• Tartalom

1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

2018.03.28.

1. A Kormány Győr, Nyíregyháza, Tatabánya és Veszprém megyei jogú városokkal a Modern Városok Program keretében kötött megállapodásokra tekintettel egyetért az 1. melléklet szerinti projektek (a továbbiakban: Projektek) megvalósításával.

2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 50. Városi közúti projektek jogcímcsoporttal történő kiegészítését.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány egyetért a Projektek pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében – a pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári díjakkal együtt számítva – 2018–2021. évekre összesen 4 633 162 049 forint biztosításával az alábbiak szerint:

a) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Projektek megvalósításához 2018-ban szükséges források biztosítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 50. Városi közúti projektek jogcímcsoport javára 288 988 540 forint, a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díjak forrásának biztosítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára 1 011 460 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – a 2019–2021. évekre vonatkozó központi költségvetés tervezése során gondoskodjon a Projektek 2019–2021. évi finanszírozása érdekében a 2019–2021. években szükséges legfeljebb 4 343 162 049 forint – pénzügyi tranzakciós illetéket és a kapcsolódó kincstári díjakat tartalmazó – forrás biztosításáról a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Városi közúti projektek jogcímcsoport javára az alábbi ütemezés szerint:

ba) a 2019. évben 1 270 000 000 forint,

bb) a 2020. évben 621 162 049 forint,

bc) a 2021. évben 2 452 000 000 forint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során a bb) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során a bc) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

4. A Kormány az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati programok alcím, Városi közúti projektek jogcímcsoport kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek – a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett – mértékét a 2019–2021. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 1 265 570 503 forint,

b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 618 995 565 forint,

c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 443 447 932 forint.

5. A Kormány egyetért a Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító, a vasútvonalat keresztező aluljárót magában foglaló útfejlesztés előkészítése és megvalósítása érdekében azzal, hogy a 3. pont szerint biztosított forrásokon túl – a Modern Városok Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a beruházás megvalósításához a 2018. évben további 608 837 951 forint a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére kerüljön biztosításra Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával az 5. pontban foglalt támogatás biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projektek megvalósításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az 1. mellékletben foglalt ütemezés szerint

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a Projektek építtetői feladatait a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) lássa el, önkormányzati tulajdonú projekt esetén – az illetékes önkormányzat döntése alapján – az illetékes önkormányzat konzorciumi partnerként történő bevonásával.

9. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Projektek megvalósítása érdekében támogatási szerződést kössön a NIF Zrt.-vel.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2018. évre vonatkozó forrás rendelkezésre állását követően azonnal

10. A Kormány egyetért azzal, hogy a Projektek megvalósítása esetén a beruházás megkezdése előtt önkormányzati tulajdonba és kezelésbe tartozó, valamint a beruházás keretén belül a NIF Zrt. által megszerzett területen megépített útszakaszok és csomópontok a beruházás befejezését követően önkormányzati tulajdonba tartozzanak.

11.1

1. melléklet az 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozathoz

A Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjei

 

A

B

C

 

A tervezett projekt megnevezése

A projekt tervezett kezdete

A projekt tervezett befejezése

1.

Győr, városi belső keleti elkerülő út hiányzó szakaszának és ezzel összefüggésben új Mosoni-Duna-híd megépítésének előkészítése

2018. I. negyedév

2019. IV. negyedév

2.

Nyíregyháza, Nagykörút déli szakasz négysávosításának előkészítése

2018. I negyedév

2019. III. negyedév

3.

Nyíregyháza, Tokaji út és a 100 sz. vasútvonal különszintű keresztezésének előkészítése

2018. I. negyedév

2021. II. negyedév

4.

Tatabánya, Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró kapacitásbővítésének (új négysávos híd) előkészítése

2018. III. negyedév

2020. I. negyedév

5.

Tatabánya, Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító, a vasútvonalat keresztező aluljárót magában foglaló útfejlesztés előkészítése és megvalósítása

2018. I. negyedév

2021. II. negyedév

6.

Veszprém, Aranyosvölgy felett tervezett új völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közútfejlesztés előkészítése

2018. I. negyedév

2019. III. negyedév

2. melléklet az 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018

forint
8K02101_0

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358951

 

 

 

78

 

 

 

 

 

Modern Városok Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-290 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 011 460

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Városi közúti projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

288 988 540

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forint

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358951

 

 

 

78

 

 

 

 

 

Modern Városok Program

 

 

 

 

 

 

 

 

-290 000 000

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

1 011 460

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Közlekedési ágazati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Városi közúti projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

288 988 540

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezetet irányító szerv

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

290 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

290 000 000

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére