• Tartalom
Oldalmenü

13/2018. (XII. 12.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelethez

1.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat M:18e mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(Kezelő szerv)

 

(332995)

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat M:19a mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(Kezelő szerv)

 

(279012)

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

3.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat M:20 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(Kezelő szerv)

 

(248012)

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.