• Tartalom

10/2018. (VI. 11.) IM rendelet

10/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról1

2018.06.12.

A Genfben, 1931. március 19-én megkötött csekkjogi egyezmények kihirdetéséről szóló 1965. évi 2. törvényerejű rendelet 5. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjaink feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –;

a 2. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –;

a 3. alcím tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Leszámolóhely az a hitelintézet, amely a csekk címzettjével létrejött megállapodása alapján a csekk fizetés végett történő bemutatásakor a csekk címzettje nevében fizetést teljesít.”

(2) Az R. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E Cím alkalmazásában a bankkal egy tekintet alá esik azon pénzügyi intézmény, amely olyan papíralapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására jogosult, amelynek kibocsátása nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak.”

(3) Hatályát veszti

2. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

2. § A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 30/A. § (1) bekezdésében az „érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés (ideértve a megelőlegező kölcsönszerződéseket is)” szövegrész helyébe az „érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés (ideértve a megelőlegező kölcsönszerződéseket is), valamint az ezen szerződések alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat” szöveg lép.

3. Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
16/2017. (XII. 7.) IM rendelet módosítása

3. § (1) Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet] 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Elektronikus kapcsolattartás esetén
a) az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatáról hatósági bizonyítvány kiadása,
b) az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy nevében vagy más személyi adatában bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele, valamint
c) az irodagondnoki tevékenység folytatására való jogosultság bejegyzése
iránti kamarai hatósági eljárás díja 1000 Ft.”

4. § Hatályát veszti a 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet 5. §-ában az „és ügyvédi tevékenység szüneteltetést követő folytatásának” szövegrész.

4. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére