• Tartalom

123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.11.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A nemzeti szakértői jelölésről – az érintett közigazgatási szerv vezetőjének javaslata alapján – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter dönt.”

(2) A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jelölést – a 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter az Állandó Képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé, a nemzeti szakértői jelölést javasoló közigazgatási szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett.”

(3) A Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Európai Külügyi Szolgálathoz történő jelölést az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter az Állandó Képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé.”

2. § A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jelölést az érintett miniszter
a) az uniós intézményben nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás esetén – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter útján – az Állandó Képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé,
b) nemzetközi szervezetbe való vezénylés esetén a külpolitikáért felelős miniszter útján teszi meg a nemzetközi szervezet felé.”

3. § A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jelölést kezdeményező közigazgatási szerv vezetőjének javaslatára az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter döntése esetén a közszolgálati tisztviselő a 2. § 6. pontja szerinti napidíjra nem jogosult nemzeti szakértőként is foglalkoztatható.”

4. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „a külpolitikáért felelős miniszter útján” szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére