• Tartalom

142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet

142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.08.04.

A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. §, az 5–7. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és f) pontjában, továbbá a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20/A. §-ában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kisajvhr.) 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A záradékolás során az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesülését nem kell vizsgálni, ha az adott kisajátítás esetében a területfelhasználásra vonatkozó építésjogi követelményeknek való megfelelést jogszabály rendelkezése alapján nem kell vizsgálni vagy nem kell figyelembe venni.”

2. § A Kisajvhr. a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § E rendeletnek a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 8. § (8) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – harminc nap.”

4. § Az R. a következő 6/A. §-sal és 6/B. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) A Beruházás esetén az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során nem vizsgálja, hogy az engedéllyel érintett telek rendezett-e.
(2) A Beruházás esetén egy épületre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület jelenleg több telekből áll, továbbá az épület építési teleknek nem minősülő területen is elhelyezhető.
(3) Az építtető az épület használatbavételi engedélyének kiadásáig köteles gondoskodni arról, hogy a Beruházás keretében megvalósított építési tevékenységgel érintett telek az alkalmazandó településrendezési és építési követelményeknek megfelelően kialakításra és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
6/B. § A Beruházás esetében az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal kell alkalmazni, hogy a közműegyeztetés során a közművezeték-üzemeltetőnek öt napon belül nyilatkoznia kell az érintettségéről. Amennyiben a közművezeték-üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további tizenöt napon belül kell nyilatkoznia, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.”

5. § Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (1) bekezdését, 6. §-át, 6/A. §-át, 1. mellékletét, 2. melléklet 1. pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdésében a „2. és 3. pontja” szövegrész helyébe az „1., 2. és 3. pontja” szöveg lép.

(2) Az R. 2. melléklet 1. pontjában az „építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi” szövegrész helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti hatósági” szöveg lép.

7. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. melléklet a 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

 

A

B

C

1

Y (Keleti)

X (Északi)

2

0

652392.89

235531.79

3

1

652385.29

235545.18

4

2

652354.98

235598.86

5

3

652317.38

235665.56

6

4

652314.49

235663.96

7

5

652291.91

235704.03

8

6

652276.49

235731.40

9

7

652263.57

235754.31

10

8

652256.99

235765.10

11

9

652253.36

235771.15

12

10

652236.15

235802.45

13

11

652238.76

235803.81

14

12

652236.34

235806.54

15

13

652233.61

235809.61

16

14

652230.91

235814.39

17

15

652229.35

235816.25

18

16

652226.11

235819.91

19

17

652226.18

235820.02

20

18

652226.17

235820.04

21

19

652227.52

235822.05

22

20

652227.82

235822.50

23

21

652219.98

235836.31

24

22

652155.27

235950.36

25

23

652125.92

236002.45

26

24

652052.33

236146.46

27

25

651980.27

236143.73

28

26

651741.93

236134.69

29

27

651712.42

236133.55

30

28

651664.17

236131.70

31

29

651650.17

236034.78

32

30

651626.22

235867.85

33

31

651597.05

235773.63

34

32

651551.29

235633.43

35

33

651438.52

235417.35

36

34

651394.96

235316.53

37

35

651419.80

235259.97

38

36

651416.62

235254.44

39

37

651387.74

235204.09

40

38

651381.28

235192.82

41

39

651372.41

235176.34

42

40

651352.96

235140.53

43

41

651338.73

235114.36

44

42

651323.19

235085.80

45

43

651309.13

235059.95

46

44

651296.45

235036.62

47

45

651286.27

235017.89

48

46

651277.96

235002.64

49

47

651267.94

234984.19

50

48

651257.08

234964.11

51

49

651251.64

234954.80

52

50

651232.23

234921.45

53

51

651216.36

234893.86

54

52

651211.87

234886.06

55

53

651198.41

234859.14

56

54

651196.03

234854.38

57

55

651183.81

234829.94

58

56

651164.82

234791.96

59

57

651168.33

234789.65

60

58

651176.31

234784.38

61

59

651181.63

234780.87

62

60

651218.39

234754.16

63

61

651243.67

234735.79

64

62

651260.55

234723.53

65

63

651271.67

234718.32

66

64

651283.11

234716.30

67

65

651294.64

234717.25

68

66

651305.27

234721.61

69

67

651309.09

234724.49

70

68

651314.92

234728.91

71

69

651324.36

234738.59

72

70

651334.00

234748.48

73

71

651339.37

234753.99

74

72

651349.34

234764.21

75

73

651363.41

234780.45

76

74

651376.35

234795.40

77

75

651385.37

234806.73

78

76

651399.74

234824.86

79

77

651408.87

234836.29

80

78

651417.10

234846.69

81

79

651421.78

234852.72

82

80

651426.08

234858.51

83

81

651441.79

234879.60

84

82

651501.99

234879.60

85

83

651577.03

234879.60

86

84

651645.51

234879.60

87

85

651709.76

234879.58

88

86

651766.96

234879.60

89

87

651767.11

234899.05

90

88

651767.55

234902.22

91

89

651774.01

234949.35

92

90

651774.32

234951.41

93

91

651779.29

234975.32

94

92

651781.79

234987.21

95

93

651784.12

234998.40

96

94

651785.61

235005.97

97

95

651788.68

235019.80

98

96

651791.43

235032.28

99

97

651793.79

235040.00

100

98

651805.70

235078.46

101

99

651806.24

235080.22

102

100

651812.12

235106.83

103

101

651815.73

235123.05

104

102

651816.89

235129.89

105

103

651821.38

235156.30

106

104

651822.61

235163.77

107

105

651827.31

235197.74

108

106

651830.65

235222.02

109

107

651838.09

235220.69

110

108

651841.11

235234.42

111

109

651847.61

235265.32

112

110

651858.77

235266.09

113

111

651862.45

235266.09

114

112

651878.32

235262.09

115

113

651870.73

235226.15

116

114

651882.48

235223.55

117

115

651882.26

235222.07

118

116

651879.38

235200.30

119

117

651875.62

235171.98

120

118

651870.01

235145.98

121

119

651870.65

235143.13

122

120

651866.74

235129.34

123

121

651865.19

235124.15

124

122

651855.55

235092.29

125

123

651844.42

235047.74

126

124

651840.47

235048.41

127

125

651836.72

235049.07

128

126

651833.93

235033.30

129

127

651831.67

235022.87

130

128

651820.90

234973.27

131

129

651819.05

234964.75

132

130

651815.72

234949.40

133

131

651814.51

234929.77

134

132

651810.94

234871.41

135

133

651809.28

234844.35

136

134

651809.90

234827.41

137

135

651812.06

234768.51

138

136

651814.41

234709.29

139

137

651817.70

234629.96

140

138

651817.93

234624.48

141

139

651818.37

234606.59

142

140

651818.86

234584.41

143

141

651819.66

234547.66

144

142

651820.31

234517.56

145

143

651820.97

234487.47

146

144

651821.89

234460.11

147

145

651822.84

234433.82

148

146

651823.72

234409.26

149

147

651824.48

234390.74

150

148

651825.26

234372.64

151

149

651827.65

234316.78

152

150

651840.39

234007.21

153

151

651840.79

233933.98

154

152

651851.55

233607.33

155

153

651874.61

233608.86

156

154

651973.46

233615.41

157

155

652021.10

233618.57

158

156

652059.05

233621.45

159

157

652145.76

233628.30

160

158

652187.13

233632.04

161

159

652288.33

233634.93

162

160

652380.49

233637.56

163

161

652580.42

233647.18

164

162

652603.07

233648.25

165

163

652710.34

233656.72

166

164

652711.27

233650.52

167

165

652712.08

233650.22

168

166

652721.05

233646.84

169

167

652721.35

233645.57

170

168

652727.90

233613.26

171

169

652741.01

233548.50

172

170

652753.33

233488.62

173

171

652765.62

233432.47

174

172

652779.66

233368.35

175

173

652788.10

233329.82

176

174

652796.40

233291.94

177

175

652786.21

233292.01

178

176

652819.82

233132.18

179

177

652774.47

233131.52

180

178

652774.34

233124.34

181

179

652757.95

233113.22

182

180

652749.27

233113.22

183

181

652749.35

233090.08

184

182

652748.86

233050.09

185

183

652748.47

233018.08

186

184

652748.22

232997.78

187

185

652748.09

232982.27

188

186

652700.01

232982.78

189

187

652644.97

232983.26

190

188

652615.85

232982.84

191

189

652559.11

232981.71

192

190

652521.18

232980.96

193

191

652417.54

232979.65

194

192

652384.46

232978.93

195

193

652338.96

232978.85

196

194

652271.50

232978.95

197

195

652237.31

232979.74

198

196

652181.45

232981.02

199

197

652138.90

232980.85

200

198

652055.57

232980.48

201

199

652054.96

232886.82

202

200

652203.58

232888.96

203

201

652358.82

232891.20

204

202

652359.13

232871.26

205

203

652360.07

232810.83

206

204

652360.38

232791.22

207

205

652368.10

232791.34

208

206

652386.60

232791.63

209

207

652442.09

232792.50

210

208

652476.31

232793.04

211

209

652518.52

232793.70

212

210

652545.40

232794.12

213

211

652592.71

232794.95

214

212

652605.11

232795.18

215

213

652665.63

232796.29

216

214

652675.97

232796.48

217

215

652699.07

232796.91

218

216

652777.38

232798.16

219

217

652878.83

232799.76

220

218

652892.74

232726.04

221

219

652897.69

232699.82

222

220

652899.37

232690.91

223

221

652897.40

232684.40

224

222

652894.21

232678.85

225

223

652889.39

232673.54

226

224

652883.36

232669.60

227

225

652877.42

232667.29

228

226

652870.69

232666.35

229

227

652863.33

232666.98

230

228

652845.99

232669.71

231

229

652827.85

232671.16

232

230

652809.62

232671.03

233

231

652798.86

232670.10

234

232

652798.86

232661.16

235

233

652798.86

232640.93

236

234

652812.90

232641.44

237

235

652837.78

232642.35

238

236

652846.72

232640.76

239

237

652863.87

232637.72

240

238

652872.64

232634.67

241

239

652883.57

232630.88

242

240

652907.38

232621.22

243

241

652908.33

232620.76

244

242

652928.05

232608.88

245

243

652929.27

232607.96

246

244

652937.39

232601.84

247

245

652947.76

232593.88

248

246

652960.83

232581.45

249

247

652964.03

232578.38

250

248

652964.85

232577.38

251

249

652973.91

232566.28

252

250

652979.05

232559.91

253

251

652985.21

232550.20

254

252

652991.54

232540.22

255

253

652992.09

232539.06

256

254

652998.11

232526.31

257

255

653001.52

232519.08

258

256

653005.00

232508.42

259

257

653008.92

232496.29

260

258

653009.57

232491.48

261

259

653011.53

232476.97

262

260

653018.66

232477.39

263

261

653038.91

232477.42

264

262

653039.56

232473.47

265

263

653138.00

232484.65

266

264

653166.68

232487.90

267

265

653176.53

232489.23

268

266

653177.77

232478.83

269

267

653183.37

232432.01

270

268

653186.84

232403.04

271

269

653194.20

232405.13

272

270

653194.83

232413.86

273

271

653197.48

232429.64

274

272

653199.50

232438.23

275

273

653202.95

232443.69

276

274

653205.91

232447.17

277

275

653205.92

232461.57

278

276

653205.93

232478.06

279

277

653203.52

232492.09

280

278

653199.65

232508.71

281

279

653197.10

232536.84

282

280

653221.59

232534.21

283

281

653233.10

232534.35

284

282

653244.55

232536.21

285

283

653258.87

232541.08

286

284

653276.04

232546.92

287

285

653299.05

232561.51

288

286

653316.74

232573.32

289

287

653322.83

232579.10

290

288

653328.10

232584.10

291

289

653333.36

232590.10

292

290

653348.33

232606.87

293

291

653355.59

232617.61

294

292

653361.78

232627.46

295

293

653366.23

232635.99

296

294

653369.98

232643.70

297

295

653374.26

232653.54

298

296

653378.06

232663.84

299

297

653380.48

232670.90

300

298

653384.48

232685.39

301

299

653387.56

232701.35

302

300

653389.25

232729.74

303

301

653389.32

232738.57

304

302

653389.05

232746.33

305

303

653388.88

232750.99

306

304

653387.26

232763.31

307

305

653385.79

232773.46

308

306

653384.38

232781.54

309

307

653375.90

232802.29

310

308

653353.23

232857.21

311

309

653306.14

232971.33

312

310

653316.42

232975.89

313

311

653283.78

233037.27

314

312

653224.05

233149.61

315

313

653215.30

233166.06

316

314

653186.84

233210.84

317

315

653151.97

233300.94

318

316

653123.50

233375.08

319

317

653084.31

233477.14

320

318

653074.27

233529.40

321

319

653069.17

233555.97

322

320

653061.14

233554.43

323

321

653057.69

233582.02

324

322

653043.94

233692.15

325

323

653040.86

233716.81

326

324

653034.02

233749.50

327

325

653026.07

233787.48

328

326

653032.12

233788.67

329

327

653030.37

233804.67

330

328

653024.62

233857.02

331

329

653020.35

233895.96

332

330

653017.36

233910.97

333

331

653004.64

233973.53

334

332

652977.65

234084.05

335

333

652969.29

234118.07

336

334

652965.85

234129.34

337

335

652942.77

234204.19

338

336

652939.85

234237.29

339

337

652925.70

234285.86

340

338

652917.40

234314.34

341

339

652904.04

234339.66

342

340

652878.48

234387.91

343

341

652894.18

234402.49

344

342

652889.04

234411.37

345

343

652893.84

234415.84

346

344

652900.32

234422.42

347

345

652910.72

234433.56

348

346

652917.81

234440.46

349

347

652912.61

234450.97

350

348

652896.52

234483.49

351

349

652867.59

234541.96

352

350

652866.34

234544.48

353

351

652869.77

234544.66

354

352

652874.64

234544.89

355

353

652880.43

234545.20

356

354

652889.42

234545.69

357

355

652891.34

234546.87

358

356

652902.69

234553.82

359

357

652916.27

234562.11

360

358

652933.36

234572.60

361

359

652840.66

234738.41

362

360

652827.13

234762.36

363

361

652789.01

234830.37

364

362

652757.27

234886.48

365

363

652756.81

234886.22

366

364

652692.70

234999.79

367

365

652642.09

235089.34

368

366

652624.50

235120.52

369

367

652594.67

235173.36

370

368

652594.99

235173.54

371

369

652592.62

235177.74

372

370

652592.86

235177.88

373

371

652590.97

235180.96

374

372

652561.96

235232.14

375

373

652505.79

235331.52

376

374

652471.39

235392.52

377

375

652446.84

235436.09

378

376

652425.90

235473.24

379

377

652392.89

235531.79

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére