• Tartalom

13/2018. (VI. 7.) BM rendelet

13/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

2018.07.02.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendőrség titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve vezetőjének titkos információgyűjtéssel összefüggő egyes feladat- és hatáskörei

1. § A rendőrség titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 64. §-ában meghatározott célból – az e rendeletben foglaltak szerint kérelmezheti.

2. § A rendőrség titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője

a) a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának szükségességéről,

b) gondoskodik a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását engedélyező végzés (a továbbiakban: engedélyező végzés) papír alapon történő megőrzéséről és digitalizálásáról,

c) megkeresi a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtására jogosult szervet a végrehajtás iránt, ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását nem maga a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv hajtja végre,

d) biztosítja a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazása során megszerzett adatok bizalmasságának megőrzéséhez szükséges feltételeket, és gondoskodik a törlésről.

2. A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

3. § Az Rtv. 74. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának tervezett kezdő időpontja előtt legalább 5 nappal kell előterjeszteni.

3. A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának sürgősségi elrendelése

4. § Az Rtv. 75/A. § (1) bekezdése szerinti esetben a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője az elrendelést követően haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása iránt.

4. Az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása

5. § (1) Az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazása érdekében a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője – a (2)–(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – dönt arról, hogy az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz

a) alkalmazását az általa vezetett, titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv hajtja végre,

b) alkalmazásának végrehajtása érdekében a titkos információgyűjtés végrehajtásában való közreműködésre kijelölt rendőri szerv (a továbbiakban: közreműködő szerv) bevonása szükséges, vagy

c) alkalmazásának végrehajtásához a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény által ilyen szolgáltatások végzésére kijelölt nemzetbiztonsági szolgálatot (a továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat) veszi igénybe.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a végrehajtás további részleteinek meghatározása érdekében a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv és a közreműködő szerv, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat – az engedélyező végzésben meghatározott keretek között – egyeztetéseket folytat.

(3) A titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálatot keresi meg a végrehajtás érdekében

a) küldemény titkos megismerése,

b) lehallgatás,

c) információs rendszer titkos megfigyelése

alkalmazása esetén.

(4) A titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője – az Rtv. 64. § h) pontja szerinti célból folytatott titkos információgyűjtés kivételével – a hely titkos megfigyelésének végrehajtása és a titkos kutatás végrehajtásához szükséges technikai támogatás biztosítása érdekében, elsősorban a nemzetbiztonsági szolgálatot keresi meg.

6. § A titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása érdekében a nemzetbiztonsági szolgálattal együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza

a) a nemzetbiztonsági szolgálat által biztosított technikai eszközök (a továbbiakban: technikai eszköz) felhasználásának rendjét,

b) a biztosítandó technikai eszköz korlátozott rendelkezésre állása esetére irányadó eljárás rendjét,

c) mellékletként a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása iránti megkeresések aláírásának rendjét.

7. § (1) Ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv maga hajtja végre, a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője gondoskodik a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

(2) A titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása érdekében alkalmazási tervet készít

a) titkos kutatás esetén,

b) abban az esetben, ha az alkalmazás jellege ezt indokolttá teszi, így különösen, ha a végrehajtás külső szerv vagy személy bevonásával, külső helyszínre történő behatolással jár, vagy

c) ha az ügyészség szükségesnek tartja.

(3) A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazási terve tartalmazza

a) a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának indokait, célját,

b) az eredményes végrehajtáshoz szükséges adatokat, a végrehajtás ütemezését,

c) a végrehajtás technikai eszköz útján történő rögzítésének szükségességét,

d) a lelepleződés esetén teendő intézkedéseket,

e) a beavatkozás eseteinek meghatározását,

f) az alkalmazás előrelátható költségeit.

(4) Több bírói engedélyhez kötött eszköz egyidejű vagy összehangolt alkalmazása esetén egy alkalmazási terv is készíthető.

8. § (1) Ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához a közreműködő szerv bevonása szükséges, a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője – a 9. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, az engedélyező végzés másolati példányának egyidejű csatolásával – megkeresi a közreműködő szervet (a továbbiakban: megkeresés).

(2) A megkeresést két példányban kell elkészíteni, amelyekből az egyik példány a titkos információgyűjtés iratanyagának részét képezi, a másik példányt a titkos információgyűjtésre feljogosított szerv vezetője megküldi a közreműködő szerv részére.

9. § (1) Ha a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához a nemzetbiztonsági szolgálatot veszi igénybe, az igénybevétel iránt a megkeresését (a továbbiakban: szolgálati jegy) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az engedélyező végzés elektronikus másolati példányának egyidejű csatolásával elektronikus úton terjeszti elő.

(2) A titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője a szolgálati jegyet az engedélyező végzés másolati példányának egyidejű csatolásával papír alapon küldi meg, ha a szolgálati jegy elektronikus úton történő megküldése

a) elháríthatatlan műszaki akadályba ütközik, vagy

b) a minősítés szintje miatt nem lehetséges.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti akadály elhárulását követően a szolgálati jegyet az (1) bekezdés szerinti elektronikus úton haladéktalanul meg kell küldeni.

(4) A szolgálati jegy tartalmazza

a) az eszköz alkalmazásának célját,

b) a rendelkezésre álló, az alkalmazással érintett személy azonosítására szolgáló adatokat,

c) az esemény leírását,

d) a végrehajtáshoz szükséges, azonosításra alkalmas egyéb adatokat,

e) a végrehajtás tervezett kezdő és befejező időpontját a nap és az óra megjelölésével,

f) a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét.

5. Az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetése

10. § (1) A titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetéséről az engedélyező bíróságot – a (2) bekezdés szerinti tartalommal – tájékoztatja.

(2) A tájékoztatás tartalmazza

a) az engedélyező végzés iktatószámát,

b) a megszüntetéssel érintett, bírói engedélyhez kötött eszköz Rtv. szerinti megjelölését,

c) az engedélyezett eszköz alkalmazása megszüntetésének okát és jogalapját, valamint

d) a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának befejező időpontját hónapban, napban és órában meghatározva.

11. § (1) A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetését követően a titkos információgyűjtést folytató szerv vezetője megvizsgálja, hogy az engedélyben szereplő személy – az Rtv. 75/D. § (5) bekezdésére figyelemmel – az alkalmazás tényéről tájékoztatható-e, ennek érdekében szükség esetén megkeresi az alkalmazás végrehajtásával érintett szerveket, és álláspontjuk ismeretében dönt a tájékoztatásról.

(2) Az engedélyben szereplő személy tájékoztatása esetén a tájékoztatás kizárólag az alkalmazott, bírói engedélyhez kötött eszköz Rtv. szerinti megnevezését és az érintettel szembeni alkalmazásának tényét tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

13. §1

1

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére