• Tartalom

13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet

13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról1

2018.09.01.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelettel megállapított 1. és 2. mellékletet, valamint módosított 2a. mellékletet a 2018/19. tanévtől induló képzésekre kell alkalmazni.”

2. § Az R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

c) 2a. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez

A honvédelmért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, ágazatonként, szakmairányonként, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

 

A

B

C

D

E

F

1

 

Szakképesítések megnevezése

Szakma-csoport megnevezése

2

 

 

 

 

Alap-szakképesítés megnevezése:

 

3

I.

54

863

02

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

22. Közszolgálat

4

1.

 

 

 

(parancsnoki ágazat, ABV védelmi)

 

5

2.

 

 

 

(parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér)

 

6

3.

 

 

 

(légi vezetés ágazat)

 

7

4.

 

 

 

(híradó ágazat)

 

8

5.

 

 

 

(katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat)

 

9

6.

 

 

 

(repülésbiztosító ágazat)

 

10

7.

 

 

 

(speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő)

11

8.

 

 

 

(speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés)

 

12

9.

 

 

 

(szerelő ágazat, páncélos és gépjármű szerelő)

 

13

10.

 

 

 

(szerelő ágazat, műszakigép-szerelő)

 

14

11.

 

 

 

(műszerész ágazat, fegyverműszerész)

 

15

12.

 

 

 

(műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész)

 

16

13.

 

 

 

(állami légijármű szerelő ágazat)

 

17

14.

 

 

 

(állami légijármű műszerész ágazat)

 

18

15.

(katonai pénzügyi ágazat)

 

19

 

 

 

 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése:

 

20

II.

55

863

01

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

 

21

1.

 

 

 

(légi vezetés ágazat)

 

22

2.

 

 

 

(híradó és informatikai ágazat)

 

23

3.

 

 

 

(speciális felderítő ágazat)

 

24

4.

 

 

 

(biztonsági ágazat, katonai felderítő)

 

25

5.

 

 

 

(biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági)

 

26

6.

 

 

 

(biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítő)

 

27

 

 

 

 

Részszakképesítés megnevezése:

 

 

III.

31

863

01

Alapfokú katonai vezető-helyettes

28

 

 

 

 

Nem kizárólag katonai oktatási intézményben oktatható alap-szakképesítés megnevezése

 

29

IV.

52

863

01

Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő

 

30

V.

54

863

03

Honvédelmi igazgatási ügyintéző

 

2. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez

HONVÉD ALTISZT AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL
ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
1.    AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.    A szakképesítés azonosító száma: 54 863 02
1.2.    Szakképesítés megnevezése: Honvéd altiszt, az ágazat/szakmairány megjelölésével
1.3.    Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4.    Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960–1440 óra
2.    A SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JELLEMZŐ ADATOK
2.1.    A képzés megkezdésének feltételei:
a)     Iskolai előképzettség, végzettség: érettségi vizsga, és angol, német vagy francia nyelvből államilag elismert általános, komplex, alapfokú nyelvvizsga, vagy
b) iskolai előképzettség hiányában
2.1.1.    Bemeneti kompetenciák: –
2.1.2.    Szakmai előképzettség: Az eredményesen végrehajtott katonai alapfelkészítés a 10282-12 Katonai alapfeladatok modultartalmába beszámítandó.
2.1.3.    Előírt gyakorlat: –
2.1.4.    Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak [vonatkozó HM rendelet szerint]
2.1.5.    Pályaalkalmassági követelmények: vannak [vonatkozó HM rendelet szerint]
2.1.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.1.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.1.8.    Szintvizsga: –
2.1.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 120 óra a II. félév szorgalmi időszakát követően, 80 óra a IV. félév szorgalmi időszakában.
3.    PÁLYATÜKÖR
3.1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

0210

Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

Honvéd altiszt

3.2.    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
3.2.1. A Magyar Honvédségnél altiszti állományban:
a)    katonai alaptevékenységet végez,
b)    altiszti alapfeladatokat hajt végre,
c)    katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez,
d)    katonai szakmairányú szaktevékenységet végez.
3.2.2. Legfontosabb munkatevékenységek:
a)    katonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottakat alkalmazza,
b)    egyéni lőfegyverét, védelmi eszközeit és felszerelését kezeli, karbantartja,
c)    őr-, ügyeleti, készenléti, futár-, valamint rendészeti szolgálati feladatot lát el,
d)    végrehajtja a napirend feladatait, parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában,
e)    műszaki, logisztikai, harcászati, hírváltási, ön- és kölcsönös segélynyújtási, katasztrófavédelmi és nem háborús műveleti feladatokat lát el,
f)    a beosztott állomány kiképzését tervezi, szervezi és végzi, a saját katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszti, edzi testét,
g)    számítógépes nyilvántartásokat vezet, elektronikus formátumú dokumentumokat készít,
h)    a szakbeosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel, karbantart, az egyszerűbb hibákat javítja,
i)    betartja és betartatja katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez,
j)    elsajátítja és alkalmazza a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat és viselkedési normákat a katonai-szakmai tevékenység során,
k)    építi és fejleszti az alegység közösségét, motiválja beosztottjait, kezeli a konfliktusokat és stresszhelyzeteket,
l)    katonai személyek és szervezetek, valamint polgári személyek és szervezetek közötti kommunikációt végez,
m)    a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása,
n)    az alegységnél működő mentor-, családtámogató programot segíti,
o)    közreműködik a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában, a tiszt- és altisztképzésben;
p)    végrehajtja a személyi állomány pénzügyi ellátását, az érintett alakulatok pénzügyi és számviteli biztosítását békeidőszakban, valamint háborús körülmények között egyaránt, és
q)    kezeli a HM Költségvetés Gazdálkodás Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) alrendszereit, és vezeti az ehhez kapcsolódó analitikát.
3.3.    Kapcsolódó szakképesítések:

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

szakképesítés köre

3.3.3.

31 863 01

Alapfokú katonai vezető-helyettes

Részszakképesítés

3.3.4.

55 863 01

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

Szakképesítés-ráépülés

4.    SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, ABV védelmi) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.1.1.

azonosító száma

megnevezése

4.1.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.1.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.1.4.

10284-12

Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek

4.1.5.

10285-12

Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek

4.2.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.1.

azonosító száma

megnevezése

4.2.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.2.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.2.4.

10284-12

Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek

4.2.5.

10286-12

Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú szaktevékenységek

4.3.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (légi vezetés ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.3.1.

azonosító száma

megnevezése

4.3.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.3.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.3.4.

10287-12

Légi vezetés ágazati alap- és szaktevékenységek

4.3.5.

10288-12

Légi vezetés ágazat, szakmairányú szaktevékenységek

4.4.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (híradó ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.4.1.

azonosító száma

megnevezése

4.4.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.4.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.4.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

4.4.5.

10290-12

Híradó ágazati szaktevékenységek

4.4.6.

12146-17

Híradó ágazati, szakmairányú szaktevékenységek

4.5.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.5.1.

azonosító száma

megnevezése

4.5.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.5.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.5.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

4.5.5.

10293-12

Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek

4.5.6.

10294-12

Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, szakmairányú szaktevékenységek

4.6.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (repülésbiztosító ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.6.1.

azonosító száma

megnevezése

4.6.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.6.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.6.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

4.6.5.

10295-12

Repülésbiztosító alapismeretek

4.6.6.

10296-12

Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek

4.7.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.7.1.

azonosító száma

megnevezése

4.7.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.7.3

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.7.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

4.7.5.

10297-12

Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek

4.7.6.

10298-12

Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú szaktevékenységek

4.8.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.8.1.

azonosító száma

megnevezése

4.8.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.8.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.8.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

4.8.5.

10297-12

Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek

4.8.6.

10299-12

Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú szaktevékenységek

4.9.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, páncélos és gépjárműszerelő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.9.1.

azonosító száma

megnevezése

4.9.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.9.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.9.4.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

4.9.5.

10301-12

Szerelő ágazati szaktevékenységek

4.9.6.

10302-12

Szerelő ágazat, páncélos- és gépjármű szerelő szakmairányú szaktevékenységek

4.10.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, műszakigép-szerelő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.10.1.

azonosító száma

megnevezése

4.10.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.10.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.10.4.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

4.10.5.

10301-12

Szerelő ágazati szaktevékenységek

4.10.6.

10303-12

Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek

4.11.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, fegyverműszerész) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.11.1.

azonosító száma

megnevezése

4.11.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.11.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.11.4.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

4.11.5.

10304-12

Műszerész ágazati szaktevékenységek

4.11.6.

10305-12

Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek

4.12.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.12.1.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.12.2.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.12.3.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

4.12.4.

10304-12

Műszerész ágazati szaktevékenységek

4.12.5.

10306-12

Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú szaktevékenységek

4.13.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű szerelő ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.13.1.

azonosító száma

megnevezése

4.13.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.13.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.13.4.

12147-17

Légijármű szerelő alapismeretek

4.13.5.

12148-17

Légijármű szerelő

 

 

4.14.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű műszerész ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.14.1.

azonosító száma

megnevezése

4.14.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.14.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.14.4.

12149-17

Avionikai alapismeretek

4.14.5.

12150-17

Avionika

4.15.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai pénzügyi ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.15.1.

azonosító száma

megnevezése

4.15.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

4.15.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

4.15.4.

12139-17

Katonai gazdálkodási alapfeladatok

4.15.5.

12138-17

Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatok

4.15.6.

12140-17

Közpénzügyi alapfeladatok

4.15.7.

12141-17

Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok

4.15.8.

12142-17

Katonai pénzügyi szakfeladatok

4.15.9.

12143-17

Költségvetési számviteli szakfeladatok

4.16. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha az adott ágazat/szakmairány követelménymoduljaihoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.
5.    VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.1.2. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.1.3. „B” kategóriás vezetői engedély megléte, kivéve
Szerelő ágazat: „B” és „C” kategóriás vezetői engedély megléte.
5.1.4. ECDL START számítógép kezelői jogosítvány megléte, kivéve
Légi vezetés, Híradó, Katonai informatikai rendszerüzemeltető, Speciális felderítő (rádióelektronikai felderítő), Katonai pénzügyi ágazat/szakmairányt, ahol az ECDL számítógép kezelői jogosítvány megléte.
5.2.    A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A

B

C

5.2.1.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, ABV védelmi) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.1.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.1.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.1.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.1.4.

10284-12

Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek

írásbeli, szóbeli

5.2.1.5.

10285-12

Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.2.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.2.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.2.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.2.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.2.4.

10284-12

Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek

írásbeli, szóbeli

5.2.2.5.

10286-12

Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.3.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (légi vezetés ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.3.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.3.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.3.4.

10287-12

Légi vezetés ágazati alap- és szaktevékenységek

szóbeli

5.2.3.5.

10288-12

Légi vezetés ágazat, szakmairányú szaktevékenységek

írásbeli, gyakorlati

5.2.4.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (híradó ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.4.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.4.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.4.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.4.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

írásbeli

5.2.4.5.

10290-12

Híradó ágazati szaktevékenységek

írásbeli, szóbeli, gyakorlati

5.2.4.6.

12146-17

Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység

írásbeli, szóbeli, gyakorlati

5.2.5.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.5.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.5.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.5.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.5.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

írásbeli

5.2.5.5.

10293-12

Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek

írásbeli, szóbeli

5.2.5.6.

10294-12

Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, szóbeli

5.2.7.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (repülésbiztosító ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.7.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.7.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.7.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.7.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

írásbeli

5.2.7.5.

10295-12

Repülésbiztosító alapismeretek

írásbeli

5.2.7.6.

10296-12

Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.8.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.8.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.8.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.8.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.8.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

írásbeli

5.2.8.5.

10297-12

Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek

írásbeli, szóbeli

5.2.8.6.

10298-12

Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.9.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.9.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.9.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.9.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.9.4.

10289-12

Elektronikai és digitális alapismeretek

írásbeli

5.2.9.5.

10297-12

Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek

írásbeli, szóbeli

5.2.9.6.

10299-12

Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.10.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, páncélos és gépjárműszerelő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.10.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.10.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.10.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.10.4.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

írásbeli

5.2.10.5.

10301-12

Szerelő ágazati szaktevékenységek

szóbeli

5.2.10.6.

10302-12

Szerelő ágazat, páncélos- és gépjármű szerelő szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.11.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, műszakigép-szerelő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.11.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.11.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.11.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.11.4.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

írásbeli

5.2.11.5.

10301-12

Szerelő ágazati szaktevékenységek

szóbeli

5.2.11.6.

10303-12

Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.12.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, fegyverműszerész) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.12.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.12.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.12.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.12.4.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

írásbeli

5.2.12.5.

10304-12

Műszerész ágazati szaktevékenységek

szóbeli

5.2.12.6.

10305-12

Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.13.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.13.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.13.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.13.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.13.4.

10300-12

Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek

írásbeli

5.2.13.5.

10304-12

Műszerész ágazati szaktevékenységek

szóbeli

5.2.13.6.

10306-12

Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú szaktevékenységek

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.14.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű szerelő ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.14.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.14.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.14.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.14.4.

12147-17

Légijármű szerelő alapismeretek

írásbeli

5.2.14.5.

12148-17

Légijármű szerelő

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.15.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű műszerész ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.15.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.15.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.15.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.15.4.

12149-17

Avionikai alapismeretek

írásbeli

5.2.15.5.

12150-17

Avionika

gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.2.16.

Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai pénzügyi ágazat) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.16.1.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.16.2.

10282-12

Katonai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.16.3.

12151-17

Altiszti alapfeladatok

írásbeli

5.2.16.4.

12139-17

Katonai gazdálkodási alapfeladatok

írásbeli

5.2.16.5.

12140-17

Közpénzügyi alapfeladatok

írásbeli

5.2.16.6.

12141-17

Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok

gyakorlati

5.2.16.7.

12142-17

Katonai pénzügyi szakfeladatok

gyakorlati

5.2.16.8.

12143-17

Költségvetési számviteli szakfeladatok

gyakorlati

5.2.16.9.

12138-17

Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatok

szóbeli

5.3. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha az adott ágazat/szakmairány követelménymoduljaihoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti.
5.4.    A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.1.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt parancsnoki ágazat, ABV védelmi megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.1.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10285-12 Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek
Szakharcászat és vegyi védelmi technikai eszközök üzemben tartása feladatai végrehajtása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.1.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek; 10285-12 Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Fegyvernemi alapismeretek felmérése; Vegyi védelmi technikai eszközök ismerete.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.1.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek, 10285-12 Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
Témakörök: A Magyar Honvédség fegyvernemeinek és szakcsapatainak tevékenysége, eszközei; ABV védelmi szakismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.2.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.2.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10286-12 Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú szaktevékenységek
Kezelői feladatok ellátása, szakharcászat.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.2.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek; 10286-12 Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Fegyvernemi alapismeretek felmérése;
Technikai ismeretek, szakharcászat, lőelmélet.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.2.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek, 10286-12 Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
Témakörök: A Magyar Honvédség fegyvernemeinek és szakcsapatainak tevékenysége, eszközei; Technikai ismeretek, szakharcászat, lőelmélet.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.3.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt légi vezetés ágazat, megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.3.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10287-12 Légi vezetés ágazat, ágazati alap- és szaktevékenységek
Az altisztjelölt a vizsgán bizonyítja az integrált légi vezetési és irányítási számítógépes rendszer, valamint a repülési adatfeldolgozó és tájékoztató számítógépes rendszer alapvető beállításainak és kezelői fogásainak ismeretét, végrehajtja a szakmai modul során megismert NATO egyezményes jelentések összeállítását, feldolgozását, valamint a légiforgalmi és repülésmeteorológiai jelentések kezelését, feldolgozását.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4.3.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10288-12 Légi vezetés ágazat, szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); A légihelyzet-kép előállítására, fenntartására, továbbítására vonatkozó alapvető eljárások; a légi célok hovatartozását jelölő NATO azonosítási kategóriák; a légvédelmi rakéta erők harcászati vezetésének és irányításának eljárásai; az általános légiközlekedési szabályok, valamint a légvédelmi célú és harckiképzési repülések végrehajtásának rendszabályai; a légvédelmi irányítás formái és típusai; a polgári légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító vagy katonai légiforgalmi szolgálati egységek együttműködésének eljárásai; a katonai légtérellenőrzés szabályai, valamint a légtérellenőrzés eszközei; a légi kutató-mentő szolgálat ellátásának, a bevetés tervezésének és végrehajtásának eljárásai.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10287-12 Légi vezetés ágazati alap- és szaktevékenységek; 10288-12 Légi vezetés ágazat, szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított rádióforgalmazási feladatokat tartalmazó tételek alapján bizonyítani az általános légiforgalmi és az alapvető műveleti egyezményes, angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezések használatára vonatkozó szabályok elsajátítását.
Témakörök: ICAO rádió-távbeszélő kifejezések, AAP-7 műveleti rádió-távbeszélő kifejezések.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.4.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt híradó ágazat megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.4.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10290-12 Híradó ágazati szaktevékenységek; 12146-17 Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenységek
Hírváltási feladat végrehajtása; Híradóeszközök, eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése a híradó és informatikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgálása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.4.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek modulok, 10290-12 Híradó ágazati szaktevékenységek 12146-17 Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenységek témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); Szakmai idegen nyelv, különösen szavak és kifejezések; Villamosságtani alapismeretek, így érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, egyen- és váltakozó áramú körök számításai, információs hadviselés eszközei, NATO információs terminológiái; Átvitel-technikai ismeretek, azaz jelátvitel, hullámterjedés, modulációk, antennák, kiterjesztett spektrumú rendszerek, műholdas összeköttetések; Híradásszervezés, különösen fogalmak, NATO jelek és jelölések; Híradó technikai ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.4.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10290-12 Híradó ágazati szaktevékenységek 12146-17 Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
Témakörök: Híradásszervezés, csapatkiképzés-módszertan, átviteltechnikai ismeretek; híradóeszközök és eszközkomplexumok telepítési és üzemeltetési szabályainak alkalmazása, a híradó és informatikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgálása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 20 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.5.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, katonai informatikai-rendszer üzemeltető megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.5.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10294-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, szakmairányú szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: gyakorlati készségek bemutatása a helyi hálózat, DNS szerver, címtartomány, átjáró konfigurálása, a Windows szerver felhasználói fiókok beállítása, a felhasználói jogosultság, csoportházirend beállítása, a hálózati nyomtató és meghajtók hozzárendelése, a vírusirtó szoftverek alkalmazása, az elektronikus levelező rendszer fiókok beállítása, egyszerű katonai weblap elkészítése témakörökből.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.5.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10293-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); Villamossági, digitális technikai ismeretek, azaz érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, egyen- és váltakozó áramú körök számításai, információs hadviselés eszközei, NATO információs terminológiái; Informatikai üzemeltetési alapismeretek és szabályzatismeret felmérése, számítógépek és perifériák felépítése, számítógép-hálózatok elemei, működése, hálózati protokollok ismerete.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.5.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10293-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek; 10294-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
Témakörök: Beszámoló az MH informatikai szolgálata, az MH informatikai rendszere, a számítástechnikai alapfogalmak, az MH informatikai szolgáltatásai, az informatikai üzemeltetés feladatai, a felhasználókkal való kapcsolattartás feladatai, informatikai üzemeltetési okmányok, katonai műveletek informatikai támogatása, tábori, azaz szárazföldi és légierő informatikai rendszer főbb tulajdonságai, együttműködési képesség a NATO szövetségesekkel témakörökből; valamint a helyi számítógép-hálózat kialakítása, konfigurálása, üzemeltetésének feladatai, felhasználók hálózatba léptetése, jogosultságaik meghatározása, nyilvántartásuk megszervezése, naplózás, rendszerfelügyelet, erőforrások nyilvántartása, felhasználókhoz rendelése, mentés és archiválás, internet alapismeretek, elektronikus levelezési alapismeretek témakörökből.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.6.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt repülésbiztosító ágazat megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.6.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: Repülésbiztosító rendszerek üzemeltetése, azaz repülésbiztosító rádió-, rádió-navigációs, lokátor- és fénytechnikai rendszerek üzemeltetése, speciális munka-, tűzvédelmi szabályok, elsősegélynyújtás szabályai, rendszerek telepítésének és üzemeltetésének szabályai, az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete, felügyeleti és vezérlőtechnikai eszközök kezelése, a meghibásodások jelenségeinek felismerése, mérések és kezelői szintű javítások végrehajtása, a repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, okmányok vezetése.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.6.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10295-12 Repülésbiztosító alapismeretek; 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Villamossági, digitális technikai ismeretek, azaz érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, egyen- és váltakozó áramú körök számításai. Információs hadviselés eszközei, NATO információs terminológiái;
Repülésbiztosító alapismeretek, különösen rendszerfelügyeleti/Földi Repülésiránytó Szolgálat ügyeletesi szolgálat ellátására vonatkozó rendszabályok, katonai repülések osztályozása, feladatai, végrehajtás rendje, a repülőtér jellemzői, a repülések biztosításának és a légi forgalom irányításának alapelvei, feladatai, a légiközlekedés irányításának nemzetközi és hazai szervezetei, a katonai és polgári légiforgalom-irányító szolgálatok feladatai, repülésbiztosító rendszerek és távközlési eszközök;
Rendszertechnikai ismeretek, azaz a hírközlésben alkalmazott elektrotechnikai alapelemek, alapáramkörök, az adó- és vevőfokozatok működési elvei, rádió-navigációs és rádiólokációs alapelvek.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.6.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
Témakörök: Repülésbiztosító eszközök ismereteinek azaz az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök típusismerete, repülésbiztosító fénytechnikai rendszerek, rendszerelemek és berendezések, katonai és polgári repülőterek, a helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszerei, a hírközlésben alkalmazott elektrotechnikai alapelemek, alapáramkörök, az adó- és vevőfokozatok működési elvei rádiónavigációs és rádiólokációs alapelvek, az alkalmazott rádióállomások típusai, szabványainak alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.7.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
5.4.7.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverze technikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10298-12 Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: A rendszeresített berendezések önálló kezelése, lehetőségeinek kihasználásával egyszerű és bonyolult adatszerzési feladatok végrehajtása, a rádióadások legfontosabb technikai paramétereinek meghatározása, az adatszerzés okmányainak vezetése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.7.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek; 10298-12 Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Villamossági, digitális technikai ismeretek, érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, egyen- és váltakozó áramú körök számításai, információs hadviselés eszközei;
A rádióelektronikai felderítés végrehajtásával kapcsolatos fogalmak, törvényszerűségek, összefüggések értelmezése; Híradástechnikai alapismeretekkel és a korszerű távközlési rendszerek működésével kapcsolatos fogalmak értelmezése.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.4.7.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek; 10298-12 Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek értelmezése és alkalmazása; Rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközök felépítésének, rendeltetésének, működésének, kezelésének bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4.8.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.8.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10299-12 Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat végrehajtása. Kijelölt rádióforgalmi rendszer felderítése, helyének meghatározása, technikai paramétereinek rögzítése, lehallgatása, lefogása. Távvezérelt robbanóeszköz semlegesítésének előkészítése, szükséges programozási, nyilvántartási feladatok végrehajtása. A távvezérelt robbanóeszköz működtetésének akadályozása, lefogása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.8.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek; 10299-12 Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Villamossági, digitális technikai ismeretek, érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, egyen- és váltakozó áramú körök számításai, információs hadviselés eszközei;
A rádióelektronikai felderítés végrehajtásával kapcsolatos fogalmak, törvényszerűségek, összefüggések értelmezése;
A híradástechnikai alapismeretekkel és a harcászati kommunikációs rendszerek működésével, kapcsolatos fogalmak értelmezése.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.4.8.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek; 10299-12 Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek értelmezése és alkalmazása; Elektronikai hadviselés alapfogalmai; Elektronikai hadviselés helye, szerepe az MH-ban és a szövetséges műveletekben;
Elektronikai hadviselés eszközeinek típusismerete.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4.9.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt szerelő ágazat, páncélos és gépjárműszerelő megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.9.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjárműszerelő szakmairányú szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt gépjárműtechnikai eszköz, fődarab hiba-felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás elvégzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végrehajtja a meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás szerint dokumentálja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.9.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjárműszerelő szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Szakharcászat, gép- harcjármű és harckocsi üzemben tartás, gép- és harcjármű és harckocsi technikai ismeret.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.9.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjárműszerelő szakmairányú szaktevékenységek modul témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, gép-, harcjármű és harckocsi üzemben tartás, gép- és harcjármű, valamint harckocsi technikai ismeret.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.10.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt szerelő ágazat, műszakigép-szerelő megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.10.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt gépjárműtechnikai eszköz, fődarab hiba-felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás elvégzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végrehajtja a meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás szerint dokumentálja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.10.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Szakharcászat, műszaki gépek és felszerelések üzemben tartása, műszaki felszerelések és gépek technikai ismeret.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.10.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek modul témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt az oktatási segédeszközök felhasználásával bemutatja a meghatározott műszaki-technikai eszköz, fődarab, részegység feladatát, felépítését, elmagyarázza működési elvét. Az altisztjelölt ismerteti a műszaki-technikai eszköz üzemben tartásával, üzemeltetésével kapcsolatos szabályokat, előírásokat, tervezési, szervezési folyamatokat. Az altisztjelölt ismerteti a műszaki-technikai biztosítás szakharcászati elveit, előírásait, elemeit és azok feladatát.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.11.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt műszerész ágazat, fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.11.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10305-12 Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt fegyverzettechnikai eszköz, fődarab, részegység hiba-felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás elvégzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végrehajtja a meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás szerint dokumentálja. Ismerteti a kijelölt fegyverzettechnikai eszközökhöz tartozó lőszerek fajtáit, felépítésüket, működésüket, továbbá az azok kezelésével kapcsolatos szabályokat.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.11.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10305-12 Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Szakharcászat, hagyományos fegyverzettechnikai eszköz üzemben tartás, hagyományos fegyverzettechnikai eszköz technikai ismeret.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.11.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
Válaszadás a 4. pont 10305-12 Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek modul témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: Hagyományos fegyverzettechnikai eszköz üzemben tartás, hagyományos fegyverzettechnikai eszköz technikai ismeret.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.12.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.12.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 10306-12 Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú szaktevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt páncéltörő rakétatechnikai eszköz, fődarab hiba-felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás elvégzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végrehajtja a meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás szerint dokumentálja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.12.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10306-12 Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU);
Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzemben tartás, páncéltörő rakétatechnikai eszköz típus ismeret.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.12.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 10306-12 Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú szaktevékenységek modul témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzemben tartás, páncéltörő rakétatechnikai ismeret.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
5.4.13.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt állami légijármű szerelő ágazat megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.13.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése:10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: Légijármű karbantartás
A vizsgafeladat ismertetése: A légijárművek sárkány-hajtómű szerkezetén és rendszerein végrehajtott karbantartási feladatok végrehajtása és azok dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4.13.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 12147-17 Légijármű szerelő alapismeretek és 12148-17 Légijármű szerelő modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
A vizsgafeladat ismertetése: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU), Légijármű szerelő alap- és szakmai ismeretek, így műszaki hőtan, hőerőgépek termodinamikája, aerodinamikai alapismeretek, repülés dinamikája, méréstechnika, mechanika, gépészetianyag- és gyártásismeret, repülések műszaki biztosításának szabályai.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 25 %
5.4.13.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Légijármű szerelő szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdések a 4. pont 12148-17 Légijármű szerelő szakmai követelménymodul, légijármű sárkány szerkezet- és rendszer ismeret, valamint hajtómű szerkezet- és rendszer ismeret témaköreiből.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 25 %
5.4.14.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt állami légijármű műszerész ágazat megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.14.1.     Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése:10282-12 Katonai alapfeladatok
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: Légijármű karbantartás
A vizsgafeladat ismertetése: A légijárművek elektromos rendszerein végrehajtott ellenőrzési, karbantartási feladatok végrehajtása és azok dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4.14.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pontban 2151-17 Altiszti alapfeladatok; 12150-17 Avionika és 12149-17 Avionikai alapismeretek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
A vizsgafeladat ismertetése: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); Elektronikai szakismeretek, különösen aerodinamika, hőtani alapismeretek, elektronika, automatika, mikrohullámú technika, repülések műszaki biztosításának szabályai.
A vizsgafeladat időtartama: 130 perc
A vizsgafeladat aránya: 25 %
5.4.14.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése Légijármű műszerész szakmai ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdések a 4. pont 12150-17 Avionika szakmai követelménymodul Avionikai rendszerek; Légijárművek rádió- és lokátortechnikai, valamint elektromos-, műszer-, oxigén- és automatikai fedélzeti rendszerei témaköreiből.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 25 %
5.4.15.    Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt katonai pénzügyi ágazat megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.4.15.1.    Gyakorlati vizsgatevékenység
a) A vizsgafeladat megnevezése:10282-12 Katonai alapfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzet technikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat aránya: 20 %
b) A vizsgafeladat megnevezése: 12141-17 Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok; 12142-17 Katonai pénzügyi szakfeladatok; 12143-17 Költségvetési számviteli szakfeladatok
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer magabiztos használata, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, azaz lekérdezések, rögzítések, módosítások, törlések, szimulációk, ellenőrzések végrehajtása, jelentkező hibák elhárítása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 40 %
5.4.15.2.    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 12139-17 Katonai gazdálkodási alapfeladatok; 12140-17 Közpénzügyi alapfeladatok modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.
A vizsgafeladat ismertetése: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); gazdálkodási alapismeretek; statisztikai ismeretek pénzügyi ismeretek; adózási ismeretek, számviteli alapismeretek, azaz számviteli törvény, könyvelési tételek szerkesztése, tárgyi eszközök, vásárolt készletek, jövedelem elszámolás, leltár és eredménykimutatás, közpénzügyi feladatok, HM sajátos gazdálkodása, működésének az államháztartás rendjétől eltérő szabályai, költségvetési gazdálkodása, Az anyagi-pénzügyi tervezés alapjai, a fejezet költségvetésének összeállítása. Költségvetési szervek zárszámadása, a beszámoltatás folyamata, pénzeszközök leltározása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 30 %
5.4.15.3.    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: 12138-17 Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatok modul témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdések.
A vizsgafeladat ismertetése: háborús pénzügyek, háborús költségvetési gazdálkodás, illetményszámfejtés és pénzügyi ellátás háborús körülmények között.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc ebből felkészülési idő 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
5.5.    A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: –
5.6.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6.    ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Egyéni felszerelés és védőeszközök

6.3.

Egyéni fegyverzet

6.4.

Térképészeti szakanyagok

6.5.

Számítógép-konfigurációk

6.6.

Szoftverek

6.7.

CD-k, adathordozók

6.8.

Nyomtatók

6.9.

Belsőégésű motorok típusa, működése és kiszolgálórendszerei oktató tablósor

6.10.

Motorok és működtetőrendszerek metszetei

6.11.

Lőszerek oktató tablósor

6.12.

Fegyvertípusonkénti oktatótablók

6.13.

Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok

6.14.

Gyakorlófegyverek, aknák

6.15.

Metszett fegyverek, aknák

6.16.

Gyakorló robbanótöltetek

6.17.

Gyakorló lőszerek és metszetek

6.18.

Oktató fali tabló sorozatok

6.19.

Működést szemléltető fali tablók

6.20.

Lőelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok

6.21.

Célzást gyakorló és ellenőrző készülékek

6.22.

Oktatómakettek

6.23.

Haditechnikai eszközök

6.24.

Harcjárműtechnikai eszközök

6.25.

Fegyverzettechnikai eszközök

6.26.

Híradóeszközök

6.27.

Harcanyagok

6.28.

Oktatástechnikai segédeszközök

6.29.

Információhordozók

6.30.

Oktatófilmek, prezentációk

6.31.

Ágazat/szakmairányú képzés szakanyagai

6.32.

Irodatechnikai eszközök: vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó

6.33.

Számológép

6.34.

Kiadott számoló-táblázatok

7.    EGYEBEK
7.1.    A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

 

A

B

C

1.

Azonosító szám

A szakképesítés/részszakképesítés
megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

2.

54 863 02

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

a miniszter által közjogi szervezetszabályozó eszközben kijelölt szerv a Honvéd altiszt szakképesítés valamennyi ágazatán a közös modulok tekintetében

3.

 

Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, ABV védelmi)


a miniszter által közjogi szervezetszabályozó eszközben kijelölt szerv

4.

 

Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér)

5.

 

Honvéd altiszt (légi vezetés ágazat)

6.

 

Honvéd altiszt (híradó ágazat)

a miniszter által közjogi szervezetszabályozó eszközben kijelölt szerv

7.

 

Honvéd altiszt (katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat)

8.

 

Honvéd altiszt (repülésbiztosító ágazat)

9.

 

Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő)


Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

10.

 

Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés

11.

 

Honvéd altiszt (szerelő ágazat, páncélos és gépjárműszerelő)

a miniszter által közjogi szervezetszabályozó eszközben kijelölt szerv

12.

 

Honvéd altiszt (szerelő ágazat, műszakigép-szerelő)

13.

 

Honvéd altiszt (műszerész ágazat, fegyverműszerész)

14.

 

Honvéd altiszt (műszerész ágazat, páncéltörő rakétaműszerész)

15.

 

Honvéd altiszt (állami légijármű szerelő ágazat)

16.

 

Honvéd altiszt (állami légijármű műszerész ágazat)

17.

Honvéd altiszt (katonai pénzügyi ágazat)

HM Védelemgazdasági Hivatal

3. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R. 2a. melléklet „I. HONVÉD KADÉT, IGAZGATÁSI ÜGYKEZELŐ ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.6–2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8.    Szintvizsga: –
2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.”
2. Az R. 2a. melléklet „II. HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím 2. pont 2.6–2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7.    Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8.    Szintvizsga: –
2.9.    Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
    2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére