérték

2.

A. A szőlőültetvény jellemzői

3.

Az ültetvény kora legalább 15 év

5

5

4.

A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen

20

5.

a) legalább 5000 tő/hektár

20

6.

b) legalább 4000 tő/hektár, de nem éri el az 5000 tő/hektárt

19

7.

B. A kérelmező háttere

8.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

1

1

9.

C. A beruházással érintett terület jellemzői

10.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma

3

11.

a) legalább 344 pont

3

12.

b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont

2,5

13.

c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont

2

14.

d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont

1

15.

A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200

15

15

16.

Régió fejlesztési terv státusz

1

17.

a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi
LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

1

18.

b) a tevékenységgel érintett terület nemzeti turisztikai fejlesztési tervvel érintett területen található

0,5

19.

D. A beruházás egyéb jellemzői

20.

Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület nagysága

3

21.

a) 20 és 30 hektár között van

2

22.

b) 20 hektár alatt van

3

23.

A támberendezés felújítással érintett terület 5 ha alatt van

2

2

24.

Összesen elérhető pontszám

50

4. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

Szerkezetátalakítási terv

… oltalom alatt álló eredetmegjelölés/földrajzi jelzés

 

A

B

1.

Ajánlott szőlőfajták

1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …

2.

Művelésmód(ok)

 Helység, dátum ...........................................................
................................................
elnök

5. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

 

A

B

C

1.

A földrajzi árujelző körülhatárolt termőterületének nagysága*

Földrajzi árujelző

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

2.

1000 ha alatt

Balaton-felvidék, Csopak, Debrői Hárslevelű, Izsáki Arany Sárfehér, Káli, Monor, Mór, Nagy-Somló, Pannonhalma, Pécs, Somló, Soltvadkert, Tihany

4 szőlőfajta

3.

1000 ha és a felett, de 5000 ha alatt

Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred-Csopak, Bükk, Csongrád, Etyek-Buda, Hajós-Baja, Neszmély, Sopron/Ödenburg, Szekszárd, Tolna, Villány, Zala

6 szőlőfajta

4.

5000 ha és a felett, de
10 000 ha alatt

Balaton, Balatonmelléki, Eger, Mátra, Pannon, Tokaj, Zemplén

8 szőlőfajta

5.

10 000 ha és a felett

Duna, Duna-Tisza közi, Dunántúl, Felső-Magyarország, Kunság

10 szőlőfajta

* a földrajzi árujelző termékleírásában körülhatárolt termőterületén belül a termékleírásban engedélyezett szőlőfajtákkal beültetett terület nagysága

6. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez78

Ültetvényleltár

Az ültetvény helye (település, hrsz.): ……………………………
Sortávolság: …… méter
Tőtávolság: …… méter
Művelésmód: ……………………………

Sorok száma

Tőállomány

A felhasznált szőlőfajta
neve***

Elültetett szaporítóanyag
db*

Pótolt szaporítóanyag
db**

Tőkehelyek száma
db***

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

* Az oszlop akkor töltendő, amikor az ültetési munka művelet elszámolása történik.
** Az oszlop akkor töltendő, amikor a két borpiaci éves végrehajtás esetén a támberendezés létesítés művelet vagy a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása, tevékenységelszámolása történik.
*** Az oszlop minden esetben töltendő!

7. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez79

1.

 

Abony

2.

 

Albertirsa

3.

 

Alsónémedi

4.

 

Apaj

5.

 

Aszód

6.

 

Biatorbágy

7.

 

Budajenő

8.

 

Budakalász

9.

 

Budakeszi

10.

 

Budaörs

11.

 

Budapest

12.

 

Bugyi

13.

 

Cegléd

14.

 

Ceglédbercel

15.

 

Csemő

16.

 

Csévharaszt

17.

 

Csobánka

18.

 

Csomád

19.

 

Csömör

20.

 

Dabas

21.

 

Dánszentmiklós

22.

 

Délegyháza

23.

 

Diósd

24.

 

Dömsöd

25.

 

Dunabogdány

26.

 

Dunaharaszti

27.

 

Dunakeszi

28.

 

Dunavarsány

29.

 

Ecser

30.

 

Érd

31.

 

Erdőkertes

32.

 

Fót

33.

 

Galgamácsa

34.

 

Göd

35.

 

Gödöllő

36.

 

Gyömrő

37.

 

Halásztelek

38.

 

Herceghalom

39.

 

Hernád

40.

 

Hévízgyörk

41.

 

Inárcs

42.

 

Ipolydamásd

43.

 

Ipolytölgyes

44.

 

Isaszeg

45.

 

Jászkarajenő

46.

 

Kakucs

47.

 

Kartal

48.

 

Kemence

49.

 

Kerepes

50.

 

Kiskunlacháza

51.

 

Kismaros

52.

 

Kisoroszi

53.

 

Kistarcsa

54.

 

Kocsér

55.

 

Kóka

56.

 

Kosd

57.

 

Kóspallag

58.

 

Kőröstetétlen

59.

 

Leányfalu

60.

 

Letkés

61.

 

Maglód

62.

 

Márianosztra

63.

 

Mende

64.

 

Mikebuda

65.

 

Mogyoród

66.

 

Monor

67.

 

Nagykáta

68.

 

Nagykőrös

69.

 

Nagymaros

70.

 

Nagytarcsa

71.

 

Nyáregyháza

72.

 

Nyársapát

73.

 

Ócsa

74.

 

Őrbottyán

75.

 

Örkény

76.

 

Pánd

77.

 

Páty

78.

 

Pécel

79.

 

Penc

80.

 

Pilis

81.

 

Piliscsaba

82.

 

Pilisjászfalu

83.

 

Pilisszántó

84.

 

Pilisszentiván

85.

 

Pilisszentkereszt

86.

 

Pilisszentlászló

87.

 

Pilisvörösvár

88.

 

Pócsmegyer

89.

 

Pomáz

90.

 

Pusztazámor

91.

 

Ráckeve

92.

 

Solymár

93.

 

Sóskút

94.

 

Sülysáp

95.

 

Szada

96.

 

Százhalombatta

97.

 

Szentendre

98.

 

Szentlőrinckáta

99.

 

Szigethalom

100.

 

Szigetmonostor

101.

 

Szigetszentmárton

102.

 

Szigetszentmiklós

103.

 

Szigetújfalu

104.

 

Szob

105.

 

Szokolya

106.

 

Sződ

107.

 

Táborfalva

108.

 

Tahitótfalu

109.

 

Taksony

110.

 

Tápióbicske

111.

 

Tápiógyörgye

112.

 

Tápiószecső

113.

 

Tápiószele

114.

 

Tápiószentmárton

115.

 

Tápiószőlős

116.

 

Tárnok

117.

 

Tatárszentgyörgy

118.

 

Telki

119.

 

Tinnye

120.

 

Tóalmás

121.

 

Tököl

122.

 

Törökbálint

123.

 

Törtel

124.

 

Tura

125.

 

Újhartyán

126.

 

Üllő

127.

 

Üröm

128.

 

Vác

129.

 

Vácegres

130.

 

Váckisújfalu

131.

 

Vácrátót

132.

 

Valkó

133.

 

Vecsés

134.

 

Veresegyház

135.

 

Verőce

136.

 

Verseg

137.

 

Visegrád

138.

 

Zsámbék

1

A 4. § a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdése a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (4) bekezdése a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (4a) bekezdését a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 6. § (5) bekezdése a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (7) bekezdése a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdés c) pontját a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 7. § (2) bekezdése a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 25. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. § (5) bekezdés a) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (5) bekezdés b) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (5) bekezdés c) pontja a 30/2018. (X. 11.) AM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (5) bekezdés d) pontja a 30/2018. (X. 11.) AM rendelet 15. §-ával megállapított, a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (5) bekezdés e) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § (5) bekezdés f) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. § (5) bekezdés g) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. § (5) bekezdés j) pontja a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (6) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 7. § (7) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

22

A 7. § (8) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (8a) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 11. §-a iktatta be.

24

A 7. § (9) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

25

A 8. § (1) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 8. § (2) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. § (3) bekezdése a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 8. § (4a) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

29

A 8. § (6) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 12. §-a iktatta be.

30

A 9. § (1) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. § (4) bekezdését a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 9. § (5) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 9. § (6) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

34

A 9. § (7) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 9. § (8) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 9. § (9) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

37

A 9. § (10) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

38

A 9. § (11) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

39

A 11. § (2) bekezdés c) pontja a 30/2018. (X. 11.) AM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

40

A 11. § (4) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 6. §-a iktatta be.

41

A 12. § a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 12. § (2) bekezdése a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 25. §-a szerint módosított szöveg.

43

A 13. § (4) bekezdését az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 23. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A 14. § a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

45

A 16. § (4) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

46

A 17. § (1) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 17. § (2) bekezdése a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 17. § (5) bekezdés a) pontja a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 17. § (6) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

50

A 17. § (7) bekezdése a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 17. § (11) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

52

A 17. § (12) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 17. § (12a) bekezdését a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

54

A 17. § (13) bekezdését a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

55

A 18. § a) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

56

A 18. § d) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 18. § e) pontja a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 18. § h) pontja a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 20. § (2) bekezdése a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 20. § (5) bekezdése a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 20. § (6) bekezdése a 30/2018. (X. 11.) AM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

62

A 22. § (2) bekezdése a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 22. § (7) bekezdését a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

64

A 22. § (8) bekezdését a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

66

A hatálybalépés időpontja 2018. június 27.

67

A 23/B. §-t a 19/2018. (VII. 27.) AM rendelet 17. §-a iktatta be.

68

A hatálybalépés időpontja 2018. július 30.

69

A 23/C. §-t a 30/2018. (X. 11.) AM rendelet 18. §-a iktatta be.

70

A hatálybalépés időpontja 2018. október 12.

71

A 23/D. §-t a 18/2020. (VI. 12.) AM rendelet 14. §-a iktatta be.

72

A hatálybalépés időpontja 2020. június 15.

73

A hatálybalépés időpontja 2020. június 15.

74

A 23/E. §-t a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 1. §-a iktatta be.

75

A 24. § a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 2. mellékletet a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

77

A 3. melléklet a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 6. melléklet a 30/2018. (X. 11.) AM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére