• Tartalom

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

2022.01.20.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 48. Pécs Megyei Jogú Város támogatása I. ütem címmel és a 49. Pécs Megyei Jogú Város támogatása II. ütem címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b)1 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 24 379 372 479 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: a Nemzeti Választási Iroda elnöke, Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter, belügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Határidő: 2019. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 562 000 000 forint tekintetében 2022. december 31., a Pécs Megyei Jogú Város támogatása II. ütem cím előirányzat javára átcsoportosított összeg tekintetében 2024. október 15.

c) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 43. Központi Maradványelszámolási Alap címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványokból 140 532 000 forint átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 48. Pécs Megyei Jogú Város támogatása I. ütem cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

f) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint biztosított összeg terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés alapján 3 000 000 000 forint visszatérítendő támogatást nyújtson Pécs Megyei Jogú Város részére a támogatási szerződés aláírását követően;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

g) felhívja a belügyminisztert arra, hogy az f) alpontban meghatározott támogatási szerződésben a támogatás visszafizetésének határidejét 2018. december 15-ében kösse ki;

h) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 49. Pécs Megyei Jogú Város támogatása II. ütem cím javára biztosított összeg terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés alapján 3 000 000 000 forint visszatérítendő támogatást nyújtson Pécs Megyei Jogú Város részére a város 2018. évi finanszírozási helyzetének rendezése céljából;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2018. február 28.

i)2 felhívja a belügyminisztert, hogy a h) alpontban meghatározott támogatási szerződésben a támogatás visszafizetésnek határidejét az alábbi ütemezés szerint módosítsa:

a) 2020. december 1-ig 800 000 000 forint,

b) 2021. szeptember 30-áig 550 000 000 forint,

c) 2022. szeptember 30-áig 550 000 000 forint,

d) 2023. szeptember 30-áig 550 000 000 forint,

e) 2024. szeptember 30-áig 550 000 000 forint;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a támogatási szerződés módosítása tekintetében azonnal

j) felhívja a belügyminisztert arra, hogy az f) és h) alpont szerinti támogatási szerződést csak abban az esetben kösse meg Pécs Megyei Jogú Várossal, ha az önkormányzat a támogatási szerződésben kötelezi magát arra, hogy

ja) Pécs Megyei Jogú Város és költségvetési szervei fizetési számláját 2018. január 1-jétől legalább az f)–g) és h)–i) alpontban meghatározott visszatérítendő támogatások visszafizetéséig a Magyar Államkincstárnál vezeti,

jb) a Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő vagyon – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyont kivéve – biztosítékként szolgáljon az f)–g) és h)–i) alpont szerinti visszatérítendő támogatásokra azok összege erejéig, és a forgalomképes ingatlanok állományára jelzálog kerüljön bejegyzésre az állam javára,

jc) hozzájárul ahhoz, hogy az f)–g) és h)–i) alpontban foglalt visszatérítendő támogatások fedezeteként Pécs Megyei Jogú Város fizetési számláján túl a helyi adó alszámlájára is kiterjedjen a Magyar Államkincstár beszedési megbízása,

jd) folytatja a 2017. évben megkezdett megtakarítási, sajátbevétel-növelési és strukturális átalakítási intézkedések vizsgálatát és végrehajtását a 2018. évben és az azt követő években, egészen a támogatások visszafizetéséig,

je) tűrni köteles a Magyar Államkincstár megbízott munkatársainak az f)–g) és h)–i) alpontokban foglalt visszatérítendő támogatások felhasználása felett gyakorolt folyamatos előzetes kontrollját és utólagos ellenőrzését a támogatások visszafizetéséig;

k) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évben gondoskodjon a központi költségvetés XXX. Gazdasági és Versenyhivatal fejezet javára a szakmai működés színvonalának emelése céljából 230 000 000 forint többletforrás biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. április 30.

l) elrendeli az irányítása alá tartozó fejezeteknél, hogy a fejezet 2018. évi elemi költségvetésében, a költségvetési szervi kiadási előirányzatain és a fejezeti kezelésű előirányzatokon eredeti előirányzatként tervezett személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a tervezetten felüli 0,5 százalékpontos csökkentéséből származó megtakarítás további intézkedésig nem használható fel, illetve – feladatátadás esetét kivéve, amikor az átadás-átvételi dokumentumban nevesíteni kell a megtakarítást – nem csoportosítható át;

Felelős: a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetek vezetői

Határidő: azonnal

m) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen az l) alpont szerinti megtakarítások felméréséről, illetve készítsen előterjesztést a megtakarítások felhasználásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: felmérésre 2018. február 28.

előterjesztés benyújtására szükség szerint

n) egyetért a felvidéki magyarságot érintő gazdaságfejlesztési terv végrehajtására 2018-ban összesen legfeljebb 305 000 000 forint működési forrás biztosításával, a gazdaságfejlesztési terv végrehajtására rendelkezésre álló támogatási keretösszeg terhére.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozattal az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport részére átcsoportosított 106,0 millió forint tekintetében az elszámolási határidő 2018. június 30.

3–20.3

21. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat 4. mellékletében a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport, K6 Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 5 844 212 810 forint a K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

22. A Kormány egyetért azzal, hogy a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat2.) 1. mellékletében a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 11. Irinyi terv végrehajtása jogcímcsoport, 2. a Beszállítói-fejlesztési Program jogcím K5 Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton jelzett –840 500 000 forint átcsoportosításból –440 500 000 forint a K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerül átcsoportosításra; valamint a Beruházás Előkészítési Alap előirányzatból történő átcsoportosítás a K5 Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat helyett a K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére történik.

23–28.4

1. melléklet az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozathoz


8K00305_0

I. Országgyűlés

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XI. Miniszterelnökség

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XIV. Belügyminisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Nemzeti Választási Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355295

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2018. évi országgyűlési képviselőválasztás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

620 226 032

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374840

 

48

 

 

 

 

 

Pécs Megyei Jogú Város támogatása I. ütem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000 000

 

 

 

374851

 

49

 

 

 

 

 

Pécs Megyei Jogú Város támogatása II. ütem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000 000

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 000 000 000

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368351

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

7 800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

72 600 000

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346140

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

68 982 336

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029713

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vadgazdálkodás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

72 000 000

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019370

 

9

 

 

 

 

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

10 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

18 410 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006343

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

24 947 359

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Belgazdasági feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372728

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 862 030

 

 

 

270034

 

11

 

 

 

 

 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

29 213 967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

5 696 724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

183 942 952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 481 661

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347784

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

736 000 000

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Infokommunikációs ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295757

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

95 471 535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

18 616 949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 110 125 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 766 661

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348695

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

8 575 816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

1 672 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

19 000 000

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374817

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 430 701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

670 932 159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

41 402 000

 

 

 

359373

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

230 126 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

44 874 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 695 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005214

 

1

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

29 800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

8 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

96 000 000

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331651

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

 

 

 

218672

 

11

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

410 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

90 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

14 500 000

 

 

 

002994

 

14

 

 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 698 598 330

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302891

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felsőoktatás speciális feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

54 500 000

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282178

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296513

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Családpolitikai Programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

164 400 000

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263978

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

119 481 600

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367128

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Arany János-emlékév programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

270 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

103 491 042

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263478

 

 

2

 

 

 

 

 

Bethlen Gábor Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

558 000 000

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296335

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 756 000 000

 

 

 

 

LXV.

 

 

 

 

 

Bethlen Gábor Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263145

 

4

 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

558 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304191

 

14

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

35 730 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

 

 

 

 

 

6 967 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

85 396 494

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335751

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

51 550 000

 

 

 

347739

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Bocuse d’Or versenyek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

161 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

38 500 000

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

 

1

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-24 379 372 479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXV.

 

 

 

 

 

Bethlen Gábor Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Költségvetési támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284901

 

 

3

 

 

 

 

 

Eseti támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

 

 

 

 

558 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Nemzeti Választási Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355295

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2018. évi országgyűlési képviselőválasztás

 

 

 

 

 

 

 

 

620 226 032

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304191

 

14

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 094 740

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335751

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

51 550 000

 

 

 

347739

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Bocuse d’Or versenyek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 000

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

Földművelésügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368351

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

120 400 000

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Agrár célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346140

 

 

 

31

 

 

 

 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

68 982 336

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029713

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Vadgazdálkodás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 000 000

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019370

 

9

 

 

 

 

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 010 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006343

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 947 359

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Belgazdasági feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372728

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 862 030

 

 

 

270034

 

11

 

 

 

 

 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 335 304

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

Hazai fejlesztési programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347784

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736 000 000

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

Infokommunikációs ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295757

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

1 269 980 746

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348695

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

29 248 100

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374817

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

714 764 860

 

 

 

359373

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000 000 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005214

 

1

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 000 000

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331651

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500 000

 

 

 

218672

 

11

 

 

 

 

 

Közgyűjtemények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

 

 

 

002994

 

14

 

 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 698 598 330

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Felsőoktatási feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302891

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Felsőoktatás speciális feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 500 000

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Köznevelési feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282178

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296513

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Családpolitikai Programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 400 000

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Egészségügyi ágazati előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263978

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

119 481 600

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367128

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Arany János-emlékév programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

423 491 042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

27 379 372 479

 

 

 

 

 

 

 

 

27 379 372 479

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozathoz


8K00309_0

A 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

forintban

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jogcím-
csoport szám

Jogcím-
szám

Kiemelt előirányzat szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím-
csoport név

Jogcím név

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Családpolitikai Programok

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-103 032 000

 

 

28

 

 

 

 

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-37 500 000

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

2

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

140 532 000

1

Az 1. pont b) alpontja az 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat 19. pontja, az 1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat 6. pontja, az 1784/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 3. pontja, az 1007/2022. (I. 20.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont i) alpontja az 1784/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

3

A 3–20. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 23–28. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére