• Tartalom

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

2020.06.30.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 65 659 779 604 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b)1 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 33 020 005 315 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, agrárminiszter, belügyminiszter, Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője, külgazdasági és külügyminiszter, Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja

Határidő: 2019. június 30., a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javára biztosított 617 698 000 forint, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ javára biztosított 213 700 000 forint a Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok javára biztosított 1 437 993 520 forint tekintetében, valamint a Szerencsejáték Felügyelet javára biztosított 825 521 758 forintból 112 045 204 forint tekintetében és a Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása javára biztosított 420 880 000 forint tekintetében 2019. december 31., a Zártkerti Program támogatása javára biztosított 1 523 575 000 forint tekintetében 2020. április 30., a Terrorelhárítási Központ cím javára biztosított 504 400 000 forint tekintetében és a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára biztosított 6 723 178 015 forint tekintetében 2020. június 30., az Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára biztosított összesen 2 681 700 000 forint tekintetében és a Külképviseletek igazgatása cím javára biztosított 1 164 487 500 forintból 859 469 500 forint tekintetében 2020. december 31., a Büntetés-végrehajtás cím javára biztosított 491 163 000 forint tekintetében 2020. január 31.

2. A Kormány

a) támogatja a Pannónia Szíve térségében megvalósuló 3. melléklet szerinti fejlesztéseket;

b) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a

ba) 68. Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása,

bb) 69. Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása

címek létrehozását;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

ca) a 68. Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása cím javára átcsoportosított 51 000 000 forint előirányzat terhére Csabdi Község Önkormányzata,

cb) a 69. Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása cím javára átcsoportosított 225 000 000 forint előirányzat terhére Felcsút Község Önkormányzata,

cc) 5. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. cím, 7. Bodmér Község feladatainak támogatása alcím javára átcsoportosított 7 000 000 forint előirányzat terhére Bodmér Község Önkormányzata,

cd) 13. Helyi érdekű települési fejlesztések I. cím, 26. Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása alcím javára átcsoportosított 112 000 000 forint előirányzat terhére Csákvár Város Önkormányzata

részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként egy vagy több részletben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján – támogatást nyújtson;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti költségvetési támogatásokat a támogatói okiratok kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára;

e) egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter

ea)2 a Tarján–Bajót–(Péliföldszentkereszt) kerékpárút nyomvonal tervezéséhez, engedélyeztetéséhez és a kapcsolódó ingatlanvásárláshoz 118 000 000 forint,

eb)3 a megvalósult Etyek–Bicske–Csabdi–Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósításához 70 000 000 forint,

ec)4 az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építésére 325 000 000 forint,

ed) az Etyek újhegyi alsó út burkolásához és eszközbeszerzéshez 166 000 000 forint,

ee) az Etyek öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlásához 179 000 000 forint

költségvetési támogatást nyújtson a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatói okirat alapján azzal, hogy a költségvetési támogatás nyújtására teljes egészében támogatási előleg folyósításával kerüljön sor.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány

a) a Kvtv. 26. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel, a turizmusfejlesztési hozzájárulás 2018. évi várható pénzforgalmi túlteljesülésének figyelembevételével az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 895 826 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 548 200 000 forint bázisba beépülő módon történő átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 12. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport javára; továbbá 274 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

honvédelmi miniszter

miniszterelnök kabinetfőnöke
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Alkotmánybíróság Budapest I. kerület, Donáti u. 35–45. szám alatti épületének hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, árnyékoló szerkezetek elhelyezése érdekében a 2019. évben 400 000 000 forint, a 2020. évben 300 000 000 forint, továbbá nyilvános tárgyalóterem és irodák kialakítása, konyha és étterem felújítása érdekében a 2020. év során 330 000 000 forint forrás biztosításáról gondoskodjon az Alkotmánybíróság fejezet részére;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2019. évi forrás tekintetében a 2019. év során a felmerülés ütemében
a 2020. évi források tekintetében a 2020. év során a felmerülés ütemében

d) az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett 57 777 195 forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 18 454 971 461 forint, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetnél keletkezett 1 445 963 150 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 176 464 000 forint összegű 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2018. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Áht. 33. § (3) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi kormányhatározatokban, valamint az 5. pont a)–b) alpontjaiban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport terhére 3 972 747 661 forint, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 8. A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása jogcímcsoport terhére 2 365 417 625 forint kerüljön átcsoportosításra a következők szerint:

a) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 1 157 816 527 forint,

b) a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 20 000 000 forint,

c) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról szóló 1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat alapján 44 100 000 forint,

d) az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoport beruházásainak támogatásáról szóló 1439/2017. (VII. 4.) Korm. határozat alapján 255 755 395 forint,

e) a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca – Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi, kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról szóló 1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján 90 400 000 forint,

f) az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról szóló 1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján 50 000 000 forint,

g) a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról szóló 1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat alapján 702 000 000 forint,

h) a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról szóló 1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 200 000 000 forint,

i) a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról szóló 1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat alapján 22 678 375 forint,

j) a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat alapján 68 200 000 forint,

k) a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról szóló 1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat alapján 19 367 500 forint,

l) a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról szóló 1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján 20 000 000 forint,

m) a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 60 930 000 forint,

n) a Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról szóló 1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján
599 800 000 forint,

o) a World Robot Olympiad döntőjének 2019. évben Magyarországon történő megrendezéséhez nyújtott állami garanciavállalásról szóló 1955/2017. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 23 000 000 forint,

p) a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról szóló 1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 200 000 000 forint,

q) a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 300 000 000 forint,

r) a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 101 292 985 forint,

s) az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 94 405 104 forint,

t) a 2018–2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 120 000 000 forint,

u) az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás biztosításáról szóló 1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat alapján 172 110 400 forint,

v) a Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének támogatásáról szóló 1047/2018. (II. 20.) Korm. határozat alapján 100 840 000 forint,

w) az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről szóló 1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat alapján 95 500 000 forint,

x) a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat alapján 985 000 000 forint,

y) az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról szóló 1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat alapján 112 689 000 forint,

z) a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról szóló 1143/2018. (III. 26.) Korm. határozat alapján 96 200 000 forint,

zs) a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1144/2018. (III. 26.) Korm. határozat alapján 325 080 000 forint

biztosítására kerüljön sor.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a Hagyományok Háza többletfeladatainak végrehajtása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím javára 200 000 000 forint kerüljön biztosításra;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

b) egyetért azzal, hogy a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. számára a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ megvalósítása kapcsán jelentkező többletfeladataira, valamint a megvalósítás miatt felmondásra kerülő bérleti szerződésekből eredő bevételkiesés pótlása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára 101 000 000 forint kerüljön biztosításra;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a 4. pont szerinti átcsoportosított forrás visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: felmerülés ütemében

d) felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a 4. pont szerinti átcsoportosított forrás visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 8. A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: felmerülés ütemében

6. A Kormány a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont l) alpontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó 472 517 313 forint összegű megtakarítás minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos kiadásokra történő felhasználást engedélyezi.

Felelős: honvédelmi miniszter, pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

7.5

8. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 900 000 forintból 59 200 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, valamint a K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 500 000 000 forintból – összhangban a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjával – 4 412 323 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

9. A Kormány egyetért azzal, hogy az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges – részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő – forrás biztosításáról szóló 1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 600 300 000 forintból – összhangban a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjával – 73 084 474 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

10.6

11.7

12.8

13.9

14.10

15.11

16.12

17.13

18.14

19. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 52 768 613 forintból 222 155 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

20. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 45 778 600 forintból – a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat 4. pontja szerinti módosításon túl – 750 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

21.15

22. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat1.16 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 368 043 460 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

23. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat2.) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 11 000 000 forintból 1 700 808 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 438 749 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 361 270 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 8 499 173 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

24.17

25.18

26. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat3.) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 600 000 000 forintból 292 337 900 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

27.19

28.20

29.21

30. A Kormány egyetért azzal, hogy a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat4.) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 36. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 3 000 000 000 forintból 657 000 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

31. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat4. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 210 000 000 forintból 310 392 555 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 210 000 000 forintból 310 392 555 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 2. Költségvetési támogatás cím, 3. Eseti támogatás alcím, B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 210 000 000 forintból 310 392 555 forint a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

32. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat4. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 371 000 000 forintból 61 735 600 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

33. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat4. 2. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 2 000 000 000 forintból 19 300 000 forint a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

34.22

35.23

36.24

37. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 13. Arany János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport, K3. Dologi kiadások javára átcsoportosított 50 000 000 forintból 9 200 000 forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

38.25

39. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozat5. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 310 000 000 forintból 294 500 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím, K8. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 310 000 000 forintból 294 500 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 2. Költségvetési támogatás cím, 3. Eseti támogatás alcím, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 310 000 000 forintból 294 500 000 forint a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

1. melléklet az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozathoz

2

A 2. pont e) alpont ea) pontja az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat 9. pontja, az 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont e) pont eb) alpontja az 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. pont e) pont ec) alpontja az 1348/2020. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. pontot az 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja visszavonta.

6

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 18. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 21. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A Határozat1. az 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozatot jelöli.

17

A 24. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 27. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 28. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 29. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 34. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 35. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 36. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 38. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére