• Tartalom
Oldalmenü

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól1

2020.02.27.

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapesten és a Budapesti Agglomerációban megvalósuló állami-kormányzati városfejlesztési – nem önkormányzati hatáskörbe tartozó magasépítési, közlekedésfejlesztési, köztér-, közpark-, közút-, egyéb közterület-fejlesztési – beruházások összehangolt irányításával kapcsolatos feladatok, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával kapcsolatos egyes állami feladatok ellátására 2018. május 18. napjától 2020. május 17. napjáig dr. Fürjes Balázst kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos valamennyi tevékenységét Budapest főpolgármesterével, illetve Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködésben végzi.

3.2 A kormánybiztos által ellátott – a 4. és a 4/A. pontban részletesen meghatározott – főbb feladatcsoportok a következők:

a) támogatja a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztései érdekében folytatott tevékenységét,

b) az a) pontban írt feladat részeként kidolgozza a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégiát,

c) irányítja az 1. melléklet szerinti beruházások előkészítését és megvalósítását.

4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva

a)3 a sportpolitikáért felelős miniszterrel, a sportági szakszövetségekkel és a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve ellátja a hazai, kiemelt jelentőségű nemzetközi vagy nemzetközi érdeklődésre számot tartó, esetileg vagy ismétlődő jelleggel, egyéb állami támogatással megrendezendő sporteseményeknek, így többek között, de nem kizárólagosan

aa) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály világbajnoksága,

ab) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály Európa-bajnoksága,

ac) a felnőtt világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az éves versenynaptárban világkupaként meghatározott verseny),

ad) egyéb jelentős nemzetközi súllyal bíró esemény (mint a Giro d'Italia, GAISF World Urban Games, FINA Champions Swim Series, FIDE World Chess Olympiad),

ae) az olimpiai, paralimpiai kvalifikációs verseny,

af) a világ- és európai sportági szövetség vagy nemzetközi sportszervezet (mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, Global Association of International Sports Federations) által rendezett kongresszus, konferencia, illetve szövetség irányító és szakmai szerveinek ülése

megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos kormányzati feladatokat, ennek keretében kidolgozza az ezen feladatokra vonatkozó, 2030-ig tartó időszak kormányzati stratégiáját (a továbbiakban: Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia), amely tartalmazza a megpályázandó kiemelt nemzetközi sportesemények felsorolását, valamint irányítja a Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia végrehajtását,

b) a turizmusért felelős miniszterrel és a sportpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben összehangolja és szervezi a jelentős mértékben központi költségvetési forrásból külföldön, sportszakmai konferenciákon, vásárokon, kiállításokon és egyéb nemzetközi sporteseményeken megvalósuló egységes Budapest-megjelenéseket, ennek keretében a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködésben javaslatot tesz a Kormány részére az esedékes olimpiai és paralimpiai játékokon felállítandó magyar ház tematikájára, programjára, valamint – a szükséges központi költségvetési forrással arányos mértékben – irányítja annak megvalósítását,

c) az a) és b) pontban foglaltak végrehajtása keretében egyeztetéseket és tárgyalásokat folytat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel, koordinálja a jogtulajdonosokkal a szerződések megkötését, a Kormány részéről összehangolja a kiemelt nemzetközi sportesemények megrendezéséhez szükséges, a központi költségvetési források felhasználását lehetővé tevő és szabályozó támogatási szerződések, illetve egyéb szerződések megkötésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d)4 valamennyi érintett miniszterrel, Budapest Főváros Önkormányzatával és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködésben összehangolja és irányítja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmi, kereskedelmi, a Budapesttel és a fővárosi agglomerációval való közlekedési kapcsolatokat és a parkolási megoldásokat segítő, légiközlekedési hatósági ügynek nem minősülő fejlesztéseivel kapcsolatban felmerülő kormányzati feladatokat, és ellátja az ezekkel kapcsolatos kormányzati álláspont képviseletét.

4/A.5 A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja a 2023-ban Budapesten megrendezendő IAAF Atlétikai Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kormányzati feladatokat. A kormánybiztos feladata a Világbajnokság előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kormányzati feladatok irányítása, valamint a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel való kormányzati kapcsolattartás.

5.6 A kormánybiztos a 4. és a 4/A. pont szerinti feladatai ellátása során együttműködik a feladatkörükben érintett miniszterekkel.

6.7 A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja különösen az 1. mellékletben meghatározott beruházások előkészítését és – az 1. melléklet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14. és 15. pontja szerinti beruházások kivételével – megvalósításuk irányítását.

7. A kormánybiztos a feladatkörébe utalt, 1. melléklet szerinti beruházásokhoz kapcsolódóan ellátja

a) az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzését,

b) a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát,

c) a beruházási program kidolgozását,

d) a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés),

e) a megvalósítás jogi-közigazgatási és ingatlanfejlesztési (beruházási) folyamatának kidolgozását,

f) az adott beruházás időbeli ütemtervének elkészítését,

g) a külön jogszabályban foglaltak szerint a beruházások előkészítésének irányítását és azok megvalósításának felügyeletét,

h) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítését, melynek keretében a kormánybiztos javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan,

i) az adott beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül a szükséges kormány-előterjesztések elkészítését, előterjesztését, a kapcsolódó közigazgatási egyeztetés szervezését,

j) a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve az azok végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási koordináció szervezését, irányítását.

8. A kormánybiztos a tevékenységéről a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-a szerint számol be.

9.8 A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök – a 9a. pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.

9a.9 A kormánybiztos 1. melléklet 16. pontja szerinti beruházással kapcsolatos tevékenységét a miniszterelnök a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter útján irányítja.

10. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.

11. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

13.10

1. melléklet az 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozathoz

A kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások
1. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban,
2. a Budapest Istvánmező rehabilitációs programja keretében a Nemzeti Olimpiai Központ területfejlesztése, így különösen a Puskás Ferenc Stadion átépítése,
3. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” kreatív oktatási és kutatási központ intézményfejlesztési programjának építési beruházása,
4. az új, többezer fős budapesti konferencia-központ megvalósítása,
5. a Népliget fejlesztési tervének elkészítése és a Népliget megújítását szolgáló fejlesztési program megvalósítása,
6. a Rubik-kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”) létrehozása,
7. a Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítása,
8. egy új, korszerű, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas pályakerékpáros csarnok megvalósítása,
9. a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósítása,
10. a Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósítása,
11. a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott komplex városfejlesztés,
12. a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ megvalósítása,
13. a 2020-ban Tokióban megrendezésre kerülő XXXII. nyári olimpiai és XVI. paralimpiai játékok helyszínén esetlegesen kialakításra kerülő olimpiai látogatóközpont – magyar ház – előkészítése és megvalósítása,
14.11 új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása,
15.12 az ATP World Tour tenisztorna megrendezéséhez szükséges ideiglenes infrastrukturális háttér és végleges teniszközpont megvalósítása,
16.13 a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont fejlesztése,
17.14 további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.
1

A határozatot az 1393/2020. (VII. 13.) Korm. határozat 16. pontja hatályon kívül helyezte 2020. július 14. napjával.

2

A 3. pont nyitó szövegrésze az 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat 10. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. pont a) alpontja az 1063/2020. (II. 26.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

4

A 4. pont d) alpontját az 1362/2019. (VI. 19.) Korm. határozat 4. pontja iktatta be.

5

A 4/A. pontot az 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat 9. pontja iktatta be.

6

Az 5. pont az 1327/2019. (VI. 5.) Korm. határozat 10. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. pont az 1063/2020. (II. 26.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. pont az 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

9

A 9a. pontot az 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

10

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet 14. pontja az 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 15. pontját az 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

13

Az 1. melléklet 16. pontját az 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

14

Az 1. melléklet 17. pontját az 1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.