• Tartalom

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

14/2018. (IX. 17.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról

2023.01.01.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §1 (1)2 E rendeletet – az állami protokolláris vendéglátás, valamint a személyi és rendezvényi reprezentáció körébe tartozó feladatok kivételével – a Magyarország területén, valamint az e rendelet szerint meghatározott esetekben a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 59. § (1) bekezdés d) és j) pontjában meghatározott feladatok teljesítése során, külföldön megvalósuló élelmezési ellátásra kell alkalmazni.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a nem harcászati, szállító merevszárnyú repülőgépek repülései során biztosított fedélzeti ellátásra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.3 bázisrepülőtér: a repülés megkezdésének kiinduló helye,

1a.4 belső vendég: a honvédelmi szervezetek és a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény által rendezett ünnepségeken részt vevő személyi állomány,

2. éjszaka: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 96. § (5) bekezdése szerinti időszak,

3. élelmezési pótlék: a pótélelmezési normára jogosultak részére a pótélelmezési norma terhére kiadott élelmiszer,

3a.5 fedélzeti ellátás: a nem harcászati, szállító merevszárnyú repülőgépen biztosított, készpénzben meg nem váltható térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás,

3b.6 hazautazás: a szolgálatteljesítés napjain a kinevezés, áthelyezés vagy a vezénylési hely szerinti szolgálatteljesítési helyről a lakóhelyre, illetve a tartózkodási helyre történő oda-, illetve visszautazás,

4.7 honvédelmi szervezet: a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei,

5. katonai oktatási intézmény hallgatója:

a) a katonai felsőoktatási intézmény honvéd tisztképzésben részt vevő honvéd tisztjelölt és

b) a katonai altisztképzésben részt vevő honvéd altiszt-jelölt,

6. külső vendég: az e rendelet alapján megtartott rendezvényen részt vevő polgári személyek, ideértve

a) a hivatásos és szerződéses katonák közeli hozzátartozóit,

b)8 a nyugállományú katonákat, a honvédségi nyugdíjasokat és közeli hozzátartozóikat,

c) a honvédelmi pályára irányítást célzó rendezvényen részt vevőket és

d) a katonai rendezvények egyéb résztvevőit,

7. őr-, ügyeleti és készenléti szolgálat: a Hjt. 105. § (1)–(3) bekezdésében és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 120/A. §-ában és 15. mellékletében meghatározott szolgálat,

7a.9 szállító-repülőgép szakszemélyzete: a nem harcászati, szállító merevszárnyú repülőgépeken szolgálati feladatot ellátó repülőhajózó MAK-kal rendszeresített beosztást betöltő repülőhajózó, és egyéb beosztott állomány, valamint repülőműszaki MAK-kal rendszeresített beosztást betöltő, repülőműszaki feladatokat végző állomány,

8.10 személyi állomány: a hivatásos és a szerződéses katona, a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvéd altiszt-jelölt a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott vagy munkavállaló,

9.11 utas: aki a nem harcászati, szállító merevszárnyú repülőgépek fedélzetén nem a szállító-repülőgép szakszemélyzeteként tartózkodik.

3. §12 (1) A személyi állomány tagja az e rendeletben meghatározott esetekben térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosult, amelyet a természetbeni ellátás feltételeinek hiánya esetén, továbbá e rendeletben meghatározott esetekben készpénzben kell megváltani (a továbbiakban: készpénz-megváltás).

(2) A Hvt. 59. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatot – a Hjt. 42. § (2) bekezdés a) pontja alapján vezényléssel, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a alapján kinevezéstől eltérő foglalkoztatás (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: vezénylés) keretében – végrehajtó, a 19. § (1) bekezdés 3. pontja alapján élelmezési ellátásra jogosult részére a készpénz-megváltás terhére, ha a vásárolt vagy természetbeni ellátás központilag nem biztosítható, kérelem alapján legfeljebb 30 napos időtartamra előleg folyósítható vagy fizethető ki.

(3) Az előleg összegét a (2) bekezdés szerinti vezénylés ideje és a VI. számú élelmezési norma teljes napra vonatkozóan készpénzben kifizethető bruttó értéke alapján kell megállapítani.

(4) Az előleg folyósítása vagy kifizetése – az (5) bekezdésben foglalt időpontokra tekintettel – a (2) bekezdés szerinti feladat megkezdése előtt 5 munkanapon belül, az előleget kérelmező személy által – az állományilletékes honvédelmi szervezet pénzügyi ellátását biztosító szervezeti elem vagy szervezeti egység részére írásbeli nyilatkozatban – megadott fizetési számlára vagy készpénzben történhet.

(5) A (2) bekezdés szerinti előleg 30 napon belüli elszámolását a honvédelmi szervezet pénzügyi ellátását biztosító szervezeti elem a (2) bekezdés szerinti vezénylésről rendelkező munkáltatói döntés alapján hajtja végre. A naptári évben előleg legkésőbb november 5-ig biztosítható. Az előleggel történő elszámolást legkésőbb minden év november 25-ig végre kell hajtani. Az elszámolás végrehajtása során

a) a (3) és (4) bekezdés alapján megállapított és folyósított, vagy készpénzben kifizetett előleget az elszámolás végrehajtás hónapját érintően számfejtett illetményből egy összegben kell levonni,

b) a (2) bekezdés alapján megállapított készpénz-megváltás pontos összegét az elszámolás végrehajtás hónapját érintően számfejtett havi illetménnyel együtt kell folyósítani.

(6) Az e rendelet szerint jogosult személy élelmezési ellátásra csak egy jogcímen lehet jogosult. Ha e rendelet szerint a személyi állomány részére több jogcímen is megállapítható a jogosultság, részére a magasabb értékű norma szerinti ellátást kell biztosítani.

4. §13 Készpénz-megváltás esetén a jogosultsági időszakot minden hónap első napján nyitni és utolsó napjával zárni kell, és az így számfejtett megváltást a tárgyhónapot követő havi illetménnyel együtt kell folyósítani.

5. § (1)14 Az élelmezési ellátást – a tevékenységhez igazodóan differenciálva – az I–VI. számú élelmezési normák szerint kell biztosítani.

(2)15 A normák részértékeit, továbbá az egyéb élelmezési, valamint utánpótlási normák értékét az MH pénz és anyagnormáiról szóló Normafüzet (a továbbiakban: Normafüzet) tartalmazza. A Normafüzetet, valamint az élelmezési gazdálkodás pénzügyi és számviteli elszámolásának rendjét, továbbá az e rendelet szerint biztosított, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-a alapján egyes meghatározott juttatásnak minősülő ellátások elszámolási szabályait a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) belső rendelkezésben állapítja meg.

(3)16 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott normák felszámításának e rendeletben nem szabályozott technikai szabályait a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) belső rendelkezésben állapítja meg.

(4)17 Az Élelmezési alap- és pótnormák általános forgalmi adóval növelt bruttó értéke:

1. I. számú élelmezési norma: 2425 forint/fő/nap,

2. II. számú élelmezési norma: 2475 forint/fő/nap,

3. III. számú élelmezési norma: 2580 forint/fő/nap,

4. V. számú élelmezési norma: 3725 forint/fő/nap,

5. VI. számú élelmezési norma: 3690 forint/fő/nap,

6. START élelmezési pótnorma: 1015 forint/fő/nap,

7. pótélelmezési norma a 21. § (1) bekezdés

a) 1–5. pontja szerinti jogosultság esetén: 420 forint/fő/nap,

b) 6., 6a.és 6b. pontjai szerinti jogosultság esetén: 1015 forint/fő,

c) 7. és 7a. pontjai szerinti jogosultság esetén: 255 forint/fő/nap,

d) 8. pontja szerinti jogosultság esetén: 395 forint/fő,

e) 9. pontja szerinti jogosultság esetén: 415 forint/fő,

f) 10. pontja szerinti jogosultság esetén: 255 forint/fő,

8. konyha, étkezde felszerelési norma: 55 forint/fő/nap,

9. tisztítószer norma: 40 forint/fő/főétkezés,

10. tisztálkodószer norma: 185 forint/fő/hónap,

11. tisztálkodó szer és bőrápoló készítmény norma: 890 forint/fő/hónap,

12. repülőműszaki élelmezési támogatás: 24 340 forint/fő/ hónap,

13. 2. számú védőital: 95 forint/fő/nap,

14. 3. számú védőital: 185 forint/fő/nap,

15. élelmezési feljavítási norma: 365 forint/fő/ebédétkezés,

16. I. számú norma szerinti természetbeni munkahelyi ebéd térítési díja: 1365 forint.

6. §18

7. § (1) Ha az e rendelet szerint élelmezési ellátásra jogosult vagy ellátandó személy élelmezési ellátása az állami protokolláris vendéglátás, valamint a személyi és rendezvényi reprezentáció szabályait meghatározó HM utasítás alapján, illetve a honvédelmi szervezetek által egyéb módon biztosított, az e rendelet szerinti ellátásra nem jogosult.

(2)19 A speciális élelmiszert fogyasztó személyi állomány részére – az MH szakorvos évente felülvizsgált javaslata és a csapatorvos engedélye alapján – készpénz-megváltást, valamint az étkezéstérítésre kötelezett állomány esetén a kötelezettség alóli mentességet biztosíthat az állományilletékes parancsnok. A vegetáriánus életmódot folytató, valamint saját elhatározásból speciális diétát követő személyek részére készpénz-megváltás nem biztosítható.

(3) Munkaidőre, szolgálatteljesítési időre eső főétkezésen

a) a reggelit kell érteni, ha a tevékenység 07:00 óra előtt kezdődik, 08:00 óra előtt nem ér véget és időtartama legalább a 4 órát meghaladja,

b) az ebédet kell érteni, ha a munkavégzési, szolgálatteljesítési idő a 12:00 óra és a 14:00 óra közötti időszakot érinti, és időtartama eléri a 4 órát, és

c) a vacsorát kell érteni, ha a tevékenység időtartama eléri a 4 órát és nem fejeződik be 17:30 óra előtt.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendelkezés a 24 órás őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok esetében értelemszerűen alkalmazandó azzal a megkötéssel, hogy részükre szolgálatonként háromszori főétkezést és egy élelmezési pótlékot kell biztosítani. A 12 órás szolgálatba vezényelt személyi állomány ellátását és váltását úgy kell megszervezni, hogy részükre két főétkezés és egy élelmezési pótlék kerüljön biztosításra. Az ellátást a szolgálat vezényléséért felelős parancsnok az élelmezési ellátásért felelős katonai szervezet parancsnokával egyetértésben szabályozza.

(5) A honvédségi ösztöndíjas élelmezési ellátására a katonai szervezetnél eltöltendő szakmai gyakorlat alatt, valamint a felkészítő táborokban való részvétel napjaira a személyi állományra vonatkozó szabályok vonatkoznak.

II. Fejezet

AZ ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. Az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás, valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

8. § (1) Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány és a katonai oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:

1. a hivatásos és a szerződéses katona a Hjt. 42. § (2) bekezdés a) és g) pontja szerinti vezénylés – ide nem értve a 19. § (1) bekezdésében meghatározott vezénylést – időtartamára, a szolgálatteljesítés napjain kivéve, ha

a) napi munkába járó, vagy

b)20 a vezénylés helye szerinti település az eredeti szolgálatteljesítési helye szerinti településsel, a lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével – ide nem értve a helyőrségi szállón történő elszállásolást – azonos,

2.21 a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavállaló, honvédelmi alkalmazott és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézménynél foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott az Mt. 53. §-a, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) 51. § (3) bekezdése szerinti esetben, valamint a honvédelmi szervezetek vagy a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény által szervezett képzésre történő beiskolázás időtartamára a munkaidőre eső főétkezésre, kivéve, ha

a) napi munkába járó, vagy

b) a kinevezéstől vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, képzésre történő beiskolázás helye szerinti település az eredeti munkavégzési helye szerinti településsel, a lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével – ide nem értve a helyőrségi szállón történő elszállásolást – azonos,

3.22 az első beosztásba kinevezett hivatásos és szerződéses katona a szolgálatteljesítés napjain a beosztás betöltéséig, ha

a) helyőrségi szállón került elszállásolásra, vagy

b) az a) pont kivételével a kinevezés helye szerinti település a lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével nem azonos, és naponta nem tud hazautazni,

3a.23 a 3. pont szerinti igényjogosult állomány részére, amennyiben a meleg étkeztetés feltételei nem biztosítottak, készpénz-megváltás adható,

4. átszervezés következtében helyőrséget változtató katonai szervezet hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonái az áttelepülés megkezdésének napjától az új helyőrségbe érkezés napjáig,

5.24 az MH PK és az arra jogosult csoportfőnök intézkedésében a készenlét fenntartása és fokozása feladatai végrehajtására meghatározott személyek által elrendelt magasabb készenléti ellenőrzések alkalmával az ellenőrzött katonai szervezet személyi állománya, valamint az ellenőrzést végrehajtók, az ellenőrzés időtartama alatt,

6.25 a honvédelmi szervezetek által szervezett, tanteremben levezetésre kerülő hadijátékon, törzsvezetési gyakorlaton, katonai jellegű tanfolyamokon, katonai nem iskolarendszerű képzéseken és törzsgyakorláson részt vevő, valamint Magyarország védelmi tervének kidolgozására kijelölt személyi állomány, ide nem értve az 1. és 2. pont szerint vezényelteket, a feladatra eső főétkezésre, továbbá akik otthonukba nem távozhatnak el, a feladat kezdetétől a befejezés napjáig a norma teljes értéke szerinti ellátásra, ha részükre beosztásuknál fogva – e rendelet alapján – magasabb értékű élelmezési norma nincs megállapítva,

7. a szerződéses és önkéntes tartalékos katonának, valamint a honvéd tisztképzésre vagy a katonai szakképzésre jelentkező személy az egészségügyi-alkalmassági vizsgálatok időtartama alatti főétkezésre,

8.26 az MH szintű, valamint a két vagy több vezetési szinten megrendezésre kerülő gyakorlattervezői vagy erőgenerálási konferencián részt vevő személyi állomány a konferencia időtartamára eső főétkezésre,

9.27 a honvéd altiszt-jelölt a szolgálati viszonyának kezdőnapjától a szolgálati viszonya megszűnésének napjáig – ideértve a nyilvános altisztavatás időszakát is –, valamint a gyakorlati kiképzés, csapatgyakorlat időtartamára, ha részére e rendelet alapján magasabb élelmezési norma nincs megállapítva,

9a.28 a honvéd tisztjelölt a szolgálati viszonyának kezdőnapjától a hallgatói jogviszonya megszűnésének napjáig – ideértve a nyilvános tisztavatás időszakát is –, az oktatási, kiképzési napokon a reggeli és ebéd résznormára, valamint a gyakorlati kiképzés, csapatgyakorlat időtartamára, ha részére e rendelet alapján magasabb élelmezési norma nincs megállapítva,

10.29 a HM KÁT vagy az MH PK által a katonai oktatási intézmény részére elrendelt, honvédelmi pályára irányítási tevékenység keretében rendezett „Nyílt-Nap” rendezvény napjain a végrehajtásba bevont személyi állomány a szolgálatteljesítési és munkaidőn túli munkavégzésre eső főétkezésre,

11.30 az MH katonai szervezeteinél a legénységi és önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmas jelentkezők bevonulásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat végző személyi állomány a bevonulás napján, de kizárólag a szolgálatteljesítési és munkaidőn túli szolgálatteljesítésre, illetve munkavégzésre eső főétkezésre,

12.31 a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, valamint a honvédségi ösztöndíjas a honvédelmi szervezetnél eltöltendő szakmai gyakorlat napjain – kivéve a napi munkába járókat, illetve hétvégi hazautazókat – ha szolgálatteljesítési helye az állandó lakhelyével vagy tartózkodási helyével – ide nem értve a helyőrségi szállón történő elszállásolást – nem esik egybe; napi munkába járás, illetve hétvégi hazautazás esetén a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona és a honvédségi ösztöndíjas a szolgálatteljesítési helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre jogosult,

13. a HM mint intézményfenntartó képviseletére kijelölt vezetője által a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény személyi állománya részére elrendelt feladat végrehajtása idején,

14. a két vagy több vezetési szinten megrendezésre kerülő gyakorlatok, hadijátékok, haditechnikai bemutatók záró rendezvényeire meghívott személyi állomány a rendezvény megtartásának idejére eső főétkezésekre, azzal, hogy a résztvevők körét, létszámát a rendezvény megtartását elrendelő elöljáró személy határozza meg,

15. a külföldön béketámogató tevékenységben, és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák és közeli hozzátartozóik az elköszönési és visszafogadó ünnepségek alkalmával az ebédétkezésre, azzal, hogy a résztvevők körét és létszámát a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó elöljáró határozza meg,

16. a külföldön béketámogató tevékenységben, és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő személyi állomány közeli hozzátartozói és a meghívott belső vendégek, a külföldön tartózkodás ideje alatt legfeljebb egy alkalommal, a feladat irányításáért felelős elöljáró által meghatározott időpontban megtartott rendezvény alkalmával az ebédétkezésre; a résztvevők körét és létszámát a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó elöljáró határozza meg,

17. a 22. § (1) bekezdés b), d)–f) és j)–l) pontjában felsorolt ünnepnapokon rendezett ünnepségek napján szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány az ebéd résznormára, azzal, hogy ha a honvédelmi szervezetnél az ünnepséget az ünnepnapot megelőző munkanapon rendezik, az ebédrésznorma csak a rendezvény napján számítható fel,

18.32 a tiszti és altiszt avatás alkalmával rendezett ünnepségen avatottak, valamint a belső vendégek az ebédétkezésre, továbbá a rendezvény biztosítását végző személyi állomány az avatásra történő felkészülés vagy végrehajtás idején a szolgálatteljesítésre eső főétkezésre,

19.33 a honvédelmi szervezet vezetője által évente, nyugdíjas szervezetenként egy alkalommal – a honvédelmi szervezet jogutódlási és területi elhelyezését is figyelembe véve – szervezett nyugdíjas találkozón részt vevő nyugállományú katona, honvédségi nyugdíjas és a meghívott személyi állomány az ebédétkezésre,

20. az önálló állománytáblával vagy munkaköri jegyzékkel rendelkező honvédelmi szervezet és jogelődjei megalakulási napja és felszámolási ünnepsége alkalmával a meghívott személyi állomány ebédétkezésre,

21. az MH Kiképzési-Oktatási és Regeneráló Központba (a továbbiakban: MH KORK) regeneráló pihenésre beutalt személyi állomány,

22. az MH KORK-ba beutalás alapján történő üdülésre, illetve rövid időtartamú hétközi, hétvégi pihenésre igénybe vevő igényjogosult,

23. az MH KORK-ba regeneráló pihenésre beutalt repülőhajózó, ejtőernyős, búvár hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona részére a beutalás első napjától a befejezés napjáig, ha az nem minősül a 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti kondicionáló kiképzésnek,

24.34 az MH KORK-ban kiképzési célú rendezvényeken részt vevő személyi állomány,

25.35 a HM és az MH különböző vezetési szintjein megrendezésre kerülő, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított ellátására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője, MH PK helyettese, az MH Parancsnokság (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke, valamint az alárendelt katonai szervezetekkel rendelkező más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet parancsnoka és az MH Vezénylő Zászlós által megrendezett szakmai értekezleten, tanácskozáson részt vevő személyi állomány, évente legfeljebb négy alkalommal, azzal, hogy a berendelt vagy meghívott résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró, hivatali felettes határozza meg,

25a.36 a KNBSZ igazgatói és főosztályvezetői által megrendezett szakmai értekezleten, tanácskozáson részt vevő személyi állomány évente legfeljebb négy alkalommal, alkalmanként legfeljebb két nap időtartamban azzal, hogy a berendelt vagy meghívott résztvevők körét a KNBSZ főigazgatója határozza meg, és az élelmezési ellátásra jogosult résztvevők létszáma rendezvényenként nem haladhatja meg a 100 főt,

26.37 az MHP törzsfőnökének helyettesei, MH haderőnemi parancsnokai, csoportfőnökei, önálló iroda vezetői és önálló főnökségek főnökei által megrendezett munkaértekezleten, tanácskozáson részt vevő személyi állomány, évente legfeljebb két alkalommal, azzal, hogy a berendelt vagy meghívott résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró határozza meg, és az élelmezési ellátásra jogosult résztvevők létszáma rendezvényenként nem haladhatja meg a 100 főt,

27.38 az MH PK, a KNBSZ főigazgatója, az MH középszintű vezető szervének parancsnoka, valamint az alárendelt katonai szervezettel rendelkező más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet parancsnoka által megtartott havi munka- és feladatszabó értekezleten részt vevő személyi állomány, havonta legfeljebb egy alkalommal, azzal, hogy a berendelt vagy meghívott résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró határozza meg,

28.39 a készenlét fenntartása és fokozása készenléti időszakainak elrendelése esetén a személyi állomány, ha a készenlét ideje alatt szolgálatteljesítési helyükről nem távozhatnak el,

29.40 a 24 órás őr- és ügyeleti, valamint rendész szolgálatot ellátó személyi állomány, a szolgálatteljesítés napjain a norma teljes értékében, a 12 órás őr- és ügyeleti, valamint rendész szolgálatot ellátó személyi állomány a szolgálatteljesítés napjain a norma részértékében; természetbeni ellátás hiányában mindkét esetben készpénz-megváltást kell kiadni, más élelmezési normák alapján természetbeni ellátásra vagy élelmezési támogatásra jogosultak őr- és ügyeleti szolgálat ellátás címén térítés nélküli természetbeni ellátásban nem részesülhetnek,

30.41 a készenléti alegység állománya, a légvédelmi készenléti szolgálatot teljesítő személyi állomány, valamint az egyéb készenléti feladatot ellátó személyi állomány (ideértve az egészségügyi válsághelyzet idején feladat-végrehajtás előtti és utáni izolációban lévőket), ha a feladatot vagy a készenléti szolgálatot elrendelő parancs szerint szolgálati helyükről nem távozhatnak el,

31.42 lőtéren, kiképzőbázison – ideértve a katonai szervezetnél végrehajtott fokozott fizikai igénybevételt igénylő – vagy terepen levezetésre kerülő alap-, szakalapozó és szakkiképzéseken, gyakorlatokon, hadijátékokon, törzsvezetési gyakorlatokon és éleslövészeteken részt vevő és kiszolgáló személyi állomány és a katonai oktatási intézmény hallgatója, valamint a honvédségi ösztöndíjas a feladatra eső főétkezésre, továbbá akik otthonukba nem távozhatnak el, a feladat kezdetétől a befejezés napjáig a norma teljes értéke szerinti ellátásra, ha részükre beosztásuknál fogva – e rendelet alapján – magasabb értékű élelmezési norma nincs megállapítva,

32. a HM és MH valamennyi vezetési szintjén – honvédelmi szervezetenként évente legfeljebb négy alkalommal, a jóváhagyott kiképzési vagy rendezvénytervben meghatározottak szerint – megrendezésre kerülő különböző sportrendezvények és katonai versenyek döntőin részt vevő személyi állomány és a meghívott vendégrésztvevők, továbbá a versenyt rendezők és versenybírók a döntők napjain,

33. a hazai és nemzetközi járőrbajnokságokon részt vevő csapat tagjai és vezetői a lő- és gyakorlótéren végrehajtott felkészülés napjaira, a felkészülést és a felkészülő állományt a járőrbajnokságot elrendelő elöljáró parancsban rendeli el vagy jelöli ki úgy, hogy ezen a jogcímen legfeljebb alkalmanként 5 napot lehet felszámolni,

34.43 az állami rendezvények katonai protokolláris kiszolgálásáért felelős katonai szervezet díszelgési feladatot végrehajtó alegysége, a központi zenekar és a helyőrségi zenekarok, illetve a helyőrségekből díszelgésre kirendelt személyi állomány ünnep-, munkaszüneti és kiképzésmentes napokon, valamint munkanapokon a szolgálatteljesítési időn kívül végrehajtott díszelgési feladatokra történő felkészülés vagy végrehajtás idején a szolgálatteljesítésre eső főétkezésre, továbbá a kiemelt állami objektumokban állandó jelleggel felállított díszőri feladatot ellátó állomány a szolgálatteljesítésre eső főétkezésre,

35. a díszelgési feladatra kijelölt állomány a 22. § (1) bekezdés b) és d)–f) pontjában felsorolt ünnepnapokra történő felkészülés időszakában az ebédétkezésre, a felkészülés időszakát és a részt vevő állományt az állományilletékes parancsnok parancsban jelöli ki úgy, hogy ezen a jogcímen alkalmanként legfeljebb 5 napot lehet felszámolni,

36. a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató kiszolgálását végző személyi állomány a feladat megkezdésétől annak befejezéséig,

37.44 aknamentesítésre és tűzszerész feladatok ellátására kirendelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, a tűzoltó és az egészségügyi szakállomány a feladat végrehajtásának idejére eső főétkezésre, amely a feladat jellegétől függően – az állományilletékes parancsnok parancsára – készpénzben megváltható,

38.45 a KNBSZ rádiófelderítést végző rádiófelderítő és iránymérő rendszer állomásain szakmai feladatot ellátó személyi állomány a KNBSZ állandó objektumain kívüli kihelyezés időtartama alatt, amely a feladat jellegétől függően – a feladatot elrendelő vezető engedélyével – készpénzben megváltható,

39. a külföldön béketámogató tevékenységben, és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő katonai szervezet honi kiképzésén, felkészítésén részt vevő állomány a kiképzési foglalkozás idejére eső főétkezésre, vagy ha otthonukba nem távozhatnak el, a norma szerinti teljes ellátásra a felkészítés kezdetétől a befejezés napjáig; hazatérés után a visszaillesztéssel összefüggő foglalkozások, egészségügyi visszaszűrések napjain a tevékenység idejére eső főétkezésre, valamint

40. a katonai szállítmánykísérő, forgalomszabályzó és katonai rendész feladatot ellátó személyi állomány, ha parancs szerint a feladatellátás az állandó helyőrségen kívül eléri a 4 óra időtartamot, a szolgálatteljesítési időre eső részétkezésre.

41.46 egészségügyi válsághelyzet ideje alatt katonai objektumban karanténban tartott személyi állomány részére, a karantén megszűnéséig.

(1a)47 Az (1) bekezdés 3. pontja esetében nem jár az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás az alap-, pót és egészségügyi szabadság, a szolgálat alóli mentesítés, valamint a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés napjaira.

(2)48 Az MH logisztikai utaltsági rendje alapján illetékes, illetve az MH PK vagy az MH középszintű vezető szervének parancsnoka által kijelölt katonai szervezet az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni ellátást térítésmentesen biztosítja:

1. a HM KÁT vagy a HVKF által évente legfeljebb két alkalommal, a katonai oktatási intézmény részére elrendelt, honvédelmi pályára irányítási tevékenység keretében rendezett „Nyílt-Nap” rendezvény napjain a részt vevő vendégek részére, a vendégek létszáma alkalmanként nem haladhatja meg a 200 főt,

2. az MH katonai szervezeteinél a legénységi és önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmas jelentkezők részére a bevonulás napján,

3. a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény tanulói részére a fenntartó képviseletére kijelölt vezetője által elrendelt feladat végrehajtása idején,

4. az (1) bekezdés 15–20. pontjában felsorolt rendezvényekre meghívott külső vendégek részére az élelmezési feljavítási normával együttes értékben.

(3) A (2) bekezdés 4. pontja alapján felszámított adagszám – az (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott eseteket kivéve – nem lehet több, mint a belső vendégek 10%-a, de legfeljebb 50 fő, ahol ez a szám nem éri el a 10 főt, ott legfeljebb 10 fő.

9. § (1)49 Ha a honvéd altiszt-jelölt részére a természetbeni élelmezési ellátás – eltávozás, kimaradás vagy belföldi szolgálati kiküldetés miatt – nem biztosítható, az I. számú élelmezési norma mindenkori általános forgalmi adóval növelt teljes pénzértéke vagy részértéke jár, amelyet – az 5. § (3) bekezdése szerint kiadott belső rendelkezésben foglaltak szerint – ki kell fizetni.

(2)50 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (4) bekezdése és 151. § (12) bekezdése alapján a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény tanulói részére az étkezés teljes térítési díja 1750 forint/fő/nap, és részükre a mindenkori I. számú élelmezési norma szerinti ellátást kell biztosítani.

(3)51

2. A II. számú élelmezési norma szerinti ellátás, valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

10. § (1) A II. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1. az MH dandár, ezred vagy zászlóalj jogállású katonai szervezeteinél ejtőernyős és búvár állományú vagy ejtőernyős vagy búvár Munkaköri Azonosító Kóddal (a továbbiakban: MAK) rendelkező hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák,

2. a katonai oktatási intézmények búvár- vagy ejtőernyős-kiképzésen részt vevő hallgatója, az ejtőernyős gyakorlati képzés megkezdése előtt 14 nappal, a gyakorlati képzés befejezésének napjáig,

3. az olyan kiképzésre, tanfolyamra, továbbképzésre vezényelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, amelyen ejtőernyős ugrás vagy búvármerülés kerül végrehajtásra,

4.52 az MHP-n, más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél, a HM-nél, a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, illetve az MH középszintű vezető szervénél ejtőernyős és búvár beosztást betöltő vagy ejtőernyős vagy búvár szaktevékenységet folytató, MAK-kal vagy munkakörrel rendelkező személyi állomány,

5. a harcászati hírszerző alegység állományába tartozó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona a beosztásba helyezés kezdő napjától a beosztás betöltésének utolsó napjáig,

6.53 a HM-hez és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezethez, az MHP-hoz, a más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezethez, illetve az MH középszintű vezető szervéhez tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos ejtőernyős és búvár vagy ejtőernyős vagy búvár katona, a tényleges ugró, merülési feladat megkezdése előtt 14 nappal, a feladatok befejezéséig.

(2) A II. számú élelmezési norma szerinti ellátásra való jogosultság kezdetét

a) a búvár és harcászati hírszerző beosztásba helyezés kezdő napjával, a jogosultság megszűnését pedig a beosztás betöltésének utolsó napjával,

b) a polgári vagy katonai ejtőernyős alapképzettséggel nem rendelkező ejtőernyős-állomány részére 14 nappal az ejtőernyős kiképzést megelőzően, a jogosultság megszűnését a beosztás betöltésének utolsó napjával,

c) polgári vagy katonai ejtőernyős alapképzettséggel rendelkező ejtőernyős-állomány részére a beosztásba helyezés kezdő napjától, a jogosultság megszűnését a beosztás betöltésének utolsó napjával

az arra jogosult parancsnok, vezető napiparancsban, határozatban állapítja meg.

(3) A II. számú élelmezési norma szerinti igényjogosultságot – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – napiparancsban meg kell szüntetni annak, aki

a) az ugrástól, merüléstől vagy – a harcászati hírszerző alegység állományába tartozó személy esetén – szolgálati beosztásának gyakorlásától 3 hónapnál hosszabb időre egészségügyi vagy egyéb okok miatt eltiltott,

b) az ugrástól, merüléstől egészségi okok miatt véglegesen eltiltott,

c) 3 hónapnál hosszabb ideig az ugrást és merülést neki felróható okból vagy saját elhatározásából abbahagyta, vagy

d) a beosztásba helyezéstől számított 6 hónapon belül a búvár, ejtőernyős szakkiképzést nem kezdte meg.

e)54 3 hónapnál hosszabb időre nem szakfeladatra kerül vezénylésre, a vezénylés napjától.

(4)55 A (3) bekezdéstől eltérően a II. számú élelmezési norma szerinti ellátást az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáig nem kell megszüntetni, ha a hivatásos és a szerződéses katonának az egészségügyi eltiltás alapjául szolgáló, szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése a szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében kifejtett, kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, hősies magatartás tanúsítása során vagy azzal összefüggésben következett be, és ennek elismerésére a „Hazáért Érdemjelet” adományozták részére. Ebben az esetben a 12. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a készpénz-megváltás kiadásának megszüntetésére vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható, ezen állomány II. számú élelmezési norma szerinti jogosultságát a jogosultság alapját képező beosztás betöltésének utolsó napjáig kell megállapítani.

(5) Az igényjogosultságot az állományilletékes parancsnok szünteti meg. Az újbóli igényjogosultság az eltiltás vagy szüneteltetés lejárta előtt 14 nappal kezdődik, amelyet az érintett elöljárónak parancsban kell meghatároznia.

(6) A szolgálati viszonyáról lemondott, valamint felmentési idejét töltő hivatásos, szerződéses ejtőernyős, búvárállomány részére – a szolgálatteljesítés alóli mentesítés kezdő napjával – az élelmezési normára való jogosultságot meg kell szüntetni.

(7)56 Egészségügyi intézménybe fekvőbeteg-ellátásra felvett vagy beutalt ejtőernyős, búvár beosztású, hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonának csak az ott biztosított élelmezési norma szerinti ellátás jár. Készpénz-megváltást ezen időszakra kiadni nem lehet.

(8) A II. számú élelmezési norma szerinti ellátásra való jogosultságot – ha az ellátásra e rendelet szerint a nem ejtőernyős vagy búvár beosztású személyi állomány is jogosult – a kiképzési foglalkozást, tanfolyamot vagy egyéb feladatot elrendelő parancsban kell megállapítani. Az igényjogosultság a feladat megkezdése előtt 14 nappal kezdődik.

(9)57 Az e rendelet szerint magasabb értékű élelmezési normára jogosult ejtőernyős és búvár beosztású, hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonának – a magasabb értékű normára való jogosultság időszakára – készpénz-megváltást kiadni nem lehet.

11. §58 A búvár szakmai összevonások időtartama alatt a búvár beosztású katonák részére egységesen a II. számú élelmezési norma szerinti élelmezési ellátást kell biztosítani. Ezeken a napokon az élelmezési norma pénzértéke készpénzben nem váltható meg.

11/A. §59 A személyi állomány ejtőernyős beosztású tagja ejtőernyős ugrási napokon a repülési váltásnak megfelelően legalább egy főétkezést köteles igénybe venni.

12. § (1)60 A II. számú élelmezési normára jogosult, hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állományú katonák részére a természetbeni ellátás biztosítása helyett készpénz-megváltást kell kiadni:

a) heti pihenőnapokon,

b) szolgálatteljesítés alóli mentesülés napján,

c)61 búvár beosztásúak esetében kiképzési napokon a norma vacsora részértékében,

d) az éves szabadság időtartamára,

e) a belföldi szolgálati kiküldetés napjain, ha a norma szerinti természetbeni ellátásra nincs lehetőség,

f) a parancsnok által engedélyezett szolgálatteljesítés alóli mentesítés időtartamára,

g)62 az ugrástól, merüléstől egészségügyi okok miatti távollét, otthoni kezelés, kórházi járóbeteg-kezelés, egészségügyi szabadság, szolgálatteljesítés alóli mentesülés napjaira, legfeljebb az egészségügyi okok miatti távollét megkezdésétől számított 30 napig; 30 nap elteltével a készpénz-megváltás kiadását be kell szüntetni, az újbóli élelmezési jogosultságot az ugrás, merülés kezdetével napiparancsban kell engedélyezni,

h) a 10. § (1) bekezdés 3. pontja alapján jogosultak, valamint a tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona részére a feladat megkezdése előtti 14 napra, valamint

i) a búvár vagy ejtőernyős beosztású személyi állomány részére, ha olyan katonai szervezetnél teljesítenek szolgálatot, ahol a II. számú élelmezési norma szerint nem gazdálkodnak.

j)63 ejtőernyős ugrásmentes kiképzési napokon kiképzési időn kívüli időszakra eső főétkezések értékében.

(2)64 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti készpénz-megváltás nem jár az éjszakai merülést végző hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állományú búvár beosztásúak részére, részükre természetbeni ellátást kell biztosítani. Ha a búvár katona másnap nem a napi szolgálatteljesítési idő kezdetére vonul be a szolgálatteljesítési helyére, a norma reggeli és ebéd hányada készpénzben megváltható, amelyet a parancsnok napiparancsban szabályoz.

(3)65 A II. számú élelmezési normára igényjogosult hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonáknak az élelmezési norma részértékét készpénzben kell megváltani, ha az igényjogosult hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona azt a szolgálatteljesítési időben – önhibáján kívül – természetben nem tudja igénybe venni.

(4)66 A 10. § (8) bekezdése szerinti személyi állomány részére a készpénz-megváltást annak a szolgálati elöljárónak az engedélyével utólagosan kell kiadni, aki felelős a tényleges ugrásért, merülésért.

(5)67 Az MH KORK-ba beutalt, II. számú élelmezési normára igényjogosult állomány részére a beutalás első napjától a beutalás utolsó napjáig kizárólag az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás jár, készpénz-megváltást a beutalás napjaira kiadni nem lehet.

3. A III. számú élelmezési norma szerinti ellátás, valamint az ellátásra vonatkozó különös szabályok

13. § (1) A III. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állomány, valamint a katonai oktatási intézmény hallgatója az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1. a repülő egység, alegység, továbbá az MH légi irányító és vezetési feladatait ellátó szervezete állományába tartozó és repülő eszközökön repülést végző repülőhajózó MAK-kal rendelkező hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, a beosztás betöltésének kezdő napjától a beosztás betöltésének utolsó napjáig,

2. a katonai felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló vagy képzésre vezényelt és gyakorlati repülő kiképzésen részt vevő személyi állomány és honvéd tisztjelöltek a gyakorlati repülés megkezdése előtt 14 nappal, a kiképzés befejezéséig,

3. az MH központi egészségügyi intézménye által barokamrás kivizsgálásra berendelt ejtőernyős, búvár és repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a kivizsgálás napjain, továbbá a barokamrában vizsgálatot végző orvosok, a vizsgálat előtt 14 nappal és a vizsgálatok alatt,

4. a Légi Kutató-Mentő Szolgálat egészségügyi szakállománya a szolgálatteljesítés napján,

5. a MEDEVAC szolgálat egészségügyi szakállománya a szolgálatteljesítés napján,

6. a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 1.) HM rendelet (a továbbiakban: Üdültetési HM R.) 4. § (1) bekezdése szerinti állomány a kondicionáló-kiképzési rendezvény idejére,

7.68 az MHP-n, a más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél, a HM-nél, a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezeteknél repülőhajózó szaktevékenységet folytató, repülőhajózó MAK-kal vagy munkakörrel rendelkező személyi állomány a gyakorlati repülés megkezdése előtt 14 nappal, a kiképzés befejezéséig,

8.69 a szállító-repülőgép szakszemélyzete, aki nem tartozik az 1. pont alá, fedélzeti ellátásként a 13/B. § (1) bekezdésében és a 13/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben.

(2)70 A III. számú élelmezési norma szerinti ellátásra való jogosultság kezdetét az (1) bekezdés 1. pontja esetében a beosztásba helyezés kezdő napjával, a jogosultság megszűnését pedig a beosztás betöltésének utolsó napjával az arra jogosult parancsnok napiparancsban állapítja meg.

13/A. §71 (1)72 A szállító-repülőgép szakszemélyzete a Hvt. 59. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján végrehajtott, nem honvédelmi célú szállítás esetén a HM által kötött „Keretmegállapodás” alapján – a 13. § (1) bekezdése és a 21. § (1) bekezdése szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás helyett – a (2) bekezdésben meghatározott térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a szállító-repülőgép szakszemélyzete részére a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló HM utasításban (a továbbiakban: protokolláris HM utasítás) – a repülési időtartamnak megfelelően – meghatározott, a katonai repülőgépen utazók utankénti ellátási normái alapján az A kategória 2/3 értékében kell térítésmentes természetbeni élelmezési ellátást biztosítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti fedélzeti ellátást a protokollfeladatok végzésére kijelölt katonai szervezet biztosítja.

13/B. §73 (1) A szállító-repülőgép szakszemélyzete a protokolláris HM utasításban meghatározott személyi kategóriákba tartozó személyek utazásai során a III. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fedélzeti ellátást a protokollfeladatok végzésére kijelölt katonai szervezet biztosítja.

13/C. §74 (1) A szállító-repülőgép szakszemélyzete hadműveleti szállítások vagy kiképzési repülések végrehajtása során, a bázisrepülőtéren kiadott felszállási engedély időpontjától végrehajtott

a) 3 órát meg nem haladó hadműveleti vagy kiképzési repülés során a 21. § (1) bekezdés 6. vagy 6a. pontjában meghatározott pótélelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra,

b) 3 órát meghaladó hadműveleti vagy kiképzési repülés során – az igénybevételnek megfelelően – a III. számú élelmezési norma részhányadai biztosítására, valamint a 21. § (1) bekezdés 6. vagy 6a. pontjában meghatározott pótélelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fedélzeti ellátást a repülőgépet üzemeltető katonai szervezet biztosítja.

14. §75 A III. számú élelmezési normára jogosultak közül a repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos állományú katonák részére a természetbeni ellátás biztosítása helyett készpénz-megváltást kell kiadni:

a) a heti pihenőnapokon,

b) a szolgálatteljesítés alóli mentesülés napján,

c) a repülésmentes kiképzési napokon kiképzési időn kívüli időszakra eső főétkezések értékében,

d) az éves szabadság időtartamára,

e) a belföldi szolgálati kiküldetés napjain, ha a norma szerinti természetbeni ellátásra nincs lehetőség,

f)76 a repüléstől egészségügyi okok miatti távollét, otthoni kezelés, kórházi járóbeteg-kezelés, egészségügyi szabadság, szolgálatteljesítés alóli mentesülés napjaira, legfeljebb az egészségügyi okok miatti távollét megkezdésétől számított 30 napig; 30 nap elteltével a készpénz-megváltás kiadását be kell szüntetni, az újbóli élelmezési jogosultságot a repülés kezdetével napiparancsban kell engedélyezni,

g) azoknak, akik olyan honvédelmi szervezetnél teljesítenek szolgálatot, ahol a III. számú élelmezési norma szerint nem gazdálkodnak, e személyek – ha szolgálati kiküldetésük során repülő szervezet étkezdéjében étkeznek – az igénybe vett étkezésért a III. számú élelmezési norma vagy résznorma összegét kötelesek téríteni,

h) külföldi repülőkiképzésen részt vevő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos repülőhajózó oktató és hallgató állománynak a kiképzése időtartamára, és

i) a 16. § (6) bekezdése alapján biztosításra kerülő ellátás esetében.

15. §77 A 14. § g) pontja szerinti esetben a készpénz-megváltást annak a szolgálati elöljárónak az engedélyével kell kiadni, aki felelős az MHP-n, más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél, a HM-nél, a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezeteknél szolgálatot teljesítő repülőhajózó repüléséért. Ilyen címen a szolgálati elöljáró csak akkor engedélyezheti a készpénz-megváltás kiadását, ha a repülőhajózó ténylegesen repülőkiképzést folytat.

16. § (1) Meg kell szüntetni a III. számú élelmezési norma szerinti ellátást

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a repüléstől 3 hónapnál hosszabb időre egészségügyi és egyéb ok miatt eltiltott vagy neki felróható okból 3 hónapnál hosszabb ideig nem repülő, valamint a repülést saját elhatározásából abbahagyó repülőhajózó esetében,

b) a szolgálati viszonyáról lemondott, valamint felmentési idejét töltő hivatásos és szerződéses repülőhajózó állomány esetében a szolgálatteljesítés alóli mentesítés kezdő napjától,

c) a repüléstől egészségi okok miatt véglegesen eltiltottak esetében a döntési jogkörrel rendelkező orvosi bizottság döntésének napjától.

d)78 a 3 hónapnál hosszabb időre nem szakfeladatra vezényelt állomány esetében, a vezénylés napjától.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az igényjogosultságot annak az elöljárónak kell parancsban megszüntetnie, aki a repüléstől való eltiltást elrendelte, aki a repülőhajózó hibájáról, elhatározásáról tudomást szerez; az újbóli igényjogosultság a repülés megkezdése előtt 14 nappal kezdődik, amelyet az érintett elöljárónak parancsban kell meghatároznia.

(3)79 Az MH KORK-ba beutalt repülőhajózó részére a beutalás első napjától a beutalás utolsó napjáig csak az I. számú élelmezési norma szerinti ellátás jár, ha az nem minősül a 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti kondicionáló kiképzésnek. Készpénz-megváltást a beutalás napjaira kiadni nem lehet.

(4)80 Egészségügyi intézménybe fekvőbeteg-ellátásra felvett vagy beutalt repülőhajózó beosztású állomány csak az ott biztosított élelmezési ellátásra jogosult. Készpénz-megváltást ezen időszakra kiadni nem lehet.

(5)81 A repülési napokon a repülési váltásnak megfelelő főétkezést, kiképzési repülések alkalmával legalább egy főétkezést kötelező igénybe venni.

(6)82 A külföldi katonák részvételével megtartásra kerülő törzsvezetési és csapatgyakorlaton, hadijátékon részt vevő repülőhajózó beosztású állománynak, ha részükre a III. számú élelmezési norma szerinti ellátás nem biztosított, a VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás természetben jár. Készpénz-megváltást ezen időszakra kiadni nem lehet.

(7)83 Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a III. számú élelmezési norma szerinti ellátást a 13. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáig nem kell megszüntetni, ha a hivatásos és a szerződéses katonának az (1) bekezdés a) pontja szerinti eltiltás alapjául szolgáló, szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése a szolgálat vagy a honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, hősies magatartás tanúsítása során vagy azzal összefüggésben következett be, és ennek elismerésére a „Hazáért Érdemjel”-et adományozták részére. Ez esetben a 14. § f) pontja szerinti, a készpénz-megváltás kiadásának beszüntetésére vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható, ezen állomány III. számú élelmezési norma szerinti jogosultságát a jogosultság alapját képező beosztás betöltésének utolsó napjáig kell megállapítani.

4. A IV. számú élelmezési norma szerinti ellátás különös szabályai

17. § (1) A IV. számú élelmezési norma szerinti ellátásra az MH központi egészségügyi ellátó intézményébe fekvőbeteg-ellátásra beutaltak jogosultak.

(2) A IV. számú élelmezési norma értéke az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott összeg, melynek elszámolását a kormányrendeletben meghatározottak szerint kell végrehajtani.

5. Az V. számú élelmezési norma szerinti ellátás különös szabályai

18. § Az V. számú élelmezési norma szerinti élelmezési ellátásra az Üdültetési HM R. szerint rekreációs szolgáltatást térítés ellenében igénybe vevők az abban meghatározott térítési szabályok szerint jogosultak.

6. A VI. számú élelmezési norma szerinti ellátás

19. § (1)84 A VI. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1. a külföldi béketámogató feladatban és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő személyi állomány, a kiutazás napjától a hazautazás napjáig, ha az élelmezési ellátás az MH által biztosított,

2. a külföldön béketámogató tevékenységben és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő, önálló élelmezési szolgálattal nem rendelkező katonai szervezeteknél a 22. § a)–i) és m) pontjában felsorolt ünnepnapokon rendezett ünnepségeken részt vevő személyi állomány, a normát a honi ellátó katonai szervezet számíthatja fel,

3.85 a Hvt. 59. § (1) bekezdés h), i) és m) pontja szerinti szolgálati feladat ellátására vezényelt, illetve ennek érdekében az Mt. 53. §-a, a Haj. tv. 51. § (3) bekezdése szerint foglalkoztatott személyi állomány a szolgálatteljesítési, munkavégzési helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre,

4. a külföldi katonák részvételével megtartott gyakorlatok, hadijátékok, kiképzések, törzsvezetési gyakorlatok, valamint a HM szervek és az MH szervezetek által szervezett tanfolyamok személyi állománya, ha a külföldi katonák is e norma alapján kerülnek ellátásra, és részükre nincs megállapítva alacsonyabb összegű térítési díj; a külföldi személyek egyezmény alapján részesülnek élelmezési ellátásban,

5. a katasztrófák elleni védekezésre, elhárításra kirendelt állomány, a kirendelés napjától az állandó körletbe, katonai szervezethez visszaérkezés napjáig.

(2)86 A norma terhére reggelit, ebédet, vacsorát és éjszakai pótlékot kötelező biztosítani.

(3)87 Nem számít az (1) bekezdés 3. és 5. pontja szerinti feladatellátásnak a feladat irányítása érdekében a HM-ben és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetnél, az MHP-n, az MH középszintű vezető szervénél, valamint az alárendelt katonai szervezettel rendelkező más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél ügyeleti vagy készenléti szolgálat ellátása. Az ilyen feladat ellátására beosztott személyi állomány részére a 8. § (1) bekezdés 29. és 30. pontja szerinti ellátás jár.

(4)88 Ha az (1) bekezdés 4. pontja szerinti feladat esetén a külföldi állomány részére alacsonyabb összegű térítési díj szerinti ellátás van megállapítva, a személyi állomány a hazai feladatokra vonatkozó ellátásra jogosult.

(5) A külföldi béketámogató feladatban és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő személyi állomány részére a kiutazás napjától a műveleti területre történő kiérkezés napjáig, valamint a műveleti területről harmadik országba történő szolgálati kiküldetés napjaira, amennyiben a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló HM rendelet alapján étkezési költségtérítésben nem részesül, térítésmentes természetbeni élelmezési ellátást nem kap, és költségeit a küldő nemzetközi szervezet nem téríti meg, a művelet irányításáért felelős katonai szervezet parancsnokának döntése alapján a norma pénzértéke élelmezési átalány-költségtérítésként készpénzben megváltható.

7. Kiegészítő élelmezési norma szerinti ellátás

20. § (1)89 A kiegészítő élelmezési normát a honvédelmi szervezet és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény abban az esetben számolhatja fel, ha:

a)90 az állományába tartozó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvédelmi alkalmazott, vagy munkavállaló feladatát olyan helyen hajtja végre, ahol természetbeni élelmezési ellátása kizárólag polgári vendéglátóipari egységben valósítható meg, vagy

b) a külföldi béketámogató tevékenységben és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő személyi állomány megfelelő szintű ellátása a 19. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott jogosultság alapján nem biztosítható.

(2)91 Az (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerinti ellátás csak az MH TTP élelmezési anyagnemért felelős osztályvezetőjének előzetes engedélyével, szerződés alapján biztosítható. Az engedély megadásához a katonai szervezet felterjeszti a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős osztályvezetője részére a szolgáltató árajánlatát, a szerződéstervezetet, az illetménykülönbözetek kimutatásáról szóló számvetést, valamint az ellátásra vonatkozó döntési javaslatot.

(3) A kiegészítő élelmezési norma összege a döntési javaslatban szereplő élelmezési norma és a szerződéstervezetben meghatározott ár különbözete.

(4)92 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátás a művelet ellátásáért felelős parancsnok felterjesztésének megfelelően, a külföldi műveletért felelős elöljáró és az MH TTP élelmezési anyagnemért felelős osztályvezetőjének együttes javaslata alapján az MH PK jóváhagyásával biztosítható. A kiegészítő norma értékéről – a javaslatot figyelembe véve – az MH PK dönt.

(5)93 A kiegészítő élelmezési norma szerinti ellátás az MH TTP élelmezési anyagnemért felelős osztályvezetőjének adagszám nélküli illetmény felszámítására vonatkozó előzetes engedélye alapján biztosítható.

(6) Vásárolt élelmezési ellátású külföldi szolgálatteljesítés esetén a kiegészítő norma szerinti ellátás szabályai szerint kerül ellátásra a külföldi béketámogató feladatban és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő személyi állomány, a kiutazás napjától a hazautazás napjáig, az adott feladatra vonatkozó technikai egyezményben megállapított összeg szerinti értékben.

8. Pótélelmezési normával kiegészített ellátás

21. § (1) A pótélelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:

1. a 8. § (1) bekezdés 28–40. pontjában felsorolt esetekben az ott meghatározott személyek,

2. a légvédelmi, légtérellenőrző szervezetek állományából az éjszakai repülést kiszolgáló személyi állomány az éjszakai igénybevétel napjain,

3. az MH repülőegységeinél a repülést kiszolgáló III. számú élelmezési norma szerinti ellátásban nem részesülő START szolgálatot ellátó személyi állomány az éjszakai repülések alkalmával,

4. az állami rendezvények katonai protokolláris kiszolgálásáért felelős katonai szervezet folyamatos díszelgő kiképzést folytató és a központi zenekar hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonái a díszelgés és a díszelgésre történő felkészülés, valamint a helyőrségi zenekarok, illetve a helyőrségtől díszelgésre kirendelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák a díszelgésre történő felkészülés és díszelgési feladatok ellátásának napjain,

5.94 az éjszakai szolgálatteljesítésre, munkavégzésre feladatellátásra vezényelt, berendelt személyi állomány, ha a tevékenység időtartama eléri a 4 órát, ide nem értve a 12 vagy 24 órás szolgálatot ellátó állományt,

6. a repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák startétkezés címén tényleges repülési napokon, valamint készültségi szolgálatban, ha a szolgálatteljesítésük helyéről nem távozhatnak el, a pótnorma ez esetben csak természetben biztosítható; a tényleges repülési napokon a startétkezést parancs vagy repülési terv alapján a repültető katonai szervezet térítésmentesen köteles biztosítani,

6a.95 a szállító-repülőgép szakszemélyzete, aki nem tartozik a 6. pont alá, fedélzeti ellátásként, startétkezés címén a 13/C. §-ban meghatározott esetekben,

6b.96 a nem harcászati szállító merevszárnyú repülőgépekkel biztosított, a külföldi szolgálatteljesítési feladatokkal összefüggő kiutazások alkalmával, a repülőgépek fedélzetén tartózkodó utas állomány fedélzeti ellátásként, startétkezés címén, az utazások napján, utanként, a 3 órát meghaladó repülés során pedig kétszeres értékben, ha más jogcímen – a protokolláris HM utasítás alapján – térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásban nem részesül,

7.97 a honvéd altiszt-jelölt hallgatói pótnormára a szolgálati viszony kezdetétől annak megszűnéséig jogosult, ideértve a katonai oktatási intézmény által szervezett táborozás, kihelyezés és nyilvános tiszt- és altisztavatás időszakát is ha a természetbeni ellátás nem biztosított, a norma értéke a 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint készpénzben kifizethető,

7a.98 a katonai felsőoktatási intézmény honvéd tisztképzésben részt vevő honvéd tisztjelölt hallgatói pótnormára a szolgálatteljesítés napjain, beleértve a vizsgaidőszakot is,

8. a HM objektumaiban és az MH laktanyáiban vért adó személyi állomány a véradás napján, ha a véradásra a polgári vérellátó szolgálat együttműködésével kerül sor,

9.99 az ebédétkezést természetben igénybe vevő személyi állomány étkezés-kiegészítés címén (a térítéses ebéd esetében térítés ellenében),

10.100 a hideg főétkezést – csomag formájában – igénybe vevő személyi állomány főétkezésenként.

(2) A pótélelmezési normára jogosultak létszámát a napi összesített létszámjelentésnek kell tartalmaznia.

(3) Ha az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy a feladat jellegéből adódóan az (1) bekezdés 5. pontja szerinti éjszakai pótlékra is jogosult, és a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési idő eléri a 10 órát, részére mindkét jogcím szerinti ellátást biztosítani kell.

(4) Nem számítható fel a pótnorma értéke a 19. § (1) bekezdése alapján VI. számú élelmezési norma szerint ellátott állomány részére.

(5) Ha a személyi állomány az (1) bekezdés 1. és 4. pontja alapján is jogosult pótélelmezési norma szerinti ellátásra, akkor részére az élelmezési pótlék csak egyszer adható ki, és a norma értéke is csak egyszer számítható fel.

9. Élelmezési feljavítási norma felszámításának sajátos szabályai

22. § (1) Az élelmezési feljavítási norma értékét az I. számú élelmezési norma szerint természetbeni élelmezési ellátásban részesülők ebédétkezési létszáma, valamint kizárólag az m) pontban meghatározott személyek után felszámított VI. számú élelmezési norma ebédétkezési létszáma után kell felszámítani az alábbi napokon:

a) január 1-jén,

b) március 15-én,

c) május 1-jén,

d) május 21-én,

e) augusztus 20-án,

f) október 23-án,

g) december 25–26-án,

h) nagypénteken és húsvéthétfőn,

i) pünkösdhétfőn,

j) a szerződéses katonák alapozó kiképzésének és az önkéntes tartalékos katonák alapfelkészítésének befejező napjain,

k)101 csapatzászló-adományozás, valamint csapatünnep, haderőnemi és fegyvernemi nap alkalmával,

l)102 önálló honvédelmi szervezet és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény és az alapító okiratban jogelődként meghatározott szervezete megalakulási napja és felszámolási ünnepsége alkalmával,

m) a külföldön béketámogató tevékenységben és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő katonai szervezet Nemzeti Nap ünnepsége alkalmával, évente egy alkalommal,

n) a 8. § (1) bekezdés 14–27. pontjában felsorolt esetekben.

(1a)103 A 8. § (1) bekezdés 21–24. pontjában meghatározott esetben a norma naponta kétszeres értékben – reggeli és ebéd adagszáma után 50-50%, vacsora adagszáma után 100% – számítható fel.

(2) Az (1) bekezdés a)–i) és m) pontjában meghatározott esetekben, ha a külföldön béketámogató tevékenységben és a Magyarországon kívül települő, szövetségesi területen vagy légtérben működtetett fegyveres készenléti szolgálat fenntartása érdekében elrendelt feladatban részt vevő katonai szervezet élelmezése vásárolt élelmezés formájában történik, a pénznorma a honi ellátó katonai szervezetnél számítható fel.

(3) Ha az (1) bekezdés a)–l) pontja szerinti alkalmak közül kettő vagy több is ugyanarra a napra esik, az élelmezési feljavítási normát akkor is csak egyszeresen lehet felszámítani.

(4) A normát az (1) bekezdés b)–f) pontja esetében az ünnepség megtartásának napjára is fel kell számítani, és annak terhére az ünnepi étkezést fel kell javítani. Ha az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott ünnep alkalmából az ünnepséget nem az adott napon rendezik, akkor a norma csak az ünnepség napján számítható fel.

10. Utánpótlási norma szerinti ellátás

23. § Utánpótlási norma felszámítására az önálló élelmezési gazdálkodást folytató katonai szervezetek az alábbiak szerint jogosultak:

1. az MH katonai szervezeteinek konyhái és étkezdéi az ebédétkezést igénybe vevő személyi állomány és egyéb jogcímen jogosultak létszáma után,

2. az eldobható élelmezési felszereléssel biztosított hazai és nemzetközi gyakorlatokra történő felkészülés és végrehajtásának időtartama alatt, valamint a haditechnikai bemutatókon és kihelyezéseken részt vevő katonai szervezetek igényjogosult állományának ebédlétszáma után,

3. a külföldön üzemeltetett konyha- és étkezdeélelmezési felszerelésre és egyéb fogyó anyagra a személyi állomány ebédlétszáma után,

4. a katonai szervezetek évente, az általuk tárolt élelmezési állománytáblás szaktechnikai eszközök darabszáma után,

5. a katonai szervezetek, az állományi létszám növelése, továbbá a hivatásos és szerződéses állomány tartalékos állománnyal vagy keretátadással történő kiegészítése esetén szükséges egyéni melegítőeszközök első ellátmányára,

6. a honvédelmi szervezetek központi ingatlan-nyilvántartásában teakonyhaként nyilvántartott helyiségek felszerelése és egyéb anyagai után,

7. a startbüfék konyhai és éttermi felszerelési és egyéb fogyó anyagaira a startétkezést ténylegesen igénybe vevő állomány után, és

8. az élelmezési állománytáblás szaktechnikai eszközök – üzemeltetési utasításban előírt vagy jogszabályban meghatározott – időszakos felülvizsgálat után,

9.104 eldobható élelmezési felszerelés utánpótlási norma fedélzeti ellátás adagszáma után,

10.105 a repülőgép fedélzeti kiszolgáló konyhafelszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma, konyhánként évente.

11. Védőital norma szerinti ellátás

24. § (1)106 Védőital norma szerinti ellátásra a személyi állomány az alábbi esetekben jogosult:

1. ha a szabadtéren vagy fűtetlen zárt térben történő munkavégzés, szolgálatteljesítés idejének legalább 50%-ban és legalább 4 óra időtartamban a hőmérséklet nem éri el a +10 °C -t, az ott szolgálati tevékenységet ellátó személyi állomány részére legalább +50 °C-ot elérő hőmérsékletű teaitalt kell biztosítani a szükséges mennyiségben; ahol a teaital elkészítésének tárgyi, higiéniai és infrastrukturális feltételei adottak, ott a nyersanyag kiadása legfeljebb két napra előre is lehetséges; ha az előző körülmények közötti munkavégzés parancs szerint eléri a 10 órát, a tényleges munkaidőre a 2. számú védőital norma kétszeresen számítandó fel,

2. ha szabadtéri munkahelyen és szolgálatteljesítési helyen, valamint zárt, légkondicionáló berendezés nélküli, nem személygépjárműnek minősülő haditechnikai eszközök felépítményében a hőmérséklet meghaladja a +24 °C-ot, az ott szolgálati tevékenységet ellátó állomány részére igény szerinti mennyiségben 14–16 °C hőmérsékletű vezetékes ivóvizet kell biztosítani; ha ez nem megoldható, akkor részükre palackozott ásványvizet kell biztosítani a szükséges mennyiségben; ha az előző körülmények közötti munkavégzés parancs szerint eléri a 10 órát, a tényleges munkaidőre a 3. számú védőital norma kétszeresen számítandó fel,

3. a zárt térben munkát végzők részére vezetékes ivóvíz vételi lehetőséget kell biztosítani, norma felszámítására nem jogosít.

(2)107

(3) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti védőital-ellátást úgy kell megszervezni, hogy a szolgálati tevékenység, munkavégzés megkezdésétől a védőital-kiszolgálás lehetősége folyamatosan biztosított legyen.

12. Tankonyhai élelmezési norma szerinti ellátás

25. §108 Tankonyhai élelmezési norma az egyéni tankonyhai főzésen részt vevő, katonai oktatási intézmény hallgatói, valamint az MH szintű, a nemzeti és a nemzetközi szakácsversenyen részt vevő személyi állomány által a felkészülés és a verseny napjain elkészített adagszám után az MH TTP élelmezési anyagnemért felelős osztályvezetőjének engedélye alapján számítható fel.

13. Tisztálkodó szer norma szerinti ellátás

26. § (1) Tisztálkodó szerre természetben a következő személyi állomány jogosult:

a) 110–130 grammos szappanra vagy a normaértékkel megegyező folyékony kéztisztítóra a honvéd tisztjelölt a tanítási év hónapjaira úgy, hogy a norma mindenkori pénzértéke kifizethető,

b) 110–130 grammos szappanra vagy a normaértékkel megegyező folyékony kéztisztítóra az a személyi állomány, akinél a szennyeződés csak szappanos, meleg vizes mosással távolítható el, és olyan munkahelyen végez munkát vagy szolgálatteljesítési helyen teljesít szolgálatot, ahol az üzemeltetési keretszerződés alapján a folyékony kéztisztítószer nem biztosított,

c) 110–130 grammos szappanra vagy a normaértékkel megegyező folyékony kéztisztítóra az egészségügyi szolgálatban, kórházakban, csapatrendelőkben és a gyengélkedő szobákban beosztásánál, munkakörénél fogva közvetlenül gyógyítással, betegápolással foglalkozó személyi állomány a beosztásba, munkakörbe helyezés kezdőnapjától, a beosztás, munkakör betöltésének befejező napjáig, ha olyan munkahelyen végez munkát vagy szolgálatteljesítési helyen teljesít szolgálatot, ahol az üzemeltetési keretszerződés alapján a folyékony kéztisztítószer nem biztosított,

d) szappanra, ipari kéztisztító szerre és bőrápoló készítményre, a fokozott szennyeződéssel járó munkahelyeken, szolgálatteljesítési helyeken az a személyi állomány, akinek bőrét szappanos, meleg vizes mosással el nem távolítható szennyeződés éri.

(2) A munkahelyek és szolgálatteljesítési helyek tisztálkodó szer járandósága a következő:

a) fertőtlenítő hatású folyékony kéztisztító a katonai szervezet kezelésében működő konyhák részére, a konyhakapacitás szerinti mennyiségben, és

b) szappan vagy a normaértékkel megegyező folyékony fürdőszer a repülőterek magassági állomásaiban üzemelő fürdők részére.

(3)109 Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tisztálkodási szerek személyenként, szolgálatteljesítési helyenként vagy munkahelyenként, havonta értendők. A munkahelyeket, szolgálatteljesítési helyeket és az igényjogosultak foglalkozás szerinti felsorolását, valamint a járandóság mennyiségét a honvédelmi szervezet és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény vezetője saját hatáskörben állapítja meg.

(4) Ha a szappan helyett helyettesítő termék kerül kiadásra, akkor a (3) bekezdéstől eltérően egyszerre legfeljebb háromhavi tisztítószer járandóság is kiadható.

(5)110 A tisztálkodó szer normára jogosult munkakört és beosztást betöltő személyek körét, valamint a szolgálatteljesítési és munkahelyek tisztálkodó szer ellátásra való jogosultságát, a közegészségügyi előírások, továbbá a honvédelmi szervezet és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény munkahelyi kockázatértékelése alapján az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója évente járandósági parancsban vagy határozatban állapítja meg.

(6) A tisztálkodó szerre való jogosultság, valamint a tisztítószer és bőrápoló készítmény igény meghatározását a szolgálatteljesítési és a munkakörülmények változása esetén haladéktalanul, egyéb esetben a munkahelyi kockázatértékelés gyakoriságához illeszkedő rendszerességgel, de legalább 3 évente végre kell hajtani.

14. Egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti ellátás

27. § (1)111 A konyhát, éttermet, büfét üzemeltető honvédelmi szervezetek és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény a konyhák, éttermek és büfék után természetbeni, egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti ellátásra jogosultak.

(2)112 Az új és felújított konyhák, éttermek és büfék első alapellátását – a konyha és étkezde férőhely szerinti kapacitását és a felterjesztett igénylést figyelembe véve – az MH TTP élelmezési anyagnemért felelős osztályvezetője állapítja meg és engedélyezi.

15. Teakonyha norma szerinti ellátás

28. § (1)113 Teakonyha norma felszámítására az élelmezési gazdálkodást folytató katonai szervezetek a honvédelmi szervezetek és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény központi ingatlan-nyilvántartása alapján teakonyhának minősülő helyiségek után az alábbi épületekben jogosultak:

a) a katonai szervezetek a szerződéses állomány elhelyezése érdekében újonnan épített, átépített, felújított épületeikben kialakított teakonyhák után,

b) a katonai szervezetek az általuk üzemeltetett nőtlenszállókban kialakított teakonyhák után és

c)114 a honvédelmi szervezetek és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény az irodaépületekben kiépített teakonyhák után.

(2)115 Az (1) bekezdésben szereplő teakonyha normák első ellátásának összetételét és azok biztosítását, az igényelt anyagok, felszerelések kiadását az MH TTP élelmezési anyagnemért felelős osztályvezetője engedélyezi a Normafüzetben meghatározottak alapján.

16. Esetenkénti utánpótlási norma szerinti ellátás

29. § Esetenkénti utánpótlási norma felszámításra jogosultak:

a) a külföldi katonák részvételével tartott törzsvezetési és csapatgyakorlatokon, hadijátékokon részt vevő külföldi katonák után a gyakorlaton élelmező katonai szervezetek az élelmezési ellátásért térített összeg 5%-ának megfelelő összegben,

b) a leírási tanúsítvány alapján rendezett konyha, teakonyha és éttermi felszerelés visszapótlására az élelmezési gazdálkodást végző katonai szervezetek a leírt összeg 70%-ának megfelelő összegben és

c) az élelmezési gazdálkodást végző katonai szervezet a kártérítési eljárás keretében a konyha, teakonyha és éttermi felszerelésből megtérült összeg 100%-ának megfelelő összegben.

17. Repülőműszaki élelmezési támogatás szerinti ellátás

30. § (1) A támogatás – Normafüzetben meghatározott – 100%-os mértékére jogosult az MH repülő, illetve repülőeszköz-javító egységeinél, oktatási intézményben repülőműszaki szaktevékenységet folytató repülőműszaki MAK-kal, vagy munkakörrel rendelkező személyi állomány, aki a „Légijármű szerelő szakszolgálati engedéllyel” rendelkezik, illetve annak megszerzése érdekében repülőműszaki szaktevékenységet szakszolgálati engedéllyel rendelkező irányítása mellett végez.

(2)116 A támogatás 50%-os mértékére jogosult a szolgálatteljesítés, munkavégzés napján az MHP-n, más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél, a HM, a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, illetve az MH középszintű vezető szervnél repülőműszaki szaktevékenységet folytató, repülőműszaki MAK-kal, vagy munkakörrel rendelkező személyi állomány, aki a „Repülőműszaki földi szakszemélyzet szakszolgálati engedély” valamely érvényes típusával rendelkezik, illetve annak megszerzése érdekében szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett végez repülőműszaki szaktevékenységet.

31. § (1) A repülőműszaki élelmezési támogatás nem jár a 30. §-ban meghatározott igényjogosultnak,

a)117 ha e rendelet szerint a részére biztosított repülőműszaki támogatás egy napra vetített értékét elérő összegű természetbeni élelmezési ellátásra vagy ennek kiváltására szolgáló készpénz-megváltásra jogosult,

b) ha kórházi, rehabilitációs intézeti ápolás, kezelés alatt áll, vagy

c) ha felmentés, nyugállományba helyezés, más beosztásba vagy munkakörbe helyezés, egész hónapban illetmény nélküli szabadság, beosztásból felfüggesztés, személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés miatt a repülőműszaki beosztásban, munkakörben a szolgálatteljesítés, illetve munkavégzés alól mentesítik.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetekben a havi járandóságot időarányosan, 30 naptári nappal számolva csökkenteni kell.

18. Tisztítószer norma szerinti ellátás

32. §118 Tisztítószer norma szerinti ellátásra jogosultak:

a) a személyi állomány részére élelmezési ellátást végző konyhák és éttermek, és

b) a nyugállományú katonák, a honvédségi nyugdíjasok és közeli hozzátartozóik, valamint a személyi állomány közeli hozzátartozója részére élelmezési ellátást végző konyhák és éttermek

az ott étkező igényjogosultak létszáma után főétkezésenként.

III. Fejezet

AZ ÜZEMI ÉTKEZTETÉS SZABÁLYAI

19. Természetbeni munkahelyi élelmezési ellátás

33. § (1) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi ebéd ellátásra térítés ellenében jogosult:

a) a személyi állomány bármely katonai szervezet által üzemeltetett étkezdében,

b)119 a személyi állomány közeli hozzátartozója az (5) bekezdésben meghatározottak szerint, és

c) a honvédelmi szervezetektől nyugdíjba, nyugállományba vonult személyek és azok közeli hozzátartozói az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi reggeli és vacsora ellátásra térítés ellenében jogosult a személyi állomány bármely katonai szervezet által üzemeltetett étkezdében. Az igénybe vett főétkezések térítési díját a Normafüzet tartalmazza.

(3) A természetbeni munkahelyi ebéd ellátást az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igényjogosultak akkor is igénybe vehetik, ha

a) gyermekgondozási segélyben részesülnek,

b) szabadságon vannak,

c) egészségügyi szabadságon vannak,

d) gyermekgondozási díjban részesülnek,

e) betegszabadságon vannak,

f) fizetés vagy illetmény nélküli szabadságon vannak, vagy

g) táppénzben részesülnek.

(4)120

(5) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott jogosultaknak a természetbeni ebéd igénybevételét és az ebéd helyben fogyasztását vagy elvitelét – a konyha és étkezde teljesítőképességét és a személyzet létszámát figyelembe véve – az étkezdét üzemeltető katonai szervezet parancsnoka, vezetője engedélyezi.

(6)121 A munkahelyi étkezést igénybe vevő állomány térítését – a béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályok figyelembevételével – úgy kell megállapítani, hogy az tartalmazza az élelmezéshez felhasznált nyersanyag, valamint energia költségének mértékét. A katonai szervezetek által üzemeltetett étkezdékben az üzemiétkezés-térítés rendjét és a térítési díjakat – az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásaira tekintettel, összhangban az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra – a HM KÁT határozza meg.

20. Az élelmezési hozzájárulás felszámítására és az étkezéstérítésre kötelezettekre vonatkozó sajátos szabályok

34. § (1) Étkezéstérítésre kötelezett beosztásban szolgálatot teljesítőnek, illetve ilyen munkakörben munkát végzőnek minősülnek az MH katonai szervezeteinél

a)122 az élelmezési szakterület vezetéséért felelős tiszt, altiszt, honvédelmi alkalmazott,

b) az ellátó-, logisztikai tiszt, altiszt, beosztott altiszt, élelmezési ellátó szakasz-, illetve rajparancsnok,

c) az élelmezési raktári vagy étkezdei nyilvántartó, illetve adminisztrátor,

d) az étkezdevezető,

e) az élelmezési raktárvezető,

f) az élelmezési raktár raktárkezelő,

g) az étkezde- (és büfé-) pénztáros,

h) a büfévezető (kezelő),

i) a főszakács,

j) a szakács, illetve szakmunkás (élm.),

k) a hentes, illetve szakmunkás (élm.),

l) a cukrász, illetve szakmunkás (élm.),

m) a felszolgáló, pincér, illetve szakmunkás (élm.),

n) a konyhai-étkezdei anyag-előkészítő, kisegítő és segédmunkás

beosztású vagy munkakörű, vagy legalább négy órában e feladatkörben rendszeresen foglalkoztatott személyi állomány.

(2) Az étkezéstérítésre kötelezett személyek az I. számú élelmezési norma szerinti ebédétkezést térítés ellenében kötelesek igénybe venni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján étkezéstérítésre kötelezett személy térítési díja az I. számú élelmezési norma ebédétkezés nyersanyag-költségének bruttó összege.

(4)123 Az e rendelet alapján egyéb jogcímen térítésmentes természetbeni ellátásra jogosultak mentesülnek az étkezéstérítési kötelezettség alól.

(5) Azon személyek térítési kötelezettségét, akik élelmezési gazdálkodást nem folytató katonai szervezetnél töltenek be étkezéstérítésre kötelezett beosztást, az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezénylési időszakra külön parancsban vagy határozatban állapítja meg.

35. § (1) A 34. § (1) bekezdése alapján étkezéstérítésre kötelezett személyek élelmezési támogatásra jogosultak.

(2)124 Az (1) bekezdés szerinti élelmezési támogatás mértéke a 34. § alapján térítés ellenében igénybe vett ellátás nyersanyag-költségének 50%-a, amelyet készpénz-megváltás formájában kell biztosítani.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

37. § A legénységi állomány a 6. § (4) bekezdésében meghatározott 2018. tárgyévre szóló nyilatkozatát a rendelet hatálybalépését követő hónap utolsó napjáig módosíthatja.

38. § Az 5. § (4) bekezdése szerinti normaértékek térítési díjait első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő hónap 1. napjától esedékes befizetések során kell alkalmazni.

39. § Azokat a kifizetésre vagy élelmiszer-utalvánnyal megváltásra kerülő járandóságokat, amelyeket a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet alapján számvetettek, a következő kifizetési időszakban a normakülönbözet értékével egy összegben kompenzálni kell.

40. §125 (1) E rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 8/2019. (VII. 4.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. § (1) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 8. § (1) bekezdés 29., 37. és 38. pontját, 10. § (4), (7) és (9) bekezdését, 12. §-át, 14. §-át, 15. §-át, 16. § (6) és (7) bekezdését – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. december 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy azon jogosultak esetében, akik 2018. december 1-jét követően a térítésmentes természetbeni ellátás helyett étkezési utalványban részesültek, ugyanazon időszakra készpénz-megváltást biztosítani nem lehet.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, e rendeletnek a Módr.-rel módosított 3. § (1) bekezdését, 7. § (2) bekezdését, 8. § (1) bekezdés 29., 37. és 38. pontját, 10. § (4), (7) és (9) bekezdését, 12. §-át, 14. §-át, 15. §-át, 16. § (6) és (7) bekezdését 2018. szeptember 18-ától kell alkalmazni a 8. § (1) bekezdés 3. pontja alapján I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni ellátásra jogosult személyi állomány tekintetében, azzal, hogy azon jogosultak esetében, akik 2018. szeptember 18-át követően a térítésmentes természetbeni ellátás helyett étkezési utalványban részesültek, ugyanazon időszakra készpénz-megváltást biztosítani nem lehet.

(3) 2018. szeptember 18-ától legfeljebb a Módr. hatálybalépését126 megelőző napig terjedő időszakra a HM-nél, a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, az MHP-n, a más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél, illetve az MH középszintű vezető szervnél repülőműszaki szaktevékenységet folytató, repülőműszaki MAK-kal vagy munkakörrel rendelkező személyi állomány részére a III. számú élelmezési norma szerinti természetbeni ellátás biztosítása helyett készpénz-megváltást kell kiadni, ha az adott időszakban olyan honvédelmi szervezetnél teljesítettek szolgálatot, ahol a III. számú élelmezési norma szerint nem gazdálkodnak és ugyanazon időszakra a térítésmentes természetbeni ellátás helyett étkezési utalványban nem részesültek.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti készpénz-megváltást a Módr. szerint kell számfejteni és legkésőbb a Módr. hatálybalépését127 követő második hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani.

41. §128 (1) E rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XII. 28.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) megállapított 8. § (1) bekezdés 3. pontját nem kell alkalmazni az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni ellátásra jogosult személyi állomány azon tagjára, aki a szolgálat érdekében áthelyezett, kinevezett vagy a Hjt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerint vezényelt hivatásos és szerződéses katona, és a 8. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti jogosultságot a Módr.2 hatálybalépése129 előtt szerezte.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igényjogosult állomány részére, amennyiben a meleg étkeztetés feltételei nem biztosítottak, készpénz-megváltás adható.

1

Az 1. § a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § 1. pontja a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § 1a. pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § 3a. pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § 3b. pontját a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § 4. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 2. pontja és 12. § b) pontja szerint módosított szöveg. [A 2. § 4. pontjának a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 11. § a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

8

A 2. § 6. pont b) alpontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § 7a. pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § 8. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. § 9. pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdése a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (4) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. §-t a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 7. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (1) bekezdés 2. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 8. § (1) bekezdés 3. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 8. § (1) bekezdés 3a. pontját a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

24

A 8. § (1) bekezdés 5. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 8. § (1) bekezdés 6. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 8. § (1) bekezdés 8. pontja a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 8. § (1) bekezdés 9. pontja a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 36. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 8. § (1) bekezdés 9a. pontját a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 36. § (2) bekezdése iktatta be.

29

A 8. § (1) bekezdés 10. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 5. pontja, a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 8. § (1) bekezdés 11. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 8. § (1) bekezdés 12. pontja a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 8. § (1) bekezdés 18. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 8. § (1) bekezdés 19. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 8. § (1) bekezdés 24. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 8. § (1) bekezdés 25. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 8. § (1) bekezdés 25a. pontját a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 119. § (2) bekezdése iktatta be.

37

A 8. § (1) bekezdés 26. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 8. § (1) bekezdés 27. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. § (1) bekezdés 28. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 8. § (1) bekezdés 29. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 8. § (1) bekezdés 30. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 8. § (1) bekezdés 31. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 8. § (1) bekezdés 34. pontja a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 8. § (1) bekezdés 37. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 8. § (1) bekezdés 38. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 8. § (1) bekezdés 41. pontját a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 6. § (9) bekezdése iktatta be.

47

A 8. § (1a) bekezdését a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

48

A 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 9. § (1) bekezdése a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

50

A 9. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

51

A 9. § (3) bekezdését a 15/2020. (X. 14.) HM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

52

A 10. § (1) bekezdés 4. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 10. § (1) bekezdés 6. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 10. § (3) bekezdés e) pontját a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 8. §-a iktatta be.

55

A 10. § (4) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 15–16. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 10. § (7) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 10. § (9) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 11. § a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 11/A. §-t a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

60

A 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 12. § (1) bekezdés c) pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 12. § (1) bekezdés g) pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 12. § (1) bekezdés j) pontját a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

64

A 12. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 12. § (3) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 12. § (4) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 12. § (5) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

68

A 13. § (1) bekezdés 7. pontja a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 13. § (1) bekezdés 8. pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

70

A 13. § (2) bekezdése a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 13/A. §-t a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

72

A 13/A. § (1) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

73

A 13/B. §-t a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

74

A 13/C. §-t a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 9. §-a iktatta be.

75

A 14. § nyitó szövegrésze a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

76

A 14. § f) pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 15. § a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 13. pontja, 16. és 20. pontja szerint módosított szöveg.

78

A 16. § (1) bekezdés d) pontját a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

79

A 16. § (3) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

80

A 16. § (4) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 16. § (5) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 16. § (6) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

83

A 16. § (7) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 15–16. pontja szerint módosított szöveg.

84

A 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 19. § (1) bekezdés 3. pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 19. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 19. § (3) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

88

A 19. § (4) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

89

A 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

90

A 20. § (1) bekezdés a) pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

91

A 20. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 20. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 20. § (4) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 7. §-ával megállapított, a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 20. § (5) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

94

A 21. § (1) bekezdés 5. pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 12. § e) pontja, a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 21. § (1) bekezdés 6a. pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 10. §-a iktatta be.

96

A 21. § (1) bekezdés 6b. pontját a 9/2019. (VIII. 30.) HM rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 21. § (1) bekezdés 7. pontja a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 21. § (1) bekezdés 7a. pontját a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 38. §-a iktatta be.

99

A 21. § (1) bekezdés 9. pontját a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 21. § (1) bekezdés 10. pontját a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 15. § (3) bekezdése iktatta be.

101

A 22. § (1) bekezdés k) pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

102

A 22. § (1) bekezdés l) pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

103

A 22. § (1a) bekezdését a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

104

A 23. § 9. pontját a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 6. §-a iktatta be.

105

A 23. § 10. pontját a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 6. §-a iktatta be.

106

A 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 24. § (2) bekezdését a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte.

108

A 25. § a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

109

A 26. § (3) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

110

A 26. § (5) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

111

A 27. § (1) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 29. pontja szerint módosított szöveg.

112

A 27. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 20. § c) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 28. § (1) bekezdése nyitó szövegrésze a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 29. pontja szerint módosított szöveg.

114

A 28. § (1) bekezdés c) pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 29. pontja szerint módosított szöveg.

115

A 28. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 20. § c) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 30. § (2) bekezdése a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 30. pontja szerint módosított szöveg.

117

A 31. § (1) bekezdés a) pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

118

A 32. § a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 7. §-ával megállapított szöevg.

119

A 33. § (1) bekezdés b) pontja a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 11. § 32. pontja szerint módosított szöveg.

120

A 33. § (4) bekezdését a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

121

A 33. § (6) bekezdése a 12/2019. (XII. 10.) HM rendelet 8. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 34. § (1) bekezdés a) pontja a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

123

A 34. § (4) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

124

A 35. § (2) bekezdése a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

125

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 8/2019. (VII. 4.) HM rendelet 10. §-a iktatta be.

126

A hatálybalépés időpontja 2019. július 5.

127

A hatálybalépés időpontja 2019. július 5.

128

A 41. §-t a 27/2022. (XII. 28.) HM rendelet 19. §-a iktatta be.

129

A hatálybalépés időpontja 2023. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére