• Tartalom
Oldalmenü

11/2018. (XI. 5.) PM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról1

2018.11.08.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2018. (XI. 5.) PM rendelethez

1. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet, Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak,
tárgyi eszközök bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint    T221    –    K35
2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet, Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerinti átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az MNV Zrt.-nél
a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele
a pénzügyi számvitel szerint    T022    –    K006
b) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban
c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a költségvetési
számvitel szerint    T094062    –    K0041
d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása
a pénzügyi számvitel szerint    T3514    –    K36422
e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint    T331    –    K3673
f) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása
a költségvetési számvitel szerint    T005    –    K090463
g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása
a pénzügyi számvitel szerint    T331    –    K3514
h) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett
eladási ár továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint    T3673    –    K331
i) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése
a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint    T006    –    K022
5. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az MNV Zrt. részére értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az átadónál
a) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint
a követelés elszámolása a költségvetési számvitel szerint    T094112    –    K0041
b) Az MNV Zrt.-nek az értékesítésről szóló értesítése szerint
a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint    T3514    –    K221
c) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása
a költségvetési számvitel szerint    T005    –    K094113
d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása
a pénzügyi számvitel szerint    T331    –    K3514
3. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7–10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni”
4. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet, O) Kerekítési különbözet elszámolása alcím 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint)
c) Kötelezettségként    T8435    –    K4213
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. november 9. napjával.