• Tartalom

136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

2023.07.07.

A Kormány

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § b) és e) pontja, valamint a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. § c) és d) pontja tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti

a)1

b)2

c)3

d)4

e)5

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § b) és e) pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. § (1)6 A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi költségvetési szervként működik.

(2)7 A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő – támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján – ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a miniszter által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.

1

Az 1. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (1) bekezdése a 281/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 281/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére