• Tartalom

117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.18.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20/A. §-ában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2–6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10. §7

11–12. §8

13. § Az E-közmű rendelet a következő 5/B. alcímmel egészül ki:

„5/B. Jogkövetkezmények
9/D. § A 9/E. § rendelkezései az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 47. § (3a) bekezdésében megállapított tényállás esetében nem alkalmazhatók.
9/E. § (1) Ha a közművezeték-üzemeltető az e rendeletben foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a felügyeleti hatóság
a) felhívja a közművezeték-üzemeltető figyelmét a kötelezettségei teljesítésére és határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére,
b) ha az a) pont szerinti kötelezésben foglaltaknak a közművezeték-üzemeltető határidőben nem tesz eleget, a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint szabja ki a bírságot.
(2) A bírság összegének meghatározásakor a felügyeleti hatóság a körülmények mérlegelését köteles elvégezni, különös tekintettel a következőkre:
a) a jogsértés súlya,
b) a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagy elérhető vagyoni előny mértéke,
c) a magatartás felróhatósága,
d) korábbi, az e rendeletben foglalt kötelezettségekkel összefüggő jogsértő magatartás,
e) a jogsértő állapot megszüntetésére tett intézkedés,
f) a bírságnak ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások száma és mértéke.
(3) A bírság felső határa a közművezeték-üzemeltetőnek az engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 1%-a, de legalább 10 millió forint.
(4) A bírság a közművezeték-üzemeltető általi árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehető figyelembe.
(5) A kiszabott bírság összegét a felügyeleti hatóság határozatának véglegessé válásától számított 15 napon belül a felügyeleti hatóságnak kell megfizetni.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a közművezeték-üzemeltető késedelmi pótlék fizetésére köteles, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(7) Amennyiben a bírság kiszabására okot adó körülményt a közművezeték-üzemeltető a részére megállapított határidőre nem szünteti meg, a bírság ismételten kiszabható.”

14. §9

a)–c)10

d)11

e)–l)12

15. § Hatályát veszti az E-közmű rendelet

a)13

c)14

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 9. §, a 11. §, a 12. §, a 14. § d) pontja, valamint a 15. § a) és c) pontja 2018. július 15-én lép hatályba.

(3) A 13. § és a 15. § b) pontja az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 19. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § e)–l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére