• Tartalom

2018. évi CIX. törvény

2018. évi CIX. törvény

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről1

2019.08.09.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:


„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG ÉS A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A FUDAN EGYETEM MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL

Magyarország és a Kínai Népköztársaság (a továbbiakban „Felek”) a két állam közötti felsőoktatási együttműködés ösztönzése és elősegítése érdekében, felismerve mindazon előnyöket, amelyekre kölcsönösen szert tehetnek, oktatási kapcsolataik fejlesztése érdekében a következőkről állapodnak meg:

1. Cikk
A Fudan Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatása
A Felek biztosítják a Fudan Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatását a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken, különösen a gazdaságtudományok, társadalomtudomány és informatika képzési területeken.
A Felek kijelentik, hogy a Fudan Egyetem a Kínai Népköztársaságban rendelkezésre álló akkreditációja keretében adja ki a felsőoktatási fokozatot adó okleveleket a Fudan Egyetem magyarországi képzéseiben részt vevő hallgatóinak.
A Felek az oktatási együttműködéssel kapcsolatos kérdések támogatása érdekében vállalják egy szakmai kapcsolattartó pont kijelölését.

2. Cikk
A Fudan Egyetem jogi státusza
A Felek megállapítják, hogy a Fudan Egyetem a Kínai Népköztársaságban államilag elismert, Shanghai tartományi jogú városban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény.
A Felek megállapítják továbbá, hogy a Fudan Egyetem által jelen megállapodás alapján Magyarország területén folytatni kívánt képzés a Kínai Népköztársaság által államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek, a képzésre tekintettel kiállított oklevél a Kínai Népköztársaság által államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó oklevélnek felel meg.
A Felek megállapítják és kijelentik, hogy a Fudan Egyetem a Magyarországon történő működéshez a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogi felhatalmazással rendelkezik.

3. cikk
A jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős szervek
A jelen Megállapodásban (továbbiakban: „Megállapodás”) foglaltak végrehajtásáért felelős szervek:
a. Magyarország nevében az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
b. a Kínai Népköztársaság nevében a Fudan Egyetem.

4. cikk
A Felek által alkalmazott jogszabályok és rendelkezések
A Felek a jelen Megállapodást és az abból fakadó intézkedéseket saját nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik alapján teljesítik és értelmezik.
Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat 2019. február végéig lefolytassa.

5. cikk
A Megállapodás érvényessége
Jelen Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy a Felek kölcsönösen kézhez vették a szükséges belső jogi eljárások lefolytatásáról szóló, diplomáciai úton megküldött írásos értesítést.

Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével módosítható. A Megállapodás mindaddig érvényben marad, ameddig valamely fél a másikat írásban értesíti felmondási szándékáról. Ebben az esetben a Megállapodás az értesítés napját követő első naptári év harmincadik (30.) napjától veszti hatályát.

Készült 2018. november 12. napján 2 (kettő) eredeti példányban magyar, kínai és angol nyelven, mindhárom szöveg egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.”


“AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON SUPPORTING THE HIGHER EDUCATIONAL ACTIVITIES OF FUDAN UNIVERSITY IN HUNGARY

Hungary and the People's Republic of China (hereinafter referred to as “the Parties”) in order to promote and further strengthen their cooperation in the field of higher education, recognizing the benefits each of the two Parties may gain, with a view to develop educational relations between the two countries, have agreed on the following:

Article 1
Supporting the Educational Activities of Fudan University in Hungary
The Parties ensure their support of the educational activities of Fudan University in Hungary in the fields of mutual interest of the Parties, in particular in the study fields of economic studies, social sciences and informatics.
The Parties acknowledge that within the scope of its accreditation in the People's Republic of China, Fudan University may provide certificates of higher education degrees to graduates having participated in the study programmes of Fudan University in Hungary.
The Parties undertake to appoint a professional contact point in order to support the issues relating to educational cooperation.

Article 2
Legal status of Fudan University
The Parties declare that Fudan University is a public, state-financed and state-recognised higher education institution in the People's Republic of China, located in Shanghai Municipality.
Furthermore, the Parties declare that the training wished to be followed by Fudan University in Hungary corresponds to a training leading to a higher education degree state-recognised by the People's Republic of China and the academic degrees awarded to that training correspond to higher education certificates state-recognised by the People's Republic of China.
The Parties further declare and state based on the present Agreement that Fudan University has the legal authority required for its operation and the launching of training in accordance with the legal system of the country of origin.

Article 3
Parties Responsible for the Execution of this Agreement
The bodies of the Parties responsible for the execution of this Agreement are:
a. For Hungary the Ministry for Innovation and Technology;
b. For the People's Republic of China the Fudan University.

Article 4
Operation of Laws and Regulations of the Parties
This Agreement and activities arising from it shall be performed and interpreted by each Party in accordance with their respective national laws and regulations.
Hungary shall undertake to conduct the internal legal proceedings necessary for the entry into force of the Agreement by February 2019.

Article 5
Validity of the Agreement
The present Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the mutual receipt of the written notification of the Parties through diplomatic channels on the completion of domestic legal procedures required for the entry into force of the present Agreement.

The present Agreement may be amended with the mutual written consent of the Parties. The present Agreement shall remain in force until either Party notifies in writing, through diplomatic channels the other Party of its intention to terminate it. In such a case the Agreement shall cease to be in force on the thirtieth (30th) day of the first calendar year after the date of such notification.

Signed on the 12th day of November of 2018, in 2 (two) copies in Hungarian, Chinese and English, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 5. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az innovációért és technológiáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 18.

2

A 2. § a Megállapodás 5. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 40/2019. (VII. 30.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. augusztus 9.

3

A 3. § a Megállapodás 5. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. A 40/2019. (VII. 30.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. augusztus 9.

4

A 40/2019. (VII. 30.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. augusztus 9.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére