• Tartalom

2018. évi CXXI. törvény

2018. évi CXXI. törvény

egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról1

2020.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. § (1)17

(2)18

(3)19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

a)28

b)29

c)30

d)31

e)32

f)33

g)34

h)35

i)36

j)37

k)38

l)39

25. §40

4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

26. §41

27. §42

28. §43

29. §44

30. §45

31. §46

32. §47

33. §48

34. §49

35. §50

5. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

36. §51

37. §52

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

38. §53

39. §54

40. §55

41. §56

42. §57

43. §58

44. §59

45. § (1)60

(2)61

(3)62

46. § (1)63

(2)64

47. §65

48. §66

49. §67

a)68

b)69

c)70

d)71

e)72

f)73

g)74

h)75

i)76

50. §77

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

51. §78

52. §79

53. §80

54. § (1)81

(2)82

55. §83

56. §84

57. §85

58. §86

a)87

b)88

8. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

59. §89

60. §90

9. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

61. §91

62. §92

63. §93

10. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

64. §94

65. §95

11. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

66. §96

67. §97

68. §98

a)99

b)100

c)101

12. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

69. §102

70. §103

71. §104

13. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

72. §105

14. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

73. §106

15. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

74. §107

75. §108

76. §109

77. §110

78. §111

79. §112

80. §113

16. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

81. §114

17. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

82. §115

18. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

83. §116

84. §117

85. §118

19. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

86. §119

20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

87. §120

88. §121

89. §122

90. §123

91. §124

92. §125

93. §126

94. §127

95. §128

96. §129

97. §130

98. §131

99. §132

100. §133

21. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

101. §134

102. §135

22. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

103. §136

104. §137

105. § Nem lép hatályba az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 28. § (2) bekezdése.

23. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

106. §138

107. §139

108. §140

109. §141

110. §142

24. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

111. §143

112. §144

113. §145

114. §146

115. §147

116. §148

117. §149

118. §150

119. §151

25. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása

120. §152

26. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

121. §153

122. §154

123. §155

124. §156

125. §157

126. §158

127. §159

27. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

128. §160

129. §161

130. §162

131. §163

132. §164

133. §165

134. §166

135. §167

136. §168

137. §169

138. §170

139. §171

28. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló
2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

140. §172

141. §173

29. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

142. §174

30. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

143. §175

144. §176

145. §177

146. §178

147. §179

148. § (1)180

(2)181

(3)182

(4)183

149. §184

150. §185

a)186

b)187

c)188

31. A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi CXXXIV. törvény módosítása

151. §189

152. § Nem lép hatályba a belügyi törvény 7. §-a.

32. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló
2018. évi LVII. törvény módosítása

153. § A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény a következő 6/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

„6/A. A Kormány pénzügyi kötelezettségvállalása
10/A. § A Kormány az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen belüli állam állampolgára vagy az ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet számára a 2. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató, magyarországi székhelyű gazdasági társaságban történő tulajdonszerzéséhez – különös tekintettel az ilyen jogi személy vagy egyéb szervezet vezető tisztségviselője vagy munkavállalója által közvetlenül vagy közvetett módon, vagy munkavállalói résztulajdonosi program keretében történő tulajdonszerzésre – felhatalmazást adhat pénzügyi kötelezettség vállalására az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon. Ilyen pénzügyi kötelezettség lehet különösen az állami kezességvállalás, garancia, az állami költségvetési támogatás, a Polgári Törvénykönyvről szóló pénzkölcsön.”

33. Záró rendelkezések

154. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 61. §, a 62. §, a 70. § és a 71. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(4) A 23. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 6. §, a 8. §, a 42. §, a 44. §, a 45. § (3) bekezdése, a 46. § (2) bekezdése, a 49. § d)–g) pontja, az 55–56. §, az 58. § b) pontja és a 64. § 2019. április 1-jén lép hatályba.

(6) Az 5. §, a 51–53. §, az 54. § (1) bekezdése, az 57. § és az 58. § a) pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 2. §, a 3. §, a 16. § (3) bekezdés, a 24. § f) pontja, a 66–67. §, a 68. § a) pont, a 73. §, a 96–98. §, a 102. §, a 120. §, a 146. §, és a 148. § (3)–(4) bekezdése az e törvény kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

(8) A 31. § és a 150. § b) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 16. § (3) bekezdése és 24. § f) pontja az Alaptörvény 46. § (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 86. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2018. évi CXXI. törvényhez190

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 20.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 24. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 24. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 24. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 24. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 24. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 24. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 24. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 24. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 24. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 45. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 46. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 46. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 49. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 49. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 49. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 49. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 49. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 49. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 49. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 49. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 49. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 49. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 54. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 54. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 58. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 58. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 68. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 68. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 68. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 68. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 148. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 148. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 148. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 148. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 150. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 150. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 150. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 150. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére