• Tartalom

11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, különösen a bűncselekmények és a szabálysértések elkövetésének a turisztikai szempontból frekventált helyeken, valamint az ország idegenforgalmi szempontból jelentős területein történő megelőzése, felderítése, valamint a rendőri feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
c)1 a vármegyei rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: MRFK) és a Budapesti Rendőr-főkapitányságra [(a továbbiakban: BRFK), (a továbbiakban együtt: RFK)];
d) a rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: RK) és a határrendészeti kirendeltségekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában
a) fokozottan veszélyes útszakaszok: minden közútnak az idegenforgalom miatt nagy közúti forgalmat lebonyolító szakaszai;
b) megerősítő erő: a turisztikai idényben kizárólag közterületi szolgálat ellátására a turisztikai szempontból frekventált helyekre vezényelt állomány;
c) turisztikai idény: minden év június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszak;
d) turisztikai szempontból frekventált helyek: az RFK-k által felterjesztett végrehajtási tervekben szerepeltetett települések, fővárosi városrészek.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A turisztikai idényből eredő rendőri feladatok végrehajtása

3. Az RFK rendőrfőkapitánya (a továbbiakban: rendőrfőkapitány), valamint az RRI igazgatója az illetékességi területe sajátosságainak és a költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével a turisztikai idényben
a) fokozott tájékoztató tevékenységet fejt ki a média nyújtotta lehetőségek széleskörű igénybevételével, bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok terjesztésével, strandfelügyeletek megszervezésével, valamint a közterületi rendőri jelenlét célirányos növelésével;
b) a külföldiekkel való kommunikáció biztosítása céljából lehetőség szerint – a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően – olyan panaszfelvevő állomásokat, információs centrumokat alakít ki, ahol idegen nyelveket beszélő rendőrök és szezonálisan alkalmazott diáktolmácsok, valamint önkéntes fiatalok tevékenykednek;
c) a turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő személyszállító vonatok, valamint a nemzetközi személyszállító vonatok, a vasúti és autóbusz-pályaudvarok közbiztonsági helyzetének javítása érdekében biztosítja a fokozott rendőri jelenlétet.

4. A rendőrfőkapitányok a turisztikai szempontból frekventált helyeken jelentkező többletfeladatokat elsősorban a saját erők és eszközök átcsoportosításával hajtják végre.

5. A rendőrfőkapitányok intézkednek az illetékességi területén szolgálatot ellátó megerősítő erő és a technikai eszközök elosztásáról.

6. A megerősítés anyagi, technikai és pénzügyi feltételei tekintetében
a) a megerősítő erőt biztosító szerv viseli
aa) az állomány személyi juttatásaival és az ahhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékokkal összefüggő költségeket és
ab) a munkába járással összefüggő kiadásokat;
b) a fogadó szerv viseli a megerősítő erőként rendelt állomány
ba) elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat és
bb) a természetbeni étkeztetésének költségeit.

7.2 A rendőrfőkapitányok a rendvédelmi technikumok első évfolyamát sikeresen elvégző tanulóiból, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Karának hallgatóiból az NKE-vel kötött megállapodás alapján a gyakorlati képzés végrehajtására – szükség szerint – gyakorló őrsöket hozhatnak létre, amelyek működtetése az oktatási követelmények megtartásával történik.

8. A rendőrfőkapitányok intézkednek a nagy vendégforgalmat lebonyolító kereskedelmi szálláshelyeken (a továbbiakban: szálláshelyek) a kapcsolattartói rendszer működtetésére, amely érdekében az illetékes RK-k bűnügyi állományából kijelölnek egy-egy fő összekötőt, továbbá felveszik a kapcsolatot a szálláshelyek igazgatóival/vezetőivel az összekötő bemutatása és a feladatok egyeztetése érdekében.

9. Az összekötő
a) folyamatos kapcsolatot tart a szálláshelyekkel, valamint
b) azon szálláshelyek helyszínein, ahová a hazai és külföldi turisták rendszeresen, csoportosan érkeznek, igény esetén tájékoztatást, figyelemfelhívást tart.

4. Fokozott ellenőrzés


10. Az RFK-k – a fokozott ellenőrzés céljától függően – összehangolják
a)3 az illetékes vármegyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek, így különösen
aa) a fogyasztóvédelmi felügyelőség,
ab) a munkaügyi felügyelőség,
ac) a munkavédelmi felügyelőség,
ad) a munkaügyi központ,
ae) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,
af) a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv;
b)4 az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
c)5 a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vármegyei igazgatóságai;
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális igazgatóságai;
e) a területi polgárőr szövetség;
f) az egyes rendészeti feladatokat ellátók munkáltatóinak, valamint
g) a polgármesteri hivatalok
vezetőivel a feladatok végrehajtását.

5. Végrehajtási terv

11. A rendőrfőkapitányok elkészíttetik és jóváhagyják a végrehajtási terveket, amelyeket minden év május 15-ig felterjesztenek a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek.

12. A végrehajtási terv tartalmazza
a) az illetékességi terület turizmussal összefüggő általános feladatait;
b) az illetékességi terület fokozottan veszélyes útszakaszainak felsorolását, azok rendőri ellenőrzésének módszerét;
c) az információs centrumok létesítésének helyeit és működésük szabályozását;
d) a folyamatos rendőri jelenlétet biztosító mozgóőri szolgálati helyek felsorolását;
e) a – lehetőség szerint – létrehozott 24 órás idegen nyelvű panaszfelvételi helyeket, azok telefonszámát, a diáktolmácsok foglalkoztatási rendszerét;
f) melléklet formájában a turisztikai szempontból frekventált helyek felsorolását, a végrehajtási tervek elkészítésének időpontjáig a Rendőrség tudomására jutott, az ott megtartandó, jelentős tömeget vonzó rendezvények pontos helyszínének, idejének és a rendezvényen bevezetendő rendőri ellenőrzés módszerének kimutatását.

6. Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság

13. A regionális feladatok végrehajtása, valamint a turisztikai idényből eredő rendőri feladatokat értékelő értekezlet megtartása érdekében a turisztikai idényben és az azt követő 15 napig működik a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: BKKB), amelynek illetékessége a balatoni régióra, valamint a Velencei-tóra és régiójára terjed ki.

14. A BKKB vezetője az utasítás hatálybalépésének évében a Somogy MRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, majd ezt követően évente váltja egymást a Fejér, a Veszprém, a Zala és a Somogy MRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese.

15. A BKKB munkájában részt vesz
a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK BFI), az ORFK Rendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK RFI), valamint a KR által delegált 1-1 fő koordinátor;
b) a Fejér, a Veszprém, a Zala, valamint a Somogy MRFK által delegált 4-4 fő – 1 fő rendészeti, 1 fő bűnügyi, 1 fő bűnmegelőzési, 1 fő kommunikációs munkatárs – koordinátor.

16. A BKKB vezetője
a) felelős a BKKB illetékességi területén az MRFK-k és az RK-k turisztikai idénnyel kapcsolatos rendőri feladatai szakszerű végrehajtásának összehangolásáért;
b) felkéri a BKKB munkájában egyéb szervek képviseletében részt vevő személyeket (így különösen polgárőr szervezetek, egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóinak képviselői);
c) felkéri a BKKB-vel együttműködő civil szervezetek képviselőit;
d) kidolgozza a BKKB programját, a koordináció rendjét, amelyet minden év május 15-ig jóváhagyásra felterjeszt a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek, azt a jóváhagyást követően a bizottsági tagokat delegáló rendőrfőkapitányoknak is tájékoztatásul – legkésőbb minden év június 1-jéig – megküldi.

7. Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság

17. A regionális feladatok végrehajtása, valamint a turisztikai idényből eredő rendőri feladatokat értékelő értekezlet megtartása érdekében a turisztikai idényben és az azt követő 15 napig Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: TKKB) működik, amelynek illetékessége a Tisza-tó régiójára terjed ki.

18. A TKKB vezetője az utasítás hatálybalépésének évében a Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, majd ezt követően évente váltja egymást a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves és a Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese.

19. A TKKB munkájában részt vesz
a) az ORFK BFI, az ORFK RFI, valamint a KR által delegált 1-1 fő koordinátor;
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Heves MRFK által delegált 4-4 fő – 1 fő rendészeti, 1 fő bűnügyi, 1 fő bűnmegelőzési, 1 fő kommunikációs munkatárs – koordinátor.

20. A TKKB vezetője
a) felelős a TKKB illetékességi területén az MRFK-k és az RK-k turisztikai idénnyel kapcsolatos feladatainak szakszerű összehangolásáért;
b) felkéri a TKKB munkájában egyéb szervek képviseletében részt vevő személyeket (így különösen polgárőr szervezetek, egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóinak képviselői);
c) felkéri a TKKB-vel együttműködő civil szervezetek képviselőit;
d) kidolgozza a TKKB programját, a koordináció rendjét, amelyet minden év május 15-ig jóváhagyásra felterjeszt a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek, azt a jóváhagyást követően a bizottsági tagokat delegáló rendőrfőkapitányoknak is tájékoztatásul – legkésőbb minden év június 1-jéig – megküldi.

8. Különös feladatok

21. A rendőrfőkapitányok
a) elemzik az illetékességi területük közlekedésbiztonsági helyzetét, amely alapján hétvégeken és a munkaszüneti napokon a fokozottan veszélyes útszakaszokon biztosítják a forgalom segítéséhez és a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri erőket;
b) biztosítják az illetékességi területükhöz tartozó fokozottan veszélyes útszakaszokon – az autópálya alosztályok illetékességi területéhez igazodóan – a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a jobb pályatesten haladó forgalom, továbbá a hét utolsó munkaszüneti napján délután a bal pályatesten haladó forgalom folyamatos áramlásának fenntartásához, a rendkívüli események gyors felszámolásához, a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri jelenlétet;
c) intézkednek – az együttműködő szervek, szervezetek elérhetőségét és a kapcsolattartás rendjét is tartalmazó – veszélyelhárítási feladattervek elkészítésére, alkalmazhatóságának megteremtésére, szükség szerint új tervek elkészítésére vagy a rendelkezésre álló tervek aktualizálására;
d) a határforgalom-ellenőrzés során kialakuló várakozások megelőzése és kezelése érdekében intézkednek az átlépő utasforgalom intenzitásához igazodó szolgálattervezésre és szolgálatszervezésre;
e) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködve intézkednek a folyók, állandó és időszakos vízfolyások, mesterséges és szabad tavak, továbbá vízi létesítmények (a továbbiakban: szabad vizek) területének felmérésére;
f) intézkednek a szabad vizek környezetében a fürdési tilalmat jelző táblák meglétének ellenőrzésére, az esetleges hiány pótlása érdekében – a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott illetékes települési önkormányzat jegyzője felé – megteszik a szükséges intézkedést;
g) a nyári gyermek- és ifjúsági táborok környékén visszatérő rendőri ellenőrzést biztosítanak;
h) a parkokban, ligetekben, fás, bokros közterületeken – szükség esetén szolgálati állatok igénybevételével – gondoskodnak a visszatérő rendőri ellenőrzés biztosításáról;
i) anyagi lehetőségek függvényében nyári baleset-megelőzési táborokat szerveznek, részt vesznek egyéb nyári táborokban, baleset-megelőzési témájú előadások, tájékoztatók megtartásával;
j) megteszik a szükséges intézkedéseket az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése érdekében.

22. A fenti feladatok végrehajtásához lehetőség szerint elsősorban – a 21. pont a)–d) alpontjában foglaltak kivételével – körzeti megbízottakat kell kijelölni, valamint kérni az együttműködő szervek – így különösen a polgárőr szervezetek, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóinak, a civil önkéntesek – támogatását.

23. Budapest rendőrfőkapitánya gondoskodik
a) a BKKB-vel és a TKKB-vel történő információcsere megszervezéséről;
b) 10 és 22 óra között folyamatos és fokozott, 22 és 10 óra között visszatérő rendőri jelenlét biztosításáról a Budai Vár, a Gellért-hegy és annak környéke, a Margitsziget, a Szent István körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Károly körút, a Múzeum körút és a Vámház körút (Kiskörút) által határolt belső városrész, a Hősök tere, a Városliget, valamint a vasúti fejpályaudvarok és a nemzetközi utasforgalmat is lebonyolító buszpályaudvarok területén;
c) a BRFK, a KR és a Pest MRFK közötti együttműködés folyamatos koordinációját biztosító operatív munkacsoport működtetéséről, amelynek vezetője a BRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese;
d) a fővárosból kivezető utakon – kiemelt figyelmet fordítva az autópályákra – a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a Budapestről kifelé haladó forgalom, valamint a hét vagy a hosszú hétvége utolsó munkaszüneti napján délután a Budapest irányába haladó forgalom folyamatos áramlásának, szükség esetén a forgalomirányításba beavatkozással történő biztosításáról;
e) a közlekedési helyzetre figyelemmel, a forgalomirányítással kapcsolatos intézkedések megtételéről (pl. a forgalomsegítést igénylő helyek kijelöléséről, jelzőlámpák ideiglenes kikapcsolásáról).

24. A Pest MRFK rendőrfőkapitánya gondoskodik
a) a Dunakanyar, Szentendre, valamint az illetékességi területéhez tartozó turisztikai szempontból frekventált helyek turizmussal összefüggő rendőri feladatainak végrehajtásáról;
b) a 23. pont c) alpontjában meghatározott operatív munkacsoportba egy fő összekötő delegálásáról.

25. A műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes a turisztikai idényben intézkedik
a) a Balatonkiliti repülőtérre egy helikopter kezelőszemélyzettel együtt történő vezénylésére, valamint igénybevételének engedélyezésére;
b) a 23. pont c) alpontjában meghatározott operatív munkacsoportba egy fő összekötő tiszt delegálására;
c) a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat szolgálati helikoptereinek a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután – elsősorban a forgalom áramlásának elősegítése és az előre tervezhető feladatok végrehajtásában való segítségnyújtás érdekében, valamint rendkívüli események bekövetkezése esetére – a fővárosból kivezető, valamint a hét vagy a hosszú hétvége utolsó munkaszüneti napján délután a fővárosba vezető utak felett 2-2 óra időtartamban – a BKKB vezetője felkérésére – történő szolgálat teljesítésére.

26. Az RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei – az országos rendőrfőkapitány utasítása alapján – intézkednek a közbiztonsági helyzetnek megfelelően a KR állományának és technikai eszközeinek biztosítására a turisztikai szempontból frekventált helyen működő RK-k megerősítése érdekében.

27. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat vezetője
a) a turisztikai idény kezdetén és annak zárását követően nemzetközi sajtótájékoztatót szervez;
b) a rendőri tevékenységek népszerűsítése érdekében a turizmussal összefüggő fontosabb, közérdeklődésre számot tartó ügyekben sajtótájékoztatót szervez, továbbá a médián keresztül az idegenforgalommal kapcsolatos aktuális kérdésekről folyamatos tájékoztatást ad;
c) intézkedik a Rendőrség honlapján a BKKB és a TKKB tevékenységével kapcsolatban megjelent hírek folyamatos szakmai felülvizsgálatára.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

29. Ugyanazon autópálya, autóút teljes szakaszán, azonos pályaoldalon és azonos időszakban történő rendőri jelenlét biztosítása érdekében szükséges szolgálatszervezési feladatok koordinálására, valamint a gyorsforgalmi utak speciális körülményeire tekintettel a végrehajtás módjára a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes feladattervben intézkedik.

30. A rendészeti, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint az ORFK Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetője intézkedik a turisztikai idény rendőri feladatai végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, szakmai segítséget nyújt a szakszerű rendőri tevékenység folytatásához.
31.6 A turisztikai szempontból frekventált helyek bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről, az állománya által végrehajtott rendőri feladatokról és azok tapasztalatairól az RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei vármegyei összesített, továbbá az illetékességi területükön az állománya által végrehajtott rendőri feladatokról és azok tapasztalatairól a KR Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: KR RI) igazgatója, az RRI rendészeti igazgatóhelyettese, a BKKB és a TKKB vezetője – havonta – értékelő jelentést, valamint az utasítás melléklete szerint a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer (a továbbiakban: HIIKK) statisztikai adatai alapján és a Netzsaru „Netzsaru Főmenü/Statisztikák/Bűncselekményi statisztikák/Bűncselekmény statisztika településenként/Bűnügyi kimutatások, jelentések/Turisztikai idény bűnügyi jelentések, országos” elnevezésű felület alkalmazásával összesített statisztikai kimutatást (a továbbiakban: statisztikai kimutatás) készítenek. A jelentést és a statisztikai kimutatást a HIIKK adatainak az ORFK RFI Rendészeti Elemző-Értékelő Osztály (a továbbiakban: REO) által történő hitelesítését követő második munkanapig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére felterjesztik.

32. A turisztikai idényről a KR RI igazgatója, az RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei, a BKKB vezetője, a TKKB vezetője és a RRI rendészeti igazgatóhelyettese összefoglaló jelentést készítenek, amelyet minden év október második munkanapjáig felterjesztenek a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére. Az ORFK RFI Közrendvédelmi Főosztályának (a továbbiakban: KVFO) vezetője a beérkezett jelentések alapján összefoglaló jelentést készít a turisztikai idény rendőri tapasztalatairól, amelyet szolgálati úton minden év október 15-éig felterjeszt az országos rendőrfőkapitány részére.

33. A 31. és 32. pont szerinti statisztikai kimutatás (adatrögzítés) végrehajtásáért – a KVFO szakirányítása mellett – felelős
a) a KR RI Szolgálatszervező és Csapatszolgálati Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy;
b) az MRFK közrendvédelmi osztályvezetője vagy az általa kijelölt személy;
c) a BRFK Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs Osztályának vezetője vagy az általa kijelölt személy;
d) az RRI Elemző-Értékelő Osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy
(a továbbiakban együtt: adatrögzítést végző személyek).

34. Az adatrögzítési jogosultság biztosítása érdekében a KR RI igazgatója, az RFK-k rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei és az RRI rendészeti igazgatóhelyettese intézkednek az adatrögzítést végző személyek nevének a REO vezetője részére elektronikus úton történő megküldésére és gondoskodnak arról, hogy a személyükben bekövetkezett változás esetén a jogosultságok visszavonásra kerüljenek.

35. Az adatrögzítést végző személyek a statisztikai kimutatás adatait feltöltik az MS (Microsoft) SharePoint webböngészővel elérhető adatok tárolására szolgáló platformra (a továbbiakban: SharePoint rendszer) az utasítás 31–32. pontjában meghatározott határidőig.

36. A REO üzemelteti és karbantartja a SharePoint rendszer adatbekérő felületét.

37. Amennyiben nem keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adat, az adatrögzítést végző személyek a SharePoint rendszerben a „nulla”/„0” megjelölést akkor is kötelesek rögzíteni.

38.7

Melléklet a 11/2018. (V. 4.) ORFK utasításhoz

Kimutatás a …… évi turisztikai idény során végrehajtott rendőri intézkedésekről

Június

Július

Augusztus

Összesen

Bázisév

Tárgyév

Változás %

Bázisév

Tárgyév

Változás %

Bázisév

Tárgyév

Változás %

Bázisév

Tárgyév

Változás %

Emberölés:

Rablás:

Kifosztás:

Súlyos testi sértés:

Betöréses lopás:

Személygépjármű lopás:

Gépkocsi feltörés:

Trükkös lopás autópályán:

Zseblopás:

Strandlopás:

Garázdaság:

Járművezetés ittas állapotban:

Járművezetés bódult állapotban:

Vízi közlekedési bűncselekmények:

Külföldi sérelmére elkövetett bűncselekmények:

Külföldi sérelmére elkövetett szabálysértések:

Elfogás:

Előállítás:

A tulajdon elleni szabálysértések:

Vízi közlekedési szabályok megsértése:

Tiltott prostitúció:

Tiltott fürdés:

Koldulás:

Közúti közlekedési balesetek halálos:

Közúti közlekedési balesetek súlyos:

Közúti közlekedési balesetek könnyű:

Vízi közlekedési balesetek száma:

Vízből mentett személyek száma:

Vízbe fulladt személyek száma:

1

Az 1. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 141. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 18. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 10. pont a) alpont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 141. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 10. pont b) alpontja a 27/2019. (VI. 28.) ORFK utasítás 14. pontjával megállapított szöveg.

5

A 10. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 141. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 31. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 141. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 38. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére