• Tartalom

10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról

2020.07.11.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a hang- és fényjelző készülék telepítésére és alkalmazására kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.
2. Ezen utasítás alkalmazásában
a) határterület: a határvonaltól számított az a területsáv, amelyet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott települések közigazgatási területe alkot, továbbá a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtér, vasútállomás és kikötő (kikötőhely) külön-külön meghatározott területe;
b) határőrizet: a Rendőrségnek a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott tevékenysége;
c) jelzőkészülék: a határőrizeti feladatok végrehajtásának támogatására szolgáló, a személyek mozgását jelző, mechanikusan működő, hang- és fényjelzésre alkalmas, hordozható rendészettechnikai eszköz.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. A jelzőkészülékkel történő ellátás és annak céljai
3. A jogellenes határátlépések megakadályozása, a határt jogellenesen átlépő vagy azt megkísérlő személyek feltartóztatása és elfogása, valamint a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében szervezett és vezényelt járőrt jelzőkészülékkel kell megerősíteni.
2. Kockázatelemzés és kockázatértékelés
4. A jelzőkészülék telepítésére alkalmas terepszakaszokat előzetes kockázatelemzés alapján kell meghatározni. A telepítés rendszerének alapját a határőrizeti operatív helyzet elemei képezik, amelyeket azok változásai szerint kell alkalmazni. A határrendészeti kirendeltségek, illetve a schengeni külső határszakasszal rendelkező rendőrkapitányságok vezetőjének (a továbbiakban: vezető) a rendszeresen végrehajtott terep-szemrevételezés alapján kell kiválasztania azokat a terepszakaszokat, ahol a legeredményesebben lehet a jelzőkészüléket alkalmazni.
3. A jelzőkészülék telepítésének és alkalmazásának elvei
5. A jelzőkészüléket határterületen elsősorban a befelé irányuló jogellenes határátlépés felderítése érdekében, az ideiglenes biztonsági határzár (a továbbiakban: IBH) közelében, az első vonalban szolgálatot teljesítő járőrök biztosítására, valamint az általuk ellenőrzött területen a mélység irányába túljutott határsértők felfedésére kell alkalmazni. A jelzőkészüléket a járőrök vonalában vagy attól hátrébb, a mélység irányában kell elhelyezni.
6. A jelzőkészülék alkalmazására határterületen éjszaka, a jogellenes határátlépések valószínű mozgási idejének figyelembevételével kerülhet sor. Határterületen kívüli alkalmazásnál (például objektumbiztosításnál) napszakra vonatkozó megkötés nincs.
7. A jelzőkészülék alkalmazható a két szomszédos járőr közötti, optikai eszközökkel nem vagy nehezen felderíthető terepszakasz lezárására, őrzendő területek, objektumok biztosítására.
8. A jelzőkészüléket egy vagy több sorban és/vagy több vonalas rendszerben lehet elhelyezni. A jelzőkészülék több soros és több vonalas alkalmazása esetén biztosítani kell, hogy az térben eltoltan a teljes ellenőrzendő határszakaszt lefedje.
9. A jelzőkészülék működtető vezetékének magasságát a telepített sorok között változtatni kell.
10. A telepítés helyének kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a jogellenes határátlépés valószínű mozgási irányára, helyére, a jelzőkészülék rejthetőségére, biztosításának és ellenőrizhetőségének lehetőségeire.
11. A telepítés helyét úgy kell kiválasztani, hogy jelzés esetén a megerősítő vagy záróerők a jogellenes határátlépést elkövető személy valószínűsíthető haladási irányát zárni tudják, működtetése esetén a jogsértő személy feltartóztatásra és elfogásra kerüljön.
12. A 4. pontban meghatározottaknak megfelelően kiválasztott telepítési terepszakaszokat dokumentálni kell az előírt munkaokmányokban (tájékozódási pontok jegyzéke, munkatérkép). A kijelölt terepszakaszokat kezdeti (a jobb csatlakozási ponthoz közelebb eső) és vég (a bal csatlakozási ponthoz közelebb eső) tájékozódási ponttal (a továbbiakban: TP) kell megadni. A jelzőkészülék telepítésével kapcsolatos TP-ket a többi TP-től eltérően kell számozni (pl. 101-es sorszámmal kezdeni), azokhoz GPS koordinátákat kell hozzárendelni.
13. A jelzőkészülék telepíthető
a) a jogellenes határátlépés valószínű mozgási irányában;
b) az államhatár felé vezető utak, hidak lezárására;
c) erdőátvágásokban, horhosokban;
d) bokros, nehezen belátható és járható terepszakaszokon;
e) folyók, patakok, tavak partjaira;
f) zárás támogatására;
g) IBH-val nem lezárt terepszakaszra;
h) nyitvatartási időn túli időszakban a határátkelőhelyekre bevezető útszakaszon;
i) színlelt telepítés során az embercsempészek, jogellenes határátlépést elkövető személyek megtévesztése érdekében.
4. Biztonsági rendszabályok
14. Telepítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy működés esetén a visszahulló jelzőtöltény-maradvány kárt ne okozzon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott második (narancs) vagy azt meghaladó riasztási szint esetén a telepített jelzőkészüléket üríteni kell.
15. A jelzőtöltényt a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás rendelkezései szerint kell tárolni.
16. A jelzőkészüléket és tartozékait – a jelzőtöltény kivételével – a rendészeti eszközök tárolására szolgáló helyiségben kell tárolni.
17. A jelzőkészülék élesítését csak az arra kiképzett személy végezheti.
18. A jelzőkészülék alkalmazásával kapcsolatban tilos
a) a jelzőkészüléket
aa) kiképzetlen állománnyal telepíttetni,
ab) az IBH-ra telepíteni,
ac) az IBH két műszaki zára közé telepíteni,
ad) határnyiladékba telepíteni,
ae) olyan útra telepíteni, ahol polgári forgalom van, kivéve a lezárt határátkelőhelyre vezető út államhatártól számított utolsó 100 méterét, beleértve az út két oldalának biztosítását is;
b) a jelzőkészülék tartozékait a jelzőtöltényekkel együtt tárolni;
c) a jelzőtöltényt újraszerelni.
5. A tájékoztatás rendje
19. A jogellenes határátlépésben nem érintett, a területen tartózkodni jogosult személyek védelme érdekében az érintetteket tájékoztatni szükséges.
20. Azokat a személyeket, akiknek a tulajdonában lévő ingatlan a jelzőkészülék telepítésével érintett területen helyezkedik el, postai úton, a határterületen élő lakosságot önkormányzati hirdetmény útján kell értesíteni.
21. Az államhatár irányába vezető utak utolsó 150 méterénél figyelmeztető táblát kell kihelyezni, amely a lehetséges veszélyforrásra utal.
6. Képzés és anyagi ellátás rendje
22. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az utasítás hatálybalépését követő 5 napon belül intézkedik a jelzőkészülék telepítésének és alkalmazásának részletes szabályait, valamint a biztonsági rendszabályokat is tartalmazó módszertani útmutató kiadására.
23.1
24. A vezető a rendelkezésére álló erő és a beazonosított védendő terepszakaszok száma alapján járőrönként 2–4 készlettel számolva számvetést készít az adott szervezeti elem határszakaszának őrizetéhez szükséges jelzőkészülék készletek elosztásához. A tervezéskor 20%-os tartalék képzésével kell számolni. A vezető a jelzőtöltények 50%-os fogyásánál a feladatkörében érintett gazdasági szakszolgálatnál kezdeményezi a készlet feltöltését.
25. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes gondoskodik a jelzőtöltények folyamatos utánpótlásáról, valamint elkészíti a jelzőkészülék műszaki leírását, és azokat a rendőri szervek rendelkezésére bocsátja.
26. A vezető megszervezi a jelzőkészülék alkalmazásának dokumentált formában történő oktatását, majd az elméleti és gyakorlati vizsgát, melyet az eszköz használata előtt végre kell hajtani. A továbbiakban visszatérően oktatás tárgyává kell tenni a biztonsági és alkalmazási szabályokat.
27.2 A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a ROKK útján intézkedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék és a rendvédelmi technikumok számára egy-egy jelzőkészülék készlet biztosítására. A jelzőkészülékekhez nem éles (inert) oktató-gyakorló jelzőtöltény adható.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. Ez az utasítás – a 29. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő ötödik napon lép hatályba.
29. Az utasítás 1–21. és 24–27. pontja az utasítás közzétételét követő 20. napon lép hatályba.
30.3
1

A 23. pontot a 30. pont hatályon kívül helyezte.

2

A 27. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 17. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 30. pont ugyanezen pont alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére