• Tartalom

1/2018. (X. 11.) MK rendelet

a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről1

2018.10.13.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 3. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A miniszterelnök kabinetfőnöke (a továbbiakban: miniszter) a turisztikai tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként Pro Turismo-díj megnevezésű szakmai díjat (a továbbiakban: Pro Turismo-díj) adományozhat.

2. § (1) Évente legfeljebb 6 Pro Turismo-díj adományozható.

(2) A Pro Turismo-díjjal adományozó okirat jár.

3. § (1) A Pro Turismo-díj adományozását a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója, valamint a turisztikai és vendéglátóipari szakmai szervezetek kezdeményezhetik.

(2) A Pro Turismo-díj adományozására vonatkozó javaslatot a miniszternek címezve – az 1. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint – kell benyújtani a miniszterelnök kabinetfőnöke által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közigazgatási államtitkárának.

(3) A beérkezett javaslatokat a Kitüntetési Bizottság rangsorolja. A miniszter a Kitüntetési Bizottság javaslatainak figyelembevételével dönt a Pro Turismo-díj adományozásáról.

(4) A Kitüntetési Bizottság elnöke a közigazgatási államtitkár, tagjai a minisztérium

a) jogi és gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára,

b) gazdasági vezetője,

c) személyügyekért felelős főosztályának vezetője.

(5) A Kitüntetési Bizottság működését ügyrend szabályozza.

4. § (1) A Pro Turismo-díj adományozásához szükséges az elismerésre javasolt személy 2. mellékletben foglalt előzetes hozzájárulása az 1. mellékletben meghatározott személyes adatainak az 5. § (5) bekezdése szerinti kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggő, 5. § (6) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

(2) Nem adományozható Pro Turismo-díj annak,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, és az elismerésre történő felterjesztéskor még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

b) aki a díjra történő felterjesztéskor jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

c) aki legkésőbb a díjra történő felterjesztéskor az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást nem adja meg vagy azt a díj átadását megelőzően visszavonja.

(3) Aki a (2) bekezdésben foglaltak ellenére Pro Turismo-díjban részesült, attól a miniszter a Pro Turismo-díjat – a (2) bekezdésben foglaltakról való tudomásszerzését követően azonnal – visszavonja.

(4) Méltatlanná válik a miniszter által adományozott Pro Turismo-díjra az, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, jogerős bírói ítélettel a közügyektől vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – a foglalkozásától eltiltottak. A méltatlanná vált személytől a miniszter a Pro Turismo-díjat visszavonja.

5. § (1) A Pro Turismo-díj adományozására a turisztikai világnap (szeptember 27.) alkalmából kerül sor.

(2) A Pro Turismo-díjat a miniszter vagy az általa megbízott személy ünnepélyes keretek között adja át. Ha a díjban részesített az adományozás és az átadás közötti időben elhalálozik, a díjat a törvényes örökösnek kell kiadni.

(3) A posztumusz díj átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

(4) A Pro Turismo-díjban ugyanaz a személy vagy szervezet ismételten nem részesíthető.

(5) A Pro Turismo-díj adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a Pro Turismo-díjban részesített 1. melléklet szerinti adatait, a Pro Turismo-díj adományozásának időpontját, valamint a Pro Turismo-díj esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

(6) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a minisztérium honlapján közzé kell tenni a Pro Turismo-díj adományozásának tényét, a Pro Turismo-díjban részesített nevét, beosztását és érdemeit, továbbá az elismerés esetleges visszavonásának tényét és időpontját.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépését megelőzően tett és a rendelet hatálybalépéséig el nem bírált javaslatokra is alkalmazni kell.

8. §2

1. melléklet az 1/2018. (X. 11.) MK rendelethez

Javaslat elismerés adományozására
A Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről szóló 1/2018. (X. 11.) MK rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve:
Születési helye:
Születési ideje (év, hó, nap):
Anyja neve:
Iskolai végzettsége:
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetében is):
Munkaköre, illetve beosztása:
Közszolgálati tisztviselő esetében besorolása:
Lakcíme:
Értesítési telefonszáma:
A jelölt korábban kapott elismerései (állami, szakmai és miniszteri elismerés):
A javaslat indokolása (legalább 3–5 mondatban):
Dátum:
Javaslattevő neve:
Javaslattevő munkahelye:
Javaslattevő aláírása:

2. melléklet az 1/2018. (X. 11.) MK rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a Pro Turismo-díjra történő jelölésemmel összefüggésben hozzájárulok/nem járulok hozzá természetes személyazonosító adataim és lakcím adatom, valamint a javaslatban szereplő személyes adataimnak az elismerésben részesülők nyilvántartásában való kezeléséhez, illetve a nyilvánosság elismerésemről és érdemeimről történő tájékoztatásához.
Kijelentem továbbá, hogy az elismerésre történő felterjesztéskor bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek el/mentesültem a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, nem állok jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.
E nyilatkozat a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről szóló 1/2018. (X. 11.) MK rendelet 4. § (1)–(2) bekezdésén és 5. § (5) bekezdésén alapul.
Kelt: ...............................................................
...............................................................
elismerésre javasolt aláírása
1

A rendeletet a 4/2019. (X. 17.) MK rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2019. október 18. napjával.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére