• Tartalom

145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.08.14.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b) pontjában, valamint 93. § (1a) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

[A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696, 24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719 (Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876 (Szemere utca), 24881, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház), 24897/1 (idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2 (Falk Miksa utca), 24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2 (Balassi Bálint utca), 25007, 25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület]

f) Alkotmány utca (24892 hrsz.-ú ingatlan) felszíni rendezése,
g) a Kossuth Lajos tér 11. szám (24891 hrsz.-ú ingatlan) alatti mélygarázs és a határos közterületek alatt egyéb közlekedési célú építmény építése”

[beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.]

(2) Az R1. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § Műemlékvédelmi vagy világörökségi érdekből, továbbá amennyiben a kiemelt nemzeti emlékhely kulturális értéke megőrzése érdekében szükséges, az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 és C:5 mezője szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság a beruházás keretében műemléken és a világörökségi területen végzett építési tevékenység engedélyezése során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseitől, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet rendelkezései tekintetében az útügyi műszaki követelményektől és előírásoktól eltérhet, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel.”

2. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében]

d) a Budapest V. kerület belterület 24876, 24881, 24890, 24891, 24892, 24893, 24898, 24899, 24971/2, 24973/2, 24715, 24725, 24747/1 helyrajzi számú telek, valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészletek tekintetében mélygarázs és egyéb közlekedési célú építmény, a hozzá tartozó kiszolgáló rendeltetések elhelyezését biztosító építményrészekkel, épületgépészeti célú építmény, közműellátás építménye, továbbá köztéri szobor és műalkotás helyezhető el;”

(2) Az R2. 19. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében]

f) a beruházással érintett építményre, építményrészre vonatkozó műszaki, hatékonysági, funkcionális, fenntarthatósági okok miatt építési tevékenység – a településképi arculat helyreállításának kötelezettsége mellett – teljeskörűen végezhető;
g) a közterületet érintő telekalakítás során a településrendezési eszközökben rögzített előírásokat nem kell figyelembe venni.”

(3) Az R2. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Tető eredeti formájának és geometriájának, tetődíszének, illetve díszes tetőfelépítményének rekonstrukciója során, illetve azzal összefüggésben történő beruházás esetén a településrendezési eszközökben előírt beépítési szabályok figyelmen kívül hagyhatók.”

(4) Az R2. 37. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A településképi bejelentési eljárás kötelező)

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben – ide nem értve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 14., 22., 28. és 32. pontjában meghatározott tevékenységeket – az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek,”

(esetében.)

3. § Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R2.

a) 11. § (1) bekezdésében a „Fennálló épülethomlokzat” szövegrész helyébe a „Fennálló közterületről látható épülethomlokzat” szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében az „Új épülethomlokzat” szövegrész helyébe az „Új, közterületről látható épülethomlokzat” szöveg,

c) 11. § (3) bekezdésében a „Fennálló vakolt homlokzati anyagú épülethomlokzat” szövegrész helyébe a „Fennálló, vakolt homlokzati anyagú, közterületről látható épülethomlokzat” szöveg,

d) 11. § (5) bekezdésében a „Fennálló vakolt homlokzati anyagú épülethomlokzat” szövegrész helyébe a „Fennálló, vakolt homlokzati anyagú, közterületről látható épülethomlokzat” szöveg,

e) 11. § (6) bekezdésében az „Új épülethomlokzat” szövegrész helyébe az „Új, közterületről látható épülethomlokzat” szöveg,

f) 11. § (7) bekezdésében az „A homlokzatot” szövegrész helyébe az „A közterületről látható homlokzatot” szöveg,

g) 11. § (8) bekezdésében a „Fennálló eredeti állapot szerinti homlokzattagolás” szövegrész helyébe a „Fennálló, eredeti állapot szerinti, közterületről látható homlokzattagolás” szöveg,

h) 11. § (10) bekezdésében az „a homlokzat” szövegrész helyébe az „a közterületről látható homlokzat” szöveg,

i) 11. § (11) bekezdés c) pontjában a „homlokzati égéstermék” szövegrész helyébe a „közterületről látható módon homlokzati égéstermék” szöveg,

j) 11. § (11) bekezdés d) pontjában a „légkondicionáló berendezés” szövegrész helyébe a „közterületről látható módon légkondicionáló berendezés” szöveg,

k) 11. § (19) bekezdésében az „Új kirakatszekrény homlokzaton” szövegrész helyébe az „Új kirakatszekrény közterületről látható homlokzaton” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

érintett telek
(Budapest
V. kerület, helyrajzi szám)

az építési telek

az épület

2.

legkisebb kialakítható területe

legnagyobb kialakítható területe

beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

épület legmagasabb pontja

utcai párkány-
magasság

az építmény-
magasság megengedett legkisebb mértéke

az építmény-
magasság megengedett legnagyobb mértéke

3.

(m2)

(m)

(%)

(%)

(m2/m2)

(%)

(m)

(m)

(m)

(m)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

24890

2

85

14.

24891

800

2000

100

100

0

16

25 / 28 ***

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére