• Tartalom
Oldalmenü

11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról1

2018.09.14.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelethez

1.     Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 10a–10g. sora helyébe a következő sor lép:

 

(ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„10a.

353695

 

 

 

30/1/11/1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása

Az előirányzat forrást biztosít a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: KKBK NZrt.) szakmai feladatainak ellátására és az annak kapcsán felmerülő működési költségeire. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

KKBK NZrt.

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

10b.

359151

 

 

 

30/1/11/2 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

Az előirányzat biztosít fedezetet az alábbi projektek engedélyes terv szintig történő előkészítéséhez:
a) Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius, Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása, és a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése;
b) Budapest–Ferencváros–Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója;
c) Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése;
d) a ráckevei HÉV-vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálása;
e) a csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása;
f) a Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés;
g) továbbá minden olyan projekt megvalósítása, amelyet a Kormány döntésével kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházásnak nyilvánít.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.; MÁV Magyar Államvasutak Zrt.; Budapest Főváros Önkormányzata;
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
KKBK NZrt.

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

10c.

344773

30/1/11/3 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése

Az előirányzat támogatást nyújt Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan és a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Budapest Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK),
KKBK NZrt.

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel
előirányzat-
átcsoportosí-
tás útján

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

10d.

343839

 

 

 

30/1/11/4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Az előirányzat finanszírozza – Budapest Főváros fejlesztésének részeként – a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény- fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve az NSK-nak és a KKBK NZrt.-nek a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

NSK, KKBK NZrt.,
gazdasági társaság

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel
előirányzat-átcsoportosítás útján

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

10e.

374640

 

 

 

30/1/11/5 Kemény Ferenc Program

Az előirányzat finanszírozza – Budapest Főváros fejlesztésének részeként – a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat
1. mellékletében szereplő létesítmények, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontja szerinti projektelemek előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

KKBK NZrt.

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

10f.

372217

 

 

 

30/1/11/6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

Az előirányzat finanszírozza – Budapest Főváros fejlesztésének részeként – a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján, a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos beruházás előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

NSK, KKBK NZrt.

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel előirányzat-átcsoportosítás útján

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

10g.

358551

 

 

30/1/11/7 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása

Az előirányzat fedezetül szolgál a városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló egyes beruházások megvalósításához. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Budapest Főváros
Önkormányzata,
Budapest Főváros XIII. kerület
Önkormányzata,
központi költségvetési szerv

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű
vagy részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

–”

2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 18a. sora helyébe a következő sor lép:

 

( ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„18a.

332995

 

 

30/1/29 Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

civil szervezet, határon túli civil szervezet, központi költségvetési szerv

kérelem alapján, pályázati úton

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

a kötele-
zettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint

Emberi Erőforrás Támogatás-kezelő

–”

3.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 19a. és 20. sora helyébe a következő sor lép:

 

(ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„19a.

279012

 

30/1/33 Civil és non-profit szervezetek támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok működését biztosítják, illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését, illetve amelyek közösségfejlesztő tevékenysége kiemelkedő.
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek működését érintő joganyag felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka ellátásához.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyesület, alapítvány

Pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

20.

248012

30/1/34 Nemzeti Civil Alapprogram

Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.

központi költségvetési szerv, civil szervezet

kérelem alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő

–”

4.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a. sorral egészül ki:

 

(ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„20a.

338517

 

 

30/1/35 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok

A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül.

civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

–”

5.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat J:24 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(302635)

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

6.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 63a. sorral egészül ki:

 

(ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

63a.

358951

30/1/78 Modern Városok Program

Az előirányzat célja a Modern Városok Program megvalósítása, a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormány-rendeletben foglaltak szerint.

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendelet szerint támogatói okirattal.

A Modern Városok Program megvalósítá-
sáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint.

A Modern Városok Program megvalósítá-
sáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint.

támogatói okirat szerint

A Modern Városok Program megvalósítá-
sáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint.

–”

7.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 75. sora helyébe a következő sor lép:

 

(ÁHT
azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-
csoport név

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

75.

368840

30/1/94 Paks II. projekthez kapcsolódó egyéb beruházások

Az előirányzat a Paks II. projekt ún. kerítésen kívüli (vagyis az atomerőmű építéséhez közvetlenül nem kötődő) beruházásainak megvalósításához szükséges forrást biztosítja.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, gazdasági társaság, központi költségvetési szerv

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre
hozott – egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat- átcsopor-
tosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

–”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 15. napjával.