• Tartalom

1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet

a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2018.12.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont b) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű előirányzatra (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 10. alpontja alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter).

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

c) elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr) 2. § 6. pontja szerinti költség,

d) észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

e) immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

f) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

g) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

h) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

i) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

j) tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

II. Fejezet

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § (1)2 Az előirányzat felhasználásának részletes szabályait a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

(2) Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a pénzügyi tranzakciós illeték, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői költség fedezetét vagy a felmerülés helye szerinti előirányzat terhére, vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a)3 a 2. mellékletben foglalt táblázat 10., 16., 17., 24. és 26. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

b)4 a 2. mellékletben foglalt táblázat 17. és 26. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás

nyújtható.

5. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) – a 4. § b) pontja szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a 4. § a) és b) pontja szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a 4. § a) pontja szerinti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) a 4. § a) pontja szerinti támogatás kivételével mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

da) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

db) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

f) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, vagy

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján – a 4. § a) pontja szerinti támogatás kivételével – támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(9) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti

a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(10) E rendelet alapján a 4. § szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

6. § (1) A támogatást nyújtó adatot szolgáltat az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3–4. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(2) A támogatást nyújtó az adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének az Atr. 18/A–18/D. §-ai szerint tesz eleget.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

7. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az abban meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

8. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (így különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (így különösen adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek), azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben részt vevő, megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

4. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

9. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb, élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító, oktatási és társadalmi célú, figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

10. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing- és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség.

11. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (különösen kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító, oktatási és társadalmi célú, figyelemfelhívó programok költsége, különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség, különösen a digitalizálással, más új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó, szellemitulajdon-jogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

12. § Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 10. § (1) és (2) bekezdésében és a 11. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

13. § (1) A 9. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása, különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (különösen a korrektúrázás, a javítás és a lektorálás),

e) az elrendezés és a nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy az elektronikus közzététel költsége

számolható el.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. augusztus 31-én 23 órakor lép hatályba.

(2) A 18–19. § és a 2. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. § Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: szerv] által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást, teljesített kifizetést, elszámolási döntést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak, teljesített kifizetésnek és elszámolási döntésnek kell tekinteni.

16. § E rendelet 2018. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit a 2018. augusztus 31-én folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

17. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 31., 33., 34., 53. és 55. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

18. §5

19. §6

1. melléklet az 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelethez7

2. melléklet az 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelethez8

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoport-
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

296635

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

334706

 

30/1 Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

351706

 

 

30/1/26 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

 

Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszervezetei részére a karitatív tanácsi tagságból eredő, valamint egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

belső egyházi jogi személy, civil szervezet

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

218814

 

 

30/1/30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

298124

 

 

 

30/1/30/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási célok teljesülését, így fedezetet biztosít az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, felújítási, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítéséhez, valamint az egyházi közművelődési intézmények működéséhez az egyházi elismerésről és
az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 295/2013. (VII. 29.)
Korm. rendelet] rendelkezései, valamint
az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet
[a továbbiakban: 58/2013. (VIII. 7.)
EMMI rendelet] szerint.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy

támogatói okirat

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

11

298146

 

 

 

30/1/30/2 Hittanoktatás támogatása

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján – fedezetet biztosít az egyházi jogi személy által az állami, önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – szervezett fakultatív vallásoktatás költségeihez
a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
rendelkezései, valamint az 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy

támogatói okirat

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

12

006057

 

 

 

30/1/30/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

Az előirányzat biztosít fedezetet
a személyi jövedelemadó meghatározott részének, az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékának a bevett egyházak részére történő rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti kiegészítéshez.

bevett egyház

törvény alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

 

-

-

-

13

208602

 

 

 

30/1/30/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

Az előirányzat terhére kerül folyósításra
a bevett egyházak részére az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox egyházmegye kiemeltközfeladat-átvállalásai miatt – megállapodásban rögzített – kiegészítő járadék.

bevett egyház

törvény alapján

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

-

-

-

14

261290

 

 

 

30/1/30/5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak

Az előirányzat fedezetet biztosít az
5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli, magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló, lezárt zsidó temetők és
– kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására
a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
rendelkezései, valamint az 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy

támogatói okirat

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

15

343462

 

 

 

30/1/30/6 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek pasztorációs munkájának támogatására, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására a 295/2013. (VII. 29.)
Korm. rendelet rendelkezései szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

határon túli egyházi jogi személyek, határon túli
egyházi szervezetek

támogatói okirat

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

16

263212

 

 

 

30/1/30/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.
A támogatást a magyarországi bevett egyházak, egyházi jogi személyek és határon túli egyházi szervezetek, illetve nemzetközi megállapodás alapján
a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei műemlék és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki, püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, felújításokra használhatják fel.
A költségvetési támogatás a 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy, határon túli egyházi szervezet, nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei, központi költségvetési szerv

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

 

17

335740

 

 

 

30/1/30/8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja a közösségépítést,
a közfeladat-ellátást szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai projektek, beruházások támogatása.
Az előirányzat jellegéből adódóan támogatható a Kormány egyedi döntéseiből fakadó egyházi vonatkozású célok megvalósítása.
A költségvetési támogatás a 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy, határon túli egyházi szervezet, nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei, központi költségvetési szerv

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

18

343473

 

 

 

30/1/30/9 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő, vallási tevékenységet végző szervezetek külön támogatási keretben részesülnek, amely
a működésüket – ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását – segíti elő.
A költségvetési támogatás a 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

vallási tevékenységet végző szervezet

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

19

343773

 

 

 

30/1/30/10 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

Az előirányzat alapvető feladata
a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás
a hitélet területén, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen belül a külhoni egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatása.
Az előirányzat lehetőséget biztosít elsősorban az egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként rendezvények, és azok technikai infrastruktúrájának támogatására.
A költségvetési támogatás a 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy, határon túli egyházi szervezet, központi költségvetési szerv

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

20

346673

 

 

 

30/1/30/11 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

Az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének kiegészítő támogatása. Az egyes bevett egyházak támogatása az Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése előirányzat számításánál alkalmazott „felajánlók száma aránya” alapján kerül meghatározásra.

bevett egyház

törvény alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

-

-

-

-

21

348517

 

 

 

30/1/30/12 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

A kistelepüléseken, illetve több településen egyidejűleg szolgálatot végző, egyházi szolgálatot teljesítő személyek munkájának segítése gépjármű vagy egyéb infrastrukturális és technikai eszközök vásárlásának támogatásával.
A költségvetési támogatás a 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy, központi költségvetési szerv

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

22

368928

 

 

 

30/1/30/13 Görögkatolikus Metropólia támogatása

Az előirányzat célja a Görögkatolikus Metropólia működésének támogatása.
A költségvetési támogatás a 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

23

333517

 

 

 

30/1/30/14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja

Az előirányzat szolgál a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére
– az adó- és járulékfizetési kötelezettséget megállapító törvények módosításából adódó nettójövedelem-csökkenés kompenzálására jogszabály alapján – járó többlet-személyijuttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
A költségvetési támogatás az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyházi jogi személy, nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend kijelölt szervezetei

támogatói okirat

biztosítható
(az egyházi jogi személyek foglalkoztatott-jainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint)

egyösszegű kifizetéssel

az egyházi jogi személyek foglalkoztatott-jainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint

az egyházi jogi személyek foglalkoztatott-jainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint

-

-

-

24

347284

 

 

 

30/1/30/15 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

Az egyetemes és a magyarországi protestantizmust bemutató, a reformáció és annak hatását megjelenítő ismeretterjesztő programok, konferenciák, kiállítások, médiaalkotások létrehozásának támogatása, tematikus pályázatok meghirdetése, kiemelt beruházások megkezdése, kiadványok megjelentetése,
a Kárpát-medencei magyar protestáns tudományos adattár összeállítása.
A költségvetési támogatás a 295/2013.
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, külföldi szervezet

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

24a

343806

 

30/1/30/18 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

Az előirányzat biztosítja a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének megvalósítását.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24b

340628

30/1/30/19
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24c

348462

30/1/30/20 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója

Az előirányzat célja a Soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciójának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24d

348473

 

30/1/30/21
A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése

Az előirányzat célja a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban megvalósuló kollégiumbővítés és tornaterem-építés támogatása.

határon túli egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24e

348484

30/1/30/22
A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója

Az előirányzat célja a székesfehérvári Szent István Bazilika átfogó helyreállításának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24f

348495

30/1/30/23 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása

Az előirányzat célja a Gödöllői Premontrei Perjelség hangverseny-
és előadóterem megépítésének támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24g

348506

30/1/30/24 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai

Az előirányzat célja a zsámbéki Josephinum Idősek Otthona felújításának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24h

348451

 

30/1/30/25 A győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciója

Az előirányzat célja a győri Nagyboldogasszony Bazilika rekonstrukciójának támogatása.

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

24i

360240

30/1/30/26 Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium bővítése

Az előirányzat célja a Dunamelléki Református Egyházkerület egyes oktatási intézményeinek bővítése
(Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium felújítása, a Gyökössy Endre Református Óvoda számára új ingatlan vásárlása és felújítása).

egyházi jogi személy

pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét elérő vagy meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

25

375717

 

 

30/1/31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

243678

 

 

 

30/1/31/1 Nemzetiségi támogatások

Az előirányzat forrást biztosít
a) a nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos nemzetiségi rendezvények, programok, kiadványok, eszközbeszerzések, a nemzetiségi közösség erősítését, identitásának megtartását szolgáló projektek támogatására, illetve
a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárításának támogatására;

b) a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyes bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettségvállalások finanszírozására;
c) pályázat, illetve egyedi kérelem útján:
ca) nemzetiségi civil szervezetek támogatására,
cb) a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, önkormányzatok anyaországi intézményekkel, településekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartásának támogatására,
cc) az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez és
a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási intézményi fejlesztésre;
d) a nemzetiségi kulturális támogatások,
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet alapján nemzetiségi középiskolák kiemelkedő képességű tanulóinak nyújtandó ösztöndíjhoz;
e) a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján adományozott, kiemelt munkát végző hazai nemzetiségek képviselői elismerésének finanszírozásához;
f) a nemzetiségi támogatások közreműködői, lebonyolítói díjára.

helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, egyes jogi személyek vállalata, társulás, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, szövetkezet, jogi személyiségű társaság, leányvállalat, egyéni vállalkozó, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet, ösztöndíjas támogatott

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettség-vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

27

019183

 

 

 

30/1/31/2 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos nemzetiségi önkormányzatok és
a nemzetiségi média támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

támogatói okirattal

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

28

267301

 

 

 

30/1/31/3 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladatai ellátására létrehozott intézmények támogatására.

nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

támogatói okirattal

biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

-

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

-

-

29

349406

 

 

 

30/1/31/4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó költségeinek támogatására, valamint nem európai uniós forrásból finanszírozott pályázat önrészére.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható

egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés, okirat szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

-

-

30

286023

 

 

 

30/1/31/5 Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja

A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfizetési kötelezettséget megállapító törvények módosításából adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály alapján – járó többlet-személyijuttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére biztosított támogatás.
A költségvetési támogatás az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.


Ezen előirányzaton állnak rendelkezésre
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás maradványai.

nemzetiségi önkormányzatok, társulás

támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

biztosítható
(az egyházi jogi személyek foglalkoztatott-jainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet
rendelkezései szerint)

az egyházi jogi személyek foglalkoztatott-jainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet
rendelkezései szerint

az egyházi jogi személyek foglalkoztatott-jainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet
rendelkezései szerint

az egyházi jogi személyek foglalkoztatott-jainak kompenzációjáról szóló Korm. rendelet
rendelkezései szerint

-

-

-

1

A rendeletet a 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2019. március 22. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 17. §-át.

2

A 3. § (1) bekezdése a 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 4. § a) pontja a 3/2018. (XI. 16.) TNM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 4. § b) pontja a 3/2018. (XI. 16.) TNM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. mellékletet a 19. § hatályon kívül helyezte.

8

A 2. melléklet a 3/2018. (XI. 16.) TNM rendelet 1. §-a, a 4/2018. (XII. 18.) TNM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére