• Tartalom

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2022.02.18.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2018. július 3-án 23 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz


A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Miniszterelnökség jogállása, alapadatai és tevékenysége

1. § (1) A Miniszterelnökség alapadatai a következők:
1. elnevezése: Miniszterelnökség;
2. rövidített elnevezése: Miniszterelnökség;
3. elnevezése angol nyelven: Prime Minister's Office;
4. elnevezése német nyelven: Amt des Ministerpräsidenten;
5. elnevezése francia nyelven: Office du Premier Ministre;
6.2 alapításáról rendelkező jogszabály: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény;
minisztériumi jogállását megállapította a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény;
7.3 hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte és száma: 2021. szeptember 20., KIHAT/959/3/2021.,
8. vezetője (a fejezetet irányító szerv vezetője): a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter);
9.4 irányító szerve: a Kormány;
10. alapítója: az Országgyűlés;
11. az alapítás időpontja: 2010. május 29.;
12. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4;
13.5 telephelye:
a) 1014 Budapest, Színház utca 1–9.,
b) 1016 Budapest, Naphegy tér 1.,
c) 1027 Budapest, Horvát utca 12–26.,
d) 1051 Budapest, Széchenyi tér 7–8.,
e) 1054 Budapest, Báthory utca 10.,
f) 1055 Budapest, Bihari János utca 5.,
g) 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.,
h) 1055 Budapest, Széchenyi utca 14.,
i) 1062 Budapest, Andrássy út 70.,
j) 1062 Budapest, Bajza utca 32.,
k) 1068 Budapest, Benczúr utca 34.,
l) 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.,
m) 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.,
n) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
14. postacíme: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.;
15. postafiók címe: 1357 Budapest, Pf. 6.;
16. adószáma: 15775292-2-41;
17. közösségi adószáma: HU15775292-2-41;
18. általános forgalmi adóalanyiságának ténye: alanya az általános forgalmi adónak;
19. TB száma: 0193483513;
20. számlavezetője: a Magyar Államkincstár;
21. kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00294889-00000000;
22. központi telefonszáma: +36-1-795-5000;
23.6 statisztikai számjele: 15775292-8411-311-01;
24. PIR törzsszáma: 775290;
25. államháztartási szakágazati besorolása:
a) alaptevékenysége: a Miniszterelnökség a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Statútum) meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el,
b)7 kormányzati funkció szerinti besorolás:
ba) 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység,
bb) 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások,
bc) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés,
bd) 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások,
be) 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés,
bf) 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása,
bg) 041120 Földügy igazgatása,
bh) 041160 Földmérés, térképészet
c) államháztartási szakágazati besorolás: 841103 Minisztériumok tevékenysége;
26. a Miniszterelnökség vállalkozási tevékenységet nem folytat.
(2)8 A Miniszterelnökség alapfeladatai ellátásának forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XI. Miniszterelnökség fejezete, a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezete, valamint a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet Miniszterelnökséghez kapcsolódó előirányzatai.

2. §9 A Miniszterelnökség alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Statútum határozza meg.

2. A Miniszterelnökség szervezete

3. § (1) A Miniszterelnökségen
a) a miniszterelnök általános helyettese (a továbbiakban: miniszterelnök-helyettes),
b) a miniszter,
c) tárca nélküli miniszter,
d) államtitkár,
e) közigazgatási államtitkár,
f) helyettes államtitkár,
g) kormánybiztos,
h) miniszterelnöki biztos,
i) miniszterelnöki megbízott,
j) miniszteri biztos
működik.
(2) A Miniszterelnökség önálló és nem önálló szervezeti egységeire vonatkozó általános rendelkezéseket a VII. Fejezet tartalmazza.
(3) A Miniszterelnökség szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.
(4) A Miniszterelnökség szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.
(5) A Miniszterelnökség önálló és nem önálló szervezeti egységeinek felsorolását a 3. függelék tartalmazza.
(6)10 A miniszterelnök-helyettes, valamint a miniszter által irányított, felügyelt háttérintézményeket, a háttérintézményekkel kapcsolatban a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró államtitkárai, illetve szakmai felsővezetői, kormánybiztos megnevezését, továbbá azon alapítványokat és közalapítványokat, valamint gazdasági társaságokat, amelyek felett a miniszterelnök-helyettes, a miniszter, valamint a tárca nélküli miniszter vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró felsővezető, kormánybiztos jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy megállapodás alapján tulajdonosi jogot gyakorol, a 4. függelék határozza meg. A 4. függelékben foglalt „I. Költségvetési szervek” megjelölésű táblázatban kijelölt állami vezető a költségvetési szervek vezetői tekintetében gyakorolja a szabadság kiadására, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetők tekintetében a teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó munkáltatói jogokat is.
(7)11
(8) A Miniszterelnökség szervezetében működő titkárság által segített miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízottak és kormánybiztosok felsorolását a 6. függelék tartalmazza.
A MINISZTERELNÖKSÉG VEZETÉSE

3. A miniszterelnök-helyettes

4. § (1)12 A miniszterelnök-helyettes a Statútum III. Fejezetében foglaltak szerinti felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt, és felelős a Statútum 31. § és 38. §-ában foglalt feladatok ellátásáért.
(2)13 A miniszterelnök-helyettes ellátja az állami kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseiből eredő feladatait, és gondoskodik - a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő Miniszterelnöki Titkársági Főosztályon működő szervezeti egység útján - a Kitüntetési Bizottság, illetve a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról.
(3) A miniszterelnök-helyettes ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseiből eredő feladatokat.
(4)14 A miniszterelnök-helyettes irányítja
a) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és
b) az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
tevékenységét.
(5) A miniszterelnök-helyettes helyettesítése a Statútum 154. § a) pontja szerint történik.

5. § (1) A miniszterelnök-helyettes munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A miniszterelnök-helyettes közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

4. A miniszter

6. § (1) A miniszter
a) meghatározza a Miniszterelnökség szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait, valamint kiadja a Miniszterelnökség működéséhez szükséges utasításokat,
b) meghatározza és jóváhagyja a Miniszterelnökség munkatervét és az egyes ágazatok célkitűzéseit,
c) jóváhagyja a Miniszterelnökség éves költségvetését és zárszámadási javaslatát,
d) jogszabályban meghatározott körben előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, és ellenjegyzi a köztársasági elnöki határozatot,
e) a kormányzati tevékenység összehangolása érdekében miniszteri szintű megbeszélést kezdeményez és végez,
f) ellátja azokat a feladatokat, gyakorolja azokat a hatásköröket, amelyeket jogszabály számára meghatároz,
g) gondoskodik a miniszterelnök által meghatározott feladatok ellátásáról, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki,
h) közreműködik a miniszterelnök döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában.
(2) A miniszter a Statútum 14. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva dönt
a) a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram megvalósítására és
b) a világörökségi törvényből adódó feladatok ellátására
a XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló források felhasználásáról.
(3) A miniszter a Statútum 14. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva ellátja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretében szereplő
a) Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása felhívás és
b) Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás
szakmai megvalósításával összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat, ideértve különösen az irányítása alá tartozó támogatást igénylő szervezet szakmai irányítását.
(3a)15 A miniszter gyakorolja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaság feletti tulajdonosi és szakmai irányítási jogokat.
(3b)16 A miniszter a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel ellátja a Nyugdíjbiztosítási Alap felügyeletét,
b) gyakorolja a kiadmányozási jogot a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlót jogszabály és szerződés alapján megillető jogok és kötelezettségek tekintetében,
c) kiadja a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona körébe tartozó ingatlanvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályzatot.
(4)17 A miniszter közvetlenül irányítja
a) a közigazgatási államtitkár,
b) az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár,
c) a parlamenti és stratégiai államtitkár,
d) a területi közigazgatásért felelős államtitkár,
e) az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár,
f) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,
g) a családokért felelős államtitkár,
h) a családokért felelős stratégiai államtitkár,
i) a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár és
j) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.
(5)18 A minisztert akadályoztatása esetén – a Kit. 21. §-ában meghatározottaknak megfelelően – a miniszter utasításai szerint eljárva, a parlamenti és stratégiai államtitkár helyettesíti.
(6) A parlamenti és stratégiai államtitkár jogosult a miniszterhelyettes cím használatára.
(7)19 A miniszter helyettesítését a parlamenti és stratégiai államtitkár akadályoztatása esetén - a Kit. 21. § (2) bekezdés első fordulatában meghatározott hatáskör kivételével - a miniszter által esetileg kijelölt államtitkár látja el.
(8)20

7. § (1) A miniszter munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3) A miniszter közvetlenül irányítja a Koordinációs és Elemzési Főosztály vezetője tevékenységét.

5. A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

8. §21 A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) felelős a Statútum 151. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen:
a) közreműködik a kapacitás-fenntartáshoz kapcsolódó teljes megvalósítási folyamatban, és biztosítja a kormányzati koordinációt az érintett hatóságok között, valamint az érintett hatóságok és a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság között,
b) kapcsolatot tart a kapacitás-fenntartást érintően a nemzetközi szervezetekkel, továbbá képviseli a Paks II. Projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos kormányzati álláspontot az európai uniós, bilaterális és multilaterális tárgyalásokon,
c) ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó megvalósulási megállapodások megkötésének, módosításának, végrehajtásának szakmai irányítását és koordinációját,
d) kialakítja és jóváhagyja az orosz fővállalkozóval folytatott tárgyalások mandátumát, különös tekintettel azok műszaki, üzleti és jogi kérdéseire,
e) szükség esetén részt vesz az orosz fővállalkozóval folytatott felsőszintű – a megvalósítási folyamat egészével kapcsolatos átfogó kérdéseket érintő – tárgyalásokon,
f) vezeti a Projekttel kapcsolatos kiégett üzemanyag kezelési stratégia kialakítására vonatkozó tárgyalásokat, valamint – a feladatkörükben érintett minisztériumokkal együttműködve – biztosítja a Projekttel kapcsolatos kormányzati érdekek képviseletét a kiégett fűtőelemek kezelését és elhelyezését meghatározó nemzeti politika és program megvalósítása során,
g) ellátja a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kormányzati szintű kommunikációs tevékenységet,
h) – az irányítása alá nem tartozó előirányzatok tekintetében miniszter által átruházott hatáskörben – kötelezettségvállalásra jogosult a szakmai feladataival kapcsolatos visszterhes- és támogatási szerződések, támogatói okiratok valamint egyéb megállapodások tekintetében, – ide nem értve a személyi jellegű kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat –,
i) – mint a fejezetet irányító szerv vezetője – az irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § (3a) bekezdése szerinti szabályzat előkészítéséért,
j) felelős a feladatköréhez kapcsolódó előirányzatok költségvetésének tervezéséért és végrehajtásáért, valamint a beszámolási, zárszámadási feladatok elkészítéséért,
k)22 feladatkörével összefüggésben ellátja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a minősítői jogköre gyakorlásával kapcsolatos teendőit. E feladatai ellátása során együttműködik a miniszter által a minősített adat védelmére kinevezett biztonsági vezetővel.
l)23 gyakorolja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok feletti tulajdonosi és szakmai irányítási jogokat,
m)24 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat. Ellátja a vagyongazdálkodási és a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait,
n)25 a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában mint tulajdonosi joggyakorló az éves beszámolójának elkészítéséhez a tárgyévet követő év június 15-éig elvégzi a részesedések év végi értékelését, és a megállapított új értéket a tárgyévet követő június 20-ig írásos formában megküldi a Pénzügyi és Számviteli Főosztály részére,
o)26 gondoskodik a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a vagyonnyilvántartás naprakész vezetéséről.

9. §27 A tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja
a) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,
b) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár,
c) a PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya vezetőjének,
d) a PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály vezetőjének, valamint
e) a PTNM Szabályozási és Koordinációs Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

10. §28 (1) A tárca nélküli miniszter munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3) A tárca nélküli miniszter kabinetfőnökének a tevékenységére a 139. §-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy, Miniszteri Kabinet alatt a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet kell érteni.
(4) A kizárólag a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a munkáltatói jogokat a tárca nélküli miniszter kabinetfőnöke gyakorolja.

11. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén az általa kijelölt államtitkár helyettesíti.

5/A.29

6. A kormánybiztos

12. § (1) A kormánybiztos - a kinevezéséről szóló kormányhatározat keretei között és a miniszterelnök utasításainak megfelelően - felel a rá bízott feladatok ellátásáért.
(2) A kormánybiztos közvetlenül irányítja a kormánybiztos titkársága vezetőjének a tevékenységét, ha munkáját a Miniszterelnökség szervezetében a Biztosi Titkársági Főosztálytól elkülönülten működő titkárság segíti.
(3) A kormánybiztos közvetlenül irányítja a kinevezéséről szóló kormányhatározatban megjelölt szervezeti egységek, valamint azok vezetőinek tevékenységét.

7. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

13. § (1) A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Miniszterelnökségen működő önálló szervezeti struktúrával rendelkező kormánybiztos.
(2) A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
a) ellátja a miniszter helyett és nevében a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodások) végrehajtásának irányításával és koordinációjával összefüggő feladatok végrehajtását,
b) a miniszter helyett és nevében kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival az együttműködési megállapodásokban foglalt feladatok végrehajtásának ütemezéséről, a végrehajtás módjáról, az egyes beruházások tartalmáról és forrásigényéről,
c) a miniszter helyett és nevében ellátja az együttműködési megállapodások alapján - a Miniszterelnökség fejezetében e célra megállapított költségvetési előirányzat terhére - nyújtott támogatásokkal összefüggésben a jogszabályban meghatározott, a támogató hatáskörébe utalt feladatokat,
d) a miniszter helyett és nevében ellátja a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos beruházások népszerűsítését, biztosítja az ilyen fejlesztések eredményeinek társadalmi szintű megismertetését, szervezi az azzal kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt,
e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében szakértői közreműködést, tájékoztatást, előkészítő anyagot, adatszolgáltatást kérhet a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől,
f) gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, a programok és koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,
g)30 kidolgozza a falvak és a megyei jogú városnak nem minősülő városok fejlesztését magába foglaló Magyar Falu Program, valamint a Kisvárosok Program koncepcióját, ezzel összefüggésben a miniszter helyett és nevében kapcsolatot tart és egyeztet a települési önkormányzatokkal, a minisztériumokkal, érdekképviseleti szervezetekkel, egyéb állami és nem állami szervezetekkel,
h)31 a miniszter helyett és nevében ellátja a Magyar Falu Program, valamint a Kisvárosok Program megvalósításával összefüggő feladatokat,
i)32 feladatkörében eljár és képviseli az állam érdekeit, valamint a miniszter helyett és nevében gyakorolja a jogszabályban meghatározott, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság és vagyonelemek tekintetében a tulajdonosi jogokat, és dönt az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatásáról, a feleslegessé váló vagyonelemek értékesítéséről, illetve az új vagyonelemek megszerzéséről, egyben meghatározza ezen feladatok ellátásának sorrendjét.

14. § A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos közvetlenül irányítja a titkárságvezetője tevékenységét.

15. §33 A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos közvetlenül irányítja
a) a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár és
b) a Településhálózati Koordinációs Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

16. §34 A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos utasítása alapján a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár eseti jelleggel ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos képviseletét.
AZ ÁLLAMTITKÁROK

17. §35 A Miniszterelnökségen
a) közigazgatási államtitkár,
b) parlamenti és stratégiai államtitkár,
c)36 területi közigazgatásért felelős államtitkár,
d)37 családokért felelős államtitkár,
e)38 családokért felelős stratégiai államtitkár
f) nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
g) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár,
h) az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár,
i) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,
j)39 a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár,
k) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
l)40 európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár
működik.
A MINISZTERELNÖK-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁR

8. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár

19. § (1)42 A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a miniszterelnök-helyettes - Kit. 20. § (4) bekezdése szerinti - szakmai, politikai irányítása alatt áll.
(2) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár
a) összehangolja a magyar állami szervek és a külhoni magyarság szervezetei és képviselői közötti kapcsolattartást,
b) figyelemmel kíséri a közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetpolitikai célok és feladatok végrehajtását, szükség esetén intézkedéseket kezdeményez,
c) összehangolja a Kormány általános politikája nemzetpolitikával kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, előkészíti az ezzel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket és döntéseket, valamint stratégiai jellegű célokat fogalmaz meg,
d) részt vesz a külhoni magyarokat érintő kormányzati döntések, illetve jogszabályok előkészítésében,
e) előkészíti a miniszterelnök-helyettes nemzetpolitikai döntéseit és javaslatait,
f)43 rendszeres kapcsolatot tart a külhoni magyar közösségek politikai, önkormányzati, érdekképviseleti, oktatási, kulturális és egyéb civil szervezeteivel, valamint egyházaival és azok képviselőivel,
g) felügyeli a külhoni magyarok támogatási rendszerét és annak intézményeit, közreműködik a döntéshozatalban az e célra biztosított fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok felhasználása tekintetében, azok hatékonyságát, célhoz kötöttségét és átláthatóságát ellenőrzi, továbbá felügyeli a támogatásokat nyilvántartó rendszert,
h)44 ellátja a Bethlen Gábor Alap vonatkozásában a számára jogszabályban megállapított, valamint a miniszterelnök, illetve a miniszterelnök-helyettes által meghatározott műveleteket, gyakorolja a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Pro Populo Carpathico Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi és szakmai irányítási jogokat,
i)45 ellátja a Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) és a Magyar Diaszpóra Tanács (a továbbiakban: MDT) titkári teendőit,
j)46 részt vesz a Nemzetpolitikai Kabinet munkájában,
k)47 ellátja a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közvetlen szakmai felügyeletét,
l)48 javaslatot készít és kezdeményezi a külhoni magyarok állami kitüntetésre történő felterjesztését,
m)49 jogszabályban meghatározottak szerint javaslati joggal közreműködik a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj adományozásában,
n)50 gondoskodik a megfelelő létszámú delegálható tag kijelöléséről – vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján – a Bethlen Gábor Alap Kollégiumába, a Rómer Flóris Bizottságba, a Határtalanul Bizottságba, a Hungarikum Bizottságba, a Földrajzinév-Bizottságba, a Határ-menti Gazdaságfejlesztési programok irányító testületébe, az egyházi ingatlan felújítási és közösségi pályázatok döntéshozatali testületeibe, és minden egyéb más bizottságba, szakmai kollégiumba és testületbe, ahol a nemzetpolitikai érdekek megjelenítése szükséges,
o)51 a Társaságfelügyeleti Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait.
p)52
(3) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár az irányítása alá tartozó hivatali egységek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: hivatali egységek) összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében
a)53 meghatározza a hivatali egységek munkatervét és ügyrendjét, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi és ügyrendi műveletek teljesítését, továbbá összehangolja a hivatali egységek munkatervhez és ügyrendhez tett javaslatainak az előkészítését,
b) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a miniszteri döntésekben, a munkatervben és az ügyrendben meghatározott műveletek végrehajtását,
c) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati, minisztériumi vezetői és nemzetpolitikáért felelős államtitkári döntésekről rendszeresen tájékoztatja a főosztályok vezetőit,
d) felel az államtitkársági döntés-előkészítés keretén belül a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők meghatározását és megtartását,
e) a döntés-előkészítés keretén belül, illetve a hivatali egységekhez érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli az álláspontjának kialakítását összehangoló szervezeti egységet,
f) felel a hivatali egységek feladatainak az összehangolásáért,
g) koordinálja a hivatali egységek közötti csoportos munkavégzést.
(4) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében
a) meghatározza az államtitkársági munkarend, ügyrend, az ügyintézés és iratkezelés szabályainak megtartását,
b) kialakítja, működteti és fejleszti az államtitkárság belső kontrollrendszerét, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét.
c)54

20. §55 A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet,
b) a Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály,
c) a Diaszpóra és Délvidéki Főosztály,
d)56 az Erdélyi Főosztály,
e) a Felvidéki Főosztály,
f) Kárpátaljai Főosztály, valamint
g) a Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

21. § (1) A nemzetpolitikáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2)57

22. § A nemzetpolitikáért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa meghatározottak szerint a kabinetfőnöke helyettesíti.

9.58 Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

23. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, a nemzetiségpolitika tekintetében.
(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében
a) irányítja
aa) a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását,
ab) az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációját, az egyeztetési rendszer kialakítását és működését, valamint az ágazati feladatok végrehajtását,
b) a kormányzati oldal delegáltjaként részt vesz a szentszéki magyar bizottság munkájában,
c) ellátja a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal, illetve a nemzetiségekkel összefüggő ügyek képviseletét,
d) a miniszterelnök-helyettessel együttműködve ellátja a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatokat,
e) együttműködik a feladat ellátásáért felelős minisztériummal az ágazati közcélú feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során,
f)59 javaslatot készít a magyarországi egyházi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, elismerésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,
g)60 részt vesz a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésének kormányzati koordinációjában, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart az illetékes egyházi vezetőkkel.

24. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár egyházi szakmai kérdésekben
a) előkészíti az egyházpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat,
b) felügyeli a magyarországi vallási közösségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,
c) dönt a hatáskörébe utalt egyházi támogatások felhasználásáról,
d) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,
e) részt vesz a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában, közreműködik az ezzel összefüggő stratégiai kérdések kialakításában,
f) részt vesz a szentszéki vegyes bizottság üléseinek előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában,
g) együttműködik és kapcsolatot tart a magyarországi vallási közösségekkel és a határon túli magyar egyházakkal,
h) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a kistelepüléseken működő vallási közösségek népességmegtartó munkájának kormányzati koordinációs munkáját,
i)61 felügyeli a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) meghatározott, a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátását,
j) gondoskodik
ja) a vallási közösségekkel való folyamatos kapcsolattartásról, beleértve a rendszeres egyeztetéseket is,
jb)62 az Ehtv.-ben a miniszter hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról,
l)64 előkészíti az Országgyűléshez az Ehtv. 28/A. §-a alapján benyújtandó kezdeményezésre vonatkozó előterjesztést,
m) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
n) közreműködik a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok előkészítésében,
o) megszervezi és koordinálja a megfelelő minisztériumok egyes államtitkárai által irányított ágazatok tekintetében a vallási közösségeket érintő ügyekben a vallási közösségekkel való kapcsolattartást, és szükség szerint egyeztetést kezdeményez a bevett egyházakkal azok nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenysége kapcsán,
p) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.
(2)65 Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében
a) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzetiségi közösségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel és azok képviselőivel, ennek során közreműködik a sajátos nemzetiségi igények felmérésében,
b) összehangolja az állami szervek, valamint a hazai nemzetiségek közötti kapcsolattartást, ellátja az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
c) előkészíti a miniszter nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit,
d) irányítja a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozását,
e) felügyeli a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,
f)66 dönt a hatáskörébe utalt nemzetiségi támogatások felhasználásáról,
g)67 intézkedik a nemzetiségi pályázati felhívások, továbbá a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj, a Nemzetiségekért Díj és a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj pályázati felhívásainak előkészítéséről és közzétételéről, továbbá a Nemzetiségekért Díj esetében a Hazai Nemzetiségi Bizottság, a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj esetében a szakmai javaslattevő bíráló bizottság összehívásáról,
h)68 dönt az előzetes hozzájárulás megadásáról a helyi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat megállapodása alapján a köznevelési intézmény vagy a kulturális intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenesen az országos nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kerüléséhez [a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése alapján],
i)69 gondoskodik az előzetes hozzájárulás kiadmányozásáról a helyi önkormányzati vagyon nemzetiségi önkormányzat részére ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodáshoz [a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése alapján],
j) javaslatot készít a magyarországi nemzetiségi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,
k) koordinálja a nemzetiségi jogok és sajátos nemzetiségi érdekek felmérését,
l) felügyeli az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott Kisebbségvédelmi Keretegyezményében foglaltak teljesítését.
(3) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
a) ellátja a Karitatív Tanács elnöki feladatait,
b) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.
(4) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében
a) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat,
b) kezdeményezi az alaptörvény-ellenesen működő nemzetiségi önkormányzati testület feloszlatására vonatkozó előterjesztés Országgyűléshez történő benyújtását.

25. § Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

26. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja kabinetfőnöke tevékenységét.

27. § Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén
a) általánosan az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, annak akadályoztatása esetén a kabinetfőnök,
b) egyházi és nemzetiségi szakmai ügyekben az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
helyettesíti.
A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ ÁLLAMTITKÁROK

10. A közigazgatási államtitkár

28. § (1)70 A közigazgatási államtitkár vezeti a Miniszterelnökség hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja Kit. 25. § (1) bekezdése szerinti – a Miniszterelnökség szervezetéhez tartozó, a Kit. hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszonyban állók, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő – hatásköröket.
(2) A közigazgatási államtitkár igazgatási irányítási feladatkörében gyakorolja a Ksztv. 3. §-ában meghatározott irányítási jogokat.

29. § (1)71
(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján kijelölt adatvédelmi tisztviselő tevékenységét, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

30. § A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységeinek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében
a) javaslatot tesz a Miniszterelnökség munkatervére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi műveletek teljesítését, továbbá összehangolja a miniszter Kormány munkatervéhez tett javaslatainak az előkészítését,
b) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott műveletek végrehajtását,
c) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős műveleteket, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a Miniszterelnökség vezetőit,
d) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és miniszterelnökségi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,
e) a kormányzati döntés-előkészítés keretében a Miniszterelnökséghez érkezett egyéb megkeresések tekintetében kijelöli a miniszterelnökségi álláspont kialakítását összehangoló szervezeti egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag részére történő haladéktalan megküldéséről,
f) felel a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,
g) véleményezi a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre és a kormányülésre benyújtott előterjesztéseket, jelentéseket,
h) részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten,
k) koordinálja a Miniszterelnökségen belüli csoportos munkavégzést,
l) felelős a Miniszterelnökség és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, és ennek keretében a Miniszterelnökség érdekeinek képviseletéért.

31. § A közigazgatási államtitkár a Kormány Országgyűléssel való kapcsolattartása keretében figyelemmel kíséri az Országgyűlés és bizottságai üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumok (Házbizottság, Bizottsági elnöki értekezlet) munkájában, a Házbizottság ülésén közreműködik a Kormány képviseletének ellátásában.

32. § A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységei tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében
a)72 biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés szabályainak megtartását,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Miniszterelnökség személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével; szervezetirányító feladataival összefüggésben szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,
c) koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a Miniszterelnökség humánerőforrás-gazdálkodásáért,
d) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a Miniszterelnökség személyi juttatásainak, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,
e) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket,
f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos műveleteket,
g) figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését,
h) irányítja a Miniszterelnökség nyílt és minősített iratkezelésével összefüggő tevékenységet, kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnökség belső kontrollrendszerét, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét,
i) kialakítja, működteti és irányítja a belső ellenőrzést, jóváhagyja a Miniszterelnökség stratégiai és éves ellenőrzési tervét, valamint éves ellenőrzési jelentését, továbbá a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét és éves összefoglaló jelentését, gondoskodik a külső ellenőrzési szervek részére történő adatszolgáltatással kapcsolatos koordinációról a Miniszterelnökség szervezeti egységeit, illetve háttérintézményeit érintő ellenőrzések vonatkozásában,
j)73 jóváhagyja a Miniszterelnökség féléves utazási tervét, és az abban nem szereplő külföldi kiküldetéseket,
k) a miniszterelnök akadályoztatása esetén jóváhagyja a miniszter belföldi és külföldi kiküldetését,
l) jóváhagyja - a Miniszterelnökség kivételével - a fejezet irányítása alá tartozó intézmények költségvetését érintő előirányzat és pénzeszköz átadás-átvételre vonatkozó megállapodásokat,
m)74 kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnökség integritás irányítási, valamint integrált kockázatkezelési rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás tanácsadó tevékenységét,
n)75 gondoskodik a Miniszterelnökség elektronikus információs rendszereinek, valamint az azokban kezelt adatok védelméről a területi közigazgatásért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó elektronikus információs rendszerek kivételével,
o)76 gyakorolja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok feletti tulajdonosi és irányítási jogokat,
p)77 gyakorolja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerint a közigazgatási államtitkár tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe, de más politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető szakmai irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek feletti tulajdonosi jogokat,
q)78 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – a Miniszterelnökség mint Tulajdonosi Joggyakorló szervezet éves beszámoló összeállításához az irányadó szabályzat szerint tárgyévet követő június 15-éig értékeli a társasági részesedéseket,
r)79 gyakorolja a 4. függelék „II. Alapítványok, közalapítványok” megnevezésű táblázat szerint hatáskörébe utalt alapítványok, közalapítványok feletti, alapítót megillető, valamint irányítási jogokat,
s)80 gyakorolja a 4. függelék „II. Alapítványok, közalapítványok” megnevezésű táblázat szerint a közigazgatási államtitkár hatáskörébe, de más politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető szakmai irányítása alá tartozó alapítványok, közalapítványok feletti, alapítót megillető jogokat.

32/A. §81 A közigazgatási államtitkár koordinálja a műkincsek és egyéb kulturális javak restitúciójának megvalósítását, illetve szükség szerint javaslatokat fogalmaz meg a restitúció lebonyolításának elősegítése érdekében.

32/B. §82 A közigazgatási államtitkár részt vesz a külön jogszabályban meghatározott hazai, illetve európai uniós forrásból megvalósuló beruházások feletti monitoring feladatok ellátásában.

32/C. §83 A közigazgatási államtitkár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások koordinációjával összefüggésben a miniszter nevében kiadmányozza a Kormány tagjai felé teljesítendő jelentésekkel és tájékoztatásokkal összefüggő iratokat.

33. § (1)84 A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja
a) a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár,
b)85 a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár
c)86
tevékenységét.
(2) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Belső Ellenőrzési Főosztály,
b) a Szervezetbiztonsági Főosztály,
c)87 az Iratkezelési Főosztály,
d)88 a Társaságfelügyeleti Főosztály,
e)89 a Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály
f)90 a Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda
vezetőjének a tevékenységét.

34. § (1) A közigazgatási államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

35. § A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A közigazgatási államtitkár és a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár egyidejű akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkárt az általa kijelölt személy helyettesíti.

11. Az államtitkárok

36. § (1) Az államtitkárok általános feladataikként
a) a Szabályzatban meghatározott helyettes államtitkárok tekintetében szakmai politikai irányítási feladatkörükben eljárva gyakorolják a Ksztv. 3. §-a szerinti hatásköröket,
b) intézik a miniszter által számukra meghatározott egyedi műveleteket, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoznak ki,
c) az általuk irányított szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben - szükség esetén egyeztetések lefolytatásával - gondoskodnak a Miniszterelnökség szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviselik azt,
d) a miniszter utasításainak megfelelően ellátják a Miniszterelnökség sajtóképviseletét, gondoskodnak a feladatkörüket érintő kommunikációs tevékenység ellátásáról,
e) feladatkörükben, illetve meghatalmazás alapján képviselik a Miniszterelnökséget a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,
f) közreműködnek a miniszter döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,
g) koordinálják a miniszter feladatkörébe tartozó műveletekkel, összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat, ágazati és részágazati stratégiák kialakítását,
h) ellenjegyzik az országgyűlési képviselői kérdések és interpellációk választervezeteit,
i) ellátják mindazokat a műveleteket, amelyekkel a miniszter állandó vagy eseti jelleggel őket megbízza.
(2) Az államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.

11/A.91 Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár

36/A. §92 (1) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol az üldözött keresztények megsegítése és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás koordinációja tekintetében.
(2) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár
a) felel Magyarország kétoldalú humanitárius segítségnyújtásáért, valamint a nemzetközi humanitárius politika kormányzati koordinációjáért és végrehajtásáért,
b) szervezi az üldözött keresztény közösségek és a válsággal sújtott migrációkibocsátó régiók helyzetét értékelő, elemző rendezvényeket,
c) gondoskodik a keresztényüldözéssel és a migráció kibocsátásával kapcsolatos jelenségek, sajtómegjelenések követéséről, összegyűjtéséről, elemzéséről és ezekkel összefüggésben a nyilvánosság tájékoztatásáról,
d) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve kapcsolatot tart a tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel,
e) szakhatóságként részt vesz a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A. §-a szerinti eljárásokban, melyekben szakhatósági állásfoglalást bocsát ki,
f) a más országok humanitárius ügynökségeivel történő nemzetközi stratégiai együttműködés keretében végzett munkája során együttműködik a Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztossal,
g) a Társaságfelügyeleti Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez, és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait,
h) a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.

36/B. §93 Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a)94 a Koordinációs és Döntés-előkészítő Főosztály, valamint
b) a Stratégiai Elemző és Külkapcsolati Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

36/C. § (1) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

36/D. § Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárt – ha nem minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén általánosan a kabinetfőnöke helyettesíti.

12. A parlamenti és stratégiai államtitkár

37. § A parlamenti és stratégiai államtitkár felelős a Statútum 22. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében:
a) támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását,
b) figyelemmel kíséri a kormányzati döntéshozatalt és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és társadalompolitikai célokkal való összhangjáról,
c) támogatja a kormányzati stratégiák és társadalompolitikai célok megvalósításával összefüggő jogszabály-előkészítési feladatok ellátását,
d) elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célkitűzések teljesülését,
e) elemzi az európai uniós és nemzetközi politikai folyamatoknak a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célok teljesülésére gyakorolt hatását,
f) közreműködik a Kormány és a Kormány egyes tagjai által kormányzati és nem kormányzati kutatóintézetekkel együttműködésben folytatott stratégiai és társadalompolitikai kutatási tevékenységben,
g) a Kormány más tagjától a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást, háttéranyagot, elemzést kérhet,
h) soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kérhet a kormányzati szervektől, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek számára,
i) közreműködik a miniszterelnöknek a kormánybiztosok feladatkörébe eső feladatok teljesüléséről való tájékoztatásában, ennek érdekében:
ia) havi rendszerességgel, kellő terjedelmű beszámolót kér a kormánybiztosoktól, valamint annak szükség szerinti kiegészítését kérheti,
ib) eseti írásos beszámolót, illetve szóbeli tájékoztatást kérhet a kormánybiztosoktól,
ic) személyesen vagy képviselője útján részt vehet a kormánybiztosok egyeztetésein, illetve egyéb tárgyalásain,
j) személyesen részt vesz a Nemzetbiztonsági Kabinet és személyesen vagy képviselője útján részt vehet a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein, illetve a miniszter távollétében vagy kijelölése alapján a Kormány ülésein,
k) a miniszter távollétében vagy kijelölése alapján vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit.

38. § (1) A parlamenti és stratégiai államtitkár
a) az Országgyűlés ülésein és bizottságai előtt képviseli a Miniszterelnökséget, akadályoztatása esetén a helyettesítéséről előzetesen gondoskodik,
b) kapcsolatot tart a minisztériumok, valamint a tárca nélküli miniszterek parlamenti államtitkáraival, valamint a feladatkörét érintő intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
c) a minisztert helyettesítő jogkörében eljárva ellátja a miniszter által közvetlenül meghatározott feladatokat.
(2) A parlamenti és stratégiai államtitkár
a) részt vesz a Miniszterelnökség kommunikációs feladatainak ellátásában,
b) feladatainak ellátása érdekében együttműködik és közvetlen kapcsolatot tart a szakminisztériumokkal, azoktól felvilágosítást és tájékoztatást kérhet,
c) előkészíti a miniszterhez intézett országgyűlési kérdések, interpellációk, egyéb megkeresések választervezeteit,
d) közvetlen kapcsolatot épít ki és tart fenn a média képviselőivel a miniszter közvetlen irányítása alatt működő Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatása mellett,
e) közvetlenül vagy képviselője útján részt vehet az Európai Koordinációs és Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB) tevékenységében, az EKTB üléseire tanácskozási jogkörrel rendelkező képviselőjét delegálja,
f) felkészíti a minisztert a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Kormány napirendjén szereplő előterjesztések és jelentések tartalmát illetően.
(3) A parlamenti és stratégiai államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján ellátja a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásával összefüggő feladatokat.
(4) A parlamenti és stratégiai államtitkár
a) koordinálja és felügyeli a miniszter által meghatározott kiemelt kormányzati célokat megvalósító stratégiai ügyeket,
b) nyomon követi és segíti a miniszter által meghatározott kiemelt kormányzati célok megvalósulását, valamint rendszeresen beszámol azok alakulásáról,
c) figyelemmel kíséri az összkormányzati jellegű tevékenységeket, döntéseket és azok megvalósítását,
d) segíti a Kormányt és a minisztert a kormányzati stratégiai célok meghatározásában háttéranyagok, elemzések és összefoglalók készítésével, valamint stratégiai javaslatok megtételével.
(5) A parlamenti és stratégiai államtitkár - a miniszter közvetlen irányítása alatt működő Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatása mellett - ellátja a Miniszterelnökség tájékoztatási tevékenységével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében
a) segíti a minisztert a kormányzati kommunikáció megvalósításában háttéranyagok, elemzések és összefoglalók készítésével, valamint kommunikációs tartalomra vonatkozó javaslatok megtételével,
b) a miniszter részére előkészítő anyagokat, háttéranyagokat, közleményterveket, kommunikációs vázlatokat készít.

39. §95 A parlamenti és stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja
a) a kabinetfőnöke,
b) a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár,
c)96 a Parlamenti Főosztály vezetője,
d)97 a Közpolitikai Elemzési Főosztály vezetője, valamint
e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály vezetője
tevékenységét.

40. § A parlamenti és stratégiai államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár vagy az államtitkár által meghatározott ügyre esetileg, írásban kijelölt személy helyettesíti.

13.98 A területi közigazgatásért felelős államtitkár

41. § (1)99 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 23-29. §-ában foglaltak alapján
a) ellátja a területi közigazgatás fejlesztésének irányítását, amelynek keretében különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok által benyújtott kérelmek vonatkozásában javaslatot tesz, szakmai véleményt ad; kezdeményezi és koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyeztetéseket, az egyeztetéseken szakmai felügyeleti hatáskörben vesz részt, a zárszámadási törvényjavaslat előkészítése részeként részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai (gazdálkodási adatok nélküli) szöveges indokolásának elkészítésében,
b) részt vesz a területi közigazgatás fejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő, más miniszter feladatkörébe tartozó kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében,
c) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a területi közigazgatási és államigazgatás-fejlesztési követelményeket,
d) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására, szakmai módszertani szempontokat érvényesít a területi közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységében,
e) az ügyfélbarát közigazgatás fejlesztése érdekében ellátja a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítésével, ésszerűsítésével kapcsolatos műveleteket,
f)100 ellátja a kormányablakok működtetésével, fejlesztésével, valamint a személyi állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat,
g) közreműködik az intézményfenntartás szervezeti kereteinek fejlesztésében,
h) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének irányítását,
i) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatásköre szakmai irányítását,
j) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek a fővárosi és megyei kormányhivatalok funkcionális irányításával kapcsolatos feladatellátását,
k) ellátja a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladatokat,
l)101 ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állománya képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok belső továbbképzési programjait,
m)102 kiadmányozza a Kormányablak ügyintézői vizsgát eredményesen teljesítők részére kiállított bizonyítványt,
n)103 ellátja a településfejlesztési, a településrendezési és területrendezési, valamint a kulturális örökségvédelmi és világörökségi feladatok összehangolását, és biztosítja a terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési és településképi dokumentumok, valamint a településtervek tervezésének és nyilvántartásának térinformatikai módszereikkel történő fejlesztését,
o)104 a miniszter által átruházott hatáskörben felügyeli a Lechner Nonprofit Kft. útján működtetett Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) és a Nyilvántartás működését segítő elektronikus alkalmazások működtetését, fenntartását és fejlesztését, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetését, fenntartását és fejlesztését, valamint az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert (TEIR),
p) a miniszter által átruházott hatáskörben képviseli a Miniszterelnökséget a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében a Magyar Államkincstár előtt,
q)105 közreműködik az Okos Város fejlesztések kidolgozási, végrehajtási, ellenőrzési és szabályozási követelményeinek meghatározásában,
r)106 a Társaságfelügyeleti Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait,
s)107 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.
t)108 ellátja a hivatalos statisztikai tevékenységgel összefüggő feladatokat, melynek során gondoskodik a statisztikai szakmai szempontok érvényre juttatásáról.
(2)109 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 10. pontjában és 23. §-ában foglaltak alapján ellátja a közigazgatási minőségpolitikai és személyzetpolitikai feladatokat.
(3)110 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 11. pontjában és 24. §-ában foglaltak alapján ellátja a közigazgatás-fejlesztéssel összefüggő feladatokat.
(4)111 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a járási (fővárosi kerületi) hivatal hivatalvezetője felett mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a Kit. 255–259. §-ában meghatározott rendelkezések a miniszternek címeznek.
(5)112 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak felett a Kit. 207. § (1) bekezdésében meghatározott, a miniszternek címzett munkáltatói jogok közül a szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói jogokat.
(6)113 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 30/B. §-ában és 30/C. §-ában foglaltak alapján
a) felel a földméréssel, a térinformatikával, a földügyi és agrár- és vidékfejlesztési szakigazgatáshoz nem kapcsolódó térképészettel, a távérzékeléssel, az ingatlan-nyilvántartással, a telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátásáért, a szakrendszerek működtetéséért,
b) gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlan-nyilvántartási, földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz nem kapcsolódó térképészeti hatósági és igazgatási tevékenységével kapcsolatos felügyeletet, a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára e körben előkészített szakmai anyagokat jóváhagyja és kiadmányozza.
(7)114 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 1. pontjában és 15. §-ában foglaltak alapján ellátja a miniszter feladatkörébe utalt anyakönyvi feladatokat.
(8)115 A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 2. pontjában és a 16. §-ában foglaltak alapján – a 2.3. pont 2.3.1. alpont u) pontjában foglaltak kivételével – ellátja az állampolgársági ügyekkel kapcsolatban a miniszter feladatkörébe tartozó feladatokat.

42. § (1)116 A területi közigazgatásért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
b) a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár,
c)117
d)118 az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár
tevékenységét.
(2)119 A területi közigazgatásért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály,
b) a Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály és
c) a Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

43. § (1)120 A területi közigazgatásért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2)121 A területi közigazgatásért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3)122 A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke feladatai hatékony végrehajtása érdekében - a területi közigazgatásért felelős államtitkár egyetértése mellett - a szakterületért felelős, a területi közigazgatásért felelős államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkároktól, valamint az alá rendelt szervezeti egységek vezetőitől közvetlenül intézkedést kérhet.
(4)123 A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, rendezi és jóváhagyásra, aláírásra benyújtja a döntéshozatalra felterjesztett ügyiratokat, illetve illetékesség szerint továbbítja a szervezeti egységek részére a hozzá beérkezett megkereséseket.
(5)124 A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke összesíti és kiadmányozza a területi közigazgatásért felelős államtitkárhoz előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében érkező előterjesztésekkel és jogszabályalkotással kapcsolatos javaslatokat, és ezzel összefüggésben ellátja az előterjesztések, jogszabálytervezetek véleményezésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.
(6)125 A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnöke ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat, közvetlenül irányítja az államtitkár kabinetjét, irányítja az államtitkár titkárságának vezetőjét, illetve a kabinethez tartozó osztályok vezetőit, az államtitkár utasításait közvetíti a helyettes államtitkárok, illetve az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői felé.
(7)126 A területi közigazgatásért felelős államtitkár kabinetfőnökének munkáját osztályként működő titkárság segíti.

44. §127 A területi közigazgatásért felelős államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

14.128 Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

45. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár
1. felelős az európai uniós források és a nemzetközi együttműködési programok felhasználásához szükséges jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,
2. gondoskodik a Kormány európai uniós fejlesztéspolitikai döntéseinek végrehajtásáról,
3. felügyeli az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását, valamint a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
4. irányítja a felhívások minőségbiztosítási folyamatát, a minőségbiztosítást követően jóváhagyja a pályázati felhívásokat,
5. felügyeli az éves fejlesztési keret tervezési folyamatát,
6. felügyeli a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működését, ennek keretében kontrolling rendszert működtet,
7. irányítja a fejlesztéspolitika elemzési, értékelési és monitoring rendszerét,
8. meghatározza a minisztérium és az irányító hatóságok közötti együttműködés feltételeit,
9. felügyeli az európai uniós és hazai források tekintetében a fejlesztéspolitika egységes informatikai és információs rendszerének működését,
10. kialakítja az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az elszámolható költségek nemzeti szabályait,
11. irányítja az állami projektértékelői jogviszonyokkal kapcsolatos feladatok ellátását,
12. a feladat- és hatáskörét érintően kapcsolatot tart az Európai Unió tagállamai, az Európai Bizottság és más nemzetközi szervezetek intézményeinek képviselőivel,
13. felügyeli az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzését,
14. felügyeli az operatív programok jogorvoslati rendszerének működését,
15.129 felügyeli a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet (a továbbiakban: XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet) költségvetés-tervezéssel, végrehajtással, előirányzat felhasználással kapcsolatos feladatait,
16. irányítja a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak fejlesztési programjainak tervezését, továbbá gondoskodik a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásáról,
17. irányítja az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköze nemzeti forrásainak felhasználásához szükséges tervezési feladatokat, koordinálja Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi tervének (a továbbiakban: RRF terv) kidolgozását,
18. felügyeli Magyarország RRF tervének végrehajtását,
19. ellátja a támogatási döntési javaslatok ellenjegyzési feladatait a költségvetési források célhoz kötött felhasználásának biztosítása tekintetében,
20. ellátja a közvetlen uniós forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, valamint ellátja a magyar gazdasági szereplők és nem kormányzati szervezetek európai uniós érdekképviseletének erősítését szolgáló szervezet szakmai felügyeletét,
21.130 gyakorolja a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] szerinti döntés-előkészítő bizottság vonatkozásában a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt delegálási jogot, valamint a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 118. § (1) bekezdése szerint a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt jogot,
22.131 gyakorolja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti monitoring bizottságok vonatkozásában a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt delegálási jogot,
23. ellátja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 78/A. §-ában a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat,
24.132 gyakorolja a miniszternek a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, valamint 15. § (4) bekezdése szerinti hatáskörét a 100 millió forintot meg nem haladó összegű finanszírozási igények tekintetében,
25.133 gyakorolja a miniszternek a Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése előirányzattal kapcsolatos kötelezettségvállalási jogát,
26. szervezi az európai uniós források felhasználásával összefüggő kommunikációs tevékenységet,
27. a kohéziós politika területét érintően, a miniszter távolléte vagy akadályoztatása esetén, a jogszabályokban, illetve a Kormány által megállapított módon és rendben, a miniszter utasításai szerint gondoskodik Magyarország Általános Ügyek Tanácsa ülésén való képviseletéről,
28. koordinálja a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak fejlesztéspolitikai informatikai rendszerének kialakítását,
29. az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program tekintetében irányítja a végrehajtási és tervezési feladatokat,
30. vezeti az MFF szakmai munkacsoportot, képviseli a munkacsoportban kialakított minisztériumi álláspontot,
31. a közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén részt vesz, és a képviseletet ellátja az európai uniós tematikájú kormányüléseket előkészítő, közigazgatási államtitkári szintű EKTB ülésein,
32. ellátja a gazdaságfejlesztési célú pénzügyi eszközök – beleértve valamennyi támogatási időszak visszaforgó forrásainak – stratégiai tervezésének és felhasználásának tárca szintű koordinációját,
33. javaslatot tesz az uniós költségvetési időszak visszaforgó pénzeszközeinek felhasználására,
34.134 javaslatot tesz a miniszter részére az európai uniós források felhasználásáért felelős intézményrendszer szervezeti szintű pénzügyi, hatékonysági és elégedettségi céljaira vonatkozó iránymutatásra,
35.135 koordinálja a közbeszerzések szabályozásával kapcsolatos feladatokat, valamint irányítja a Kormány közbeszerzési politikájával és az európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési-jogi ellenőrzésével összefüggő feladatokat,
36.136 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.
37.137 adatot szolgáltat a Társaságfelügyeleti Főosztály részére a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez.

46. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
b) az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
c) a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár,
d) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár,
e) a Kiemelt Projektek Főosztályának vezetője, valamint
f) a Tájékoztatás-szervezési Főosztály vezetője
tevékenységét.

47. § (1) Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet és titkárság működik.
(2) Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

48. § Az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén – jogszabály, kormányhatározat vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – általános ügyekben a kabinetfőnöke, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szakterületért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

15.138

16. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

53. §139 (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár felelős a Statútum 14. § (1) bekezdés 3. pontjában és 17. §-ában foglaltak ellátásáért.
(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányítja a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységét, gondoskodik a kapcsolódó előkészítő, koordinációs és felügyeleti feladatok végrehajtásáról.
(3)140 A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányítja a kiemelt nemzetközi sportesemény stratégia és sportesemény pályázatokkal, valamint kiemelt hazai rendezésű sporteseményekkel kapcsolatos, a miniszter feladatkörébe tartozó kormányzati feladatok végrehajtását.
(4)141 A 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat. Továbbá a Társaságfelügyeleti Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez, és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait.
(5) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az alárendelt szervezeti egységein keresztül kapcsolatot tart a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a Statútum 17. §-ában részletezett személyekkel és intézményekkel.
(6)142 A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár ellátja a feladat- és hatáskörébe utalt támogatáskezelési feladatokat.

54. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

55. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

56. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén az államtitkár kabinetfőnöke vagy a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

17. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár

57. §143 A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár
a)144 a Statútum 151. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátásában szakmai támogatást nyújt a kapacitás-fenntartás kerítésen belüli feladatai vonatkozásában a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszternek (a 17. és 18. alcím alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter), melynek során
aa) szakmai támogatást nyújt a Megvalósítási Megállapodások végrehajtásához,
ab) a tárca nélküli miniszter képviseletében vezeti a kiégett üzemanyag kezelési szerződés létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokat,
ac) közreműködik az orosz fővállalkozóval folytatott felsőszintű tárgyalásokhoz szükséges mandátum kialakításában, valamint
ad) közreműködik a Megvalósítási Megállapodások végrehajtásával kapcsolatos, a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió intézményeivel folytatott szakmai tárgyalásokhoz szükséges mandátum kialakításában,
b) a Statútum 151. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában véleményezi az előterjesztéseket, illetve részt vesz azok közigazgatási egyeztetésében, továbbá – szükség esetén – javaslatot készít a tárca nélküli miniszter részére a Projektet érintő szakági szabályozás vonatkozásában,
c) a Statútum 151. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában gondoskodik a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5-6. blokkok) megvalósításához szükséges feltételek megteremtéséről; e feladat ellátása érdekében közreműködik az engedélyezési folyamathoz kapcsolódó kormányzati koordinációban,
d) előkészíti a Kormány féléves rendszerességű tájékoztatásához szükséges előterjesztést a feladatkörébe tartozó feladatok előrehaladásáról,
e)145 a Statútum 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában előkészíti az Európai Bizottság irányában történő monitoring jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges részanyagokat,
f) szakmai támogatást nyújt a tárca nélküli miniszternek a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti tulajdonosi joggyakorlása során,
g) részt vesz a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok előállítására irányuló együttműködés, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra történő javaslat kidolgozásában, továbbá az atomenergia békés célú felhasználását célzó alap- és alkalmazott kutatás programjának kidolgozásában és megvalósításában.

58. §146 A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkári Titkárság,
b) a PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály és
c) a PTNM Engedélyezési és Elemzési Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

60. §148 A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén – ha nem a tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el – az általa kijelölt főosztályvezető helyettesíti.

18. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár

61. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár
a) a Statútum 151. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában gondoskodik a Paksi Atomerőmű két új blokkjához (5-6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáról, melynek keretében koordinálja a lokalizációs minimum eléréséhez szükséges vállalkozásfejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását,
b) kidolgozza a kapacitás-fenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges területfejlesztési, közlekedési, infrastruktúra-fejlesztési programokat, majd koordinálja azok végrehajtását,
c) feladatkörét érintően előkészíti az Európai Bizottság irányában történő monitoring jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges részanyagokat, szükség szerint részt vesz az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon.

62. §149 A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály,
b) a PTNM Innovációért, Lokalizációért és Oktatásért Felelős Főosztály, valamint
c) a PTNM Stratégiai Menedzsment és Monitoring Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

63. § (1) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéséért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.

65. §151 A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkárt - ha nem a tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.

18/A.152 A családokért felelős államtitkár

65/A. § (1) A családokért felelős államtitkár – a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjában rögzített feladatok tekintetében –
1. eljár a miniszter által rábízott ügyekben,
2. segíti a miniszter országgyűlési munkáját, gondoskodik az Országgyűlés és a minisztert segítő szervezeti egységek közötti információs összeköttetésről,
3. közreműködik az általa irányított szervezeti egységek fő szakmai, politikai elveinek és stratégiáinak meghatározásában,
4. képviseli a Miniszterelnökséget az Országgyűlésben,
5. felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek zavartalan működéséért,
6. együttműködik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek személyzeti ügyeinek intézése során a Humánpolitikai Főosztállyal,
7. – a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel – javaslatot tesz az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a személyi juttatások, a létszám-, a bér- és a jutalmazási keretek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetések meghatározására,
8. szakmai, politikai irányítást gyakorol az ifjúságpolitikai feladatok ellátásában,
9. ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
10. felel az ifjúságpolitika kialakításáért,
11. előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat,
12. kidolgozza a családtámogatások rendszerét,
13. ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,
14. ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,
15. együttműködik az egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,
16. felel – az egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve – a családbarát szülészetek kialakításáért,
17. koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,
18. koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,
19. az egészségbiztosításért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat,
20. előkészíti a csecsemőgondozási díjjal és a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat,
21. közreműködik – az egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve – a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében,
22. közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,
23. koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,
24. figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
25. közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
26. felel – az egészségügyért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve – az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításáért,
27. ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,
28. a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében ellátja a Nemzeti Önkéntes Tanács tagjainak – a szervezet képviseletét ellátó testület (személy) jelölésére történő – felkérésével, visszahívásával kapcsolatos feladatokat [a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 5. pontja],
29. a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében ellátja a Nemzeti Önkéntes Tanács ügyrendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat [a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 13. pontja],
30. a minisztert megillető hatáskörben dönt a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból kiírt pályázatok elbírálásáról, a támogatás odaítéléséről az erre a célra létrehozott testület javaslata alapján [a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 3. §-a és a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 2. §-a],
31. ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe,
32. felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,
33. a szociálpolitikáért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos jogszabályokat,
34. meghatározza a nyugdíjpolitikai feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek szakmai felügyeleti rendszerét, illetve annak fejlesztési irányait, feladatait,
35. ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat,
36. a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve előkészíti a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat,
37. ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az ágazathoz tartozó szakképesítési feladatokat,
38. részt vesz a családtámogatások – ideértve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat is –, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének tervezésében, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását és annak időarányos teljesülését, valamint a jogszabályban meghatározott keretek között intézkedésre tesz javaslatot,
39. a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörében eseti jelleggel részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten, a Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésein, továbbá – érintettség esetén – a Gazdasági Kabinet, illetve a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.
(2) A családokért felelős államtitkár ellátja
a) az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat alapján létrejött Emberi Jogi Munkacsoport
aa) Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának,
ab) Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának,
ac) Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjának
elnöki,
b) a Nemzeti Önkéntes Tanács elnöki,
c) az Idősek Tanácsának alelnöki
feladatait.

65/B. § A családokért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
b) a fiatalokért felelős helyettes államtitkár,
c) a Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

65/C. § (1) A családokért felelős államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A családokért felelős államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

65/D. § A családokért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a szakterületükhöz tartozó feladatok tekintetében az általa irányított helyettes államtitkárok, egyéb ügyekben a titkárságvezető helyettesíti.

18/B.153 A családokért felelős stratégiai államtitkár

65/E. § A családokért felelős stratégiai államtitkár
a) felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek zavartalan működéséért,
b) koordinálja a miniszternek a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontja szerinti feladat- és hatáskörbe tartozó ágazati stratégia kialakítását és felel annak hatékony megvalósításáért,
c) mindezek érdekében együttműködik a családokért felelős államtitkárral,
d) közreműködik a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
e) előkészíti a feladatkörébe tartozó, családokat megillető támogatásokkal, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával összefüggő jogszabályokat,
f) kidolgozza a feladatkörébe tartozó, család- és népesedéspolitikai eszközök és a családokat megillető támogatások rendszerét,
g) a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együttműködve közreműködik a Kormány otthonteremtési programjának alakításában,
h) gyakorolja a Magyar Államkincstár felett a felelősségi körébe tartozó, családokat megillető támogatásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatásköröket és feladatokat,
i) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,
j) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,
k) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,
l) ellátja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum elnöki feladatait.

65/F. § (1) A családokért felelős stratégiai államtitkár
a) figyelemmel kíséri a jogszabályok tervezetét és bekapcsolódik azok szakmai előkészítésébe,
b) a miniszter döntése értelmében jogszabályok előkészítését kezdeményezheti az arra jogosult felsővezetőnél,
c) gondoskodik a közvetlen irányítása alá tartozó helyettes államtitkár, illetve a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a miniszter által meghozott döntések végrehajtásáról.
(2) A családokért felelős stratégiai államtitkár – a közigazgatási államtitkárral egyeztetve – betartatja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében az egységes szempontok alapján történő jogszabály-előkészítési tevékenységet és a közigazgatási feladatok ellátását.

65/G. § (1) A családokért felelős stratégiai államtitkár a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok ellátáshoz kapcsolódó szervezeti egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében
a) előkészíti a Szabályzatnak azon részeit, amelyek a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok ellátáshoz kapcsolódó szervezeti egységeket érintik,
b) javaslatot tesz a miniszter jogalkotási, illetve intézményi munkatervére, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotási, illetve intézményi munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a Kormány munkatervéhez tett javaslatainak az előkészítését,
c) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a jogalkotási, illetve intézményi munkatervben és a miniszter döntéseiben meghatározott feladatok végrehajtását,
d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt, a feladatkörét érintő határidős feladatokat, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,
e) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkár munkaszervezetén belüli összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását.
(2) A családokért felelős stratégiai államtitkár koordinációs feladatkörében
a) koordinálja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak végrehajtását,
b) együttműködik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek személyzeti ügyeinek intézésében a Humánpolitikai Főosztállyal,
c) – a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel – javaslatot tesz az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a személyi juttatások, a létszám-, a bér- és a jutalmazási keretek, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetések meghatározására,
d) figyelemmel kíséri a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket,
e) együttműködik a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárral, továbbá a Miniszterelnöki Kormányirodával,
f) felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek minisztériumközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért.
(3) A családokért felelős stratégiai államtitkár
a) a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörében eseti jelleggel részt vesz a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten, a Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésein, továbbá – érintettség esetén – a Gazdasági Kabinet, illetve a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein,
b) biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok észszerű időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában.
(4) A családokért felelős stratégiai államtitkár felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek működésének kontrolljáért és a szakmai irányítása alá tartozó háttérintézmények és gazdasági társaság működésének figyelemmel kíséréséért.

65/H. § A családokért felelős stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja
a) a családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár,
b) a Családokért Felelős Stratégiai és Elemzési Főosztály vezetőjének,
c) a Tehetségekért Felelős Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

65/I. § (1) A családokért felelős stratégiai államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A családokért felelős stratégiai államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetőjének tevékenységét.

65/J. § A családokért felelős stratégiai államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár vagy a titkárságvezetője vagy a Családokért Felelős Stratégiai és Elemzési Főosztály vezetője helyettesíti.

19. Az államtitkári kabinetfőnök

66. § (1) Az államtitkár kabinetfőnöke
a) ellátja az államtitkár által meghatározott feladatokat,
b)155 vezeti az államtitkár kabinetjét,
c)156 – ha a Szabályzat alapján az államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik – az államtitkár utasításainak megfelelően irányítja az államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,
d) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel,
e) feladatai hatékony végrehajtása érdekében - a szakterületért felelős, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkár útján - intézkedéseket kérhet a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetőitől.
(2)157 Az államtitkár kabinetfőnökét az államtitkár kabinetjének az általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.
HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK

20. Helyettes államtitkárokra vonatkozó közös szabályok

67. §158 A Miniszterelnökségen
1. egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
2. nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
3. civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,
4. települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
5. gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár,
6. jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
7. stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár,
8. hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
9. területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár,
10. építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár,
11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár,
12. európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár,
13. RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár,
14. fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár,
15. közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár,
16. családpolitikáért felelős helyettes államtitkár,
17. fiatalokért felelős helyettes államtitkár,
18. családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár
működik.

68. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint az államtitkár által meghatározott egyéb ügyekben gondoskodik a Miniszterelnökség szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.
(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő szervezeti egységek vezetőinek a tevékenységét.
(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:
a) feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a Miniszterelnökséget a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,
b) szakterületén - a Miniszterelnökség feladataival összhangban - gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, a programok és koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,
c) feladatkörével összefüggésben utasítási joga van, irányítást gyakorol és körlevelet ad ki,
d) véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok tervezetéről,
e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előírásai, a Kormány, a Miniszterelnökség és a szervezeti egységek munkatervében foglaltak, valamint az államtitkár döntései és utasításai, illetve az ezekben meghatározott feladatok végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,
f) nyilvántartja az előírt határidős feladatokat és a végrehajtásról tájékoztatja a tevékenységét irányító vezetőt,
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a tevékenységét irányító vezető állandó vagy eseti jelleggel megbízza.
(4) A helyettes államtitkárok feladataik ellátása során egymással együttműködnek.

21. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

69. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár egyházi szakmai kérdésekben
a) előkészíti az egyházpolitikával kapcsolatos szakmapolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat,
b) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,
c) részt vesz a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában, közreműködik az ezzel összefüggő stratégiai kérdések kialakításában,
d) részt vesz a szentszéki vegyes bizottság üléseinek előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában,
e) együttműködik és kapcsolatot tart a magyarországi vallási közösségekkel és a határon túli magyar egyházakkal,
f) feladatkörében figyelemmel kíséri és elősegíti a kistelepüléseken működő vallási közösségek népességmegtartó munkájának kormányzati koordinációs munkáját,
g)159 határozatot hoz az Ehtv.-ben meghatározott bevett egyházak és azok belső egyházi jogi személyei nyilvántartásba vételéről, a bejelentett adatváltozásról, valamint a nyilvántartásból való törléséről,
h) gondoskodik
ha) a vallási közösségekkel való folyamatos kapcsolattartásról, beleértve a rendszeres egyeztetéseket is,
hb)160 az Ehtv.-ben a miniszter hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról,
j)162 részt vesz az Országgyűléshez az Ehtv. 28/A. §-a alapján benyújtandó kezdeményezésre vonatkozó előkészítésben,
k) kapcsolatot tart a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
l) közreműködik a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok előkészítésében,
m) megszervezi és koordinálja a megfelelő minisztériumok egyes államtitkárai által irányított ágazatok tekintetében a vallási közösségeket érintő ügyekben a vallási közösségekkel való kapcsolattartást, és szükség szerint egyeztetést kezdeményez a bevett egyházakkal azok nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenysége kapcsán,
n) közreműködik a zsidó közösségekkel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.
(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a nemzetiségpolitika körében
a) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzetiségi közösségek politikai, érdek-képviseleti, kulturális és más szervezeteivel és azok képviselőivel, ennek során közreműködik a sajátos nemzetiségi igények felmérésében,
b) összehangolja az állami szervek, valamint a hazai nemzetiségek közötti kapcsolattartást, ellátja az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
c) előkészíti a miniszter nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit,
d) irányítja a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozását,
e) felügyeli a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,
f) dönt a hatáskörébe utalt nemzetiségi támogatások felhasználásáról,
g) javaslatot készít a magyarországi nemzetiségi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,
h) koordinálja a nemzetiségi jogok és sajátos nemzetiségi érdekek felmérését,
i) felügyeli az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott Kisebbségvédelmi Keretegyezményében foglaltak teljesítését.

70. § Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály,
b) az Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály, valamint
c) a Nemzetiségi Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

71. § (1) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

72. §163 Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt - ha nem az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el - akadályoztatása vagy távolléte esetén az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály vezetője, annak akadályoztatása esetén a helyettes államtitkár által kijelölt főosztályvezető helyettesíti.

22.164

23. A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár

77. § (1) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár
a) - a más államtitkár feladatkörébe tartozó nemzetközi események kivételével - szervezi és előkészíti a miniszter nemzetközi partnerekkel való találkozóit és egyeztetéseit,
b) a más államtitkár feladatkörébe tartozó nemzetközi események esetén részt vesz azok előkészítésében és megvalósításában, ennek során gondoskodik a miniszter személyes feladatellátásához szükséges feltételekről,
c) háttéranyagokat és összefoglalókat készít a miniszternek nemzetközi találkozókra való felkészüléshez,
d) egyezteti és a miniszter kabinetfőnökével együttműködve döntésre előkészíti a miniszter nagykövetekkel való találkozóit, azokat a Protokoll Osztállyal együttműködve megszervezi,
e) biztosítja emlékeztetők elkészítését a külföldi partnerekkel való találkozókról,
f) a miniszter megbízásából közreműködik a miniszter által megjelölt külföldi partnerekkel való kapcsolatok kialakításában,
g) ellátja a minisztertől kapott, nemzetközi ügyekkel és kapcsolatokkal összefüggő feladatokat,
h) feladatkörében kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve e külföldi szakmai körök szervezeteivel,
i) - ha a miniszter külföldi utazásának előkészítése nem tartozik más államtitkár feladatkörébe - teljes körűen előkészíti a miniszter külföldi utazásait.
(2) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya vezetőjének tevékenységét.
(3)165 A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja a 4. függelék „II. Alapítványok, közalapítványok” megnevezésű táblázat szerint a szakmai irányítása alá tartozó civil szervezetek feletti, szakmai irányítót megillető jogokat.
(4)166 A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár gyakorolja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerint a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok feletti, szakmai irányítót megillető jogokat, melynek keretében – többek között – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.

78. § (1) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységét titkárság segíti.
(2) A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

79. § A nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságának vezetője vagy a Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztályának vezetője helyettesíti.

24. A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

80. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítást gyakorol a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése tekintetében. Ennek körében
a) irányítja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal kapcsolatban külön jogszabályokban meghatározott feladatok ellátását,
b) felügyeli
ba) a Civil Információs Portál működtetését,
bb) a civil szervezetek működését elősegítő hálózatot,
c) gondoskodik a civil szektorral kapcsolatos ágazati politika kialakításáról, megvalósításának összehangolásáról és ellenőrzéséről, szükség szerint az államtitkárságokkal közösen, előre egyeztetett esetekben és körben ellátja a minisztérium képviseletét az országos érdekegyeztetés rendszerében, valamint a társadalmi és civil fórumokon,
d) javaslatot tesz az Európai Unió konzultatív testületei, a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság magyar tagjainak kijelölésére,
e)167 felelős minden olyan feladat végrehajtásáért, amelyet a miniszter kiemelt ügynek nyilvánít,
f) működteti és levezeti a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumot, valamint ellátja annak titkársági feladatait,
g)168

81. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése körében
a) kialakítja a kormányzati és civil szektor közötti párbeszédet biztosító fórumokat, javaslatot tesz a kapcsolatok fejlesztésére és a partnerségek, az együttműködések, a konzultációk stratégiájára, részt vesz a Kormány partnerségi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában és az ezzel összefüggő stratégiai feladatok végrehajtásában,
b) irányítja a civil szektor működését, fejlesztését érintő - más minisztérium, illetve a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem tartozó - jogszabályok szakmai javaslatának kidolgozását,
c) működteti és monitorozza a civil szervezetek működését elősegítő hálózatot,
d) irányítja a civil szektorral kapcsolatos támogatások tervezését, ellátja a civil szervezetek állami támogatásával kapcsolatos monitoring műveleteket,
e) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,
f) koordinálja a civil társadalmi ügyek nemzetközi és európai uniós vonatkozásaival kapcsolatban felmerülő feladatokat,
g) gondoskodik
ga) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátásáról,
gb) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott tevékenységek ellátásáról,
gc) a Civil Információs Portál működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
h) koordinálja az európai uniós intézményekbe történő civil delegáltak kiválasztását, elősegíti a delegált tagok tevékenységét,
i) összehangolja a civil társadalmi kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
j) közreműködik a zsidó kulturális örökséggel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásában.

82. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár biztosítja a Nemzeti Címer Bizottság működési feltételeit, valamint a titkársági feladatok ellátását.

83. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár átruházott jogkörben eljárva
a) megvizsgálja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 53. §-a szerinti monitoring rendszerében megküldött iratokat és azokat elbírálva döntést hoz,
b) dönt a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa és kollégiumai ügyrendjének Ectv. 60. § (7) bekezdése szerinti jóváhagyásáról,
c) dönt a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa munkatervének az Ectv. 60. § (4) bekezdése szerinti jóváhagyásáról,
d) tájékoztatásra hívhatja fel az Ectv. 70. § (3) bekezdése alapján feladatkörüket érintő kérdésben a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsát, a kollégiumokat és az Alapkezelőt.

84. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja
a) a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya, valamint
b) a Társadalmi Ügyek Főosztálya
vezetőjének tevékenységét.

85. § (1) A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

86. § A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár helyettesíti.

25.169 A települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

87. §170 A települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár
a) együttműködik a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodások (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodások) végrehajtásának irányításával és koordinációjával összefüggő feladatok végrehajtásában,
b) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket,
c) koncepciókat és javaslatokat készít a modern települések fejlesztését érintő kormányzati politika megalapozására,
d) ellátja az együttműködési megállapodásokkal összefüggő, a megyei jogú városokat érintő fejlesztési intézkedések koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
e) feladatköréhez kapcsolódóan kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival és állampolgári alapon szerveződött intézményeivel, a minisztériumokkal és egyéb állami és nem állami szervezetekkel,
f) ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos által közvetlenül meghatározott feladatokat,
g) a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.

88. §171 A települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Modern Városok Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály,
b) a Településfejlesztési Programok Szakmai Főosztálya,
c) a Kiemelt Kormányzati Településfejlesztési Főosztály,
d) a Magyar Falu Program Pályázati Főosztály, valamint
e) a Titkársága
vezetőjének tevékenységét.

89. §172 A települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt főosztály vezetője helyettesíti.

26. A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár

90. §173 A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos jogi szolgáltatási, személyügyi és gazdálkodási, továbbá - a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tulajdonosi jogok gyakorlói és szakmai felügyeleti jogköröket nem érintve - a Miniszterelnökség egyes háttérintézményeinek igazgatási szempontú felügyeletével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében
1. irányítja a természetes és jogi személyekkel, továbbá jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekkel kötött szerződések és megállapodások előkészítését, és felelős azok ellenjegyzéséért, továbbá felelős a Miniszterelnökség működéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatási feladatok ellátásáért,
2. előkészíti a miniszter által jóváhagyandó, számára feladatként meghatározott - különösen pénzügyi és személyügyi vonatkozású - előterjesztéseket, az előkészítési folyamat lezárását követően a végleges előterjesztést felterjeszti jóváhagyásra a miniszternek a közigazgatási államtitkár útján,
3.174 koordinálja a Miniszterelnökség fejezet költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési és a Miniszterelnökség igazgatása cím tekintetében a vagyongazdálkodási (vagyonkezelői, illetve -használói) tevékenységet,
4. felelős a költségvetési törvényben a Miniszterelnökség működtetésére meghatározott költségvetési támogatás, valamint a betervezett és realizált intézményi bevétel, továbbá a be nem tervezett, eseti bevétel optimális felhasználásával a Miniszterelnökség működtetéséért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért,
5. közreműködik a működés pénzügyi feltételeinek meghatározásában, irányítja a költségvetés-tervezéssel és -végrehajtással, előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok végrehajtását,
6. előkészíti a gazdálkodást érintő szabályzatokat,
7. a szervezeti egységek esetleges gazdálkodási munkájához iránymutatást ad, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) keretében ellenőrzi azt,
8. koordinálja a Miniszterelnökségen belüli gazdálkodási feladatok végrehajtását,
9. felügyeli a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással, a munkaerő-gazdálkodás tekintetében az illetményszámfejtéssel és bérszámfejtéssel kapcsolatos, valamint a kapcsolódó egyéb technikai feladatok ellátását,
10. irányítja a személyügyi feladatok ellátását,
11.175 előkészíti a Miniszterelnökség személyi juttatásaira, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek felhasználására, valamint a személyi juttatások előirányzatot terhelő egyéb kifizetésekre vonatkozó döntéseket,
12. koordinálja és ellenőrzi a külső források megszerzésével és a megítélt támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtását,
13. előkészíti a Miniszterelnökség munkaszervezési döntéseire vonatkozó javaslatokat,
14. biztosítja a miniszterelnökségi munkarend és a gazdálkodás szabályainak megtartását,
15. folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a Miniszterelnökség személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,
16. a feladataival összefüggésben belső szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,
17. felelős a Miniszterelnökség működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításához kapcsolódóan a pénzügyi kötelezettségvállalással járó igények - különösen megállapodáson felüli eszközbeszerzések, ingatlanbérlés, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel kötendő szerződések - teljesítéséért, a kötelezettségvállalások dokumentumainak előkészítéséért, továbbá felelős a Miniszterelnökség és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, valamint ennek keretében a Miniszterelnökség érdekeinek képviseletéért,
18.176 előkészíti mindazon személyügyi műveleteket, amelyeket jogszabály a miniszter hatáskörébe utal azon, a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízottak, a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok vonatkozásában, akik tekintetében a miniszter munkáltatói, illetve kinevezési jogkört gyakorol,
19.177
20.178
21.179
22.180 ellátja a miniszter irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait,
23.181 közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában,
24.182 részt vesz a Kormány közigazgatási tárgyú személyügyi döntéseinek kidolgozásában,
25.183 együttműködik a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal a közszolgálati életpálya megvalósítása és működtetése érdekében, javaslatot tesz az életpályát megalapozó jogszabályok kidolgozására,
26.184 a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár titkársága közreműködésével, minisztériumi szinten összefogja a vezetők külföldi hivatalos utazásaira vonatkozó adatbázis elkészítését és aktualizálását,
27.185 a Miniszterelnökség gazdasági vezetője,
28.186 ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai és működési tevékenységéhez kapcsolódó kontrolling tevékenységet.
29.187 ellátja az állami projektértékelői jogviszonnyal kapcsolatos számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat.

91. §188 A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a)189 az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály,
b) a Biztosi Titkársági Főosztály,
c) a Pénzügyi és Számviteli Főosztály,
d) a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály,
e)190 a Jogi Szolgáltatási Főosztály,
f)191 a Humánpolitikai Főosztály, valamint
g)192 a Kormányhivatali Kontrolling Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

92. § (1) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

93. §193 A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt a szakterületükhöz tartozó feladatok tekintetében az általa irányított főosztályvezetők, egyéb ügyekben a titkárságvezető helyettesíti.

27. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

94. § (1) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár
a) a miniszter, a közigazgatási államtitkár által meghatározott feladatok ellátása körében megkereséssel élhet az érintett szervezetek, személyek felé,
b) figyelemmel kíséri és a benyújtáshoz előkészíti az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatokat, határozati javaslatokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, a kormányzat intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat,
c) segíti a kormánybiztosok munkáját, ahhoz jogi, igazgatási, szervezési támogatást nyújt,
d) előkészíti a Miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatát,
e) gyakorolja a kiadmányozási jogot - a szakterület előkészítése alapján - az Ávr. 102/D. § (6) bekezdésében megjelölt, a pályázatokkal összefüggésben felmerülő kifogások elbírálásával kapcsolatos jogkörök tekintetében.
(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik a Miniszterelnökség, valamint a miniszter jogi képviseletének ellátásáról.
(3) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a miniszter, a közigazgatási államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat, és általános hatáskörrel támogatja a közigazgatási államtitkárt feladatai végrehajtásában.
(4) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a Miniszterelnökségnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott belső adatvédelmi felelőse, melynek keretében segíti a GDPR 37. cikke alapján kijelölt adatvédelmi tisztviselő tevékenységét.
(5)194 A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részt vehet a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten és gondoskodik az emlékeztetőnek az érintett helyettes államtitkárok részére való megküldéséről.
(6) Figyelemmel kíséri a Kormány határozataiban előírt határidős műveletek teljesítését.
(7) Közreműködik a Miniszterelnökségnek a jogszabály-előkészítés egységességét célzó feladatainak a megvalósításában.
(8)195

95. §196 A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály, valamint
b) a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

96. § (1) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

97. §197 A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén - ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörben jár el - a titkárságvezetője helyettesíti.

28. A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár

98. §198 A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár ellátja a parlamenti és stratégiai államtitkár által meghatározott stratégiai elemzési feladatokat, amelynek keretében
a) támogatja a kormányzati stratégiák és társadalompolitikai célok megvalósításával összefüggő jogszabály-előkészítési feladatok ellátását,
b) elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célkitűzések teljesülését,
c) feladatai hatékony ellátása érdekében részt vehet a kabinetüléseken,
d) kapcsolatot tart más minisztériumok stratégiai elemzési feladatot ellátó szervezeti egységeivel,
e) felelős a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár részére különböző szakpolitikai területeken stratégiai háttértanulmányok elkészítéséért,
f) támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását, illetve szükség szerint döntési alternatívák kidolgozásában vesz részt,
g) elemzi az európai uniós és nemzetközi politikai és tudományos-technológiai folyamatoknak a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célok teljesülésére gyakorolt hatását,
h) figyelemmel kíséri a kormányzati és nem kormányzati kutatóintézetekkel együttműködésben folytatott stratégiai és társadalompolitikai kutatási tevékenységet,
i) tanácskozási joggal részt vehet az EKTB ülésein,
j) a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár utasítása szerinti körben és módon részt vesz a miniszter vagy a parlamenti és stratégiai államtitkár kormányzati kommunikációs felkészítésében, ennek keretében sajtófigyelési, valamint a miniszter közvetlen irányítása alatt működő Tájékoztatási Főosztály előzetes jóváhagyásával, sajtóval való kapcsolattartási tevékenységet is ellát.

99. §199 A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Stratégiai Elemzési Főosztály vezetőjének, valamint
b) a Nemzetközi Elemzési Főosztály vezetőjének a tevékenységét.

100. § (1) A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

101. §200 A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Stratégiai Elemzési Főosztály főosztályvezetője, illetve a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár által esetileg kijelölt, az irányítása alá tartozó kormánytisztviselő helyettesíti.

29. A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár

102. § (1)201 A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a területi közigazgatásért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozóan a területi közigazgatást érintő hatósági ügyekkel összefüggő műveletek tekintetében a szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
(2) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár
a)202 a területi közigazgatásért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,
b)203 ellenjegyzi a miniszter és a területi közigazgatásért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,
c)204
d)205 a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a kisajátítási, bányaszolgalmi, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezési, birtokvédelmi ügyekben, a fővárosi és megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntések ellen előterjesztett fellebbezések tárgyában, illetve ezen ügyekben gyakorolja a felügyeleti jogkört,
e)206
f) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az anyakönyvi ügyekben a miniszter hatáskörébe tartozó felügyeleti jogkört,
g) a közigazgatási hatóságok hatósági igazgatási tevékenységére vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg az állampolgárokat, ügyfeleket sújtó bürokratikus eljárások csökkentésére, a hatósági joganyag deregulációjára és korszerűsítésére,
h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaival való összhang, az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszer kialakítása és működtetése, valamint az adminisztratív terhek mérséklése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket,
i) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak által a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggésben ellátott koordinációs feladatok végrehajtását,
j) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében,
k) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatáskörébe tartozó műveletek szakmai irányítását,
l) ellátja a miniszter felelősségi körébe utalt anyakönyvi és állampolgársági ügyek szakmai irányítását,
m)207 felelős a minisztérium szervezeti egységei által használt, „TakarNet” hozzáférést biztosító digitális igazolványok kiadásának, visszavonásának, illetve az igénybevétel felfüggesztésének jóváhagyásáért,
n)208 felelős az ingatlan-nyilvántartással, a földügyi, agrár- és vidékfejlesztési szakigazgatáshoz nem kapcsolódó térképészettel kapcsolatos szakmai tevékenységek ellátásáért,
o)209 felelős a fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlan-nyilvántartási, a földügyi, agrár- és vidékfejlesztési szakigazgatáshoz nem kapcsolódó térképészeti feladataival kapcsolatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok irányításáért,
p)210 a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza
pa)211 a felügyeleti eljárás során a miniszter által – a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz nem kapcsolódó térképészeti, telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási ügyekben – hozott döntéseket,
pb) az ingatlan-nyilvántartás újfelméréssel történő átalakításának engedélyezésével kapcsolatos döntéseket,
pc) az ingatlanügyi hatóságok földmérési, ingatlan-nyilvántartási és telekalakítási eljárásai tekintetében a kizárási ügyekkel kapcsolatos döntéseket.
pd)212 a Földrajzinév-bizottság hatáskörébe utalt döntéseit,
pe)213 az állami földmérési és térképészeti adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek felhasználásáról és továbbfelhasználásáról szóló engedélyeket.
(3)214 A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár kijelöli az anyakönyvi szakvizsgabizottság elnökét.

103. § A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály,
b) a Hatósági Szakigazgatási Főosztály,
c)215 az Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

104. § (1) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

105. § A hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

30. A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár

106. § (1)216 A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár irányítja a területi közigazgatásért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó műveletek tekintetében a szakmai munkát, önállóan dönt a hatáskörébe utalt egyedi ügyekben.
(2) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár
a)217 a területi közigazgatásért felelős államtitkár megbízása alapján tájékoztatást, jelentést kér az önálló szervek, hivatali egységek vezetőitől, illetve a vezetőket javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívja fel, továbbá - aláírás előtt - ellenőrzi az államtitkár által meghatározott levéltervezeteket,
b)218 ellenjegyzi a miniszter és a területi közigazgatásért felelős államtitkár jóváhagyására, egyetértésére összeállított előterjesztések és egyéb munkaanyagok tervezeteit,
c)219
d) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységei fővárosi és megyei kormányhivatalok szervi irányításával kapcsolatos feladatainak ellátását,
e) kialakítja az államigazgatási szervekkel, fővárosi és megyei kormányhivatalokkal való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a felelősségi körébe tartozó műveletek egyeztetését, összehangolását,
f)220 a területi közigazgatásért felelős államtitkár megbízásából a kormányhivatalok tevékenységéhez kapcsolódó koordinációt ellátó feladatkörében javaslatot tesz a kormányhivatali feladatok vonatkozásában a fejezetek és a kormányhivatalokat érintő intézményi integrációk kapcsán rendelkezésre álló források felhasználására,
g) közreműködik a feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítésében,
h)221 meghatározza a munkarend, az ügyrend, az ügyintézés és az iratkezelés szabályainak megtartását a területi közigazgatásért felelős államtitkár egyetértésével,
i) kialakítja, működteti és fejleszti a belső kontrollrendszert, és ezen belül működteti a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét,
j) ellátja a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységeket, valamint a miniszter által átruházott hatáskörben képviseli a Miniszterelnökséget a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében a Magyar Államkincstár előtt.
k)222 koordinálja a 2007–2013-as európai uniós támogatási időszak területi közigazgatást érintő fejlesztései eredményeinek fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
l)223 koordinálja 2014–2020-as európai uniós támogatási időszakban a Miniszterelnökség konzorciumi partnerként történő együttműködésével megvalósuló kiemelt projektek megvalósítását.
(3) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár a miniszternek a közigazgatási minőségpolitikáért, valamint a közigazgatás-fejlesztésért való feladat- és hatásköre vonatkozásában
a) gondoskodik a közigazgatási fejlesztési stratégia alkotási feladatok végrehajtásáról,
b) gondoskodik nemzetközi feladatok ellátásáról.

107. §224 A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály,
b) a Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály,
c)225 a Területi Stratégiai Főosztály,
d) az Ügyfélbarát E-közigazgatás-Fejlesztési Főosztály, valamint
e)226 a Területi Közigazgatás Informatikai Koordinációjáért Felelős Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

108. § (1) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

109. § A területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

31.227

32.229 Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár

114. §230 (1)231 Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár segíti a területi közigazgatásért felelős államtitkárt a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi, örökségvédelmi (műemlékvédelmi és régészeti), településfejlesztési, településrendezési, területrendezési és településkép-védelmi feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai ellátásában, amelynek keretében
a) irányítja az építésügy átfogó bürokráciacsökkentését, különösen a szabályozási és hatósági feladatellátás területén,
b) közreműködik az építészeti szabályozási struktúra minőségi és szolgáltatásközpontú kialakításában,
c) felelős az általa irányított szakterületre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a szakterület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,
d) ellenőrzi a meghatározott kiemelt beruházások minőségi garanciákkal történő megvalósítása érdekében végzett koordináló tevékenységet és monitoringját,
e) összehangolja a területhasználati folyamatokat a területfejlesztési, gazdaságpolitikai és környezetgazdálkodási célokkal, és javaslatokat dolgoz ki az azokkal összefüggő kormányzati intézkedésekre,
f) szervezi és irányítja a feladatkörébe tartozó esetekben a más minisztériumokkal, központi államigazgatási szervekkel való kapcsolattartást,
g) ellátja azokat az egyéb építészeti, építésügyi és örökségvédelmi feladatokat, amelyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz a miniszter a feladatkörébe utal,
h) elemzi a területrendezési, a településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi folyamatokat,
i) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében
ia) záró szakmai véleményt ad a főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településrendezési tervről és fővárosi rendezési szabályzathoz, valamint kiadja az országos főépítészi véleményt az új beépítésre szánt területek kijelöléséhez,
ib) kiadja a megyei területrendezési tervekhez a miniszteri véleményt és állásfoglalást,
ic) ellátja az építésügyi szakmagyakorlási kérdésekben a szakmai kamarák által működtetett jogosultsági vizsgához és beszámolóhoz kapcsolódó vizsgabizottságokba, valamint a szakképzettségek egyenértékűségét megállapító bizottságokba és a továbbképzési bizottságokba való tagi delegálást (megbízást), visszahívást, és kiadmányozza a miniszter nevében a bizottsági tagok jelölésével összefüggő iratokat,
id) kiadmányozza a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége feletti általános törvényességi felügyeleti eljárás záródokumentumait, záró intézkedéseit,
ie) kiadmányozza az önkormányzati felzárkózási támogatás elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmeket,
j) előkészíti a feladatkörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,
k) szükség esetén elrendeli az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) 24 órát meghaladó üzemszünetét, hivatalos és sajtónyilatkozatot tesz az ÉTDR alkalmazása tekintetében,
l) képviseli a Miniszterelnökséget a 2021–2027-es programozási időszakban az URBACT nemzetközi tervezési munkacsoportjában, a monitoring bizottságokban,
m) ellátja – a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott kivétellel – az Országos Építészeti Tervtanács elnöki feladatait, és kiadmányozza az elnöki feladatokkal összefüggő iratokat,
n) ellátja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében a tervpályázati bíráló bizottság és az Országos Építészeti Tervtanács elnöki teendőit,
o) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami főépítészi feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységeit érintő szervezetfejlesztési intézkedések előkészítésében, véleményezi és előzetesen jóváhagyja a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát, továbbá előzetesen jóváhagyja az állami főépítészek kinevezését,
p) együttműködik a Magyar Építészeti Tanáccsal az Országos Építészeti Tervtanács feladataival összefüggésben,
q) részt vesz a Lechner Nonprofit Kft. útján működtetett Nyilvántartás elektronikus alkalmazásainak, továbbá az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetésével, fenntartásával és fejlesztésével, valamint a területrendezési információs (TEIR) rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásában,
r) véleményezi a szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,
s) felügyeli és ellenőrzi a feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak végrehajtását,
t) közreműködik a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre vonatkozó egyedi településképi arculati kézikönyv készítésében,
u) közreműködik a területrendezési tervek, a településrendezési tervek, településfejlesztési és településképi dokumentumok, valamint a településtervek tervezésének és nyilvántartásának térinformatikai módszereikkel történő fejlesztésében, és előkészíti az arra vonatkozó szabályozást,
v) ellátja feladatkörét érintően az Okos Város fejlesztések kidolgozásának, végrehajtásának, ellenőrzésének feladatait, és előkészíti a vonatkozó jogszabályi követelményeket,
w) ellátja a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölése érdekében megalakult Rozsdaövezeti Bizottság elnöki tisztségét.
(2) A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti országos főépítész az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár.

115. §232 (1) Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály,
b) Településtervezési, Területrendezési és Világörökségi Főosztály,
c) az Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály, valamint
d) a Régészeti Főosztály
vezetőjének tevékenységét.
(2) Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár közreműködik a Lechner Nonprofit Kft. területrendezéssel, településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-védelemmel, valamint örökségvédelemmel összefüggő feladataival kapcsolatos szakmai felügyeletben, ellátja az ehhez kapcsolódó feladatokat, előkészíti a vonatkozó szakmai javaslatokat és döntéseket.
(3) Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár kiadmányozza vagy szakmailag előkészíti a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes véleményét.

116. §233 (1) Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.
(3) Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkárságvezetője helyettesíti.

33.234

117. §235 Az építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár segíti a területi közigazgatásért felelős államtitkárt a Miniszterelnökség örökségvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai ellátásában, amelynek keretében
a) gyakorolja az örökségvédelmi hatóság feletti felügyeleti hatáskört, kiadmányozza a keletkezett iratokat,
b) kiadmányozza az örökségvédelmi témában hozzá érkező megkeresésekre, levelekre, panaszokra készített választ,
c) ellátja a miniszter világörökségi, valamint a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és azok végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatait,
d) gondoskodik a világörökségi és világörökségi várományos területek közhiteles hatósági nyilvántartásának vezetéséről,
e) kapcsolatot tart a hazai világörökségi helyszínek világörökségi gondnokságaival,
f) kapcsolatot tart a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok vonatkozásában, gondoskodik a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokról,
g) gondoskodik a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokról a hazai világörökségi helyszínek megóvása, fenntartása és kezelése érdekében,
h) gondoskodik az UNESCO Világörökség Központtal történő kapcsolattartásról és együttműködésről, képviseli Magyarországot mint részes államot a Világörökség Bizottság ülésein és egyéb nemzetközi világörökségi fórumokon,
i)236 ellátja az UNESCO és egyéb nemzetközi egyezmény végrehajtásából fakadó, az Európa Tanács, illetve az Európai Unió kulturális örökségvédelmi tárgyú programjaiból eredő, feladatkörébe tartozó hazai feladatokat,
j) ellátja a Kormány által a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt kiemelt kulturális fejlesztéspolitikai, beruházási és ezekkel összefüggő egyéb feladatokat,
k) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről és nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
l) előkészíti a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről szóló döntéseket, gondoskodik a műemléki értékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,
m)237 ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszakában a Kultúra program alatti örökségvédelemmel összefüggő tervezési feladatait, valamint a HU07 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program tekintetében a programoperátor tevékenységéhez fűződő feladatokat, valamint a HU11 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program HU11-0008-PP4-2013 azonosítószámú, A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása elnevezésű projekt tekintetében a projektgazda feladatait,
n) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja
na) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, 61/D. § (1) bekezdés a), b), d), e) és g) pontja szerinti, valamint 61/O. §-a szerinti jogkört,
nb) az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti jogkört,
nc) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben a miniszternek címzett jogköröket, kivéve a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására – ingatlanok esetében – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (3) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szervi feladat- és hatáskör gyakorlását, valamint az örökségvédelmi tanácsadó testületek tagjainak felkérését, a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti jogköröket,
o) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza
oa) a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és igazolásokat,
ob) a kulturális örökség védelméről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartási hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat,
oc) a szabályzatban meghatározott örökségvédelmi hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat,
od) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdése, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése és 25. § (5) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (5) bekezdése, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján fennálló miniszteri jognyilatkozatokat.

34.241 Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár

121. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár
1. ellátja a fejlesztéspolitika központi koordináló szervezeti feladatait,
2. gondoskodik az uniós fejlesztésekkel kapcsolatos kormánydöntéseknek az irányító hatóságok munkájában való érvényesüléséről,
3. gondoskodik az uniós támogatások felhasználásához szükséges eljárási szabályok kidolgozásáról, a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről,
4. ellátja a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszakhoz kapcsolódó, a kohéziós források felhasználásával összefüggő partnerségi megállapodás szintű központi tervezési-programozási feladatokat, valamint irányítja és felügyeli az operatív programok tervezésének folyamatát,
5. koordinálja a szakpolitikai felelősöknek az operatív programok elfogadásához szükséges feljogosító feltételek teljesítésével kapcsolatos feladatait, nyomon követi a feljogosító feltételek teljesülését,
6. felügyeli az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását, és a támogatások felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
7. irányítja a fejlesztéspolitikai koordinációért felelős szervezet és az irányító hatóságok közötti együttműködést,
8. működteti a fejlesztéspolitikai monitoring, elemzési és értékelési rendszert, adatot szolgáltat a fejlesztéspolitikai tárgyú adatigénylések teljesítéséhez,
9. felügyeli a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működését, és működteti az intézményrendszer teljesítmény- és hatékonyságmérési rendszerét, az elvégzett vizsgálatok alapján intézményfejlesztési javaslatot tesz,
10. gondoskodik a monitoring bizottságok működtetésével kapcsolatos központi feladatok ellátásáról,
11. program- és projektvégrehajtással kapcsolatos kérdésekben kapcsolatot tart az Európai Bizottság érintett intézményeinek képviselőivel, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter munkaszervezetével együttműködve, és ellátja az Állandó Képviselet kohéziós politikával foglalkozó munkatársainak szakmai irányítását,
12. a feladatkörébe utalt ügyekben jóváhagyja az EKTB feladatokhoz kapcsolódó szakmai dokumentumokat, kialakítja és jóváhagyja a különböző tanácsi és bizottsági munkacsoportokban képviselendő szakmai álláspontot, mely tevékenység során együttműködik az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár irányítása alá tartozó többi helyettes államtitkárral,
13. irányítja az intézményi kijelölés előkészítésének és felülvizsgálatának folyamatát,
14. felügyeli az irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakítását és évenkénti aktualizálását,
15. felügyeli a programzárási feladatok végrehajtását,
16.242 ellátja az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó vezetését, ellátja a Svájci–Magyar Együttműködési Program I. időszaka tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszaka tekintetében a Nemzeti Irányító Hatóság vezetését, valamint vezeti a donor országokkal történő tárgyalási folyamatokat az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési program tekintetében,
17. előkészíti a szakmai illetékes egységek szoros bevonásával a magyar álláspontot a kohéziós politikát illetően az Általános Ügyek Tanácsa és más nemzetközi, magas szintű ülésekre,
18. ellátja az EKTB 5. számú, Regionális politika, strukturális eszközök koordinációja szakértői csoport vezetői feladatait,
19. a feladatkörébe utalt ügyekben felelős az Európai Unió tagállamaival, az Európai Bizottsággal és más nemzetközi szervezetekkel való technikai kapcsolattartásért,
20. ellátja a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] szerinti informatikai és ezen alapuló információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatokat az uniós és hazai források tekintetében egyaránt,
21. a 20. pont szerinti rendszerek tekintetében ellátja a 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti monitoring felelős feladatait,
22. a 20. pont szerinti rendszerek tekintetében ellátja az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatait, felel a rendszerekben rögzített adatok hitelességéért, és kijelöli az adatvédelmi tisztviselőt,
23. ellátja az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat.
24.243 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat 18. pontjában foglaltaknak megfelelően az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaság részéről a fejlesztéspolitikai adatbázisok és uniós pályázati rendszerek vonatkozásában a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.

122. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Monitoring és Értékelési Főosztály,
b) a Fejlesztéspolitikai Szabályozási Főosztály,
c) a Fejlesztéspolitikai Nemzetközi Koordinációs Főosztály, valamint
d)244 a Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

123. § (1) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének a tevékenységét.

124. § Az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a titkársága vezetőjének irányítása mellett a feladatkör szerint illetékes főosztályvezető helyettesíti.

35.245 Az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár

125. § Az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár
a)246 ellátja az RRF források felhasználásával összefüggő, tervezési-programozási feladatokat, valamint az RRF terv végrehajtásához kapcsolódó tagállami feladatok koordinációját, melyhez kapcsolódó munkafolyamatok végrehajtása érdekében lebonyolító szervet vonhat be,
b) feladatkörében véleményezi az RRF források felhasználására irányadó uniós jogszabálytervezeteket, és részt vesz a kapcsolódó kormányzati álláspont kialakításában,
c) ellátja a közvetlen uniós forrásokban való magyar részvétel eredményességét célzó feladatokat,
d) gondoskodik az RRF források felhasználásához szükséges eljárási szabályok kidolgozásáról, koordinálja a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését,
e) szervezi a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt fejlesztéspolitikai panaszkezelést, a jogorvoslati és törvényességi tevékenységet, elbírálja a felterjesztett kifogásokat, szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmeket,
f) gondoskodik az RRF források felhasználásával kapcsolatos szabálytalansági eljárások lefolytatásáról, és az RRF források felhasználásával kapcsolatos kifogások kezeléséről,
g) a feladat- és hatáskörét érintően közreműködik az Európai Unió tagállamai, az Európai Bizottság és más nemzetközi szervezetek intézményeinek képviselőivel történő kapcsolattartásban,
h) gondoskodik az európai uniós fejlesztési programok tekintetében a hazai és európai uniós szervezetek által folytatott ellenőrzésekből adódó központi koordinációs feladatok ellátásáról, ellenőrzi az intézkedési tervek végrehajtását,
i) nemzetközi szerződésben történő kijelölés esetén ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok tekintetében a Szabálytalansági Hatóság feladatait,
j) ellátja az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat.
k)247 ellátja a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtása során a nemzeti hatósági feladatokat.
l)248 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat 19. és 20. pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.

126. § Az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Fejlesztéspolitikai Jogi Főosztály,
b) a Fejlesztéspolitikai Ellenőrzési Főosztály,
c) az RRF Végrehajtási és Közvetlen Uniós Forrás-koordinációs Főosztály, valamint
d) az RRF Kontrolling és Ellenőrzési Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

127. § (1) Az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) Az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének a tevékenységét.

128. § (1) Az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén titkárságvezetője helyettesíti.
(2) Az RRF terv végrehajtásáért és fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a 125. § e), f) és i) pontjában meghatározott ügyköre ellátása során független, a felterjesztett kifogások és szabálytalansági döntések elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása során nem utasítható.

36.249 A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

129. §250 (1) A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár
a) felügyeli az állami támogatások uniós versenyjogi szempontú vizsgálatával összefüggő feladatokat,
b) ellátja az állami projektértékelői jogviszonyról szóló törvényben az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat, melynek keretében átruházott hatáskörben gyakorolja az állami projektértékelői jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyba kerülő személyek tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71. § (2) bekezdésében meghatározott, miniszter által ellátott jogkört is,
c) gondoskodik a fejlesztéspolitikai testületek tevékenységének szervezéséről, támogatásáról, ellátja és irányítja titkársági feladataikat,
d) felelős a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet tekintetében a költségvetési jogszabályokban a fejezetet irányító szerv vezetője számára előírt beszámolási, tájékoztatási, ellenőrzési és egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében a költségvetés-tervezéssel, -végrehajtással, előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok ellátásáért,
e) a 2021–2027 közötti európai uniós támogatási időszakban az Irányító Hatóság vezetőjeként felelős a technikai segítségnyújtás keret felhasználásáért felelős Végrehajtás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: VOP Plusz) végrehajtásáért,
f) ellátja az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat.
(2) A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Projektértékelői Koordinációs Főosztály,
b) a Támogatásokat Vizsgáló Iroda,
c) az Uniós Fejezeti Főosztály,
d) a Fejlesztéspolitikai Testületek Titkársági Főosztály, valamint
e) a Végrehajtás Operatív Program Irányítási és Végrehajtási Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

130. § (1) A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

131. § A fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt szervezeti egység vezetője helyettesíti.

36/A.251 A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

132. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár
a) ellátja a Miniszterelnökség európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési-jogi ellenőrzésével kapcsolatos feladatait,
b) ellátja a közbeszerzési területtel kapcsolatos jogalkotási tevékenység szakmai előkészítését,
c) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tekintetében a közbeszerzésekért felelős miniszter részére jogszabályban meghatározott feladatokat,
d) ellátja az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos szabályozási, koordinációs, monitoring és statisztikai feladatokat,
e) ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok vonatkozásában a finanszírozási mechanizmusok végrehajtási rendjéről szóló kormányrendelet szerinti program szintű szervek és nemzeti szintű szervek általi közbeszerzések ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
f) a Társaságfelügyeleti Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez, és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait,
g)252 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat 18. pontjában foglaltaknak megfelelően az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaság részéről az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat.
h) ellátja az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat.
(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály,
b) a Közbeszerzési Szabályozási Főosztály,
c) a Közbeszerzési Monitoring Főosztály és
d) a Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály
vezetője tevékenységét.

132/A. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt szakmai tevékenysége körében nem utasíthatja.
(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek tevékenységüket a szakmai függetlenség szabályainak megfelelően végzik, szakmai tevékenységük körében nem utasíthatóak.

132/B. § (1) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

132/C. § A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály vezetője helyettesíti.

37.253 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

133. § (1)254 A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár felel a Kormány egységes budapesti városfejlesztési, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemény stratégia és sportesemény pályázatokkal, valamint kiemelt hazai rendezésű sporteseményekkel összefüggő stratégia kialakításáért és megvalósításáért.
(2)255 A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár felel a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységével, továbbá a kiemelt nemzetközi sportesemény stratégia és sportesemény pályázatokkal, valamint kiemelt hazai rendezésű sporteseményekkel kapcsolatos kormányzati feladatokkal összefüggő szakértői, valamint a kapcsolódó horizontális koordinációs feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért, ennek keretében különösen
a)256 a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában – szakmai irányítási feladatkörében eljárva – koordinálja, előzetesen ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági társaságok részéről a tulajdonosi döntésre benyújtani tervezett beszámolókat, előterjesztéseket és adatszolgáltatásokat, véleményezi a gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, valamint a Társaságfelügyeleti Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez, és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait,
b) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár iránymutatásai alapján irányítja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok, felhasználásának végrehajtását,
c) szervezi, előkészíti, lebonyolítja a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a Statútum 17. §-ában részletezett személyekkel és intézményekkel kapcsolatos konzultációt,
d) gondoskodik a Statútum 17. §-ában részletezett együttműködés és kapcsolattartás eredményeinek érvényesítéséről a kormányzati döntéshozatali folyamatban,
e) koordinálja és szervezi a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekkel, valamint állami-kormányzati városfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos stratégia kialakítását, azok összehangolásával, felügyeletével és irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtását,
f) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztésekkel, beruházásokkal, valamint egyéb feladatokkal összefüggő közbeszerzési vagy más beszerzési eljárások előkészítésében,
g) felelős a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár által irányított terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,
h) feladat- és hatáskörében közreműködik a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban, és részt vesz a kapcsolódó egyeztetéseken,
i) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben felelős a kapcsolódó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért, a Kormány-előterjesztések elkészítéséért, továbbá a más terület által előkészített tervezeteket előzetesen véleményezi,
j)257 közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztésekkel és beruházásokkal, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemény stratégia és sportesemény pályázatokkal, valamint kiemelt hazai rendezésű sporteseményekkel kapcsolatos pályázati tevékenység előkészítésében,
k) feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat,
l) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve elősegíti a feladat- és hatáskörével összefüggő tájékoztatási és társadalmi részvétel biztosítására vonatkozó feladatok ellátását.
(3)258 A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos támogatáskezelési feladatokkal összefüggésben a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár
a) kezdeményezése alapján ellátja a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelése körébe tartozó feladatokat,
b) javaslata alapján kezdeményezési joggal rendelkezik új előirányzat létrehozására,
c) javaslata alapján kezdeményezi és előkészíti a feladatok végrehajtását szolgáló támogatási szerződések megkötését, és ellátja a szakmai kezelésükhöz kapcsolódó feladatokat,
d) kezdeményezése alapján közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
e) kezdeményezése alapján előkészíti az érintett szervezeti egységekkel együttműködve az előirányzat-átcsoportosításokkal, pénzeszközátadásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket.

134. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a)259 a Budapest-fejlesztési Főosztály,
b)260
vezetőjének a tevékenységét.

135. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

136. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a kijelölt főosztályvezető, illetve titkárságvezető helyettesíti.

37/A. A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár261

136/A. §262 A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár
1. eljár a miniszter által rá átruházott ügyekben,
2. a feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a minisztert a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást ad az őket érintő kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról,
3. felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok, stratégiai dokumentumok, programok és pályázatok szakmai előkészítéséért, kidolgozásáért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, e feladata során együttműködik a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárral és a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárral, továbbá a Miniszterelnöki Kormányirodával,
4. felelős a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatok vonatkozásában a minisztériumközi kapcsolatok működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,
5. kidolgozza a családpolitikával, a nyugdíj- és időspolitikával, valamint a nőpolitikával kapcsolatos szakkérdéseket, fejlesztési koncepciókat, irányítja, összehangolja és fejleszti a családpolitikai eszközök rendszerét,
6. gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, módosításuk kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,
7. figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
8. közreműködik a Kormány meddőségkezelési programjának kidolgozásában,
9. együttműködik az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításában,
10. gondoskodik az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, módosításuk kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,
11. közreműködik a népesedéspolitikával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában,
12. közreműködik a családbarát szülészeti rendszer megvalósításában,
13. feladatkörében gondoskodik a fejezeti költségvetési gazdálkodással összefüggő felügyeleti feladatok ellátásáról,
14. a családokért felelős államtitkár kijelölése alapján ellátja az Idősek Tanácsa titkári feladatait,
15. koordinálja a demenciával kapcsolatos szakmai feladatok ellátását,
16. a családokért felelős államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén ellátja a 65/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elnöki feladatokat,
17. gondoskodik a kapcsolati erőszak áldozatait fogadó intézményekkel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatainak előkészítéséről, módosításuk kezdeményezéséről, illetve azok végrehajtásáról,
18. előkészíti a csecsemőgondozási díjjal és a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat,
19. az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve közreműködik a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében,
20. a miniszter szakmai irányító hatáskörében eljár az alábbi intézmények tekintetében:
20.1. a Magyar Államkincstár,
20.2. a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az általa fenntartott Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
21. közreműködik a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért szakmai irányítási feladatainak ellátásban,
22. kapcsolatot tart a feladatkörét érintő intézmények, szakmai szervezetek vezetőivel,
23. kiadmányozási jogot gyakorol
23.1. a minisztert megillető hatáskörben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalok tekintetében [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet] 2. § (4) bekezdése],
23.2. a minisztert megillető hatáskörökben a nyugellátásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése],
23.3. a miniszternek a gyermekek napközbeni ellátása esetén a módszertani szervezet kijelölése és egyedi támogatás nyújtása tekintetében [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (7) bekezdése],
23.4. a minisztert megillető hatáskörökben, a gyermekek napközbeni ellátása körében, a finanszírozási rendszerbe történő befogadás szakkérdése tekintetében [az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 9. és 10. sora],
23.5. a miniszter nevében a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez szükséges Egységes Képzési Program jóváhagyása tekintetében [a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja],
23.6. a miniszter nevében a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyamok pályáztatásával, szervezésével, elindításának bejelentésével, vizsgáztatásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok tekintetében [20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet],
23.7. a miniszter nevében a bölcsődei nevelés, gondozás országos alapprogramjának jóváhagyása tekintetében [a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet [a továbbiakban: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet] 41. § (1) bekezdése],
23.8. a minisztert megillető hatáskörben a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a befogadási eljárással kapcsolatosan közleményben közzé teszi a naptári évre vonatkozó kapacitást [a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet] 19/A. § (1) bekezdése],
23.9. a minisztert megillető hatáskörben a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében adatlapok, formanyomtatványok rendszeresítése a szolgáltatók engedélyezése és finanszírozása ügyében [369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése, az egyházi és állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése],
23.10. a minisztert megillető hatáskörben a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a szakmai irányító és a felügyeleti jogkört ellátó hatáskörök a működést engedélyező szervként eljáró kormányhivatalok tekintetében [369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2) bekezdése],
23.11. a minisztert megillető hatáskörben a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében indokolt esetben a szolgáltató, intézmény, ellátotti létszám, férőhelyszám befogadásának szükségességéről való döntés az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben [Gyvt. 145. § (2f) bekezdése],
23.12. a minisztert megillető hatáskörökben a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése],
23.13. a minisztert megillető hatáskörökben a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében – a 65/E. § g) pontjában meghatározott kivétellel – eljáró Magyar Államkincstár tekintetében [310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése],
23.14. a minisztert megillető hatáskörökben a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörükben eljáró kormányhivatalok tekintetében [a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1/C. § (2) bekezdése],
23.15. a minisztert megillető hatáskörben az egyedül örökbefogadó személyek örökbefogadásra való alkalmasságának megállapításához történő hozzájárulás tekintetében [Gyvt. 101. § (6) bekezdése],
23.16. a minisztert megillető hatáskörben az örökbefogadás előtti tanácsadás, valamint az örökbefogadói tanfolyamokhoz szükséges Egységes Képzési Program jóváhagyásával, pályáztatásával, elindításának bejelentésével, szervezésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatellátás tekintetében [a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 14. § (4) bekezdése és 14/A–14/D. §-a],
23.17. a minisztert megillető hatáskörben az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek működésének engedélyezése és ellenőrzése tekintetében [Gyvt. 69/C. § (2) bekezdése, 69/H. § (2) bekezdése, az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése],
23.18. a minisztert megillető hatáskörben a krízisközpontok és a titkos menedékházak finanszírozásával kapcsolatos feladatkörök tekintetében [a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 6. § (3) bekezdés a) pontja, 7. § (1) bekezdése, 8. § (5) bekezdése, 9/A. § (2) bekezdése, 15. § (1) és (2) bekezdése],
23.19. a minisztert megillető hatáskörben a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörükben eljáró kormányhivatalok tekintetében [a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése],
23.20. a minisztert megillető hatáskörben a miniszter a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjában meghatározott feladatkörét érintő, a 23.1–23.19. alpontban nem említett közigazgatási hatósági döntések tekintetében, ha jelen Szabályzat másként nem rendelkezik.

136/B. §263 A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Gyermekekért Felelős Főosztály,
b) az Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztály,
c) a Családügyi Támogatási Főosztály,
d) az Örökbefogadási és Nőpolitikai Főosztály
vezetőjének tevékenységét.

136/C. §264 (1) A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja titkárságvezetőjének tevékenységét.

136/D. §265 A családpolitikáért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a családokért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén szakmai ügyekben a közvetlen irányítása alá tartozó, a szakterület szerint illetékes főosztályvezető, egyéb esetekben a titkárságvezetője helyettesíti.

37/B. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár266

136/E. § (1) A fiatalokért felelős helyettes államtitkár
a) a feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli a minisztériumot a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást ad az őket érintő kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról,
b) felelős az általa irányított területre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért, a terület minisztériumközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért, továbbá azok végrehajtásáért,
c) kapcsolatot tart a feladatkörét érintő intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
d) a jogszabályi keretek között működteti a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsát,
e) együttműködik a Magyar Ifjúsági Konferenciával a hazai és külhoni ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd és a határon átnyúló programok elősegítése érdekében,
f) együttműködik a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal a hazai ifjúsági szervezetek és a Kormány közötti szakmai párbeszéd elősegítése, valamint a magyar fiatalok európai és világszintű képviselete érdekében,
g) ellátja a Nemzeti Önkéntes Tanács alelnöki feladatait,
h) közreműködik a fiatalok digitális védelmét ellátó kormányzati programok tervezésében és megvalósításában,
i) közreműködik a fiatalok fizikai és mentális egészségének védelmét célzó programok és szolgáltatások tervezésében és megvalósításában,
j) közvetít a diák- és ifjúsági érdekképviseleti szervek és a kormányzati szervek között a fiatalok sajátos érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében,
k)267 a köznevelésért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködésben részt vesz az Országos Diákparlamenttel, valamint az Országos Diáktanáccsal összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásában,
l)268 a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együttműködésben koordinálja az ENSZ Ifjúsági Küldött programmal kapcsolatos feladatokat,
m) közreműködik a fiatalok tehetséggondozásával összefüggő kormányzati programok végrehajtásában, valamint azok népszerűsítésében,
n) közreműködik a Kormány vagy a Kormány háttérintézménye által szervezett ifjúsági táborok szakmai koncepciójának kialakításában, valamint megvalósulásuk ellenőrzésében,
o)269 szakmai észrevételeket tehet miniszternek a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium által kiírt ifjúsági pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatban.
p)270 a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében ellátja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanács tagjainak – a szervezet képviseletét ellátó testület (személy) jelölésére történő – felkérésével, visszahívásával kapcsolatos feladatokat [a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat 6. pontja],
q)271 a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében ellátja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanács ügyrendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat [a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat 11. pontja].

136/F. § A fiatalokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a Fiatalokért Felelős Főosztály vezetőjének tevékenységét.
136/G. § (1) A fiatalokért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A fiatalokért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja titkárságvezetőjének tevékenységét.

136/H. §272 A fiatalokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén – ha nem a családokért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – szakmai ügyekben a Fiatalokért Felelős Főosztály vezetője, egyéb esetekben a titkárságvezetője helyettesíti.

37/C. A családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár273

136/I. §274 A családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár
a) figyelemmel kíséri a Kormány elé benyújtott jogszabálytervezeteket, határozati javaslatokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat,
b) a Családokért Felelős Parlamenti és Kommunikációs Főosztály útján a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjában rögzített feladatok vonatkozásában figyelemmel kíséri az Országgyűléshez benyújtott jogszabálytervezeteket, határozati javaslatokat, jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, a kormányzat intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat,
c) ellátja a családokért felelős stratégiai államtitkár által esetenként meghatározott feladatokat, és általános hatáskörrel támogatja a családokért felelős stratégiai államtitkárt feladatai végrehajtásában,
d) eseti jelleggel gondoskodik a kormányülés, a kormányzati döntéshozói fórumok napirendjén szereplő előterjesztések, jelentések kapcsán felkészítő feljegyzések elkészítéséről, illetve beszerzéséről, valamint az elkészült felkészítők felsővezetők részére történő eljuttatásáról, a véleményezésre kapott előterjesztések koordinációjáról,
e) kezdeményezi a családokért felelős stratégiai államtitkár szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek vezető tisztségviselőinek kinevezését,
f) gondoskodik a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatköröket érintő európai uniós fejlesztéspolitikai stratégiai tervezés megvalósulásáról, a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításának nyomon követéséről,
g) koordinálja a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek költségvetési tervezési feladatainak ellátását,
h) koordinálja a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladat- és hatáskörökhöz kapcsolódó miniszteri elismeréseket, valamint a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkár által felterjesztett állami kitüntetéseket.

136/J. § A családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Családokért Felelős Koordinációs Főosztály vezetőjének, valamint
b) a Családokért Felelős Fejlesztéspolitikai Főosztály vezetőjének
tevékenységét.

136/K. § (1) A családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkárságvezetőjének tevékenységét.

136/L. §275 A családügyi koordinációért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a családokért felelős stratégiai államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Családokért Felelős Koordinációs Főosztály vezetője vagy a Családokért Felelős Fejlesztéspolitikai Főosztály vezetője vagy a titkárságvezetője helyettesíti.

38. A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke

137. § A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke
a) ellátja a miniszterelnök-helyettes által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,
b) közvetlenül vezeti a Miniszterelnök-helyettesi Kabinetet, meghatározza annak munkarendjét,
c) részt vesz a Kormány politikai döntéseinek előkészítésében,
d) a miniszterelnök-helyettes utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Miniszterelnökség képviseletét meghatározott ügyekben,
e) elősegíti a miniszterelnök-helyettes országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel,
f) a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet feladatkörében gondoskodik a miniszterelnök-helyettes titkársági ügyintézéséről,
g) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a miniszterelnöki biztossal, a miniszterelnöki megbízottal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, valamint a szervezeti egységek vezetőivel.

138. § A miniszterelnök-helyettes kabinetfőnökét akadályoztatása esetén a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

39. A miniszter kabinetfőnöke

139. § (1) A miniszter kabinetfőnöke
a) ellátja a miniszter által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,
b) közvetlenül irányítja a Miniszteri Kabinet, valamint a Miniszteri Titkárság tevékenységét, és meghatározza azok munkarendjét,
c) a miniszter irányítása mellett részt vesz a Kormány politikai döntéseinek előkészítésében, koordinálásában,
d) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a Miniszterelnökség képviseletét meghatározott ügyekben,
e) elősegíti a miniszter országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel,
f) szervezi a miniszter személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, véleményezi az intézkedéseket,
g) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a miniszterelnöki biztossal, a miniszterelnöki megbízottal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, valamint a szervezeti egységek vezetőivel,
h) feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére,
i) figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést,
j) gondoskodik a miniszterhez érkező közérdekű bejelentések javaslatok és panaszok kivizsgálásáról,
k) gondoskodik a miniszter személye körüli teendők ellátásáról,
l) támogatja a miniszter hazai és külföldi programokra, közszereplésekre való felkészülését.
m)276 ellátja a Nemzeti Kulturális Tanács titkársági feladatait.
(2)277 A miniszter kabinetfőnökét akadályoztatása, vagy erre irányuló megbízása esetén a kabinetfőnök-helyettes helyettesíti. A kabinetfőnököt - eseti ügyben - a Miniszteri Kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője helyettesítheti.

40. A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnöke

140. § (1) A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnöke
a) ellátja a parlamenti és stratégiai államtitkár által meghatározott feladatokat,
b)278 a parlamenti és stratégiai államtitkár utasításainak megfelelően vezeti a parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetjét, a kabinet és a titkárság minden munkatársa számára közvetlenül utasítást adhat,
c) részt vehet a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági Kabinet, a Nemzetbiztonsági Kabinet, valamint a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein, az ott elhangzottakról a parlamenti és stratégiai államtitkárt szükség szerint tájékoztatja,
d) személyesen vagy képviselője útján részt vehet az EKTB ülésein, az ott elhangzottakról a parlamenti és stratégiai államtitkárt szükség szerint tájékoztatja,
e)279 a parlamenti és stratégiai államtitkár utasításainak megfelelően irányítja a parlamenti és stratégiai államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,
f)280 feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár, valamint a parlamenti és stratégiai államtitkár alárendeltségében működő szervezeti egységek vezetői és munkatársai részére,
g) részt vesz a parlamenti és stratégiai államtitkár politikai döntéseinek előkészítésében,
h) a parlamenti és stratégiai államtitkár utasítása alapján és annak megfelelően eseti jelleggel ellátja a parlamenti és stratégiai államtitkár képviseletét a parlamenti és stratégiai államtitkár által meghatározott ügyekben,
i) szervezi a parlamenti és stratégiai államtitkár személyi hatáskörében tartott ügyek előkészítését, a parlamenti és stratégiai államtitkár kérése esetén véleményezi az intézkedéseket,
j) feladatai hatékony ellátása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tarthat a Miniszterelnökség állami vezetőivel, a kormánybiztosokkal, a miniszterelnöki biztosokkal, a miniszterelnöki megbízottakkal, a miniszterelnök főtanácsadóival és tanácsadóival, a Miniszterelnökség vezető munkatársaival, a miniszter tanácsadó testületeivel, valamint a szervezeti egységek vezetőivel,
k) a parlamenti és stratégiai államtitkár titkársága útján részt vesz a parlamenti és stratégiai államtitkár programjai szervezésében.
(2) A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnökét a kabinet kabinetfőnök által kijelölt kormánytisztviselője helyettesíti.

41. Az állami vezető, a kormánybiztos, a miniszterelnöki és a miniszteri biztos titkárságának vezetője

141. § (1) Az állami vezető, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos és kormánybiztos hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint a Szabályzat szerint az állami vezető, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását - ha a Szabályzat így rendelkezik - titkárság (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: titkárság) segíti.
(2) A Miniszterelnöki Biztos Titkársága, a Miniszteri Biztos Titkársága, valamint a Helyettes Államtitkár Titkársága vezetőjének tevékenységét a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, illetve a helyettes államtitkár közvetlenül irányítja.
(3) A titkárság vezetője (e § alkalmazásában a továbbiakban: titkárságvezető) irányítja, szervezi és ellenőrzi a titkárság feladatainak végrehajtását.
(4) A titkárságvezető meghatározza a titkárság munkatervét, előkészíti az ügyrendjét és a munkaköri leírásokat.
(5) A titkárságvezető az (1) bekezdés szerinti állami vezető, miniszterelnöki biztos, illetve miniszteri biztos munkáját segíti, és ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állami vezető, a miniszterelnöki biztos, illetve a miniszteri biztos állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.
(6) A titkárságvezetőt akadályoztatása esetén a titkárság ügyrendjében meghatározott kormánytisztviselő helyettesíti.

142. § A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére.
A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETE

42. A Miniszterelnökség szervezeti egységei és munkatársai

143. § (1) A Miniszterelnökség önálló szervezeti egységei:
a) a főosztály és
b) a főosztályként működő kabinet, titkárság.
(2) A Miniszterelnökségen működő nem önálló szervezeti egység az osztály.

144. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a Szabályzatban, továbbá a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító állami vezető vagy a miniszter által számára meghatározott feladatokat.
(2) Az önálló szervezeti egység létszámát az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető határozza meg.

145. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - az állami vezetőtől, illetve a miniszterelnöki biztostól kapott utasítás és iránymutatás alapján - vezeti, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egység munkáját és felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért.
(2) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, ha jogszabály, a Szabályzat vagy a tevékenységét irányító vezető eltérően nem rendelkezik.
(3)281 Az önálló szervezeti egység vezetője az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben gondoskodik az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint a munkaköri leírások elkészítéséről és aláírásáról.

146. §282 A főosztály (kabinet, titkárság) vezetőjét a főosztály ügyrendjében kijelölt osztályvezető, valamint ha a főosztály osztályokra nem tagozódik vagy a főosztály kizárólag a főosztályvezető által közvetlenül vezetett osztályokra tagozódik, a főosztályvezetőt az általa írásban kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

148. § (1)284 Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének az utasítása szerint irányítja és ellenőrzi a vezetése alá tartozó osztály munkáját. Az osztályvezető felelős az osztály feladatainak végrehajtásáért.
(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

149. § A Miniszterelnökség munkatársa
a) a feladatát közvetlen felettes vezetője irányítása alatt látja el, ha nem a közvetlen felettes vezető ad utasítást a Miniszterelnökség munkatársának, a Miniszterelnökség munkatársa köteles erről a közvetlen felettes vezetőt haladéktalanul tájékoztatni,
b)285 a feladatait a Miniszterelnökség érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a Miniszterelnökség belső szabályozásai által meghatározott módon, a felettesétől kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidők betartásával köteles végrehajtani,
c) gondoskodik a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, valamint a döntéseknek a vezető utasítása szerinti végrehajtásáról,
d)286 köteles a szakmai tudását és ismereteit a feladatellátáshoz szükséges követelményekhez igazodó szinten tartani, a jogszabályokban vagy a munkáltató által előírt képesítést megszerezni,
e) jogszabályban meghatározott kivétellel köteles megőrizni a Miniszterelnökség működésével kapcsolatban tudomására jutott információkat,
f) köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami a Miniszterelnökség hátrányos megítéléséhez vezethet vagy egyéb módon a Miniszterelnökség érdekeit kedvezőtlenül érintheti,
g) közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát,
h) közreműködik a Miniszterelnökség által különböző hivatali célok megvalósítása érdekében szervezett tevékenységekben,
i) felelős a hivatali vagyon védelméért, a rendelkezésére bocsátott pénzügyi, valamint egyéb eszközök rendeltetésszerű kezeléséért, megőrzéséért és felhasználásáért,
j)287 tevékenységéért fegyelmi, valamint az Mt., a Kit., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Közszolgálati Szabályzat előírásai szerint - a munkajog keretei között - anyagi felelősséggel tartozik,
k) jogosult az információra a Miniszterelnökség és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitűzéseiről, a Miniszterelnökség munkatársait érintő döntésekről,
l) jogosult szakmai kérdésekben kezdeményezésre, javaslattételre, véleménynyilvánításra,
m) jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, véleménynyilvánításra a munkahelyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben,
n) jogosult megismerni a személyére vonatkozó, a Miniszterelnökségnél nyilvántartott adatokat, dokumentumokat,
o) jogosult a miniszter tárgyévben érvényes döntései szerint járó juttatásokra, szolgáltatásokra.

43. A Miniszterelnökség szervezeti egységeinek általános feladatai

150. § (1) A szakmai főosztályok feladat- és hatáskörükben - együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával - a következő általános feladatokat látják el:
a) az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokkal való együttműködés keretében - a Miniszterelnökség illetékes vezetőjének eseti kijelölése alapján, a feladatkörében érintett államtitkár mellett - képviselik a Miniszterelnökséget az országgyűlési, valamint kormányzati bizottságokban,
b) szükség esetén közreműködnek a Miniszterelnökség vezetői tárgyalásainak előkészítésében, gondoskodnak a tájékoztató és felkészítő anyagok elkészítéséről,
c) a közigazgatási államtitkár egyetértésével kormányjelentéseket, szükség szerint kormány-előterjesztést készítenek,
d) elemzik és értékelik a feladatkörükkel összefüggő nemzetközi eseményeket és összefüggéseket,
e) közreműködnek a Miniszterelnökség és más szervek, hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek képviseletei közötti érintkezésben, e szervezetek tagjainak a Miniszterelnökségen teendő látogatásainak szervezésében,
f) közreműködnek a Miniszterelnökséghez jelentkezők számára szervezett felvételi és pályaalkalmassági vizsgák tartalmának összeállításában, értékelésében, az újonnan felvettek szakmai alapképzésében és vizsgáztatásában, valamint a Miniszterelnökség kormánytisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak szakmai képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában; elkészítik a szakmai tevékenységgel összefüggő oktatási, felkészítési segédanyagokat, jegyzeteket és kidolgozzák a vizsgakérdéseket,
g) közreműködnek a Miniszterelnökség honlapja egyes oldalainak elkészítésében,
h) a fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai felügyeletéért - külön utasításban foglaltak szerint - felelős főosztályok az általuk felügyelt előirányzatok vonatkozásában végzik a támogatási kérelmek befogadását, elbírálását, felelősek a jogszabályok és belső szabályzatok alapján előírt támogatási dokumentáció biztosításáért, ellátják a beszámoltatási feladatokat, kapcsolatot tartanak a kérelmezőkkel, kedvezményezettekkel, továbbá együttműködnek a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörileg illetékes főosztályaival a támogatási szerződések elkészítése során,
i) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és egyéb jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában megjelölt felelős részére megküldik azokat a feladatkörüket érintő adatokat, amelyek a honlapon megjelenítendő vagy egyéb módon közzéteendő adatok körébe tartoznak,
j) a Miniszterelnökség esetleges érdeksérelme - így különösen szerződésszegés - esetén annak tényéről írásban haladéktalanul értesítik a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt az üggyel összefüggő valamennyi irat egyidejű megküldésével,
k) haladéktalanul értesítik a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt, ha a feladatkörükbe tartozó szakterületek szabályozásának változása vagy egyéb körülmény a Miniszterelnökség szabályzatai felülvizsgálatát, új szabályozás megalkotását teszi szükségessé,
l)288 közreműködnek a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal együttműködve a felügyeletük alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a költségvetés-tervezési, -beszámolási és -zárszámadási feladatok ellátásában.
(2) A funkcionális szervezeti egységek - feladat- és hatáskörükben - együttműködve más illetékes szervezeti egységekkel, a Szabályzat vonatkozó előírásainak betartásával - az (1) bekezdésben foglalt feladataik mellett - a következő általános feladatokat látják el:
a) biztosítják a Miniszterelnökség felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges működési feltételeket,
b) támogatást nyújtanak a szervezeti egységek működésével összefüggő munkafolyamatok hatékony ellátásához.

44. A Miniszterelnökség irányító hatósági funkcióit ellátó szervezeti egységeinek feladatköre

151. § (1)289 A Miniszterelnökség irányító hatósági funkciót ellátó szervezeti egysége feladatkörében eljárva – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikke, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikke, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72–75. cikke, továbbá a vonatkozó hazai jogszabályok szerint – gondoskodik különösen
a) a 2007–2013 programozási időszak, a 2014–2020 programozási időszak, valamint a 2021–2027 programozási időszak programjainak végrehajtásáról,
b) az operatív programok, akciótervek kidolgozásáról és módosításáról,
c) a kiemelt projektek kiválasztásának előkészítéséről, a kiemelt projektek előrehaladásának nyomon követéséről és támogatásáról a kiemelt projektek eljárásrendjének megfelelően,
d) az operatív programra vonatkozó értékelési terv összeállításában való közreműködésről,
e) az adott operatív program monitoring bizottságának működtetéséről,
f) a támogatási konstrukciók meghirdetéséről,
g) a program irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításáról és egységes elvek alapján történő évenkénti aktualizálásáról,
h) az egységes elvek alapján meghatározott projektkiválasztási folyamat konstrukcióspecifikus alkalmazásáról,
i) az Európai Unió szervezeteivel egységes elvek alapján történő kapcsolattartásról,
j) az egyes koordinációs feladatokkal megbízott szakmai munkaszervezetekkel történő együttműködésről és részükre információ szolgáltatásáról.
(2) A Miniszterelnökség irányító hatósági feladatot ellátó szervezeti egysége az irányító hatósági feladatkör ellátása során szakmailag önállóan jár el. Az irányító hatósági önállóság megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó szervezeti egységek kötelesek együttműködni az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információk teljes körű átadásában.
A MINISZTERELNÖKSÉG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZTÉSI FÓRUMAI

45. A miniszteri értekezlet

152. § (1) A miniszteri értekezlet során a résztvevők a miniszter irányításával áttekintik a Miniszterelnökség operatív feladatainak ellátását.
(2) A miniszteri értekezlet javaslatot tesz:
a)290 intézkedés megtételére,
b) intézkedés elfogadására,
c) egyeztetés megindítására,
d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő miniszterelnökségi álláspontra.
(3) A miniszteri értekezletet a miniszter kabinetfőnöke készíti elő, a szervezeti egységek vezetői által javasolt napirendi pontoknak megfelelően.
(4) A miniszteri értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.
(5) A miniszteri értekezlet
a) állandó résztvevői a miniszter, az államtitkárok és a miniszter kabinetfőnöke,
b) eseti résztvevői a helyettes államtitkárok.
(6) A miniszter a résztvevők tájékoztatása, javaslata alapján döntéseket hoz, intézkedéseket rendel el, további tájékoztatást kér, illetve iránymutatásokat ad.
(7)291 A miniszteri értekezlet összehívására főszabály szerint heti gyakorisággal kerül sor.

46.292 A vezetői felkészítő értekezlet, a kormányzati döntéshozatali fórumok által tárgyalt anyagok felkészítőinek elkészítése

153. § (1) A kormányülést közvetlenül megelőzően kerülhet sor a Kormány ülésén részt vevő állami vezető vezetésével az ülésre történő felkészítésre.
(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti felkészítése a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár feladata.
(3) A felkészítő értekezlet résztvevőit, illetve a miniszter felkészítése esetén a parlamenti és stratégiai államtitkáron túli résztvevőit a felkészítendő vezető határozza meg.
(4) A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet ülésén tárgyalásra kerülő előterjesztésekből, jelentésekből a felkészítő anyag elkészítése a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladata. A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár készíti a Kormány és a politikai döntéshozó fórumok ülésein tárgyalásra kerülő előterjesztésekből, jelentésekből a felkészítő anyagot.

47. A munkacsoport

154. § (1) A miniszter vagy a közigazgatási államtitkár a több helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett kormánytisztviselőkből álló munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét és tagjait.
(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.
(3)293 A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személyek helyettesíthetik.

48. Munkatársi értekezlet

155. § (1) A munkatársi értekezlet összehívására évente legalább egyszer, valamint szükség szerint a Miniszterelnökség állományának jelentős hányadát érintő szabályozásokról, eseményekről történő tájékoztatás, jövőbeni feladatok meghatározása, továbbá az állomány munkájának értékelése érdekében vagy egyéb, a munkatársi értekezlet vezetője által meghatározott okból, célból kerülhet sor.
(2) A munkatársi értekezletet a miniszterelnök vagy a miniszter hívja össze és vezeti.
(3) A munkatársi értekezlet résztvevői tekintetében lehet teljes vagy a dolgozók érdekeltség szerint csoportosított körére kiterjedően részleges.
(4) A meghívók kiküldéséről a Miniszteri Kabinet gondoskodik.
A MINISZTERELNÖKSÉG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

49. Kiadmányozás

156. § (1) A döntés egyben kiadmányozási jog is.
(2) A kiadmányozási jog
a) a miniszter hatáskörében vagy feladatkörében hozott érdemi döntése aláírására,
b) - ha a Szabályzat így rendelkezik - a miniszter hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és a miniszter nevében történő aláírására vagy
c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára
ad felhatalmazást.
(3) A miniszter kiadmányozza
a) a miniszteri rendeletet, a közjogi szervezetszabályozó eszközt,
b) a köztársasági elnöknek címzett ügyiratokat,
c) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott iratokat a közigazgatási államtitkár terjeszti elő kiadmányozásra.
(5) Az önálló szervezeti egység vezetője - a felette irányítási jogot gyakorló állami vezető vagy a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - kiadmányoz minden, a minisztérium állami vezetőinek kiadmányozási jogkörébe nem tartozó iratot.
(6) A kormányzati döntés-előkészítés során készült tárcavéleményt a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár kiadmányozza. Ha a helyettes államtitkárságok közötti véleményeltérés szükségessé teszi, a közigazgatási államtitkár dönt.

157. § (1) A közigazgatási államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben kiadmányozza:
a) a kormány-előterjesztést és a Kormányhoz benyújtandó jelentést,
b) a nemzetközi szervezetek és intézmények számára, valamint a külképviseletek vezetőinek címzett ügyiratot.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a közigazgatási államtitkár egyes ügycsoportok vagy egyes nemzetközi szervezetek, intézmények tekintetében a kiadmányozási jogot a műveletek hatékony ellátásának biztosítása érdekében az önálló szervezeti egység vezetőjére vagy kormánytisztviselőre állandó jelleggel átruházhatja.

158. § A parlamenti és stratégiai államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben kiadmányozza a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat parlamenti tárgyalása során benyújtandó dokumentumok közül
a) az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ.) 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői tájékoztatást,
b) az egységes javaslattervezetet, átdolgozott egységes javaslattervezetet, második egységes javaslattervezetet, kiegészítő egységes javaslattervezetet,
c) a zárószavazást előkészítő módosító javaslatot, kiegészítő javaslatot, valamint
d) az elfogadott törvény szövegét.

159. §294 A területi közigazgatásért felelős államtitkár
a) kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok alapító okiratainak módosítását,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának módosítása során a szervezeti és működési szabályzatot véleményezésre megküldi a szakmai irányító miniszterek, valamint a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére.

160. § A miniszter, - ha a kiadmányozásra a miniszter nevében más személy jogosult - a kiadmányozásra jogosult, valamint a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.

161. § (1) Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a Szabályzatban, illetve az ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.
(2) A 156. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel a Szabályzatban, valamint az ügyrendben meghatározott helyettesítési rendben eljárva a helyettesítés magában foglalja a kiadmányozási jogot.
(3) A miniszterelnök jogosult kiadmányozni mindazon döntéseket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal, illetve azon döntéseket, melyeket jogszerűen saját hatáskörébe vonhat.
(4) A miniszter és az államtitkár kiadmányozza a jogszabály által a hatáskörébe utalt és az át nem ruházott hatáskörben hozott döntést.
(5) A miniszterelnök-helyettes jogosult a jogszabályokban és a miniszterelnök által meghatározott ügyekben számára biztosított hatáskörben a döntések kiadmányozására.
(6) A tárca nélküli miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a kiadmányozásra.
(7) A helyettes államtitkár és a miniszterelnöki biztos a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a döntéseinek kiadmányozására.
(8) Ha a kiadmány egyúttal az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak is minősül, azt kiadmányozás előtt, a megalapozott döntést lehetővé tevő ésszerű határidőn belül, külön utasításban foglaltak szerint meg kell küldeni véleményezésre és ellenjegyzésre a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére. A kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány létrehozására irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell minden olyan dokumentumot és információt, amely a szabályszerű kötelezettségvállalás feltétele. A kezdeményező teljes körűen felel a kötelezettségvállalást tartalmazó kiadmány, illetve a létrehozására irányuló kezdeményezés megfelelő előkészítettségéért.
(9) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselőnek, a Kormány tagjának, az Állami Számvevőszék elnökének, az alapvető jogok biztosának címzett ügyiratot, valamint az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott válasz tervezetét - a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a megalapozott döntést lehetővé tevő ésszerű határidőn belül - utasítástól függően a miniszterelnöki biztos, a miniszter vagy az államtitkár részére fel kell terjeszteni. A továbbításra kerülő megkereséseket a miniszterelnöki biztos vagy a miniszter kabinetfőnöke kiadmányozza.

49/A.295 Az Országgyűléssel, az országgyűlési képviselőkkel való kapcsolattartás

161/A. § (1)296 Az Országgyűléssel, annak hivatalával, a parlamenti bizottságokkal, továbbá szükség esetén a parlamenti frakciókkal, az egyéni képviselőkkel és a szószólókkal való kapcsolattartás és koordináció a Parlamenti Főosztály feladata. A Miniszterelnökség által benyújtott törvényjavaslatok és az azokhoz kapcsolódó módosító indítványok benyújtását az Országgyűlés elnökéhez és a bizottságokhoz, továbbá a Miniszterelnökség vezetői és szervezeti egységei, valamint az Országgyűlés közötti koordinációt a Parlamenti Főosztály – szükség esetén a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár bevonásával – végzi.
(2)297 A Parlamenti Főosztály segíti a parlamenti és stratégiai államtitkárt az Országgyűlés működésével kapcsolatos, illetve a miniszter Országgyűlés plenáris ülésén történő helyettesítéséből következő feladatainak ellátása során.
(3)298 A Parlamenti Főosztály az országgyűlési bizottságok üléseinek előkészítése érdekében
a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkárt és titkárságát vagy közvetlen államtitkári irányítás alatt álló szakmai területek esetében a hatáskörrel rendelkező államtitkárt és titkárságát a feladatkörébe eső bizottsági ülések napirendjéről,
b) szervezi az országgyűlési bizottságok ülésein történő részvételt.

161/B. § (1)299 A Miniszterelnökség bármely szervezeti egysége részéről a parlamenti frakciókkal való kapcsolatfelvétel, az országgyűlési képviselők, a bizottságok és az Országgyűlés elnöke részére írásbeli tájékoztatás a Parlamenti Főosztály egyidejű tájékoztatásával történik. A tájékoztatás előkészítését a Parlamenti Főosztály koordinálja.
(2)300 Az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, írásbeli kérdésre adandó válasz tervezetét a Parlamenti Főosztály készíti el, szükség esetén megkereséssel élhet a kérdéssel érintett szakterület felett irányítást gyakorló helyettes államtitkár vagy államtitkár felé.
(3)301 A Parlamenti Főosztály gondoskodik arról, hogy az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, írásbeli kérdésekre adandó válasz az előírt formában és határidőn belül elkészüljön, továbbá gondoskodik a válasz parlamenti és stratégiai államtitkár általi jóváhagyásáról.

161/C. § (1)302 A Miniszterelnökség törvényjavaslatainak az Országgyűléshez történő benyújtásáról, az indítványokhoz kapcsolódó esetleges módosító javaslatok elkészítéséről a hatáskörrel rendelkező szakfőosztályok és a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár közreműködésével a Parlamenti Főosztály gondoskodik.
(2)303 A hatáskörrel rendelkező szakfőosztályok jelzik a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár és a Parlamenti Főosztály felé meghatározott határidőn belül az esetleges módosító javaslatokat. A felmerült módosító javaslatokat a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár jogi szempontból megvizsgálja, a Parlamenti Főosztály által meghatározott határidőn belül visszajelzést küld a Parlamenti Főosztály számára, hogy a módosító javaslat a Kormány és a Miniszterelnökség jogalkotási céljainak megfelel-e. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: a Kormány ügyrendje) 33. pontja szerinti előterjesztések elkészítését a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár koordinálja.
(3)304 A törvényjavaslat expozéjának tervezetét a Parlamenti Főosztály készíti el, szükség szerint a törvényjavaslattal érintett szakterület felett irányítást gyakorló helyettes államtitkár vagy államtitkár bevonásával.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni a törvényjavaslat zárszavának elkészítésére is.
(5)305 A Kormány nevében a miniszter által benyújtott törvényjavaslat egységes javaslattervezetének, ahhoz fűzött indokolásának, előterjesztői tájékoztatásának, zárószavazást előkészítő módosító javaslatának, az elfogadott törvény kihirdetésre kerülő, egységes szerkezetű szövegjavaslatának, valamint ahhoz fűzött indokolásának a HHSZ-ben foglalt határidőre történő elkészítését, címzettekhez történő eljuttatását a Parlamenti Főosztály koordinálja.

161/D. §306 A 161/A–161/C. § szerinti feladatokat a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjaiban rögzített feladatkör tekintetében a családokért felelős államtitkár a családokért felelős stratégiai államtitkárral együttműködve – a Parlamenti Főosztály tájékoztatása mellett – látja el.

50. Az alapvető jogok biztosával való kapcsolattartás

162. §307 Az alapvető jogok biztosa által végzett vizsgálatot a Miniszterelnökség önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük. A parlamenti és stratégiai államtitkár felelős a kapcsolattartásért. Az alapvető jogok biztosának megkeresésével kapcsolatban a válaszlevél elkészítését a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár koordinálja.

51. A munkavégzés általános szabályai

163. § (1) A miniszter a feladatköreinek ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársainak. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak - a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett - a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett vezető az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől, valamint a tevékenységet irányító vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását - ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik - a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét - vagy ha erre sincs lehetőség, ezt a körülményt - az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.
(4) Hatásköri vita esetén az intézkedésre jogosult szervezeti egységet a hatásköri vitában érintett szervezeti egységeket irányító helyettes államtitkár, államtitkár vagy a miniszterelnöki biztos jelöli ki, ilyen közös vezető hiányában a miniszter dönt.

52.308 Az egyes minisztériumokban, kormányzati főhivatalokban előkészített tervezetek Miniszterelnökségen belül történő egyeztetési rendje

164. §309 Az egyes minisztériumokban, kormányzati főhivatalokban előkészített tervezetek tekintetében a Miniszterelnökség egységes álláspontot alakít ki.

165. § (1)310 A minisztériumok, kormányzati főhivatalok által előkészített tervezetek közigazgatási egyeztetése során az egységes miniszterelnökségi álláspont érvényesülése érdekében a beérkező tervezeteket a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár elektronikus úton megküldi az érintetteknek. Az érintetteknek a tervezettel kapcsolatos álláspontjukat a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által - a Kormány ügyrendjében előírt határidőket figyelembe véve - meghatározott határidőn belül, elektronikus úton kell eljuttatniuk a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy vagy személyek részére.
(2) Ha az érintettek a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által jelzett határidőben nem adnak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetre észrevételt nem tesznek.
(3) Ha egy államtitkár több helyettes államtitkárt irányít, az államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok egységes véleményt adnak. Az egységes véleményt a tárgykör szerint első helyen felelős helyettes államtitkár elektronikusan küldi meg a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy részére. Kivételesen indokolt esetben önálló helyettes államtitkári álláspont is adható.
(4) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár az érintettek észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a Miniszterelnökség egységes véleményét összefoglaló tárcavélemény tervezetét. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a Miniszterelnökség álláspontjáról az érintetteket elektronikus úton tájékoztatja.
(5) Ha az érintettek észrevételei között egyeztetés során fel nem oldható véleménykülönbség marad fenn, a közigazgatási államtitkár egyeztetést tart. A közigazgatási államtitkár döntése alapján, szükség esetén a miniszteri értekezlet javaslatot tesz a miniszternek a Miniszterelnökség egységes álláspontjára.

166. § (1)311 Ha a tervezetet észrevételezésre vagy véleményezésre küldő minisztérium a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a Miniszterelnökséget elsősorban a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személy képviseli.
(2)312 A Miniszterelnökséget az (1) bekezdésben meghatározott személyen túl a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által a tervezetre észrevételt tevő szervezeti egység részéről felkért személy is képviselheti.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az egységes miniszterelnökségi álláspont képviselete indokolja, a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár a képviseletre a szakterület szerint illetékes, illetve az egységes miniszterelnökségi vélemény kialakításában leginkább közreműködő szervezeti egységet irányító államtitkárt vagy helyettes államtitkárt kéri fel.
(4) Az egységes miniszterelnökségi álláspont érvényesülése érdekében a szóbeli egyeztetésen a Miniszterelnökség képviseletére kijelölt vagy felkért személy(ek) a szóbeli egyeztetést megelőzően egyeztetni kötelesek.
(5) A szóbeli egyeztetések eredményéről az egyeztetésen részt vevő személy(ek) a szervezeti egységének (egységüknek) vezetőjét, a (3) bekezdésben meghatározott esetben a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár által kijelölt személyt elektronikus úton minden esetben köteles(ek) tájékoztatni. Kiemelt jelentőségű tervezetek esetében a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár képviseletében eljáró személy a közigazgatási államtitkár titkárságát elektronikusan is tájékoztatja.

167. § Az államtitkárok az általuk irányított helyettes államtitkárok vonatkozásában a 164-166. §-ban meghatározott egyeztetések részletes rendjét meghatározhatják.

168. §313 A Kormány ügyrendje szerint a kormányzati döntés-előkészítés körébe nem tartozó, az egyes minisztériumokban, kormányzati főhivatalokban előkészített közjogi szervezetszabályozó eszköz - az egyes minisztériumok szervezeti és működési szabályzatáról rendelkező közjogi szervezetszabályozó eszközök kivételével - véleményezésére az önálló szervezeti egységek nem kötelezhetők.

53.314 A Miniszterelnökségen előkészített tervezetek, előterjesztések egyeztetési rendje

169. § (1) Az előterjesztés, miniszteri rendelet, jelentés, tájékoztató tervezetét (a továbbiakban együtt: tervezet) a feladat elvégzéséért felelősként megjelölt, ennek hiányában a tárgykörért szakmai tekintetben felelős önálló szervezeti egység (a továbbiakban: előkészítésért felelős szervezeti egység) köteles – a szakmai tekintetben feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egységek bevonásával – előkészíteni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység a feladatkörének megfelelő részanyagok, részmunkák kidolgozásával köteles részt venni az előterjesztés előkészítésében.
(2) Az előkészítésért felelős szervezeti egység – a rendelkezésre álló információknak megfelelően kitöltött, a Kormány ügyrendjében meghatározott forma szerinti – tervezetet annak előkészítését követően megküldi a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár részére. A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár szükség szerint jogi és kodifikációs segítséget nyújt a tervezet előkészítéséhez.
(3) A Miniszterelnökségen belül előkészített tervezetek Miniszterelnökségen belül történő belső egyeztetését (a továbbiakban: belső egyeztetés) a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár folytatja le.
(4) A Miniszterelnökségen belül elkészített jelentősebb szakmai koncepciók, tervezetek belső egyeztetésének megkezdésére a miniszteri értekezlet tesz javaslatot, ez esetben az előkészítésért felelős szervezeti egység a tervezetet a miniszteri értekezletre nyújtja be.
(5) A tervezet belső egyeztetését és a szakminisztériumokkal történő egyeztetését megelőzően, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjére felterjesztésre kerülő minden olyan javaslatot, amelynek pénzügyi vagy költségvetési kihatása van, a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár előzetes szakmai egyeztetés keretében megküldi a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére az abban foglaltak gazdasági megalapozottságának vizsgálata érdekében. A tervezet pénzügyi tartalmi megalapozottságáért, valamint a más jogszabályokkal való rendszertani összhangért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelésért az előkészítésért felelős szervezeti egység viseli a felelősséget.
(6) A tervezetek belső egyeztetésébe a Miniszterelnökségen működő helyettes államtitkárokat, kormánybiztosokat és miniszteri biztosokat, a közigazgatási államtitkárt, valamint a parlamenti és stratégiai államtitkárt kell bevonni.
(7) A beérkezett véleményeket az előkészítésért felelős szervezeti egység érvényesíti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket az önálló szervezeti egységek vezetői vagy megbízottjaik személyes tárgyalás, munkaértekezlet, ennek sikertelensége esetén a helyettes államtitkárok, a helyettes államtitkárok közötti vita esetén a közigazgatási államtitkár útján rendezik.

170. § (1)315 A tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról és honlapon történő közzétételéről a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár javaslatára – a Miniszterelnök-helyettes, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter munkaszervezete által előkészített tervezet esetén a miniszterelnök-helyettes, illetve a tárca nélküli miniszter véleményét figyelembe véve – a közigazgatási államtitkár, szükség szerint a miniszteri értekezlet dönt.
(2) A jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár az előkészítésért felelős szervezeti egység kezdeményezésére a közigazgatási államtitkár döntése alapján a tervezetet közigazgatási egyeztetés lefolytatása céljából a Miniszterelnöki Kormányirodának megküldi. A közigazgatási egyeztetés során az egyes minisztériumoktól érkező észrevételeket a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár továbbítja az előkészítésért felelős szervezeti egység részére, és szükség szerint jogi segítséget nyújt a tervezet beérkezett észrevételeknek megfelelő módosításában. Amennyiben szükséges, a tervezetek beérkezett észrevételek alapján történő szükség szerinti utóegyeztetését az észrevételt tevő minisztériumokkal a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár tájékoztatásával, – indokolt esetben – bevonásával az előkészítésért felelős szervezeti egység folytatja le.
(3) A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a Kormány vagy más politikai döntéshozó fórum által megtárgyalandó előterjesztés, jelentés vagy tájékoztató (a továbbiakban együtt: előterjesztés) esetén az előkészítésért felelős szervezeti egység – a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet vagy a kormányülés, politikai döntéshozó fórum ülésének napirendjére való felvétel kezdeményezésével és az előterjesztés véglegesített változatának megküldésével egyidejűleg – az előterjesztés tartalmát összefoglalva, az egyeztetés során esetleg felmerült vitás és megoldandó kérdésekről elektronikus úton tájékoztatja a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkárt. A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a Kormány vagy más politikai döntéshozó fórumok ülésére az előkészítésért felelős szervezeti egységek által megtárgyalni kért előterjesztésekről a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár tájékoztatja a közigazgatási államtitkárt. Az előterjesztések Közigazgatási Államtitkári Értekezlet vagy a Kormány ülésére való felkéréséről – szükség szerint a miniszter, illetve az előkészítésért felelős szervezeti egységtől függően a miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter bevonásával és döntésének megfelelően – a közigazgatási államtitkár dönt. Az előterjesztések ülésanyagát a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, illetve a Kormány ülésére a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár küldi meg a Kormányiroda részére.

171. § (1) A miniszteri rendelet kihirdetésének kezdeményezését megelőzően a tervezet előkészítéséért felelős szervezeti egység vezetője a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár útján gondoskodik az igazságügyi miniszter egyetértésének beszerzéséről. A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendelet esetében az igazságügyi miniszter egyetértésének beszerzéséről a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.
(2) A miniszterirendelet-tervezet normaszövegének aláírását és kihirdetését
a) három példányban, több aláíró esetén további annyi példányban, ahány aláíró a miniszteren kívül szükséges,
b) a miniszternek címzett feljegyzéssel a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár – a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló miniszteri rendelet esetében a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár – kezdeményezi.
(3) A miniszterirendelet-tervezet aláírásának és kihirdetésének kezdeményezésekor a normaszöveget elektronikusan a Magyar Közlöny kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltöltő felületről elérhető informatikai rendszer útján a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár továbbítja a felelős szerkesztő részére.

54. A Miniszterelnökség működésével kapcsolatos további eljárási kérdések

173. § (1) Ha valamely miniszter vagy önálló szabályozó szerv vezetőjének (e § alkalmazásában a továbbiakban: más miniszter) rendelete a miniszter egyetértésével vagy véleményének kikérését követően adható ki, abban az esetben a miniszternek a más miniszter részére rendeletalkotásra felhatalmazást megadó jogszabály szerinti, a Statútumban meghatározott feladatok ellátásáért felelős állami vezető útján kell egyetértésre vagy véleményezésre felterjeszteni más miniszter rendeletét.
(2) Ha a Statútumban meghatározott feladatok ellátásáért felelős állami vezető nem állapítható meg, vagy több állami vezető felelős a feladatok ellátásáért, úgy a közigazgatási államtitkár útján kell egyetértésre vagy véleményezésre felterjeszteni más miniszter rendeletét.

174. § (1)317 A kormányzati döntés-előkészítés keretében a szakterületek különböző fórumokra, értekezletekre anyagokat, előterjesztéseket csak a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján küldhetnek.
(2) A miniszter tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.
(3) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselők, a Kormány tagja, valamint az országgyűlési képviselő megkeresésére adott válasz tervezetét - a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a vezető megalapozott döntését lehetővé tevő ésszerű határidőn belül - a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.
(4) A közigazgatási államtitkár útján jóváhagyásra felterjesztett iratokat ellátja kézjegyével az előkészítő ügyintéző, az előkészítő önálló szervezeti egység vezetője, valamint a felterjesztő helyettes államtitkár.
(5) A miniszterelnök tájékoztatását szolgáló, a miniszterelnök állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a miniszter útján kell felterjeszteni.

175. § (1) A Miniszterelnökség valamennyi vezetője és munkatársa köteles a miniszterelnökségi feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért, az egyeztetések lebonyolításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek.
(2) Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, elsődlegesen az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, illetve a miniszterelnöki biztos kijelölt.
(3) Egyeztetést a szervezeti egység vezetője a hivatali út betartásával kezdeményezhet. Közvetlen egyeztetést az érintett szervezeti egységek az irányító vezetők előzetes engedélyével és folyamatos tájékoztatása mellett folytathatnak.

176. § (1) A Miniszterelnökség működését szabályozó belső normák előkészítése és a Miniszterelnökségen belüli egyeztetése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata.
(2) Az egyeztetés során az előkészítésért felelős szervezeti egység a tervezetről a feladatkörük szerint érintett vezetők és szervezeti egységek véleményét kikéri.
(3) A tervezetet az előkészítő véleményezésre megküldi az abban foglaltak gazdasági és jogi megalapozottságának vizsgálata érdekében a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére.
(4) A tervezetet a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár szükség szerint észrevételeivel további egyeztetésre visszaküldi a kibocsátónak.
(5) A belső szabályozás közzétételéről a Jogi Szolgáltatási Főosztály gondoskodik.

55. Az ügyintézési határidő

177. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályokban, a HHSZ.-ben, a Kormány ügyrendjében és egyéb kormányhatározatokban foglalt, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.
(2) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.
(3) A határidőket naptári nap vagy naptári nap és óra megjelölésével kell meghatározni.
(4) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.
(5) Ha a feladat az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző ennek okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a felettes a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket haladéktalanul tájékoztatni kell.

56. A Miniszterelnökség képviselete

178. § (1) A Miniszterelnökséget a miniszter képviseli. A miniszter akadályoztatása esetén a képviselet rendjére a Szabályzat miniszter helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók. Az államtitkárok egyidejű akadályoztatása esetén a Miniszterelnökséget a miniszter kabinetfőnöke képviseli.
(2) Nemzetközi programokon a miniszter akadályoztatása esetén a minisztert - eltérő rendelkezés hiányában - a miniszter által kijelölt állami vezető képviseli.
(3) A kormánybizottságokban, tárcaközi fórumokon, a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel való kapcsolatokban a Miniszterelnökséget a miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, valamint - a szakterületét érintő kérdésekben, illetve a miniszter, államtitkár vagy helyettes államtitkár megbízása alapján - az erre felhatalmazott, vezetői megbízással rendelkező személy képviseli.
(4) A Miniszterelnökségnek a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a jogi képviseletért felelős szervezeti egység e feladattal megbízott kormánytisztviselői látják el, illetve szükség szerint külső kapacitás igénybevételével szervezik, kivéve ha az ügy sajátosságára tekintettel a miniszter vagy a miniszter kabinetfőnöke a képviselet ellátására más szervezeti egység ügyintézőjét jelöli ki.
(5) Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során a Miniszterelnökség képviseletét a miniszter írásos meghatalmazása alapján kijelölt vezető látja el. E projektek megvalósítása során a miniszter a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.
(6) Az Országgyűlés ülésein, valamint bizottságai előtt a Miniszterelnökséget - a parlamenti és stratégiai államtitkár általi kijelölése esetén - a feladatkörében érintett államtitkár képviseli.
(7)318 Az Áht. szerinti kötelezettségvállalást nem tartalmazó szerződések és megállapodások megkötése során a Miniszterelnökséget a közigazgatási államtitkár is jogosult képviselni.

57. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

179. § (1) A Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást a miniszter, az államtitkár, illetve az általuk kijelölt személy adhat.
(2)319 A Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút - az (1) bekezdésben megjelölt személyek eltérő döntése hiányában - csak a Miniszteri Kabinet szervezésében lehet adni. A Miniszterelnökség nevében a miniszterelnök-helyettes, a miniszter vagy az államtitkár nyilatkozik.
(3)320 A sajtó útján nyilvánosságra hozott közlemény kiadásáról – a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjában rögzített feladatkör tekintetében a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkár eltérő döntése hiányában – a Miniszteri Kabinet gondoskodik.
(4)321 A Miniszterelnökségre vonatkozó javaslatokra és bírálatokra a sajtónyilvános válaszról és a válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról – a Statútum 14. § (1) bekezdés 24–27. pontjában rögzített feladatkör tekintetében a családokért felelős államtitkár és a családokért felelős stratégiai államtitkár eltérő döntése hiányában – a Miniszteri Kabinet gondoskodik.

58.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

181. § (1) A miniszter kiadja a gazdálkodási és számviteli szabályzatokat, melyek körében szabályozza:
a) a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével - kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
b) a számviteli politikát, a számlatükör, a számlarend, a leltározás, értékelés és önköltségszámítás rendjét, a pénz- és értékkezelés rendjét, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjét,
c) a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási, módosítási, átcsoportosítási rendjét és a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli politikáját,
d) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések rendjét,
e) a beszerzések és a közbeszerzések lebonyolításának rendjét,
f) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit,
g)323
h) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait,
i) a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,
j) a vezetékes és mobiltelefonok használatát,
k) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.
(2)324 A miniszter kiadja
a) az elektronikus aláírási, nem aláírás célú hitelesítő tanúsítványok és egyéb bélyegzők használatának rendjéről szóló szabályzatot,
b)325
c) a biztonsági szabályzatot (a minősített adatok védelmére),
d) a Miniszterelnökség működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendet.
(3)326 A közigazgatási államtitkár kiadja
a) a közszolgálati szabályzatot,
b) az adatvédelmi, incidenskezelési és információvédelmi keretszabályzatot,
c) az iratkezelési szabályzatot,
d) a tűzvédelmi szabályzatot,
e) az esélyegyenlőségi tervet,
f) a munkavállalók magatartási szabályzatát.
g)327 a Miniszterelnökség házirendjét.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő szabályzatokon túl a miniszter további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet, a közigazgatási államtitkárt további szabályzatok kiadására jogosíthatja fel.

182. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a Szabályzat végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének meghatározására ügyrendet készít.
(2)328 Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító felsővezető írja alá, majd az ügyrendet jóváhagyásra – a Humánpolitikai Főosztályon keresztül – a közigazgatási államtitkár elé terjeszti.
(3)329 Az egyes minisztériumokban, kormányzati főhivatalokban előkészített tervezetek Miniszterelnökségen belül történő egyeztetésének részletes rendjéről - különös tekintettel az együttműködési kötelezettségre és horizontális kapcsolattartásra - az államtitkárok és a közigazgatási államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok közös ügyrendet dolgozhatnak ki. A közös ügyrendet a közigazgatási államtitkár adja ki.

1. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz330

2. függelék a 14/2018. (VII. 3.) MvM utasításhoz331


A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

1. A MINISZTERELNÖK-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1.1. Miniszterelnök-helyettesi Kabinet
1.1.1. A Miniszterelnök-helyettesi Kabinet segíti a kabinetfőnököt feladatai ellátásában, elsősorban koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, melyek keretében:
a) a Miniszterelnökségen belül koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti a miniszterelnök-helyettes feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat,
b) támogatást nyújt és szervezi a miniszterelnök-helyettes hivatali teendőit és közéleti szerepléseit,
c) a Miniszterelnökség szervezeti egységei számára közvetíti a miniszterelnök-helyettes állásfoglalásait,
d) a miniszterelnök-helyettes döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,
e) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,
f) a miniszterelnök-helyettes megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat,
g) a miniszterelnök-helyettes előadásaihoz, beszédeihez és írásaihoz javaslatokat készít, vagy a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől javaslatokat kér, és ezeket véleményezi,
h) szervezi és nyilvántartja a miniszterelnök-helyettes hivatalos programjait, sajtószerepléseit,
i) kezeli a miniszterelnök-helyettes személyéhez közvetlenül kapcsolódó levelezést,
j) rendszerezi és döntésre előkészíti a miniszterelnök-helyettesnek címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a miniszterelnök-helyettes által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,
k) nyilvántartja és szervezi a miniszterelnök-helyettes országgyűlési kötelezettségeit,
l) kapcsolatot tart a minisztériumokkal és egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
m) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat és gondoskodik a miniszterelnök-helyettes megfelelő időben történő tájékoztatásáról.

2. A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

2.1. Miniszteri Kabinet
2.1.1. A Miniszteri Kabinet segíti a kabinetfőnököt feladatai ellátásában, melynek során elsősorban tanácsadási, döntés-előkészítő, koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el.

2.2. Miniszteri Titkárság
2.2.1. A Miniszteri Titkárság
a) nyilvántartja és döntésre előkészíti a miniszternek, illetve a kabinetfőnöknek a miniszternek címzett felkéréseket, programjavaslatokat,
b) nyilvántartja és döntésre előkészíti a miniszternek, illetve a kabinetfőnöknek a nem a miniszter által kezdeményezett találkozókezdeményezéseket és más kapcsolatfelvételeket,
c) nyilvántartja és folyamatosan nyomon követi a miniszter programjait és azok változásait,
d) ellátja a miniszter levelezésével összefüggő, a Szakmai Tanácsadói Főosztály feladatkörébe nem tartozó feladatokat,
e) a kabinetfőnök által meghatározott módon ellátja a miniszter titkársági és személyi asszisztensi feladatait,
f) a Protokoll Osztállyal együttműködve előkészíti a miniszter belföldi programjait, és gondoskodik a miniszter programjainak megvalósításában részt vevők megfelelő tájékoztatásáról,
g) ellátja a miniszter vagy a kabinetfőnök által meghatározott további feladatokat.

2.3. Szakmai Tanácsadói Főosztály
2.3.1. A Szakmai Tanácsadói Főosztály
a) szervezi a miniszter hivatali teendőit és közéleti szerepléseit,
b) segíti a miniszter, valamint az államtitkárságok, kormánybiztosságok és a miniszteri biztosok közötti információáramlást,
c) nyilvántartja a miniszter által a minisztérium szervezeti egységei számára meghatározott feladatokat és azok teljesítését,
d) a minisztérium szervezeti egységei számára – az államtitkárok, illetve helyettes államtitkárok útján – közvetíti a miniszter feladatszabásait és döntéseit,
e) a miniszter döntése szerint részt vesz az egyes szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,
f) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben döntés-előkészítő anyagokat készít, illetve a minisztérium szervezeti egységeivel azokat előkészítteti és ellenőrzi,
g) a miniszter kiadmányozási vagy ellenjegyzési jogkörébe tartozó iratokat – a minisztérium szervezeti egységei általi tartalmi előkészítést követően – ellenőrzi és aláírásra előterjeszti,
h) a miniszter iránymutatása szerint javaslatot készít a miniszter beszédeihez, írásaihoz és leveleihez, gondoskodik az ezekhez szükséges háttéranyagok elkészítéséről,
i) együttműködik a Miniszterelnöki Kormányirodával a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseinek előkészítésében és az ülésekhez kapcsolódó feladatok ellátásában,
j) az államtitkárságok közreműködésével előkészíti a Kormány és a Kormány kabineteinek napirendjén szereplő ügyekben a minisztérium szakterületi álláspontjait is bemutató háttéranyagokat,
k) a miniszter által megjelölt szakmai területeken tanácsadást, ennek érdekében tanácsadói rendelkezésre állást biztosít,
l) segíti és koordinálja a miniszter hivatalos programjainak előkészítését,
m) szervezi a miniszter részvételét igénylő minisztériumi egyeztetéseket, előkészíti azok napirendjét és tárgyalási anyagait,
n) a külügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral együttműködve részt vesz a miniszter külföldi programjainak, valamint nagyköveti szintű találkozóinak előkészítésében és megszervezésében,
o) a kabinetfőnök döntése szerint részt vesz a minisztérium államtitkárai, illetve szakmai felsővezetői által tartott vezetői értekezleteken és egyéb döntés-előkészítő egyeztetéseken, értekezleteken,
p) koordinálja és támogatja a miniszter, valamint a kormányzati és más állami szervek, országgyűlési képviselők és társadalmi szervezetek közötti egyeztetéseket,
q) részt vesz a miniszter által meghatározott kormányzati koordinációs feladatok megtervezésében, teljesítésében és az eredmények bemutatásában,
r) gondoskodik a miniszterhez érkezett állampolgári levelek és közérdekű megkeresések megválaszolásáról, illetve illetékes szervezet, szervezeti egység részére átadásáról,
s) kezeli és nyilvántartja a más szervezeti egység feladatkörébe nem tartozó panaszokat, közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és egyéb beadványokat,
t) a közigazgatási államtitkárral együttműködve figyelemmel kíséri és ellenőrzi a miniszter személyéhez kötődő pénzügyi keretek felhasználását,
u) ellátja a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti eljárás tekintetében a miniszter feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges titkársági feladatokat.

2.4. Tájékoztatási Főosztály
2.4.1. A Tájékoztatási Főosztály
a) támogatja és szervezi a miniszter és a minisztérium államtitkárainak és szakmai felsővezetőinek a sajtóval való kapcsolatát,
b) szervezi a miniszter sajtótájékoztatóit, interjúit és a sajtó képviselőivel való találkozásait, és ellátja ez ezekkel összefüggő feladatokat,
c) koordinálja az államtitkárok és kormánybiztosok sajtóreferenseinek tevékenységét, és ellenőrzi tevékenységüket,
d) kormányzati sajtókapcsolatok szervezéséért és koordinálásáért felelős szervezetekkel kapcsolatot tart, és biztosítja azon szervezetek számára a minisztérium államtitkárainak és szakmai felsővezetőinek sajtómegjelenéseire vonatkozó információkat,
e) előkészíti a miniszter a Kormány döntéseiről szóló összefoglalóinak a sajtótájékoztatóit,
f) szükséges időben javaslatot tesz a napi sajtófigyelés és az azonnali figyelmet, illetve azonnali reakciót igénylő hírek alapján szükséges sajtónyilatkozatokra, illetve válaszokra,
g) tematikus hírösszefoglalókat készít a miniszter, illetve a miniszterhelyettes által meghatározott témákban,
h) döntésre előkészíti a sajtómegkeresésekre adandó válaszokat a miniszter, illetve – feladatkörébe tartozó ügyekben – az államtitkár részére,
i) közreműködik a kormányzati kommunikáció megvalósításával összefüggő, a miniszter vagy a miniszterhelyettes által meghatározott további feladatokban,
j) ellátja az általános sajtóirodai feladatokat.

2.5. Protokoll Osztály
2.5.1. A Protokoll Osztály
a) – a Miniszteri Titkársággal együttműködve – biztosítja a miniszter belföldi programjainak megfelelő előkészítését, ennek során egyeztetéseket folytat és információkat gyűjt a miniszter szerepét érintő ügyekben, és biztosítja a miniszteri feladatok ellátásához szükséges körülményeket,
b) elősegíti a miniszter és a Miniszteri Kabinet – a miniszter személyéhez és megbízatásához illeszkedő – megfelelő megjelenését, a kapcsolattartások során alkalmazandó sztenderdek kialakításának támogatásával,
c) protokoll szakmai támogatást nyújt a minisztérium államtitkárainak és szakmai felsővezetőinek programjainak előkészítéséhez.

2.6. Koordinációs és Elemzési Főosztály
2.6.1. A Koordinációs és Elemzési Főosztály koordinációs tevékenysége keretében:
a) koordinálja a miniszter, valamint a kormányzati szervek és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti társadalmi és kormányzati egyeztetéseket,
b) feladata a Kormány és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti együttműködés elősegítése, koordinálása és kapcsolattartás,
c) a kormányzati és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselői igényeket figyelembe véve kialakítja a területi egyeztetések rendszerét, meghatározott időközönként egyeztetéseket kezdeményez, az aktuális egyeztetéseket megszervezi és lebonyolítja, szükség szerint részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,
d) közvetlen kapcsolatban áll a Kormánnyal és a kormányzati szervekkel, valamint az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőkkel és az általuk kijelölt munkatársakkal,
e) részt vesz a miniszterelnök és a miniszter által kijelölt kormányzati koordinációs feladatok megtervezésében, lebonyolításában és az eredmények bemutatásában,
f) megtervezi a miniszterelnök és a miniszter által kijelölt kormányzati koordinációs feladatokat, részt vesz azok lebonyolításában, és közreműködik az eredmények bemutatásában,
g) a Miniszterelnökség képviseletére jogosult államtitkárai, illetve szakmai felsővezetői részére, valamint a kormányzati szervek és az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők közötti egyeztetések koordinációjához szükséges felkészítő- és összefoglalóanyagokat, valamint feljegyzéseket és statisztikákat készít.
2.6.2. A Koordinációs és Elemzési Főosztály elemzési tevékenysége keretében:
a) feladata a miniszterelnökhöz beérkező egyedi kérdések és panaszok kivizsgálása, értékelése és kezelése,
b) segíti a miniszterelnök és a miniszter szakmai munkáját,
c) figyelemmel kíséri a miniszterelnök és a miniszter számára beérkező irományokat,
d) gondoskodik a miniszterelnök és a miniszter számára politikai, gazdasági és társadalmi területeken kutatások, tanulmányok és elemzések elkészítéséről, a már meglévő kutatások, tanulmányok és elemzések adatainak aktualizálásáról.

2/A. AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK MEGSEGÍTÉSÉÉRT ÉS A HUNGARY HELPS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

2/A.1. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkári Kabinet
2/A.1.1. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
2/A.1.2. A Kabinet segíti az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárt és kabinetfőnökét feladataik ellátásában, melynek során elsősorban tanácsadási, döntés-előkészítő, koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el.
2/A.1.3. A Kabinet ellátja az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár hatáskörébe utalt kommunikációs feladatokat, melynek keretében előkészíti a keresztényüldözésnek kitett, illetve a természeti és civilizációs válsággal sújtott, migrációt kibocsátó régiókkal, azok megsegítésével kapcsolatos sajtómegjelenéseket, valamint gondoskodik azok figyelemmel kíséréséről.
2/A.1.4. A Kabinet gondoskodik az üldözött keresztény közösségek és a válsággal sújtott, migrációt kibocsátó hatást eredményező régiók helyzetét értékelő, elemző rendezvények megszervezéséről.
2/A.1.5. A Kabinet szakhatósági feladatkörében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján ellátja a menekültügyi eljárásban hozzá rendelt szakhatósági feladatköröket.

2/A.2. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkári Titkárság
2/A.2.1. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

2/A.3.332 Koordinációs és Döntés-előkészítő Főosztály
2/A.3.1. Kodifikációs feladatai körében előkészíti az üldözött keresztény közösségek, illetve természeti és civilizációs válsággal sújtott, migrációt kibocsátó régiók részére nyújtandó nemzetközi támogatásokról szóló kormány-előterjesztéseket, illetve részt vesz az e tárgykört érintő jogszabályok előkészítésében.
2/A.3.2. Támogatáspolitikai feladatai körében:
a) előkészíti az üldözött keresztény közösségek, illetve természeti és civilizációs válsággal sújtott, migrációt kibocsátó régiók részére nyújtott támogatások végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár egyéb támogatásokkal kapcsolatos feladatait,
b) véleményezi és kiegészíti a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat,
c) részletes kimutatást vezet az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről, és adatszolgáltatást végez a támogatásokkal kapcsolatos információkérések kapcsán.
2/A.3.3.333 Nemzetközi feladatai körében együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztésért felelős szervezeti egységeivel.
2/A.3.4. Koordinációs feladatkörében irányítja az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű miniszteri ösztöndíjprogramot az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendeletnek megfelelően.

2/A.4. Stratégiai Elemző és Külkapcsolati Főosztály
2/A.4.1. Elemzési feladatkörében
a) gondoskodik a természeti és civilizációs válsággal sújtott földrajzi régiókkal kapcsolatos jelenségek stratégiai elemzéséről és értékeléséről, kiemelt figyelemmel az üldözött keresztény közösségek helyzetére. Nemzetközi viszonylatban nyomon követi és értékeli a lelkiismereti és vallásszabadsággal és más kapcsolódó emberi jogi területet érintő kérdéseket,
b) előkészíti a támogatási helyszínekre irányuló, valamint más nemzetközi állami látogatások és kiküldetések szakmai felkészítőanyagait,
c) gondoskodik az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság kommunikációs és szakmai feladatainak ellátásához szükséges szakmai anyagok elkészítéséről, azok naprakészen tartásáról,
d) folyamatos felmérést végez a lehetséges támogatási helyszínek humanitárius, politikai és gazdasági állapotára vonatkozóan,
e) gondoskodik az üldözött keresztény és más vallási közösségek helyzetét, valamint a Hungary Helps Programot bemutató kiadványok tartalmának szakmai előkészítéséről és ellenőrzéséről, valamint az azzal kapcsolatos értesülések és információ vizsgálatáról,
f) együttműködve a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai és területi főosztályaival, valamint a külföldön működő magyar külképviseletekkel, a szakterülethez kapcsolódó általános külpolitikai elemző munkát folytat.
2/A.4.2. Támogatáspolitikai feladatkörében a támogatások odaítéléséhez, az arra vonatkozó előterjesztések megfogalmazásához szükséges döntés-előkészítő feladatot végez, és javaslatot tesz együttműködő partnerek bevonására.
2/A.4.3. Koordinációs feladatkörében
a) kapcsolatot tart az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó szakmai és tudományos intézményekkel, valamint az államtitkár tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi karitatív és egyházi szervezetekkel,
b) véleményezi a Külgazdasági és Külügyminisztérium multilaterális humanitárius tevékenységét, és a szakterületének megfelelő előterjesztéseket készít elő a Gazdasági Vegyes Bizottságok (GVB) és Kormányközi Vegyes Bizottság (KKVB) üléseire.

3. A NEMZETKÖZI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

3.1. Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
3.1.1. A Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
3.1.2. A Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a 3.1.1. pontban meghatározottakon túl:
a) ellátja a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó diplomáciai kapcsolattartás feladatait,
b) kapcsolatot tart a fejlesztéspolitikában érintett hazai és nemzetközi intézményrendszeri szereplőkkel.

3.2. Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya
3.2.1. A Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya nemzetközi feladatai körében:
a) kapcsolatot tart a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a hazai és külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve e külföldi szakmai körök szervezeteivel,
b) kapcsolatot tart a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár bevonásával az európai parlamenti képviselőkkel és irodáikkal, az Állandó Képviseletre delegált szakdiplomatákkal, illetve nemzeti szakértőkkel, és részt vesz a magyar tagállami mandátum elkészítésében,
c) nemzetközi jogszabályelemző és -értelmező tevékenységet lát el, különösen az Európai Unió tagállamaival, az Európai Bizottsággal és más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás során felmerült, az Európai Unió másodlagos jogforrásai: rendeletek, irányelvek, határozatok, ajánlások és vélemények (EUMSZ 288. cikk) tekintetében.

4. A CIVIL ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

4.1. Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
4.1.1. A Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
4.1.2. A Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságon osztályként működő MKK Országos Iroda munkatársai feladataikat a Magyar Kormánytisztviselői Kar Alapszabályának megfelelően látják el a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökének irányítása és a Magyar Kormánytisztviselői Kar főtitkárának vezetése alapján.

4.2. Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
4.2.1. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya kodifikációs feladatai körében:
a) előkészíti a civil szektor működését, fejlesztését érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatát,
b) közreműködik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok szakmai javaslatának előkészítésében,
c) együttműködik a közérdekű önkéntes tevékenységet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozásában,
d) vizsgálja az a) pont szerinti jogszabályok szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.
4.2.2. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya koordinációs feladatai körében:
a) gondoskodik a civil szektort érintő kormányzati elképzelések, valamint döntések összehangolását célzó feladatok ellátásáról,
b) irányítja a civil szektorral kapcsolatos támogatások tervezését,
c) szakmai monitoringrendszert működtet a civil szektor támogatási rendszerét érintő folyamatok nyomon követése, valamint a civil szervezeteknek nyújtott támogatási programok és támogatások szakmai összehangolása, az azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében,
d) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,
e) megvizsgálja és jóváhagyja a szakmai monitoringrendszerben rögzített iratokat,
f) szervezi, működteti a kormányzat civil szektorral folytatott konzultációját és párbeszédét biztosító fórumokat,
g) javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel való egyeztetésének programjára,
h) véleményezi a kormány-előterjesztések társadalmi partnerekkel történő egyeztetését,
i)334 működteti, monitorozza és ellenőrzi a civil közösségi szolgáltató központokat,
j) kidolgozza és megvalósítja a civil hálózatok együttműködését, erősödését elősegítő fejlesztési programokat,
k) irányítja a Civil Információs Portál működtetését,
l) szakmai felügyeletet gyakorol a civil szervezetek működési környezetének javításához kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó programok megvalósítási folyamata felett,
m) együttműködik a közérdekű önkéntes tevékenységet érintő ágazati szakfeladatok ellátásában, és a közérdekű önkéntes tevékenységet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozásában.
4.2.3. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya nemzetközi és európai uniós feladatai körében:
a) részt vesz az európai uniós intézményekbe történő civil delegáltak kiválasztásában, elősegíti a delegált tagok tevékenységét,
b) közreműködik és részt vesz a nemzetközi és európai uniós társadalmi, civil konzultáció és párbeszéd fórumain,
c) kialakítja a civil szektor működését, fejlődését, nemzetközi kapcsolatrendszerét támogató nemzetközi és európai uniós források felhasználásának szakmai koncepcióját, tartalmát,
d) részt vesz a civil szektorral kapcsolatos nemzetközi és európai uniós programok, projektek koordinációjában és nyomon követésében,
e) részt vesz a nemzetközi két- és többoldalú együttműködésekben, az ezekre vonatkozó megállapodások kidolgozásában, szervezi azok végrehajtását,
f) részt vesz a civil szakmai nemzetközi szervezetek munkájában,
g) részt vesz az európai polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos nemzeti kötelezettségek ellátásában.
4.2.4. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya egyéb feladatai körében:
a) ellátja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatait,
b) ellátja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács működésével összefüggő adminisztratív és információs feladatokat,
c) szervezi a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács szakmai munkacsoportjainak munkáját,
d) közreműködik a Ectv.-ből eredő feladatok előkészítésében,
e) vezeti a civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezéssel és az elektori gyűlések lebonyolításával kapcsolatos adatokat és információkat,
f) ellenőrzi a Nemzeti Együttműködési Alap kezelő szervének működését.

4.3. Társadalmi Ügyek Főosztálya
4.3.1.335 A Társadalmi Ügyek Főosztálya szakmai feladatai körében
a) koordinálja a miniszter által a feladat- és hatáskörébe utalt, összkormányzati együttműködést igénylő programok megvalósítását, melynek keretében kapcsolatot tart a minisztériumokkal, egyéb állami és nem állami szervekkel,
b) koordinálja a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény szerinti szervezetek más minisztériumot is érintő jogalkotási kezdeményezéseinek egyeztetését,
c) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben koordinálja a kormányzati stratégiai dokumentumok előzetes és utólagos egyeztetését az érintett szervezetekkel,
d) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben koordinálja a kiemelt tudásalapú ágazatok fejlesztését szolgáló kormánystratégia és intézkedési terv kidolgozásával, végrehajtásának koordinálásával, értékelésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,
e) segíti az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkárt minden olyan feladat ellátásában, amelyet a miniszter kiemelt ügynek nyilvánít,
f) részt vesz a zsidó közösségeket érintő stratégiai tervek, programok megalkotásában és végrehajtásában,
g) közreműködik a zsidó közösségekkel való kapcsolattartásban és az azzal összefüggő szakmai feladatok koordinálásában,
h) segíti a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó, a zsidó kulturális örökség megóvása érdekében a zsinagógák, temetők, valamint egyéb emlékhelyek rekonstrukciójával kapcsolatos feladatainak ellátását és koordinálását,
i) részt vesz a zsidó közösségek részére nyújtott vallási, szociális, kulturális és civil életet érintő támogatások lebonyolításában,
j) ellátja hazai és nemzetközi szinten az antiszemitizmus elleni fellépéssel összefüggő szakmai feladatokat,
k) közreműködik a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvény szerint a nemzetpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, Magyarország címerét és zászlaját tartalmazó védjegy vagy formatervezési minta oltalmához szükséges engedélyezéssel összefüggő szakmai feladatok előkészítésében.
4.3.2. A Társadalmi Ügyek Főosztálya kodifikációs feladatai körében
a) közreműködik a civil társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében,
b) véleményezi a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek tervezeteit,
c) felkérés esetén az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt érintő jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,
d) közreműködik a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő irányítási, felügyeleti, ellenőrzési tevékenységgel, valamint a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítésében, illetve szabályozási javaslatokkal él,
e) közreműködik a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezeteket érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, illetve az intézmények hatáskörét megalapozó jogszabályok tervezeteinek szakmai előkészítésében,
f) véleményezi a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása, szakmai felügyelete, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó szervezetek jogállását, működését és gazdálkodását érintő, a Kormány részére készült előterjesztések tervezetét.
4.3.3. A Társadalmi Ügyek Főosztálya európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) koordinálja az Európai Unió konzultatív testületei – különös tekintettel a Régiók Bizottságára, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottságra – magyar tagjainak kiválasztási folyamatát, végrehajtja – a Kormány érintett tagjának közreműködésével – a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak felkészítésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során,
b) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a társadalmi kapcsolatok szempontjából kiemelkedő fontosságú országokban működő magyar képviseletekkel, illetve ezen országok Magyarországon működő képviseleteivel,
c) részt vesz az EKTB munkájában,
d) közreműködik a 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszak civil szervezetekkel összefüggő projektjeinek tervezésében,
e) közreműködik a kommunizmus áldozatai emlékmúzeumai létrehozását előkészítő kormányzati intézkedések elősegítésében, végrehajtásában,
f) javaslataival és véleményével közreműködik az integrált szakmai monitoring rendszer és értékelési rendszer kialakításában,
g) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában,
h) kezdeményezéseket tesz a magyarországi civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítését célzó kormányzati intézkedésekre, illetve koordinálja ezek végrehajtását,
i) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában.
4.3.4. A Társadalmi Ügyek Főosztálya szervezetirányítói feladatai körében
a) ellátja a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó szervezetek vonatkozásában a szakmai irányítói, a szakmai felügyeleti, a fenntartói, a szakmai fenntartói és az alapítói jogokkal összefüggő feladatokat,
b)336 együttműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítása alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteihez kapcsolódó feladatok végrehajtásában,
c) ellátja a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes hatáskörébe tartozó intézmények intézményi stratégiájának kialakításával, a kapcsolódó, az előkészítést és a végrehajtást szolgáló dokumentumok összeállításával, valamint az intézményi munkatervek, stratégiák végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek bevonásával,
d)337 a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok esetében ellátja az egyes személyi kérdések tekintetében (vezetők javadalmazása, prémiumfeladat-meghatározás, célfeladat-kitűzés, teljesítményértékelés) a döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek, Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály bevonásával,
e) a civil és társadalmi kapcsolatokért, felelős helyettes államtitkár szakmai irányítási, szakmai felügyeleti, illetve alapítói joggyakorlása keretében megvizsgálja az egyes szervezetek belső szabályozó dokumentumait, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve szakmai irányítói, szakmai felügyeleti, alapítói jogkörében eljár,
f) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben figyelemmel kíséri a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtását, szükség esetén tájékoztatást kér a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtásának folyamatáról,
g) részt vesz a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó háttérintézmények beruházási és felújítási feladatainak felügyeletében,
h) részt vesz a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi döntések előkészítésében,
i) koordinálja a közalapítványokkal, köztestületekkel, a Kormány által alapított alapítványokkal kapcsolatos szabályozási, illetve alapítói jogokkal kapcsolatos feladatok ellátását.
4.3.5. A Társadalmi Ügyek Főosztálya egyéb feladatai körében:
a) a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben részt vesz a stratégiai tervek és a kapcsolódó programok előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,
b) közreműködik a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok által végzett fejlesztési feladatokban, folyamatosan nyomon követi a fejlesztések megvalósulását.

5.338 A MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

5.1. Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Titkársága
5.1.1. A Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Titkársága
a) ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint azok folyamatos ellátását,
b) szervezi a Modern Városok Programmal, valamint a Magyar Falu Programmal, illetve a Kisvárosok Programmal kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt,
c) szervezi a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörével összefüggő kommunikációs feladatokat,
d) kapcsolatot tart és feladatai ellátása körében együttműködik az újságírókkal és a médiatartalom-szolgáltatókkal, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
e) feladatai ellátásához kapcsolódóan a Miniszterelnökség érintett szervezeti egységétől közvetlenül információt kérhet.

5.2.339

5.3. Településhálózati Koordinációs Főosztály340
5.3.1.341 A Településhálózati Koordinációs Főosztály
a) közreműködik a településfejlesztési támogatási rendszerek kidolgozásában, a területi igények figyelembevételével,
b) összehangolja a településfejlesztést érintő kormányzati támogatási rendszereket, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát, a településfejlesztési beruházások területi megvalósulását,
c) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart és egyeztet az érintett önkormányzatokkal, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
d) ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos által közvetlenül meghatározott feladatokat.

6. A TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK342

6.1. A Modern Városok Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály
6.1.1. A Modern Városok Program Végrehajtásáért Felelős Főosztály
a) figyelemmel kíséri a Kormány és a megyei jogú város önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásokban foglalt feladatokat, az azokkal kapcsolatos beruházásokat, a beruházások előrehaladását, valamint a megyei jogú városok fejlesztésére nyújtott költségvetési támogatásokat, ennek keretében különösen nyomon követi a Modern Városok Program végrehajtását szolgáló előirányzat felhasználását,
b) közreműködik a feladatkörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök, jogszabályok és más jogi aktusok tervezeteinek előkészítésében,
c) előkészíti és véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket,
d) kapcsolatot tart és egyeztet a megyei jogú városok önkormányzataival, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
e)343 részt vesz a feladatköréhez tartozó szakmai egyeztetéseken, ahol képviseli a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárságot,
f) ellátja a feladatköréhez tartozó előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
g) az együttműködési megállapodással összefüggésben együttműködik az önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal a fejlesztési projektek megvalósításának támogatása céljából a projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti, projektfejlesztési és projektértékelési feladatok ellátása, koordinálása érdekében,
h)344 ellátja az egyéb projektfejlesztési feladatokat, amelyeket a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárság részére meghatároz,
i) előkészíti a Modern Városok Program keretében a Kormány által meghatározott rendszerességű tájékoztatáshoz szükséges jelentést a megyei jogú városok fejlesztésével kapcsolatos forrásfelhasználásról és a feladatok előrehaladásáról,
j) véleményezi a Kormány és a megyei jogú városok önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodásokban foglalt beruházások előrehaladási jelentéseit,
k) közreműködik az együttműködési megállapodásban szereplő beruházások pénzügyi és szakmai beszámolóinak elfogadása során,
l) projekt szintű segítséget nyújt az önkormányzatok számára az együttműködési megállapodásokban meghatározott beruházások pénzügyi és műszaki tartalmának tekintetében a beruházás hatékony előmozdítása érdekében,
m) nyomon követi az együttműködési megállapodásokban szereplő beruházások megvalósítását,
n)345 ellátja a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.

6.2. Településfejlesztési Programok Szakmai Főosztálya346
6.2.1.347 A Településfejlesztési Programok Szakmai Főosztálya
a) előkészíti a Magyar Falu Program megvalósításának koncepciójával összefüggő, valamint a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó településfejlesztést érintő előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos szakmai álláspontot,
b) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart és egyeztet a települések önkormányzataival, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
c)348 közreműködik a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve jogszabálytervezetek, előterjesztések szakmai előkészítésében,
d)349 részt vesz a feladatköréhez tartozó szakmai egyeztetéseken, ahol képviseli a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt,
e)350 közreműködik a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár feladatkörével összefüggő állampolgári megkeresések megválaszolásában,
f)351 ellátja a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.

6.3. Kiemelt Kormányzati Településfejlesztési Főosztály
6.3.1. A Kiemelt Kormányzati Településfejlesztési Főosztály
a) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart és egyeztet az érintett önkormányzatokkal, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
b) közreműködik a támogatási rendszer szakmai kialakításában,
c) véleményezi és előkészíti a feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más jogi aktusok tervezeteit,
d) részt vesz a feladatköréhez tartozó szakmai egyeztetéseken,
e)352 ellátja a települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.

6.4. Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság353
6.4.1.354 A Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

6.5.355 Magyar Falu Program Pályázati Főosztály
6.5.1. A Magyar Falu Program Pályázati Főosztály
a) koordinálja a Magyar Falu Program pályázataival összefüggő kormányzati feladatok végrehajtását, lebonyolítását,
b) kidolgozza a Magyar Falu Program koncepciójába tartozó pályázati kiírások, felhívások szakmai tartalmát,
c) részt vesz a Magyar Falu Program keretében, a miniszter által kiírt pályázatok lebonyolításában,
d) részt vesz a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátásában, a pályázatok szakmai értékelésében,
e) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart és egyeztet a települések önkormányzataival, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
f) részt vesz a feladatköréhez tartozó szakmai egyeztetéseken,
g) ellátja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos által közvetlenül meghatározott feladatokat.

7. A PAKSI ATOMERŐMŰ KÉT ÚJ BLOKKJA TERVEZÉSÉÉRT, MEGÉPÍTÉSÉÉRT ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet
7.1.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet
a)356 ellátja a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) által meghatározott feladatokat,
b) koordinálja, tartalmilag és jogilag előkészíti a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat, különösen a Kormány és – a Parlamenti Főosztály, valamint a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály koordinációja mellett – az Országgyűlés üléseire történő felkészülést,
c) koordinálja az orosz fővállalkozóval folytatott tárgyalások mandátumának kialakítását, különös tekintettel azok műszaki, üzleti és jogi kérdéseire,
d) támogatást nyújt és szervezi a tárca nélküli miniszter hivatali teendőit és közéleti szerepléseit, a tárca nélküli miniszter utasításai alapján irányítja a tárca nélküli miniszter sajtófőnökének munkáját, így különösen válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat, és gondoskodik a tárca nélküli miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról,
e) a tárca nélküli miniszter döntése szerint részt vesz a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak tervezésében, előkészítésében és értékelésében,
f) feladatainak hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői és munkatársai részére,
g) a feladatkörébe utalt ügyekben felelős a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásért,
h) kezdeményezi a külföldi látogatásokhoz és hazai tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási és háttéranyagok elkészítését, ezeket véleményezi és rendezi,
i) a tárca nélküli miniszter megbízásából megbeszéléseket, egyeztetéseket folytat, – a Parlamenti Főosztállyal együttműködve – kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival, a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel is,
j) a tárca nélküli miniszter előadásaihoz, beszédeihez és írásaihoz a Miniszterelnökség szervezeti egységeitől javaslatokat kér, és véleményezi azokat,
k) rendszerezi és döntésre előkészíti a tárca nélküli miniszter számára címzett ügyirat- és levélforgalmat, eljuttatja a tárca nélküli miniszter által intézkedésre kiadott anyagokat a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez,
l) kapcsolatot tart a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
m) összeállítja a tárca nélküli miniszteri értekezlet napirendjét,
n) gondoskodik a tárca nélküli miniszter képviseletéről a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten.
7.1.2. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabineten osztályként működő Sajtókapcsolatok, Külügyi és Protokoll Osztály
a)357 koordinálja a paksi kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt, támogatja a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság kommunikációs tevékenységét, közreműködik annak tartalmi és szakmai kialakításában,
b)358 közreműködik a tárca nélküli miniszterhez, a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó államtitkárokhoz, valamint a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz, a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz és a Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz címzett közérdekű adatigénylések kezelésében,
c) koordinálja a tárca nélküli miniszter sajtómegjelenéseivel kapcsolatos feladatokat,
d) a Parlamenti Főosztállyal együttműködve nyilvántartja és szervezi a tárca nélküli miniszter országgyűlési kötelezettségeit, és támogatja a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet a tárca nélküli miniszterre vonatkozó ezen feladatkörében,
e) feladatai ellátása körében kapcsolatot tart a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
f) válogatja a különböző hírforrásokból érkező információkat, és gondoskodik a tárca nélküli miniszter megfelelő időben történő tájékoztatásáról,
g) gondoskodik a nemzetközi szervezetekkel és külföldi partnerekkel való kapcsolattartásról,
h) gondoskodik a tárca nélküli miniszter által szervezett rendezvények lebonyolításáról.
7.1.3. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabineten osztályként működő PTNM Miniszteri Titkárság biztosítja a miniszter munkájához kapcsolódó adminisztratív és koordinációs feladatok előkészítését és folyamatos ellátását, továbbá mindazon ügyek vitelét, melyet a miniszter számára meghatároz.

7.2. PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya
7.2.1. A PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya:
a) a Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkár egyidejű bevonásával ellátja a tárca nélküli miniszter – mint fejezetet irányító szerv vezetője – irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzattal, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységek körben felmerülő előkészítési és koordinációs tevékenységet,
b) kapcsolattartóként közreműködik a belső és külső ellenőrzések során,
c) a központi költségvetésnek az állami vagyonnal kapcsolatos éves költségvetése, középtávú irányszámai, zárszámadása tekintetében a hozzá tartozó feladatkörben
ca) közreműködik a költségvetés és a zárszámadás elkészítésében, részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,
cb) a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében koordinálja és egyezteti a feladatkörébe tartozó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg javaslatot, az összefoglaló számításokat, elkészíti a szöveges és számszaki indoklásokat,
cc) közreműködik a feladatkörébe tartozó előirányzatokat, azok szabályozását érintő munkákban,
cd) közreműködik a tárca nélküli miniszter feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában,
d) közreműködik a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tevékenységét érintő utasítások előkészítésében,
e) részt vesz a tárca nélküli miniszter előterjesztéseinek pénzügyi, költségvetési megalapozásában, gazdaságossági szempontú alátámasztásában,
f) véleményezi a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok előterjesztéseit azok gazdaságossági, pénzügyi megalapozottsága szempontjából,
g) közreműködik az 1. melléklet 8. § h) pontja szerinti kötelezettségvállalások előkészítésében.

7.3. PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály
7.3.1. A PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály felelős a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó
a) közbeszerzési és a versenyeztetési eljárásokban történő közreműködésért,
b) közreműködik az 1. melléklet 8. § h) pontjában meghatározott szerződések és megállapodások előkészítésében,
c) felelős a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt állóállami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi dokumentumok, szabályzatok előkészítéséért, véleményezéséért.
7.3.2. A PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály
a) részt vesz a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő jogalkotási feladatokban,
b) ellátja a tárca nélküli miniszter feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok vezetői munkaszerződések, azok módosításának, illetve megszüntetésének véleményezését,
c) közreműködik a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tevékenységét érintő utasítások előkészítésében,
d) jogi tanácsadást nyújt a tárca nélküli miniszter valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek részére, a szervezeti egységek megkeresésére jogi véleményt ad,
e) részt vesz a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő közérdekű adatigénylésekkel, képviselői kérdésekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátásában,
f) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a tárca nélküli miniszter álláspontját.

7.4. PTNM Szabályozási és Koordinációs Főosztály
7.4.1. A PTNM Szabályozási és Koordinációs Főosztály
a) előkészíti a tárca nélküli miniszter szervezeti egységeivel együttműködve a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, különös tekintettel a tárca nélküli miniszter – mint a fejezetet irányító szerv vezetője – által az irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében kiadandó miniszteri rendeletet,
b) véleményezi a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
c) feladatkörében eljárva – a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár útján – részt vesz a közigazgatási koordinációban, így különösen kapcsolatot tart minisztériumokkal, a Miniszterelnöki Kormányirodával, egyéb állami és nem állami szervekkel,
d) az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,
e) feladatkörében eljárva jogi-kodifikációs támogatást biztosít a tárca nélküli miniszter szervezeti egységeinek,
f) közreműködik a tárca nélküli miniszterhez érkező megkeresésekre adott választervezetek előkészítésében,
g) felelős a több főosztály feladatkörét érintő szakkérdésben a koordinált álláspont kialakításáért,
h) közreműködik a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tevékenységet érintő utasítások előkészítésében.

7/A.359

8. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

8.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság
8.1.1. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.
8.1.2. A Közigazgatási Államtitkári Titkárság a 8.1.1. pontban meghatározottakon túl jogszabályban meghatározott esetekben ellátja a Kit. szerinti kifogásolási jog gyakorlásával kapcsolatos műveleteket.

8.2. Belső Ellenőrzési Főosztály
8.2.1. A Belső Ellenőrzési Főosztály a Miniszterelnökség belső ellenőrzési egysége.
8.2.2. A Belső Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladatai körében
a)360 ellátja a Miniszterelnökség igazgatása költségvetési cím, a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezete és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet Miniszterelnökséghez kapcsolódó előirányzatainak belső ellenőrzését, illetve ellenőrzést végez a XI. Miniszterelnökség fejezethez tartozó és a Miniszterelnökség irányítása vagy felügyelete alatt működő költségvetési szerveknél, valamint a miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési előirányzatokból céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknél, továbbá a Miniszterelnökség, illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagyonkezelésébe adott állami vagyonnal (ideértve a gazdálkodó szervezeteket is) való gazdálkodás tekintetében,
b) az a) pontban meghatározott belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket, valamint a felügyelt költségvetési szerveknél az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan – a rendelkezésre álló kapacitásra figyelemmel – megbízhatósági ellenőrzéseket végez,
c) tanácsadó tevékenysége során – a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint – elemzéseket, értékeléseket készít a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban, valamint ajánlásokat, javaslatokat tesz a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére,
d) vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer (ezen belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét) jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelését,
e) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
f) vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, a közpénzek rendeltetésszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos felhasználását, a jogszabályok és belső utasítások betartását,
g) elkészíti a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, valamint a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét, illetve az éves ellenőrzési tevékenységről elkészíti a Miniszterelnökség ellenőrzési jelentését és a fejezet éves összefoglaló jelentését,
h) nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján elkészített intézkedési tervek megvalósítását,
i) gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről,
j) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet és rendszeresen gondoskodik annak felülvizsgálatáról,
k) összefogja a külső ellenőrzések intézkedési terveinek nyilvántartását.

8.3. Szervezetbiztonsági Főosztály
8.3.1. A Szervezetbiztonsági Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti az ágazati honvédelmi feladatokkal, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzési kötelezettségek meghatározásával kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) közreműködik a rendészeti tárgyú előterjesztések véleményezésében,
c) előkészíti a Miniszterelnökség Biztonsági Szabályzatát.
8.3.2.361 A Szervezetbiztonsági Főosztály funkcionális feladatai körében
1. gondoskodik a Miniszterelnökség minősített adatvédelmével kapcsolatos személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feladatai valamint rejtjeltevékenysége ellátásáról, kidolgozza az ehhez szükséges követelményrendszereket és biztonsági szabályzókat,
2. ellátja a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági vezetői feladatokat,
3. működteti a Miniszterelnökség Nyilvántartóját, a felhasználók körében ellátja a minősített adatkezelés felügyeletét,
4. gondoskodik a Miniszterelnökségen meghatározott személyi biztonsági követelmények betartásáról (nemzeti személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek, titoktartási nyilatkozatok kiállítása, NATO, EU személyi biztonsági tanúsítványok beszerzése és ezek nyilvántartása, kezelése és tárolása),
5. ellátja a szervezeti egységeket minősített ügykezelési segédletekkel (hitelesített iktató-, belső és külső átadókönyvek),
6. előkészíti és koordinálja a Nyilvántartóban őrzött minősített adathordozók minősítésének felülvizsgálatát,
7. rendszeresen ellenőrzi a minősített iratok kezelését a szervezeti egységeknél,
8. kidolgozza és döntésre előterjeszti az informatikai biztonság kialakítására, annak megfelelő elérésére, illetve fenntartására vonatkozó irányelveket, terveket és szabályokat,
9. informatikai biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség információs rendszereit érintő szerződéseit, nyomon követi a fejlesztések és egyes projektek megvalósulását, valamint érvényesíti az ezekhez köthető informatikai biztonsági szempontokat,
10. gondoskodik a Miniszterelnökség informatikai biztonsági irányítási rendszere kialakításáról és működtetéséről, valamint a Miniszterelnökség munkatársainak informatikai biztonsági képzéséről,
11. ellátja a Miniszterelnökség által üzemeltetett, illetve a Miniszterelnökség adatait feldolgozó, elektronikus információs rendszerek informatikai biztonságával összefüggő felügyeleti tevékenységet, ellenőrzi az informatikai biztonsági előírások betartását,
12. ellátja az információvédelemért felelős személy feladatkörébe tartozó tevékenységet, ezen belül a szervezeti és a nemzeti adatvagyon sértetlenségét veszélyeztető kockázati tényezők feltárása, az adatszivárgások minimalizálása, az információs adatvagyonnal való felelős gazdálkodás kereteinek szervezése, valamint a felhasználók elszámoltathatósága érdekében:
a) kialakítja a Miniszterelnökség információvédelemre vonatkozó politikáját és szabályozási keretrendszerét,
b) koordinálja a Miniszterelnökség adatvagyonának, információs javainak és kockázati tényezőinek felmérését,
c) ellenőrzi az la) alpont szerinti szabályzatban foglaltak végrehajtását, melyről jelentést készít a hivatali szervezet vezetője részére,
13. ellátja a Miniszterelnökség különleges jogrenddel összefüggő honvédelmi és katasztrófavédelmi tervezési feladatait,
14. gondoskodik a Miniszterelnökség és háttérintézményei munkatársainak jogszabályokban meghatározott honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítéséről és oktatásának szervezéséről,
15. a Miniszterelnökség kapcsolattartó pontjaként működteti a honvédelmi, katasztrófavédelmi és objektumvédelmi feladatokat ellátó biztonsági ügyeletét,
16. gondoskodik a kormányügyeleti rendszerben ügyeletesi feladatokat ellátó felsővezető szakmai támogatásáról,
17. ellátja a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos előkészítő és ügyviteli feladatokat,
18. kiadja a jogszabályban meghatározott politikai és szakmai felsővezetői igazolványokat, valamint a hatáskörébe tartozó, a Miniszterelnökség épületeibe és a Karmelita Kolostorba belépésre jogosító igazolványokat, gondoskodik a jogosultságok kezeléséről, ellátja a kapcsolódó nyilvántartási rendszerek alkalmazásgazdai feladatait,
19. együttműködik a Miniszterelnökség épületeinek őrzés-védelmét biztosító szervezetekkel,
20. biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség biztonsági helyzetét érintő előterjesztéseket, szabályozási és fejlesztési javaslatokat, koordinálja azok végrehajtását, részt vesz az ilyen tárgyú fejlesztési programok megvalósításának ellenőrzésében,
21. ellátja az integritás tanácsadói feladatokat,
22. ellátja a GDPR 37. cikke alapján a hivatali szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó adatvédelmi tisztviselő tevékenységet, tájékoztatást és szakmai tanácsot nyújt a Miniszterelnökség adatkezeléseiben részt vevők részére,
23. kezdeményezi a hivatali szervezet vezetőjénél a személyes adatok kezelésével összefüggő bejelentések és adatvédelemmel összefüggő incidensek kivizsgálását, megválaszolását és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé történő bejelentését, amely felé kapcsolattartó pontként működik,
24. koordinálja a személyes adatok megfelelő védelmi szintjének kialakítására, fenntartására vonatkozó irányelvek, belső szabályozók, nyilvántartás(ok), valamint adattérkép kidolgozását, véleményezi a tervezett adatkezelési műveleteket és kapcsolódó szerződéseket,
25. ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályoknak való megfelelést, részt vesz az adatkezelést érintő döntések meghozatalában, az érintettek joggyakorlásának biztosításában,
26. szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,
27. a Miniszterelnökség központi koordinációs felelősségére tekintettel ellátja az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos hatósági megkeresésekhez, a közérdekű bejelentések fogadásához és a csalásellenes intézkedésekhez kapcsolódó feladatok koordinálását.

8.4. Iratkezelési Főosztály
8.4.1. Az Iratkezelési Főosztály funkcionális feladatai körében
a) ellátja a Miniszterelnökségen a nyílt iratkezelés felügyeletét és felel ennek szabályozásáért,
b) rendszeresen ellenőrzi a nyílt iratok kezelését és irattárazását a szervezeti egységeknél,
c) alkalmazásgazdája a nyílt iratok nyilvántartásához használt iratkezelő-rendszernek, szakmai támogatást és oktatást nyújt a felhasználóknak, karbantartja és nyilvántartja a hozzáférési jogosultságokat, kapcsolatot tart a szoftverfejlesztő céggel,
d) gondoskodik a külső szervektől érkező nyílt kezelésű postai és egyéb küldemények átvételéről, azok csoportosításáról szervezeti egységek szerint, ezen küldemények elektronikus érkeztetéséről, a kézbesítőkönyvekbe való bejegyzésről, a küldemények kézbesítéséről a Miniszterelnökség egyes telephelyeire,
e) összegyűjti a szervezeti egységek postai úton, illetve az Állami Futárszolgálat által továbbítandó nyílt kezelésű küldeményeit, és gondoskodik ezek feladásáról,
f) a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végrehajtja a Miniszterelnökségen keletkezett maradandó értékű iratok levéltári átadását, illetve a szükséges selejtezést,
g) döntésre előkészíti a Miniszterelnökség irattáraiban található nyílt kezelésű iratokra vonatkozó megismerési, kutatási kérelmeket, és nyilvántartja a kiadott engedélyeket,
h) gondoskodik az egyes szervezeti egységeknél keletkezett nyílt kezelésű iratok átvételéről, szakszerű tárolásáról, igény esetén az irattári anyagok kiadásáról és visszavételéről,
i) ellátja a szervezeti egységeket ügykezelési segédletekkel, eszközökkel,
j) gondoskodik a Miniszterelnökségen használt elektronikus aláírási, nem aláírás célú hitelesítő tanúsítványok és egyéb bélyegzők használati rendjének kialakításáról, nyilvántartásáról, valamint közreműködik ezen eszközök beszerzésében,
k) kapcsolatot tart a központi közigazgatási irattározási feladatokat ellátó szolgáltatóval.
l)362 ellátja az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetésével kapcsolatos egyes feladatokat.

8.5. Társaságfelügyeleti Főosztály
8.5.1. Ellátja és koordinálja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerint a miniszter által a közigazgatási államtitkár hatáskörébe utalt tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában (a továbbiakban: gazdasági társaságok) a tulajdonosi joggyakorlói körbe tartozó feladatokat:
1. előkészíti a közigazgatási államtitkár részére a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges iratokat, határozatokat,
2. összehangolja a tulajdonosi joggyakorló portfólió-kezelési politikáját érintő döntések előkészítését, és koordinálja azok végrehajtását,
3. kapcsolatot tart, egyeztet a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel, szükség esetén konzultációkat szervez,
4. döntésre előkészíti a gazdasági társaságok létesítő okiratainak és a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utalt szabályzatainak jóváhagyását,
5. ellátja, koordinálja, ellenőrzi és összesíti a gazdasági társaságokat érintő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,
6. a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat alapján a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló valamennyi gazdasági társaság tekintetében analitikus vagyonnyilvántartás vezetéséhez adatot szolgáltat a Pénzügyi és Számviteli Főosztály részére. Az Országleltár adatszolgáltatás kapcsán folyamatos kapcsolatot tart az Állami Vagyonnyilvántartási Kft.-vel a vagyonnyilvántartási feladatok vonatkozásában,
7. véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
8. előkészíti a gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket,
9. előkészíti a gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos döntéseket, dokumentumokat, és továbbítja azokat az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály számára a személyügyi okiratok előkészítése érdekében,
10. ellátja a gazdasági társaságok tőkeemelésével, tőkeváltozásával, gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések, döntések előkészítését,
11. a gazdasági társaságok vonatkozásában kimutatásokat és elemzéseket készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,
12. véleményezi a gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatos előterjesztéseket,
13. szakmai, pénzügyi és szabályszerűségi szempontból véleményezi a közigazgatási államtitkár szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a megkötendő szerződéseket, ideértve különösen a támogatási szerződéseket, támogatói okiratokat,
14. szakmai, pénzügyi és szabályszerűségi szempontból véleményezi és koordinálja a gazdasági társaságoknak nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos, a kötelezettségvállalások kezdeményezéséhez szükséges dokumentációkat,
15. koordinálja a gazdasági társaságok vonatkozásában felmerülő ellenőrzéseket, valamint szükség esetén intézkedik az adatok továbbításáról az illetékes szerv felé,
16. közreműködik a gazdasági társaságok költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
17.363 a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan előkészíti a közigazgatási államtitkár szakmai irányítása alatt álló gazdasági társaságok feladatellátásához kapcsolódó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg-javaslatot, az összefoglaló számításokat, valamint a szöveges és számszaki indoklásokat,
18. ellátja a gazdasági társaságok tekintetében a vezetői ellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
19. a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló valamennyi társaság vonatkozásában a Miniszterelnökség mint Tulajdonosi Joggyakorló szervezet éves beszámoló elkészítéséhez a részesedések megállapított új értékét összegyűjti, és a tárgyévet követő június 20-ig írásos formában megküldi a Pénzügyi és Számviteli Főosztály részére,
20.364 tájékoztatja az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztályt a gazdasági társaságok azon vezető állású munkavállalói, vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai körében tervezett személyi változásokról, amely személyi körben a közigazgatási államtitkár gyakorolja a kinevezési jogkört, a kinevezésüket, megválasztásukat megelőző nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése érdekében, valamint a kinevezésüket, megválasztásukat, visszahívásukat követően a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása érdekében,
21.365 a gazdasági társaságok kezdeményezése alapján, a 20. pont alá nem tartozó vezető állású munkavállalók körében tervezett személyi változások esetén tájékoztatja a Szervezetbiztonsági Főosztályt a kinevezésüket megelőző nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának szükségességéről.
8.5.2. Koordinálja és összesíti a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó valamennyi gazdasági társaság adatszolgáltatását.
8.5.3.366
8.5.4.367 A közigazgatási államtitkár feladat- és hatáskörébe utalt tulajdonos ügyletként nyújtott támogatáskezelési feladatokkal összefüggésben a közigazgatási államtitkár szakmai irányítása mellett:
a)368 ellátja a központi kezelésű előirányzatok kezelése körébe tartozó feladatokat,
b) kezdeményezési joggal rendelkezik új előirányzat létrehozására,
c) kezdeményezi és előkészíti a feladatok végrehajtását szolgáló támogatási szerződések megkötését, és ellátja a szakmai kezelésükhöz kapcsolódó feladatokat,
d) közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
e) előkészíti az érintett szervezeti egységekkel együttműködve az előirányzat-átcsoportosításokkal, pénzeszközátadásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket.
8.5.5.369 Ellátja és koordinálja a 4. függelék „II. Alapítványok, közalapítványok” megnevezésű táblázat szerint a miniszter által a közigazgatási államtitkár hatáskörébe utalt alapítványok, közalapítványok vonatkozásában az alapítót megillető jogok gyakorlását érintő feladatokat.
8.5.6.370 Ellátja a vagyonkezelő alapítványok létrehozásával kapcsolatos koordinációs feladatokat az érintett szervezeti egységek, illetékes szervek és személyek bevonásával.
8.5.7.371 Részt vesz a vagyonkezelő alapítványok költségvetési támogatását érintő előterjesztések előkészítésében.

8.6. Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály
8.6.1. A Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti a kulturális javakkal kapcsolatos jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket.
8.6.2. Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály koordinációs feladatai körében
a) kapcsolatot tart a társintézményekkel, hatóságokkal, valamint a kulturális javak hatékonyabb védelme érdekében – a vonatkozó együttműködési megállapodásban vállaltak szerint – támogatást nyújt a rendőrség és a vámhatóság munkájához,
b) ellátja a Kulturális Javak Bizottsága működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
c) ellátja a feladatkörében használt informatikai szakrendszerek üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat,
d) biztosítja a feladatkörébe tartozó hatósági és egyéb, rendszeres ügyfélkapcsolattal járó ügyekben az internetes tájékoztatás szakmai hátterét és a koordinációs feladatokat,
e) a kulturális javak vonatkozásában kapcsolatot tart a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel a központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, és egyéb feladatkörébe tartozó nem közhiteles nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvereszközök és virtuális szerverek üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása tekintetében.
8.6.3. A Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
a) előkészíti a kulturális javak védetté nyilvánításával, védettségük megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatok dokumentumait,
b) előkészíti a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
c) előkészíti a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
d) előkészíti a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos nemzeti hatósági feladatok iratait,
e) előkészíti a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos európai uniós tagállami feladatok iratait,
f) előkészíti a kulturális javakhoz kapcsolódó, a kulturális javak hatósága hatáskörébe utalt egyéb, bírósági letétek, elkobzott kulturális javak közgyűjteményi elhelyezésével kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
g) előkészíti a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
h) hivatalból vagy kérelemre, jogszabályban meghatározottak szerint adatot igazol a nyilvántartásban szereplő adatokról,
i) részt vesz a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával kapcsolatos iratok és döntések előkészítésében.
8.6.4. A Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) a védetté nyilvánított kulturális javak vonatkozásában közreműködik az UNESCO egyezmények végrehajtásából adódó, feladatkörébe tartozó hazai feladatok ellátásában és nyomon követésében,
b) ellátja a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi IX. törvény végrehajtásából fakadó, a kulturális javakkal összefüggő szakmai feladatokat,
c) ellátja a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területekről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
d) közreműködik a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatok ellátásában,
e) ellátja a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
f) ellátja a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XXVIII. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
g) ellátja a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
h) kulturális javakkal kapcsolatos kérdésekben közreműködik az UNESCO-val történő kapcsolattartásban és együttműködésben, képviseli Magyarország, mint részes állam érdekeit,
i) részt vesz az Európai Unió kulturális javakkal kapcsolatos brüsszeli szakértői munkacsoportjainak és bizottságainak munkájában.
8.6.5. A Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály egyéb feladatai körében
a) vita, illetve megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy a kulturális javak körébe tartozik-e,
b) elkészíti a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról szóló kijelöléseket,
c) ellátja a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nem hatósági feladatokat,
d) részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak felkutatásában,
e) közreműködik a Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével, továbbá visszaadásával kapcsolatos teendők ellátásában,
f) hivatalból vagy kérelemre, jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat a nyilvántartásban szereplő adatokról,
g) gondoskodik a kulturális javakkal összefüggő elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázisok és a nem közhiteles nyilvántartások vezetéséről.
8.6.6. A Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály vezetője a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében – a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával kapcsolatos érdemi döntéseket kivéve – kiadmányozza a kulturális javakat érintő hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat.

8.7.372 Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda
8.7.1.373 A Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda működése keretében
a) ellátja a külön jogszabályban meghatározott európai uniós és központi költségvetési forrásból megvalósuló beruházások ellenőrzését, a beruházások megvalósítási folyamatának figyelemmel kísérését, a beruházásokkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott adatok beruházásfelelősök útján történő gyűjtését, valamint helyszíni vizsgálatokat tart,
b) tájékoztatja az arra jogosult szervezetet és a beruházások előkészítési és megvalósítási szakaszában érintett minisztert a beruházás előrehaladásáról, előkészítésének és megvalósításának helyzetéről,
c) figyelemmel kíséri a beruházások előkészítése és megvalósítása érdekében lefolytatott eljárásokat és megtett intézkedéseket,
d) pénzügyi monitoring tevékenységének keretében vizsgálja a rendelkezésre álló források felhasználását,
e) szakmai monitoring tevékenységének keretében nyomon követi a beruházások eredményes előkészítését és megvalósítását, különösen a beruházás ütemtervnek való megfelelésére vonatkozó követelményeket,
f) tájékoztatja a társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztost az ütemtervtől való eltérésről, a beruházások előkészítése és megvalósítása érdekében intézkedési javaslatokat készít elő,
g) ellátja az Országos Beruházás Monitoring Rendszerrel összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatait,
h) együttműködik a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti monitoring felelőssel az adatminőség javítása érdekében,
i) pénzügyi monitoring tevékenységének ellátása során együttműködik az államháztartásért felelős miniszter munkaszervezetével, ennek érdekében információt biztosít a beruházások előrehaladásáról.
8.7.2. A Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda vezetőjét szakmai kérdésekben a társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos irányítja.

9. A GAZDÁLKODÁSÉRT ÉS SZEMÉLYÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

9.1. Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
9.1.1. A Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat, valamint a Szervezetellátási és Logisztikai Osztály útján
a) ellátja a kapcsolattartói feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
b) a Miniszterelnökségen felmerülő szolgáltatási igénylések szabályosságát, indokoltságát ellenőrzi és a jóváhagyott igényeket eljuttatja az Ügyfélszolgálathoz,
c) felelős a Miniszterelnökség ellátással, szolgáltatással kapcsolatos igényeinek nyomon követéséért, azok teljesüléséért,
d) képviseli a Miniszterelnökség álláspontját az informatikai és telekommunikációs, valamint az egyéb ellátási feladatokkal kapcsolatos bizottságokban, értekezleteken,
e) végzi az alapellátási szinten felüli informatikai és telekommunikációs igények, direkt finanszírozás keretében történő beszerzések egyeztetését, engedélyeztetését, kezdeményezi a szerződések megkötését,
f) végzi a Miniszterelnökség elhelyezésével kapcsolatos tervezést, előkészítést, az ehhez kapcsolódó költöztetéseket nyomon követi, azok végrehajtását ellenőrzi,
g) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységei részére a munkavégzéshez szükséges eszköz-, készlet- és szolgáltatási igényeket,
h) támogatja, illetve végzi a Miniszteri Kabinet és a közigazgatási államtitkár alá tartozó szervezetek sürgős irat- és személyszállítási feladatait,
i) felelős a hatáskörébe tartozó erőforrások szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért és működtetéséért,
j) támogatja a tárgyi eszközök mozgásának dokumentálását, nyomon követését és az éves leltározását.
k)374 ellátja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladatait meghaladó, Miniszterelnökségre háruló tűz- és munkavédelmi megbízotti feladatokat.

9.2. Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály
9.2.1. Az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti a miniszter által adományozható elismerésekkel kapcsolatos jogszabályokat,
b) közreműködik a miniszter irányítása alatt működő intézmények közalkalmazottainak jogviszonyát érintő jogszabályok tervezetének, illetve a módosítási javaslatainak előkészítésében.
9.2.2. Az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály személyügyi feladatai körében
a) ellátja a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő politikai és szakmai felsővezetők, kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és megbízottak, valamint a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok jogviszonyával kapcsolatos előkészítő, koordinációs, szervezési és személyügyi műveleteket, akik tekintetében a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár munkáltatói jogkört gyakorol,
b) ellátja a miniszter adományozási jogkörébe tartozó elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, gondoskodik a kitüntetések közzétételéről,
c) ellátja a miniszter által felterjesztett, illetve átadandó állami kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatokat,
d) ellátja a miniszter javaslatára kiállított szolgálati és diplomata-útlevelekkel kapcsolatos feladatokat, biztosítja az útlevelek rendeltetésszerű felhasználását, gondoskodik azok biztonságos őrzéséről és nyilvántartásáról,
e) külön megállapodás alapján ellátja a Miniszterelnökség új alapítású intézményeinél felmerülő személyügyi feladatokat,
f) ellátja a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban meghatározottak szerint benyújtott továbbfoglalkoztatási kérelmek kormánydöntésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
g) ellátja a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó kormányzati főhivatalok, központi hivatalok, költségvetési szervek vezetőinek, vezetőhelyetteseinek és gazdasági vezetőinek, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak, főigazgatóinak és gazdasági vezetőinek, valamint a járási hivatalok vezetőinek kinevezésével, felmentésével és – jogszabály ilyen irányú rendelkezése esetén – jogviszonyának egyéb kérdéseivel kapcsolatos személyügyi műveleteket,
h) a Társaságfelügyeleti Főosztállyal, illetve más tulajdonosi és alapítói jogokat gyakoroló szakterületekkel együttműködésben előkészíti a miniszterelnök-helyettes, a miniszter (illetve a miniszter átruházott hatáskörében eljáró közigazgatási államtitkár) és a tárca nélküli miniszter tulajdonosi, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és alapítványok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződéseket,
i) gondoskodik a Miniszterelnökség felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézményekkel kapcsolatos, személyügyi kérdéseket érintő nyilvántartások vezetéséről,
j) humánpolitikai szempontból véleményezi a miniszterelnök-helyettes, a miniszter és a tárca nélküli miniszter felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények és társaságok működését szabályozó dokumentumokat, így különösen azok alapító okiratait, a szervezeti és működési szabályzatokat, a közszolgálati szabályzatokat, valamint egyéb intézményi dokumentumokat,
k) humánpolitikai kérdésekben szakmai támogatást nyújt a miniszterelnök-helyettes és a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó intézmények vezetői részére feladataik megfelelő ellátásához,
l) ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő politikai és szakmai felsővezetők, kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és miniszterelnöki megbízottak, a miniszteri biztosok, továbbá a miniszterelnök-helyettes, a miniszter és a tárca nélküli miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok és közalapítványok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai, valamint a közszolgálati biztosok vagyonnyilatkozatainak őrzésével összefüggésben meghatározott feladatokat,
m) vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat és személyi anyagokat,
n) együttműködik a Szervezetbiztonsági Főosztállyal az általa kezelt személyi körbe tartozók nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése érdekében,
o) együttműködik a Humánpolitikai Főosztállyal a Miniszterelnökség személyi állományára vonatkozó statisztikák és adatszolgáltatások elkészítése érdekében,
p) az illetményszámfejtést érintő kérdésekben együttműködik a Pénzügyi és Számviteli Főosztállyal,
q) közreműködik a főosztály feladatkörét érintő képviselői kérdések, interpellációk, valamint a közérdekű adatszolgáltatások előkészítésében,
r) ellátja a Miniszterelnökség irányítása vagy felügyelete alá tartozó kormányzati igazgatási szervek álláshelyeit érintő, miniszteri hatáskörbe tartozó döntések, kezdeményezések előkészítésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
s) előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó egyéb, az előző pontokban nem felsorolt személyi és – a közszolgálati biztosok kivételével – a testületi tagsági kinevezésekkel, megbízásokkal kapcsolatos döntéseket és javaslatokat, illetve személyügyi intézkedéseket.
9.2.3. Az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály gazdálkodással kapcsolatos feladatkörében ellátja – az Áht. 10. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: NSKI) gazdasági szervezetének feladatait. Ennek keretében
1. elkészíti a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat, a számviteli politikát, szükség esetén javaslatot tesz szabályzat, valamint intézkedés kiadására,
2. véleményezi a pénzügyi ellenjegyzést igénylő szereződések, megállapodások tervezeteit,
3. gyakorolja az érvényesítési és a pénzügyi ellenjegyzési jogkört,
4. elkészíti az elemi költségvetést, az éves beszámolót, valamint az időközi költségvetési jelentéseket, negyedéves mérlegjelentést, előrejelzést,
5. ellátja a gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,
6. ellátja a működtetés és a vagyongazdálkodás körében a beruházással és a vagyon használatával kapcsolatos feladatokat,
7. ellátja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéssel (FEUVE) összefüggő feladatokat,
8. közreműködik a beszerzések, szolgáltatás megrendelések lebonyolításához kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában,
9. teljesíti a statisztikai, vagyonkataszteri jelentéseket,
10. ellátja a belföldi és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat és közreműködik a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos utazásszervezési feladatok ellátásában,
11. segítséget nyújt a személyi juttatásokra vonatkozó döntések előkészítésében,
12. biztosítja a működéséhez szükséges likviditást,
13. közreműködik a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásában,
14. a Magyar Államkincstárral együttműködve ellátja a központosított illetmény-számfejtési és a társadalombiztosítási kifizetőhelyi számfejtési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, valamint pénzügyi-számviteli feladatokat,
15. megállapítja és megfizeti az általános forgalmi adót és a rehabilitációs hozzájárulását,
16. részt vesz a költségvetés tervezésében és a zárszámadásban,
17. nyilvántartja az előirányzatokat, a módosításokat, az előirányzatok évközi felhasználását, módosítását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
18. többletbevétel esetén kezdeményezi az irányító szerv felé az előirányzat-módosítás jóváhagyását,
19. gondoskodik a pénzügyi nyilvántartó program működtetéséről, számviteli bizonylatokat rögzít, biztosítja az analitika és főkönyv egyezőségét,
20. gondoskodik az éves költségvetési beszámoló alátámasztásául szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásáról, biztosítja a főkönyvi adatokkal történő egyezőséget,
21. gondoskodik a leltár elkészítéséről, kapcsolatot tart a leltárfelelősökkel és raktárkezelőkkel, koordinálja az eszközökben történt változások dokumentálását,
22. közreműködik a selejtezési feladatok ellátásában,
23. a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolítja az utalásokat,
24. működteti a házipénztárat, ellátja az értéktárolási feladatokat,
25. nyilvántartja, elszámolja a reprezentációs kiadásokat, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő személyi jövedelemadót,
26. kezeli a szociális, egészségügyi, jóléti és egyéb juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket), cafetéria-juttatást és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
27. ellátja az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásokban foglalt egyéb feladatokat,
28. vezeti a kötelezettségvállalások számítógépes nyilvántartását,
29. közreműködik az európai uniós vagy hazai elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátásában, és felel a pályázat útján elnyert pénzeszközök elkülönített kezeléséért, illetve a pénzmozgások követéséért.
9.2.4. Az Intézményi Gazdálkodási Osztály vezetője az NSKI Ávr. 11. § (1) bekezdése szerinti gazdasági vezetője. Az osztályvezetői álláshely betöltetlensége esetén a gazdasági vezetői feladatokat a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár látja el.

9.3. Biztosi Titkársági Főosztály
9.3.1. A Biztosi Titkársági Főosztály – a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – ellátja a Miniszterelnökségen működő
a) kormánybiztosi,
b) miniszterelnöki biztosi,
c) miniszterelnöki megbízotti,
d) miniszteri biztosi
titkársági feladatokat.
9.3.2. A Biztosi Titkársági Főosztály – a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – biztosítja a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott és a miniszteri biztos munkájához kapcsolódó jogi, szakmai, adminisztratív és koordinációs feladatok folyamatos támogatását.
9.3.3. A Biztosi Titkársági Főosztály vezetőjének és helyettesének e Szabályzat szerinti vezetői feladatkörének ellátását nem érinti a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott, és miniszteri biztos azon joga, hogy a munkáját segítő munkatárs részére közvetlenül utasítást adjon.

9.4. Pénzügyi és Számviteli Főosztály
9.4.1.375 A Pénzügyi és Számviteli Főosztály a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség igazgatása címet érintő funkcionális feladatai körében
1. elkészíti a Miniszterelnökség igazgatása elemi költségvetését, éves beszámolóját, az időközi mérlegjelentéseket, valamint a havi intézményi költségvetési jelentéseket,
2. ellátja a Miniszterelnökség igazgatását érintő gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,
3. működteti a házi forint- és valutapénztárat, ellátja az értékcikktárolási feladatokat, a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolítja a forint- és devizautalásokat,
4. ellátja a Miniszterelnökség bankkártyáinak ügyintézésével kapcsolatos feladatokat,
5.376 ellátja a belső kontroll rendszer működésével és működtetésével összefüggő feladatokat,
6. ellátja a beszerzések, szolgáltatás megrendelésekkel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat,
7.377 közreműködik a statisztikai, vagyonkataszteri és egyéb az állami vagyonnal kapcsolatos jelentések összeállításában,
8. ellátja a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerinti politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető mint tulajdonosi joggyakorló befektetett pénzügyi eszközeivel kapcsolatos számviteli feladatokat,
9. elkészíti a 4. függelék „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázat szerinti politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető mint tulajdonosi joggyakorló éves beszámolóját, valamint az időközi mérlegjelentéseket,
10.378 ellátja a Miniszterelnökség Igazgatására vonatkozó kontrolling feladatokat,
11. vezeti az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a felhasználásokkal összefüggő elszámolásokat,
12.379 megrendeli, beszerzi a Humánpolitikai Főosztály adatszolgáltatása és/vagy a munkatársak nyilatkozata alapján a cafetéria- és egyéb juttatásokat, valamint kiosztja azokat a Miniszterelnökség munkatársai részére, és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
13. közreműködik a kötelezettségvállalások előkészítésében, gondoskodik a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség Igazgatása cím terhére történő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről, az érvényesítésről és az utalványozásról,
14.380 nyilvántartja, elszámolja a reprezentációs kiadásokat, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő adókat és járulékokat,
15. ellátja a Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos utazásszervezési, pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
16. ellátja az egyéb jogviszonyban állók és a külön engedély alapján utazó személyek utazásaival kapcsolatos szervezési, pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
17. összefogja és jóváhagyásra előkészíti a Miniszterelnökség utazási tervét,
18. a hatásköri delegálásokat felterjeszti aláírásra, rögzíti az adatbázisban, azokat naprakészen nyilvántartja,
19. ellátja az európai uniós, egyéb külföldi és hazai finanszírozású projektekhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatokat,
20. vezeti az európai uniós és egyéb külföldi és hazai finanszírozású projektek megvalósítása érdekében felmerült kiadások elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartását,
21. elkészíti és benyújtja az európai uniós projektekkel összefüggő elszámolásokat,
22. az európai uniós projektek vonatkozásában részt vesz a támogatási szerződések megkötésében és módosításában, gondoskodik a felhasznált források dokumentációjának összeállításáról, elvégzi a beérkező számlák elszámolhatóságának felülvizsgálatát, közreműködik az ellenőrzések lefolytatásában,
23. vezeti a XI. Miniszterelnökség fejezettől, a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezettől vagy más fejezettől kapott támogatásokkal kapcsolatos szerződések és a hozzájuk tartozó kifizetések elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a kapcsolódó elszámolásokat,
24. ellátja a projektértékelői jogviszonnyal kapcsolatos számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat; közreműködik a személyi jövedelemadóval és a munkaadót terhelő járulékokkal kapcsolatos bevallási feladatok ellátásában,
25. figyelemmel kíséri a Humánpolitikai Főosztály által vezetett állománytáblát, és segítséget nyújt a személyi juttatásokra vonatkozó döntések előkészítésében,
26.381 nyilvántartja a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség Igazgatása cím kiadási és bevételi előirányzatait, azok módosításait, az előirányzatok évközi felhasználását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
27.382 biztosítja a Miniszterelnökség igazgatása működéséhez szükséges likviditást, elkészíti az ehhez kapcsolódó kincstári adatszolgáltatást,
28. az üzemeltetési és ellátási feladatok költségvetési és pénzügyi kérdéseiben együttműködik és kapcsolatot tart Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
29. közreműködik a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásában,
30. a Magyar Államkincstárral együttműködve ellátja a központosított illetményszámfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási, valamint pénzügyi-számviteli feladatokat,
31.383 ellátja a munkáltatói költségtérítésekkel, a nem rendszeres és külső személyi juttatásokkal kapcsolatos számfejtési és pénzügyi-számviteli feladatokat,
32. megállapítja és megfizeti az általános forgalmi adót és a rehabilitációs hozzájárulást,
33. kezeli a szociális juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket),
34. adatot szolgáltat a Miniszterelnökség igazgatását érintő pénzügyi döntések meghozatalához,
35. vezeti a Miniszterelnökség immateriális javairól, tárgyi eszközeiről, készleteiről az analitikus nyilvántartást,
36. elkészíti a számviteli és gazdálkodási szabályzatokat,
37. véleményezi a Miniszterelnökség költségvetését érintő jogszabályok, kormányhatározatok, valamint az egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső szabályzatok tervezeteit,
38. elvégzi a Miniszterelnökség igazgatásának könyveiben lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek leltározását,
39. vezeti az örökségvédelmi bírsághoz kapcsolódó és egyéb követelések nyilvántartását.

9.5. Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály
9.5.1.384 A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály felelős a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet azon előirányzatai tekintetében, melyek felett a Miniszterelnökség az irányító szerv, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.
9.5.2. A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) közreműködik az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó utasítás előkészítésében és előkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó gazdálkodási és számviteli szabályzatokat,
b)385 közreműködik a XI. Miniszterelnökség fejezet – ideértve a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet azon előirányzatait is, melyek felett a Miniszterelnökség az irányító szerv – költségvetési gazdálkodását érintő kormány-előterjesztések előkészítésével és szakmai egyeztetésével kapcsolatos műveletek ellátásában,
c)386 véleményezi a Miniszterelnökség és háttérintézményei költségvetését – ideértve a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet azon előirányzatait is, melyek felett a Miniszterelnökség az irányító szerv – érintő jogszabályok és kormányhatározatok, valamint a Miniszterelnökség költségvetését – ideértve a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet azon előirányzatait is, melyek felett a Miniszterelnökség az irányító szerv – érintő egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső szabályzatok tervezeteit,
d) koordinálja a fejezet éves költségvetési és zárszámadási javaslatának elkészítésével kapcsolatos munkálatokat,
e) koordinálja a fejezet elemi költségvetésének és éves költségvetési beszámolójának elkészítésével kapcsolatos műveleteket,
f) ellátja a tervezési munka lebonyolításával kapcsolatos szervezési műveleteket, és elkészíti az intézkedés tervezetét az intézmények részére,
g)387 meghatározza a költségvetési szervek részére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet] előírt kötelező zárlatok, az éves költségvetési beszámoló, valamint az egyéb adatszolgáltatások tartalmi követelményeit és beküldésének határidejét,
h) irányítja a XI. Miniszterelnökség fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteit,
i) a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetési gazdálkodása tekintetében szükség esetén részt vesz a fejezet költségvetését érintő előterjesztések előkészítésében,
j)388 a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az előirányzat-módosítási, előirányzat-átcsoportosítási jogköröket (így különösen a fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeten belül más címekhez vagy megállapodás alapján más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezeti kezelésű előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő átcsoportosítást; a fejezeten belül a költségvetési szerv előirányzatait tartalmazó címen belüli, továbbá a cím terhére más költségvetési szervek előirányzatait tartalmazó cím vagy fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosításokat, az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételeivel összefüggő előirányzat-módosításokat és a felhasználásra történő engedélyezéseket),
k) költségvetési szempontból véleményezi a miniszter illetve a miniszterelnök általános helyettese által irányított, felügyelt költségvetési szervek alapító okiratát, annak módosítását, megszüntetését,
l) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését és beszámolóját,
m) elkészíti a fejezet költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást,
n) tervezi a felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetését, elkészíti a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetését, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt kötelező zárlatokat, valamint az éves költségvetési beszámolót,
o) ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok gazdálkodási, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítését és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási műveleteket,
p)389 ellátja az építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételekkel kapcsolatos pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel,
q)390 irányítja a hatáskörébe tartozó műveletek vonatkozásában a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést,
r)391 elkészíti az előírt fejezeti szintű adatszolgáltatásokat, valamint közreműködik a főosztály feladatkörébe tartozó külső és belső ellenőrzést végző szervek által igényelt adatszolgáltatások összeállításában,
s)392 közreműködik a feladatkörével összefüggésben általa kezelt közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos műveletekben.

9.6.393 Jogi Szolgáltatási Főosztály
9.6.1. A Jogi Szolgáltatási Főosztály feladatkörében
a) a szerződést kezdeményező és a szerződéskötéshez szükséges valamennyi irat szakmai terület által történt rendelkezésre bocsátása esetén véleményezi, előkészíti a Miniszterelnökség által kötendő szerződéseket – ideértve különösen a megbízási, vállalkozási, támogatási szerződéseket és más (például előirányzat-átcsoportosítást tartalmazó, szolgáltatási) megállapodásokat –, jogilag ellenjegyzi, illetve jogi ellenőrzést igazoló záradékkal látja el azokat, szerződéstervezeteket készít,
b) ellátja a Miniszterelnökség szerződéseinek nyilvántartásával összefüggő feladatokat a vonatkozó belső szabályzatban meghatározottak szerint,
c) előkészíti a Miniszterelnökség által nyújtott szociális juttatásra vonatkozó szerződéseket, ellátja a munkáltatói kölcsönnel, illetve egyéb szociális szerződéssel összefüggésben a Miniszterelnökséget megillető jogoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, illetve a jelzálogtörlési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatokat,
d) felelős a Miniszterelnökség belső szabályozási feladatainak ellátásáért, ennek keretében jogi szempontból ellenőrzi, és – a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár útján – aláírásra felterjeszti a szervezeti egységek által készített belső szabályzatokat, továbbá elkészíti, illetve véleményezi a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörét érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
e) felelős a Miniszterelnökség beszerzéseire és a szerződések megkötésére vonatkozó normatív utasítások elkészítéséért,
f) igény esetén jogi segítséget nyújt a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek részére,
g) a TakarNet rendszerből tulajdonilap- és térképmásolatot kérdezhet le a Miniszterelnökség belső szervezeti egységei részére, a szervezeti egységek megkeresése alapján,
h) ellátja a Miniszterelnökség vagyongazdálkodásához kapcsolódó egyes jogi feladatokat (különösen bérleti szerződések előkészítése, vagyonkezelői jog átruházása, vagyonkezelői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozatok előkészítése),
i) felelős a miniszter irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel még nem rendelkező költségvetési szervek jogi támogató tevékenységének ellátásáért,
j) gondoskodik – szükség esetén a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével – a Miniszterelnökség közbeszerzési eljárásainak lefolytatásáról a vonatkozó belső szabályzatban vagy egyedi eljárásrendben meghatározottak szerint,
k) végzi a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt rendszeres és eseti közzétételi, tájékoztató műveleteket, és eleget tesz az ott megjelölt dokumentálási kötelezettségnek,
l) ellátja azokat a jogalkotási feladatokat, amelyek elvégzésére a miniszter vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár utasítást ad,
m) jogi véleményt ad a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó kérdésekben, és ellátja mindazon jogi jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére a miniszter vagy a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár utasítást ad,
n) véleményezi – a 4. függelékben foglalt „III. Gazdasági társaságok” megjelölésű táblázatban szereplő gazdasági társaságok kivételével – a Miniszterelnökség háttérintézményeinek létesítő okiratait és szervezeti és működési szabályzatait, felelős ezen létesítő okiratokkal kapcsolatos eljárási cselekmények elvégzéséért.

9.7. Humánpolitikai Főosztály
9.7.1. A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében:
1. ellátja a minisztérium munkatársainak jogviszonyával kapcsolatos, jogszabályban foglalt személyügyi feladatokat; vezeti és karbantartja a minisztérium dolgozói személyes adatainak nyilvántartását (kormányzati szolgálati és munkavállalói nyilvántartás), kezeli a személyi anyagokat, vezeti a személyzeti és belső nyilvántartásokat,
2. az önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével előkészíti a munkavállalók munkaköri leírását,
3. ellátja az összeférhetetlenségi nyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat,
4. gondoskodik a kötelező kormánytisztviselői és vezetői képzések és vizsgák (közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, egyéb képzési lehetőségek) szervezéséről, a kötelező éves képzési tervek összeállításáról, kapcsolatot tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel,
5. végzi a pályázatok kiírásával, közzétételével, valamint a kiválasztással kapcsolatos egyes feladatokat, koordinálja a pályáztatást, részt vesz az interjúztatásban, és kezeli a toborzási adatbázist,
6. ellátja a hivatali bér- és létszámgazdálkodás munkaügyi feladatait,
7. gondoskodik a minisztérium teljes állománytáblájának naprakész vezetéséről; munkaügyi, személyügyi, statisztikai adatszolgáltatást végez,
8. gondoskodik a Magyar Kormánytisztviselői Karnak történő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről,
9. jogszabály alapján közreműködik az egyéni teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásában, módszertani és technikai támogatást nyújt az értékelő vezetők részére,
10. együttműködik a Szervezetbiztonsági Főosztállyal a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezéséhez szükséges adatok átadásában, valamint kezeli a védett állományba soroláshoz szükséges adatokat,
11. kapcsolatot tart a közszolgálati alapnyilvántartásba való betekintésre jogosult szervekkel, személyekkel, biztosítja számukra a betekintési jog – jogszabályoknak megfelelő – gyakorlását,
12. ellátja a tanulmányi szerződések előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az azokban előírt kötelezettségeket nyilvántartja, ellenőrzi,
13. gondoskodik a minisztériumba újonnan belépő munkatársak eskütételének és informatikai, munkavédelmi képzésének szervezéséről,
14. ellátja a Miniszterelnökséghez szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel kapcsolatban felmerülő humánpolitikai feladatokat, előkészíti a gyakornoki szerződéseket, közreműködik a gyakornoki programok lebonyolításában,
15. felel a fegyelmi, valamint a vétkes kötelezettségszegési eljárások lefolytatásáért,
16. szakmai támogatást nyújt a munkáltatói jogkör gyakorlójának a munkáltatói döntések meghozatalához,
17. ellátja a szervezeten belüli és azon kívüli célfeladat-kitűzésekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat – kivéve azon célfeladatokat, amelyek az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztály feladatkörébe tartoznak –,
18. munkaügy-statisztikai jelentéseket készít, ellátja a jogszabályokban előírt személyügyi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,
19. ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben a vagyonnyilatkozatok őrzésével összefüggésben meghatározott tevékenységeket,
20. szervezi a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat,
21. ellátja a Szociális Bizottság titkársági és ügyviteli feladatait,
22. felterjeszti jóváhagyásra a munkatársak önálló szervezeti egységek vezetői által elkészített éves szabadságolási tervét,
23. együttműködik a Miniszterelnökség illetményszámfejtésért felelős szervezeti egységével,
24. kezeli a Szolgáltatási és Ellátási Alapadattárat,
25. kiadja és nyilvántartja a kedvezményes utazásra jogosító utazási utalványokat,
26. részt vesz a közszolgálati személyügyi tárgyú európai uniós és hazai projektek szakmai megvalósításában,
27. gondoskodik a munkatársak humánpolitikai kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,
28. gondoskodik az esélyegyenlőségi terv kidolgozásáról és annak érvényesüléséről,
29. a hasonló feladatkörök ellátása során együttműködik az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztállyal,
30.394 gondoskodik a jogviszonnyal kapcsolatos személyügyi iratok fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő kiadmányozásának munkáltatói és a munkatárs írásbeli jognyilatkozata elektronikus aláírásának ellátásáról,
31.395 gondoskodik a Kit. 71. § (11) bekezdése szerinti okiratok elektronikus kézbesítéséről, az elektronikus kézbesítés akadályoztatása esetén záradékolással ellátott hiteles papíralapú kiadmányt készít,
32.396 ellátja a Kit. szerinti kormányzati igazgatási létszámgazdálkodással összefüggő adatszolgáltatásokat,
33.397 ellátja az Álláshely Nyilvántartó Rendszerrel (ÁNYR) kapcsolatos teendőket:
a) az álláshelyek igénylésével kapcsolatos feladatokat,
b) az ÁNYR naprakész kezelését, koordinálását, kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával,
c) az Intézményi Személyügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve eleget tesz a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének,
34.398 ellátja a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) minisztériumon belüli üzemeltetési, karbantartási feladatait.
9.7.2. A Humánpolitikai Főosztály személyzetpolitikai koordinációs és kodifikációs feladatkörében
a) közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, támogatást nyújt a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár személyügyi igazgatási döntéseinek előkészítésében,
b) előkészíti a Miniszterelnökség humánpolitikai tárgyú belső szabályzatait,
c) véleményezi a közszolgálati személyügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz jogszabálytervezetek kidolgozására, jogszabályok módosítására,
d) felterjeszti jóváhagyásra az önálló szervezeti egységek vezetői által elkészített ügyrendeket.

9.8. Kormányhivatali Kontrolling Főosztály
9.8.1. a Kormányhivatali Kontrolling Főosztály feladat- és hatáskörében felel a területi közigazgatás működésének és fejlesztésének érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai és működési tevékenységéhez kapcsolódó kontrolling tevékenység megszervezéséért és működtetéséért.
9.8.2. a Kormányhivatali Kontrolling Főosztály feladatai körében
a) koordinálja a kontrolling tevékenysége keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves és középtávú költségvetéséhez kapcsolódó tervezését; a tervek teljesülésének ellenőrzését; valamint a kapcsolódó vezetői információellátást, zárszámadást,
b) közreműködik hatáskörébe tartozóan a közigazgatás-fejlesztési stratégia, valamint a területi közigazgatás működését érintő kormányzati koncepciók, döntések, jogszabálytervezetek és közjogi szervezetszabályozó eszközök véleményezésében,
c) elemzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását,
d) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodását érintő jelentések, adatszolgáltatások elkészítésében,
e) nyomon követi a fővárosi és megyei kormányhivatalok előirányzat-gazdálkodását a kormányzati adat- és információigények teljesítése érdekében,
f) összegyűjti a fővárosi és megyei kormányhivataloktól, szervezeti egységektől a kontrolling feladatellátáshoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi-számviteli és szakmai adatokat,
g) összesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai és működési tevékenységével összefüggésben feladatkörébe tartozóan beérkező adatokat,
h) elemzi és értékeli az adatszolgáltatások alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdálkodásának fő tényezőit és az erőforrásait,
i) intézkedésre javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok gazdaságos, hatékony, eredményes működésének biztosítása érdekében.

10. A JOGI ÜGYEKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

10.1. Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
10.1.1. A Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

10.2. Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály
10.2.1. A Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály funkcionális feladatai körében
a) jogvitában, peres és nemperes eljárásban ellátja a Miniszterelnökség és a miniszter jogi képviseletét, melynek során eljáró munkatársát önálló kiadmányozási jogkör illeti meg,
b) a közigazgatási államtitkár eseti kijelölése alapján ellátja a kapcsolattartásból és a Miniszterelnökség érdekeinek érvényesítéséből eredő műveleteket azokban a feladatkörébe tartozó perekben, nemperes eljárásokban és egyéb jogvitás ügyekben, amelyekben a Miniszterelnökség képviseletét egyéni ügyvéd vagy ügyvédi iroda látja el,
c) közérdekű adatigénylések tekintetében jogi támogatást biztosít a Miniszterelnökség honlapjának működésével összefüggő műveletek ellátásában, ellátja a Miniszterelnökség közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos műveleteit,
d) szükség szerint jogi támogatást nyújt a miniszter Központi Statisztikai Hivatalt érintő feladatai ellátásában,
e) szükség szerint javaslatot tesz szabályzat, valamint intézkedés kiadására, módosítására,
f) a szakterületet érintő szervezeti egység által szolgáltatott adatok alapján előkészíti az alapvető jogok biztosának adandó válasz tervezetét,
g) közreműködik az Alkotmánybíróságtól érkezett megkeresésre a feladatköre szerint illetékes szervezeti egység által adandó vélemény, válaszlevél tervezetének előkészítésében,
h) megkereséssel élhet a Miniszterelnökség valamennyi szervezeti egysége irányában feladatának hatékonyabb ellátása érdekében,
i) ellátja a Közszolgálati Döntőbizottság titkársági feladatait,
j) kezeli a Közszolgálati Döntőbizottság tagjainak személyi anyagát.

10.3.399 Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály
10.3.1. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli jogi tevékenysége körében
a) közreműködik a miniszterelnökségi döntés-előkészítés és a végrehajtás egységességének biztosításában, ennek során gondoskodik a jogszabályokban, a Kormány általános politikájában és döntéseiben, illetve a vezetői döntésekben meghatározott jogi követelmények érvényesítéséről,
b) gondoskodik a Miniszterelnökség által képviselt egységes jogi álláspont kialakításáról,
c) ellátja a belső és a közigazgatási egyeztetés koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
d) közreműködik a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten kapott feladatoknak az érintett államtitkársághoz, helyettes államtitkársághoz történő eljuttatásában, az elvégzett feladat ellenőrzését követően a közigazgatási államtitkárhoz történő eljuttatásában,
e) gondoskodik az előterjesztések, jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök aláírásra történő felterjesztéséről,
f) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve összeállítja a Miniszterelnökség jogalkotási programjára vonatkozó javaslatokat, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának javaslatát, és közreműködik a végrehajtás ellenőrzésében,
g) figyelemmel kíséri a Kormány határozataiban előírt határidős feladatok teljesítését,
h) ellátja a jogszabályoknak és más jogi aktusoknak a Magyar Közlönyben és a mellékletét képező – annak külön sorozataként megjelenő – Hivatalos Értesítőben történő kihirdetésével, közzétételével, illetve az érdekeltekhez történő eljuttatásával összefüggő feladatokat,
i) összefogja és ellenőrzi a munkatervben meghatározott jogalkotási feladatok végrehajtását,
j) gondoskodik a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szabályzatban foglaltak alapján a kiadásra kerülő további szabályzatok előkészítéséről és felülvizsgálatáról,
k) gondoskodik a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, beszámolók, tájékoztatók, jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezéséről és véleményezéséről, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását,
l)400 a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve ellátja a Miniszterelnökség, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörét érintő európai uniós jogi aktusokkal kapcsolatban felmerült jogharmonizációs feladatok koordinálását.
10.3.2. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály Miniszterelnökségen belüli kodifikációs tevékenysége körében
a) benyújtás előtt előzetesen véleményezi a Miniszterelnökség által kezdeményezett, bármely szervezeti egysége által előkészített jogszabály- és egyéb tervezetet, ennek körében vizsgálja, hogy az előterjesztett törvényjavaslatok, országgyűlési határozati javaslatok eleget tesznek-e az Országgyűlés által meghatározott feltételeknek, a jogszabályszerkesztés követelményeinek,
b) vizsgálja, hogy a benyújtásra kerülő előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényesítéséről,
c) felel a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó törvények, kormányrendeletek, kormányhatározatok kormány-előterjesztéseinek a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, illetve a Kormány döntéseinek megfelelő véglegesítéséért, az Országgyűléshez történő benyújtás előtti tartalmi egyeztetéséért,
d) ellátja a Miniszterelnökség által benyújtani kívánt előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseire történő felkérésével és megküldésével kapcsolatos feladatokat, szervezi ezek Miniszterelnöki Kormányiroda részére történő megküldésének előkészítését,
e) a jogszabály-előkészítési tevékenység összehangolásának keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnöki Kormányirodával,
f) ellátja a Miniszterelnökségen belüli jogalkotással összefüggő koordinációs feladatokat,
g) szükség szerint részt vesz a Törvényalkotási Bizottság ülésén.
10.3.3. A Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály parlamenti koordinációs tevékenysége körében
a) közreműködik a Miniszterelnökséget vezető miniszter országgyűlési tevékenységének előkészítésében,
b) közreműködik a Miniszterelnökség törvényalkotással kapcsolatos feladatainak elvégzésében,
c) a parlamenti feladatokkal összefüggésben figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség feladatkörét érintő képviselői indítványokat, az államtitkári kabinetektől országgyűlési ügyekben szükség szerint tájékoztatást kérhet,
d) munkakapcsolatot tart fenn a Parlamenti Főosztállyal, a minisztériumok országgyűlési munkában részt vevő szervezeti egységeivel és az Országgyűlés Hivatalával,
e) tájékoztatást ad az Országgyűlés működésével kapcsolatos kérdésekről, gondoskodik az Országgyűlés munkája során keletkező irományoknak a vezetők, illetve az érintett munkatársak részére történő, szükség szerinti megküldéséről.

10a.401

11. A PARLAMENTI ÉS STRATÉGIAI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

11.1. Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Kabinet
11.1.1. A parlamenti és stratégiai államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
11.1.2. A Kabinet segíti a parlamenti és stratégiai államtitkárt és kabinetfőnökét feladataik ellátásában, melynek során elsősorban tanácsadási, döntés-előkészítő, koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el.
11.1.3. A Kabinet gondoskodik a parlamenti és stratégiai államtitkár kommunikációs felkészítéséről, kapcsolatot tart az államtitkár nyilvános szerepléseit, illetve megszólalásait szervező szervezeti egységek vezetőjével.
11.1.4. A Kabinet ellátja – a miniszter által közvetlenül irányított Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatását követően – a sajtó részéről érkező megkeresések koordinációját az államtitkár felelősségébe utalt témakörökben, így különösen:
a) sajtómegkeresések megválaszolása,
b) a média képviselőivel közvetlen kapcsolat kiépítése és fenntartása,
c) beszédek, háttéranyagok készítése
tekintetében.
11.1.5. A parlamenti és stratégiai államtitkárság adminisztrációjának ellátása érdekében titkárság működik.
11.1.6. A titkárság vezetőjének tevékenységét a parlamenti és stratégiai államtitkár utasításainak megfelelően a kabinetfőnök irányítja.

11.2. Parlamenti Főosztály
11.2.1. A Parlamenti Főosztály parlamenti ügyekhez kapcsolódó feladatkörében
a) felkészíti parlamenti és stratégiai államtitkárt parlamenti megjelenéseire,
b) előkészíti a miniszter számára a parlamenti kérdésekre javasolt választervezeteket,
c) a parlamenti feladatokkal összefüggésben figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség feladatkörét érintő képviselői indítványokat, az államtitkári kabinetektől országgyűlési ügyekben szükség szerint tájékoztatást kérhet,
d) közreműködik a Miniszterelnökség törvényalkotással kapcsolatos feladatainak elvégzésében.
11.2.2. A Parlamenti Főosztály a közigazgatási ösztöndíjprogramok irányításával összefüggő feladatai körében
a) kidolgozza a közigazgatási ösztöndíjprogramok mint humán erőforrást érintő célzott utánpótlás-politikai programok szakmai koncepcióját és stratégiáját,
b) gondoskodik a közigazgatási ösztöndíjprogramok Hivatalos Értesítőben történő meghirdetéséről, elindításáról, megvalósításáról,
c) ellátja az illetékes Program Irányító Bizottság titkársági feladatait, gondoskodik a levélszavazások és jelenléti ülések lebonyolításáról, kapcsolatot tart a Program Irányító Bizottság tagjaival,
d) felelős a közigazgatási ösztöndíjprogramokra vonatkozó jogszabályok és a közigazgatási ösztöndíjprogramok működési szabályzatainak szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért,
e) lefolytatja a többfordulós magyar nyelvű és idegen nyelvű pályáztatási és kiválasztási eljárást a vonatkozó jogszabályokban megjelölt közigazgatási szervekkel együtt,
f) kezdeményezi és az illetékes Program Irányító Bizottságnak előkészíti az ösztöndíjasok belföldi és külföldi gyakorlatra való elhelyezését,
g) irányítja és ellenőrzi a közigazgatási ösztöndíjprogramok megvalósulását a minisztériumokban, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal,
h) módszertani irányítást végez az ösztöndíjasok belföldi és külföldi közigazgatási szakmai gyakorlatával, valamint a mentorok tevékenységével kapcsolatban, a mentorváltásokat előkészíti,
i) kidolgozza a közigazgatási ösztöndíjprogramok részét képező képzések, tréningek és vizsgák szakmai tartalmát, valamint szervezi azok megvalósítását,
j) szervezi és lebonyolítja a közigazgatási ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó nyitó és záró rendezvényeket,
k) nyomon követi a közigazgatási ösztöndíjprogramokat teljesítő személyek szakmai pályafutását, és alumni rendezvényeket szervez,
l) szerkeszti és fejleszti a közigazgatási ösztöndíjprogramok honlapját, és biztosítja a közösségi oldalakon való megjelenítést,
m) összeállítja a közigazgatási ösztöndíjprogramok költségvetési igényeit, és közreműködik a közigazgatási ösztöndíjprogramokat érintő költségvetési intézkedések kidolgozásában,
n) elősegíti és szervezi a közigazgatási ösztöndíjprogramokat sikeresen elvégző ösztöndíjasok továbbfoglalkoztatását, a jogviszony-igazolásokat előállítja,
o) belföldi és nemzetközi befogadó intézményi partnerkapcsolatokat épít és koordinál,
p) kapcsolatot tart a fogyatékossággal élő személyeket segítő szakmai szervezetekkel,
q) a közigazgatási ösztöndíjprogramok népszerűsítése érdekében kapcsolatot tart a felsőoktatási intézmények karrierirodáival, részt vesz és előadást tart pályaorientációs rendezvényeken,
r) belföldi és külföldi programszakaszhoz kapcsolódóan belföldi és külföldi monitoring utakat szervez, és a tapasztalatok alapján fejleszti a programokat,
s) elkészíti a közigazgatási ösztöndíjprogramok részletes bemutatását tartalmazó éves miniszteri beszámolókat,
t) havonta gyűjti a mentorok ösztöndíjasokkal kapcsolatos szakmai értékelését, majd kiértékeli azokat.

11.3. Közpolitikai Elemzési Főosztály
11.3.1. A Közpolitikai Elemzési Főosztály feladatai körében
a) figyelemmel kíséri a kormányzati döntéshozatalt, és véleményt ad az előterjesztések kormányzati stratégiákkal és társadalompolitikai célokkal való összhangjáról,
b) figyelemmel kíséri és vizsgálja az egyes kormányzati célkitűzések teljesülését,
c) figyelemmel kíséri a Közigazgatási Államtitkári Értekezletre, a Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Kormány üléseire benyújtott előterjesztések tartalmi és formai követelményeknek való megfelelését, javaslatokat tehet azok egységes érvényesítése érdekében,
d) részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Kormány üléseire benyújtott előterjesztések szakmai és politikai véleményezésében, javaslatokkal történő kiegészítésében,
e) közreműködik a miniszter és a parlamenti és stratégiai államtitkár Stratégiai és Családügyi Kabinet, valamint a Kormány üléseire történő felkészítésében,
f) közreműködik a miniszter és a parlamenti és stratégiai államtitkár kormányzati kommunikációs felkészítésében, az ehhez szükséges háttéranyagok, összefoglalók elkészítésében, javaslatokat tehet a kormányzati kommunikáció tartalmára vonatkozóan,
g) feladatkörét érintő információkat, dokumentumokat gyűjt, rendszerez a kormányzati közpolitikai elemzések készítéséhez,
h) feladatkörének ellátása érdekében sajtófigyelési tevékenységet lát el,
i) a parlamenti és stratégiai államtitkár, valamint a kormányzati ágazati politikák és a kormányzati közpolitika összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos utasítása alapján más, a parlamenti és stratégiai államtitkár alárendeltségében működő szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatot is ellát eseti jelleggel.
11.3.2. A Közpolitikai Elemzési Főosztály feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart az egyes kormányzati szakterületekért, a kormányzati célkitűzések koordinációjáért, végrehajtásáért felelős szervezeti egységekkel, illetve egyéb, a közpolitikai elemzéshez támogatást nyújtó szervekkel.
11.3.3. A Közpolitikai Elemzési Főosztály vezetője számára a kormányzati ágazati politikák és a kormányzati közpolitika összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos utasítást adhat.

11.4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály
11.4.1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Hivatala Főosztály (jelen alcím alkalmazásában a továbbiakban: Fenntartó Hivatala) közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) irányításával, szervezetének és működésének szabályozásával, valamint képzési feladatainak megvalósításához kapcsolódó fenntartói tevékenység ellátásában.
11.4.2. A Fenntartó Hivatala elsősorban döntés-előkészítési, koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el.
11.4.3. A Fenntartó Hivatala feladatkörében elősegíti a fenntartó hatás- és feladatköreinek ellátását, így különösen:
a) közreműködik a rektori pályázat kiírásával összefüggő feladatok teljesítésében,
b) előkészíti döntésre az Egyetemre felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztását,
c) közreműködik az intézményfejlesztési terv, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó egyetemi szabályzat kidolgozásában,
d) tanulmányozza az Egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezőkre vonatkozó előterjesztéseket,
e) közreműködik az Egyetem éves költségvetési beszámolójának elkészítésében,
f) előkészíti az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságával és jogszerűségével kapcsolatos ellenőrzés lefolytatását,
g) előkészíti és szervezi az Egyetem feletti törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges feladatokat,
h) előkészíti és szervezi az Egyetem részére nyújtott támogatás felhasználásához kapcsolódó belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges feladatokat,
i) közreműködik a szakmai ellenőrzés rendszerének meghatározásában,
j) ellátja a Tanácsadó Testület üléséhez kapcsolódó előkészítő és egyéb ügyviteli feladatokat,
k) kapcsolatot tart a Tanácsadó Testület által a delegált tagokkal, valamint közreműködik a Tanácsadó Testület tagjainak tájékoztatásában,
l) közreműködik az Egyetem éves támogatási tervének előkészítésében.
11.4.4. A Fenntartó Hivatala továbbá:
a) koordinálja, valamint ellátja a Fenntartó általános ügyviteli és döntés-előkészítő feladatait,
b) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét a szenátus és a kari tanács üléseinek helyéről és időpontjáról,
c) gondoskodik a Fenntartó képviselőjének megfelelő felkészítéséről,
d) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét az egyes felterjesztésekkel összefüggő feladatokról,
e) tájékoztatja a Fenntartó képviselőjét az Egyetemet érintő jelentősebb változásokról, valamint eseményekről,
f) rendszeresen beszámol a Fenntartó képviselője számára az Egyetem költségvetésének alakulásáról,
g) a Fenntartó képviselője utasításának megfelelően eseti jelentést készít az Egyetem egyes szerveinek tevékenységéről.
11.4.5. A Fenntartó Hivatala kormánybiztosokhoz kapcsolódó feladatkörében
a) közreműködik a Miniszterelnöknek a kormánybiztosok feladatkörébe eső feladatok teljesüléséről való tájékoztatásában,
b) a parlamenti és stratégiai államtitkár utasításának megfelelően részt vesz a kormánybiztosok meghatározott egyeztetésein, tárgyalásain, a kormánybiztosoktól, azok titkársága útján, a feladatkörükbe tartozó tárgykörben, az államtitkár utasítása alapján összefoglalót, beszámolót, háttéranyagot kérhet.

12. A STRATÉGIAI ELEMZÉSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

12.1. Stratégiai Elemzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
12.1.1. A Stratégiai Elemzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat.

12.2. Stratégiai Elemzési Főosztály
12.2.1. A Stratégiai Elemzési Főosztály koordinációs feladatai körében figyelemmel kíséri és tanulmányozza a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár által meghatározott intézmények szakmai és tudományos tevékenységét, ennek érdekében kapcsolatot tart az érintett intézményekkel.
12.2.2. A Stratégiai Elemzési Főosztály feladatai körében
a) stratégiai elemzéseket készít a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, valamint a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár által meghatározott kormányzati és szakpolitikai kérdésekben, javaslatokat tehet a hatékonyabb kormányzati döntéshozatal érdekében,
b) elemzéseket készít az Európai Unió tagállamai, illetve további országok társadalmi, politikai, valamint gazdasági és jogi folyamatairól,
c) Magyarország aktuális gazdasági és társadalmi helyzetét bemutató, releváns társadalomstatisztikai adatokra épülő elemzőmunkát lát el,
d) figyelemmel kíséri és elemzi a Magyarországot is érintő geopolitikai folyamatokat.

12.3. Nemzetközi Elemzési Főosztály
12.3.1. A Nemzetközi Elemzési Főosztály koordinációs feladatai körében szakmai kapcsolatot tart különböző szakmai szervezetekkel, továbbá nemzetközi és európai uniós ügynökségekkel, az Európai Parlament képviselőivel, magyar nagykövetségekkel, nemzetközi szervezetekhez akkreditált magyar diplomatákkal, szakértőkkel.
12.3.2. A Nemzetközi Elemzési Főosztály feladatai körében
a) elemzi az Európai Unió intézményei, valamint főbb nemzetközi szervezetek globális politikai folyamatokkal foglalkozó szakmai elképzeléseit,
b) a stratégiai elemzési feladatok támogatása érdekében nemzetközi sajtófigyelő és trendelemző tevékenységet folytat,
c) a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár képviseletében részt vehet az EKTB ülésein, elemzési tevékenységét erre tekintettel folytatja,
d) beszámolókat készít a különböző nemzetközi intézmények, szervezetek Magyarországról szóló elemzéseiről, jelentéseiről,
e) nemzetközi politikai gazdasági trendelemző tevékenységet végez.

13. A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

13.1. Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinet
13.1.1. A Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinet ellátja az 1. melléklet 66. § (1) bekezdésében rögzített feladatokat.
13.1.2. A Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. § (1) bekezdésében rögzített titkársági feladatokat.
13.1.3. A Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinetben osztályként működő Szervezési Osztály támogatja és szervezi a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Titkárság protokolláris feladatait, szervezi és nyomon követi a területi közigazgatásért felelős államtitkár sajtóeseményeit, sajtótájékoztatóit, találkozóit, rendszeresen kapcsolatot tart a Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztállyal a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárt érintő rendezvények, események ütemezése érdekében.
13.1.4. A Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinetben osztályként működő Kormányzati Kapcsolatokért Felelős Osztály elemzi és értékeli a területi államigazgatás fejlesztésének hazai és nemzetközi tapasztalatait, és kezdeményezi e tapasztalatok hazai körülményeknek megfelelő hasznosítását, valamint koordinációs feladatai körében ellátja a területi közigazgatásért felelős államtitkárhoz előzetes és közigazgatási egyeztetés keretében érkező előterjesztések és jogszabálytervezetek véleményezésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, továbbá feladata a kapcsolattartás a minisztériumokkal.

13.2. Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály
13.2.1. A Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására, működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,
b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más jogi aktusok tervezetei előkészítésében,
c) véleményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, valamint a területi közigazgatás működését érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint közreműködik azok tervezetének előkészítésében,
d) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő megállapodások előkészítésében, véleményezésében.
13.2.2. A Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás szervezetfejlesztési területét érintő irányítási, elemzési és értékelési feladatai körében
a) a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztállyal együttműködve elemzi és értékeli a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományával kapcsolatos humánerőforrás-gazdálkodási adatokat, és közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatali személyügyi politika kialakításában, az ennek érvényesítését szolgáló kormányzati döntések előkészítésében,
b) módszertani ajánlásokat készít a személyügyi döntések előkészítésével kapcsolatban,
c) javaslatot készít a területi közigazgatás humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás szervezetfejlesztési területét érintő szakmai koncepcióra,
d) kialakítja és működteti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek monitoring rendszerét, a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztállyal együttműködve elemzi és értékeli az álláshelyekkel kapcsolatos információkat,
e) módszertani támogatást nyújt humánerőforrás-gazdálkodási és humánerőforrás szervezetfejlesztési területet érintő feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára,
f) koordinációs feladatokat lát el a szakmai irányítóktól érkező, a személyi állományt, létszámot érintő megkeresések, tájékoztatók tekintetében,
g) figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a területi közigazgatásért felelős államtitkárt humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás szervezetfejlesztési területét érintő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését.
13.2.3. A Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás szervezetfejlesztéssel összefüggő képzési, továbbképzési, fejlesztési és koordinációs feladatai körében
a) véleményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzéseit, továbbképzéseit érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint közreműködik azok tervezetének előkészítésében,
b) a szakmai előkészítésben érintett szervezeti egységekkel együttműködve kialakítja a kormányablak ügyintézői képzés és vizsga részletes követelmény- és szabályrendszerét,
c) kialakítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományának képzésére és továbbképzésére, valamint a vezetőképzésére vonatkozó irányelveket, és ennek alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére módszertani útmutatót készít a vonatkozó jogszabályok alapján,
d) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állománya képzésének, továbbképzésének kialakításában,
e) véleményezi a területi közigazgatáshoz kapcsolódó személyi állomány képzési rendszerével összefüggő – más miniszter feladatkörébe tartozó – kormányzati döntések tervezeteit,
f) összegyűjti és elemzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére a feladat ellátásához kapcsolódó, szükséges képzési igényeket,
g) kapcsolatot tart a területi közigazgatásban dolgozó tisztviselők továbbképzéséért felelős szervezetekkel,
h)402 felülvizsgálja a kormányhivatalok belső továbbképzési programjait,
i) ellenőrzi és elemzi a kormányhivatalok által készített intézményi éves továbbképzési terveket,
j) gyűjti és elemzi a fővárosi és megyei kormányhivatalban megszervezésre kerülő belső képzések adatait,
k) a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztállyal együttműködve végzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzési szakmai beszámoltatását, a beszámolók összegzését és értékelését,
l) a szakmai programok tekintetében monitoring tevékenységet végez, a képzések zökkenőmentes megvalósulása érdekében kapcsolatot tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel,
m)403 a szakmai irányító miniszterek és általuk irányított szervek által a fővárosi és megyei kormányhivataloknál dolgozó tisztviselők részére tartandó képzések, továbbképzések, konferenciák éves tervét összegyűjti, az összesített éves tervet a kormányhivatalok részére megküldi, továbbá a tervben szereplő képzések megvalósulását nyomon követi.
13.2.4. A Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály koordinációs és igazgatási feladatai körében
a) kapcsolatot tart a minisztériumokkal, szakmai irányítókkal a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és személyi állományát érintő kérdésekben,
b) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatellátását érintő szakmai irányítói javaslatok véleményezésében, a problémafelvetések, jelzések kivizsgálásában és kezelésében,
c) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és személyi állományát érintő szakmai egyeztetéseken,
d) segíti és koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a szakmai irányítók közötti kapcsolattartást, információáramlást,
e) figyelemmel kíséri a főosztály feladatkörébe tartozóan az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a területi közigazgatásért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését.
f) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományát, szervezetét érintő közérdekű bejelentések, panaszok vizsgálatában,
g) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes személyügyi intézkedéseinek döntés-előkészítésében, e körben együttműködik a Miniszterelnökség érintett szervezeti egységeivel,
h) a főosztály szakmai feladatait érintően közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzéseinek, valamint téma-, cél- és utóellenőrzéseinek végrehajtásában.

13.3. Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály
13.3.1. A Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály meghatározza a belső kommunikációs stratégiát, amely alapján ellátja a belső PR-tevékenységhez kapcsolódó feladatokat. Koordinálja, szervezi és utóköveti a munkavállalók (kormánytisztviselők) közalkalmazottak rendszeres tájékoztatását a szervezet (tárca) működéséről, vezetőinek döntéseiről. A Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály tevékenysége által erősíti, mélyíti a közszolgálati feladatokat ellátó személyzeti állomány lojalitását, elkötelezettségét.
13.3.2. A Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály feladatai során:
a) meghatározza a belső kommunikációs stratégiát, kidolgozza a kommunikációs keretrendszereket,
b) ellátja a Belső PR-tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, folyamatosan tájékoztat és kapcsolatot tart a stratégia által meghatározott kommunikációs eszközök alkalmazásával,
c) biztosítja a szervezeti egységek közötti információáramlást, gondoskodik annak folytonosságáról,
d) kidolgozza, specifikálja a rendezvények, egyéb felelősségi körébe tartozó események típusait,
e) meghatározza és kidolgozza az egyes rendezvénytípusok kereteit, pénzügyi tervezését, kommunikációját,
f) lebonyolítja a felelősségi körébe tartozó rendezvényeket, eseményeket,
g) technológia keretrendszert biztosít a hatékony kétirányú kommunikációhoz,
h) gondoskodik a felelősségi körébe tartozó kiadványok formai tartalmáról, szerkesztéséről, terjesztéséről,
i) kontaktlistát állít össze és gondozza, folyamatosan frissíti,
j) szükség szerint részt vesz a rendezvények, események, szereplések bejárásain, programok lebonyolításában,
k) szükség szerint kapcsolatot tart PR-ügynökségekkel, nyomdákkal, rendezvényszervező, felelősségi köréhez kapcsolódóan elemzőcégekkel,
l) tervezi és felügyeli a feladatkörével összefüggő kreatív anyagok kivitelezését,
m) szükség szerint információkat, dokumentumokat gyűjt és rendszerez, a belső kommunikációs folyamatok fejlesztéséhez, támogatásához,
n) szükség szerint döntés előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el a belső kommunikációs feladatok hatékony ellátása érdekében speciális technológia keretrendszert biztosít a kétirányú kommunikációhoz,
o) feladatkörében eljárva online kommunikációs csatornákat dolgoz ki, fejleszt és működtet,
p) kidolgozza az ún. többlépcsős avagy több szintű kommunikációs koncepció alapján az egy- és kétirányú kommunikációs kapcsolattartás kereteit, és azok technikai hátterét,
q) online felületeket működtet, tartalmat szolgáltat, tartalmat ellenőriz, formai kritériumokat határoz meg.

13.4. Médiakapcsolatokért Felelős Osztály
13.4.1. A Médiakapcsolatokért Felelős Osztály kapcsolattartási, tájékoztatási és koordinációs feladatai körében
a) napi kapcsolatot tart a kormányhivatalok sajtófőnökeivel, főigazgatóival, kabinetfőnökeivel,
b) naprakészen követi a kormányzati és az országgyűlési döntéshozatalt, valamint a központi kormányzati kommunikációs irányvonalat,
c) véleményez, javaslatot tesz a kormányhivatalok – szükség szerint egységes – kommunikációjára vonatkozóan, valamint ellenőrzi és jóváhagyja a kormányhivataloktól beérkező sajtóközleményterveket, sajtóválasz terveket, központi kiadványok tartalmát,
d) feladatkörében eljárva napi kapcsolatot tart a Miniszterelnökség sajtófőnökével, szükség szerint háttéranyagot, választervet, feljegyzést készít számára,
e) tematikus hírösszefoglalókat készít a területi közigazgatásért felelős államtitkár által meghatározott témákban,
f) gondoskodik a kormányhivatalok egységes megjelenéséről, ellenőrzi az oldalak tartalmát,
g) közreműködik a területi közigazgatásért felelős államtitkár által meghatározott további feladatokban.

13.5.404 Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály
13.5.1. A Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányablakok központi – a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság szakmai felügyelete alatt lévő – hivatalos weboldalait (a továbbiakban együtt: központi kormányhivatali weboldalak), valamint a kormányhivatali közösségimédia-felületeket érintő tartalomszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó szerkesztési és koordinációs feladatokat, különös tekintettel az egységes szakmai szempontok érvényre juttatására.
13.5.2. A Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály tartalomszolgáltatási és koordinációs feladatai körében
a) ellátja a központi kormányhivatali weboldalakon a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő hírek, események online megjelenéséhez kapcsolódó szervezési és jóváhagyási, valamint egyes szerkesztési és tartalomszolgáltatási feladatokat,
b) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok hivatalos közösségimédia-oldalain megjelenő tartalmak jóváhagyásával, valamint azok szerkesztésével kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja az ügyfelek tájékoztatását szolgáló, a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatellátását érintő tartalmak előállításával, valamint a – Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság kezelésében lévő – tartalommegosztó oldalak szerkesztésével kapcsolatos feladatokat,
d) ellátja kormányablakok központi weboldalának, valamint a Kormányablak mobilalkalmazás tartalomkezelésével kapcsolatos feladatokat,
e) ellenőrzi a központi kormányhivatali weboldalakra feltöltött tartalmakat, és a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint az egységes formai megjelenés biztosítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket a fővárosi és megyei kormányhivatalok felé, vagy saját feladatkörében korrigálja azokat,
f) koordinálja a közadatok központi kormányhivatali weboldalakon való közzétételével kapcsolatos feladatokat,
g) kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatalok sajtófőnökeivel a sajtós, valamint az online tartalomkezelési és -előkészítő feladatokat ellátó munkatársaival,
h) jóváhagyja a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kezdeményezett tematikus aloldalak indítását,
i) ellátja a központi kormányhivatali weboldalak tartalomszolgáltatási feladataival összefüggő egyes jogosultságkezelési feladatokat,
j) ellátja a központi kormányhivatali honlapok és a Kormányablak mobilalkalmazás fejlesztésével, működtetésével és fenntartásával összefüggő kapcsolattartási és koordinációs feladatokat.
13.5.3. A Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály egyéb feladatai körében
a) ellátja az időszaki online tájékoztató és interaktív felületek közzétételével összefüggő feladatokat,
b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő események audiovizuális rögzítésében és feldolgozásában, továbbá ellátja a tartalmak megjelentetésével kapcsolatos jóváhagyási feladatokat,
c) közreműködik a kormányablakok, okmányirodák és egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatok ügyféltereiben elhelyezett elektronikus ügyfél-tájékoztató felületek (ideértve az ügyfélhívó rendszert is) egységes arculatának kialakításában és fenntartásában, továbbá az azokon megjelenő tartalmak előállításában és jóváhagyásában,
1

Az utasítást az 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 18. napjával.

2

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 6. pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 7. pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított, a 20/2021. (XII. 22.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 9. pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 13. pontja a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 23. pontja az 5/2021. (III. 19.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1. § (1) bekezdés 25. pont b) alpontja a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. § (2) bekezdése a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 2. §-a a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 3. § (6) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 3. § (7) bekezdését a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyzte.

12

Az 1. melléklet 4. § (1) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 4. § (2) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet 4. § (4) bekezdése a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 6. § (3a) bekezdését a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

16

Az 1. melléklet 6. § (3b) bekezdését a 3/2022. (II. 17.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

17

Az 1. melléklet 6. § (4) bekezdése a 3/2022. (II. 17.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 6. § (5) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 6. § (7) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 1. melléklet 6. § (8) bekezdését a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a.

21

Az 1. melléklet 8. §-a a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított, a 25/2020. (XII. 18.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet 8. § k) pontját a 10/2019. (VII. 4.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

23

Az 1. melléklet 8. § l) pontját a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

24

Az 1. melléklet 8. § m) pontját a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

25

Az 1. melléklet 8. § n) pontját a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be, szövege az 5/2021. (III. 19.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

Az 1. melléklet 8. § o) pontját a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

27

Az 1. melléklet 9. §-a a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

28

Az 1. melléklet 10. §-a a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

29

Az 1. melléklet 5/A. alcímét (11/A–11/H. §) a 3/2022. (II. 17.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

Az 1. melléklet 13. § (2) bekezdés g) pontja a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

Az 1. melléklet 13. § (2) bekezdés h) pontja a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

32

Az 1. melléklet 13. § (2) bekezdés i) pontja a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

Az 1. melléklet 15. §-a a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet 16. §-a a 25/2020. (XII. 18.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 1. melléklet 17. §-a a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 1. melléklet 17. § c) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

37

Az 1. melléklet 17. § d) pontját újonnan a 25/2020. (XII. 18.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 3/2022. (II. 17.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 1. melléklet 17. § e) pontját a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 25/2020. (XII. 18.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

39

Az 1. melléklet 17. § j) pontja a 2/2021. (I. 14.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

Az 1. melléklet 17. § l) pontját a 2/2021. (I. 14.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

41

Az 1. melléklet 18. §-át a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyzte.

42

Az 1. melléklet 19. § (1) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

43

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés f) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

44

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés h) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított, az 5/2021. (III. 19.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés i) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

46

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés j) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

47

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés k) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

48

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés l) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

49

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés m) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított, a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

50

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés n) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

51

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés o) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított, a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

52

Az 1. melléklet 19. § (2) bekezdés p) pontját a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

53

Az 1. melléklet 19. § (3) bekezdés a) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

54

Az 1. melléklet 19. § (4) bekezdés c) pontját a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2021. (XII. 22.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése.

55

Az 1. melléklet 20. §-a a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

56

Az 1. melléklet 20. § d) pontja a 10/2019. (VII. 4.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

57

Az 1. melléklet 21. § (2) bekezdését a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

58

Az 1. melléklet 9. alcíme (23–27. §) a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

59

Az 1. melléklet 23. § (2) bekezdés f) pontja a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

60

Az 1. melléklet 23. § (2) bekezdés g) pontja a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

61

Az 1. melléklet 24. § (1) bekezdés i) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

62

Az 1. melléklet 24. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

63

Az 1. melléklet 24. § (1) bekezdés k) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

64

Az 1. melléklet 24. § (1) bekezdés l) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

65

Az 1. melléklet 24. § (2) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

66

Az 1. melléklet 24. § (2) bekezdés f) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

67

Az 1. melléklet 24. § (2) bekezdés g) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

68

Az 1. melléklet 24. § (2) bekezdés h) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

69

Az 1. melléklet 24. § (2) bekezdés i) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

70

Az 1. melléklet 28. § (1) bekezdése a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

71

Az 1. melléklet 29. § (1) bekezdését a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a hatályon kívül helyezte.

72

Az 1. melléklet 32. § a) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

73

Az 1. melléklet 32. § j) pontja a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapította 20/2021. (XII. 22.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

74

Az 1. melléklet 32. § m) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

75

Az 1. melléklet 32. § n) pontja a 2/2019. (III. 1.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított, a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

76

Az 1. melléklet 32. § o) pontja a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

77

Az 1. melléklet 32. § p) pontját a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

78

Az 1. melléklet 32. § q) pontját a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

79

Az 1. melléklet 32. § r) pontját újonnan az 5/2021. (III. 19.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

80

Az 1. melléklet 32. § s) pontját az 5/2021. (III. 19.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

81

Az 1. melléklet 32/A. §-át a 10/2019. (VII. 4.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

82

Az 1. melléklet 32/B. §-át újonann az 5/2021. (III. 19.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

83

Az 1. melléklet 32/C. §-át a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

84

Az 1. melléklet 33. § (1) bekezdése a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

85

Az 1. melléklet 33. § (1) bekezdés b) pontja a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

86

Az 1. melléklet 33. § (1) bekezdés c) pontját a 2/2021. (I. 14.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

87

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés c) pontja a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

88

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés d) pontja a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

89

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés e) pontját a 10/2019. (VII. 4.) MvM utasítás 1. §-a iktatta be.

90

Az 1. melléklet 33. § (2) bekezdés f) pontját az 5/2021. (III. 19.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

91

Az 1. melléklet 11/A. alcímét (36/A–36/D. §) a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

92

Az 1. melléklet 36/A. §-a a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

93

Az 1. melléklet 36/B. §-a a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

94

Az 1. melléklet 36/B. § a) pontja a 12/2021. (VIII. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

95

Az 1. melléklet 39. §-a a 26/2018. (X. 8.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

96

Az 1. melléklet 39. § c) pontja a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

97

Az 1. melléklet 39. § d) pontja a 13/2019. (IX. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

98

Az 1. melléklet 13. alcím címe a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

99

Az 1. melléklet 41. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 4/2020. (III. 12.) MvM utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

100

Az 1. melléklet 41. § (1) bekezdés f) pontja a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

101

Az 1. melléklet 41. § (1) bekezdés l) pontja a 20/2020. (X. 9.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2021. (XII. 22.) MvM utasítás 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

102

Az 1. melléklet 41. § (1) bekezdés m) pontját a 4/202