• Tartalom

2018. évi CXXVI. törvény

2018. évi CXXVI. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2023.01.02.

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

1. §2

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

3. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény módosítása

17. §18

4. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

68. §69

69. §70

70. §71

71. §72

72. §73

a) 74
b) 75
c) 76
d) 77
e) 78
f) 79
g) 80
h) 81
i) 82
j) 83
k) 84

73. §85

6. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

74. §86

75. §87

76. §88

77. §89

78. §90

7. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

79. §91

80. §92

81. §93

a) 94
b) 95
c) 96
d) 97
e) 98
f) 99

82. §100

a) 101
b) 102

8. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

83. §103

9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

84. §104

85. § (1)105

(2)106

86. § (1)107

(2)108

87. §109

88. §110

89. §111

90. §112

91. §113

92. §114

93. §115

94. § (1)116

(2)117

95. §118

a) 119
b) 120
c) 121
d) 122
e) 123
f) 124
g) 125
h) 126
i) 127
j) 128

96. §129

10. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

97. §130

11. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

98. §131

99. §132

100. §133

101. §134

102. §135

103. §136

104. §137

105. §138

106. §139

107. §140

108. §141

109. §142

110. §143

111. §144

112. §145

113. §146

114. §147

115. §148

116. §149

117. §150

118. §151

119. §152

120. §153

1. 154
2. 155
3. 156
4. 157
5. 158
6. 159
7. 160
8. 161
9. 162
10. 163
11. 164
12. 165
13. 166
14. 167
15. 168
16. 169
17. 170

121. §171

a) 172
b) 173
c) 174
d) 175
e) 176
f) 177

12. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

122. §178

123. §179

124. §180

125. §181

126. § (1)182

(2)183

127. §184

128. §185

13. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

129. §186

130. §187

131. §188

132. §189

133. §190

134. §191

135. §192

136. §193

137. §194

138. §195

139. §196

140. §197

141. §198

142. §199

143. §200

144. §201

145. §202

146. §203

147. §204

148. §205

149. §206

150. §207

151. §208

152. §209

153. §210

154. §211

155. §212

156. §213

157. §214

158. §215

159. §216

160. §217

14. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

161. §218

162. §219

163. §220

164. §221

165. §222

166. §223

167. §224

168. § (1)225

(2)226

(3)227

169. §228

170. §229

171. §230

172. §231

173. §232

174. §233

175. §234

176. §235

177. §236

178. §237

179. §238

180. §239

181. §240

1. 241
2. 242
3. 243
4. 244
5. 245
6. 246
7. 247
8. 248
9. 249
10. 250
11. 251
12. 252
13. 253
14. 254
15. 255
16. 256
17. 257

182. §258

15. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

183. §259

16. Záró rendelkezések

184. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 29-én lép hatályba.

(3) A 18–59. §, a 87. §, a 161. § és a 179. § 2019. január 13-án lép hatályba.

(4) A 13. §, a 89. § és a 113. § 2019. január 15-én lép hatályba.

(5) A 60. §, a 82. § a) pontja, a 83. §, a 103. §, a 116–118. §, valamint a 121. § a), c) és e) pontja 2019. március 31-én lép hatályba.

(6) A 74. §, a 77. § és a 78. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

(7) A 81. § a) pontja 2019. szeptember 14-én lép hatályba.

(8) A 62. § és a 104. § 2019. december 31-én lép hatályba.

(9) A 85. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január 1-jén lép hatályba.

185. § A 84. §, a 85. §, a 92. §, a 95. § a) és b) pontja, valamint a 96. § a) pontja az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

186. § (1) Ez a törvény

a) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése és 49. cikk (2) bekezdése,

b) a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet.

1. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez260

2. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez261

3. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez262

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 21. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 68. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 72. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 72. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 72. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 72. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 72. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 72. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 72. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 72. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 72. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 72. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 81. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 81. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 81. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 81. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 81. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 81. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 81. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 82. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 82. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 82. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 85. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 85. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 94. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 94. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 95. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 95. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 95. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 95. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 95. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 95. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 95. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 95. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 95. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 95. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 95. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 120. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 120. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 120. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 120. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 120. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 120. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 120. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 120. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 120. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 120. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 120. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 120. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 120. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 120. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 120. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 120. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 120. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 120. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 121. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 121. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 121. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 121. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 121. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 121. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 121. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 126. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 126. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 168. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 168. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 168. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 181. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 181. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 181. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 181. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 181. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 181. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 181. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 181. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 181. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 181. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 181. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 181. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 181. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 181. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 181. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 181. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 181. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 181. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére