• Tartalom

146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.08.15.

A Kormány

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„II. FEJEZET
A TANÁCSADÓ TESTÜLET ÉS A FENNTARTÓ HIVATALA MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI
2. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Tanácsadó Testülete (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) szükség szerint ülésezik. Az ülést a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: Fenntartó) hívja össze. Az ülés összehívását bármely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 9/B. § (1) bekezdésében meghatározott tag (a továbbiakban: tag) kezdeményezheti.
(2) A Tanácsadó Testület ülésén a tagok, a Fenntartó hivatalának vezetője és a rektor vesz részt. Részt vehet továbbá a tag által erre felkért szakértő, valamint a tagok által meghatározott személy is, ha részvételük elősegíti a megalapozott döntéshozatalt.
(3) A Tanácsadó Testület ülése akkor határozatképes, ha
a) minden tagja jelen van, vagy
b) a tagok több mint fele jelen van, és a Tanácsadó Testület valamennyi távollévő tagja vállalja, hogy 2 napon belül elektronikus levelezőrendszeren vagy postai úton megküldi a kézzel aláírt szavazatát a Fenntartó hivatalának.
(4) A Tanácsadó Testület ügyrendjében meghatározott sürgős döntési helyzetben bármely tag kezdeményezheti az elektronikus levelezőrendszeren vagy postai úton történő előterjesztést és a szavazást.
(5) A Tanácsadó Testület működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrend határozza meg.
3. § (1) A Fenntartó hivatalának vezetőjét a Fenntartó bízza meg.
(2) A Fenntartó hivatala a Fenntartó által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége.
(3) A Fenntartó hivatalánál foglalkoztatottak a Fenntartó által vezetett minisztériummal állnak kormányzati szolgálati jogviszonyban.
4. § (1) A Fenntartó hivatalának feladatai:
a) elvégzi a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges előkészítő és elemző munkát,
b) gondoskodik a határozati javaslatok előkészítéséről, iktatja a Tanácsadó Testület határozatait, irattárazza, kiadmányozásra előkészíti és biztosítja azok biztonságos tárolását,
c) a Tanácsadó Testület részére véleményezésre megküldi az Egyetem költségvetését, képzési és kutatási programját, szervezeti és működési szabályzatát, minőségfejlesztési programját, valamint az intézményfejlesztési tervét,
d) a Tanácsadó Testület üléséről jegyzőkönyvet készít, és gondoskodik a jegyzőkönyvek biztonságos tárolásáról,
e) biztosítja a Tanácsadó Testület egyes feladatainak szervezését és adminisztrációját,
f) folyamatos kapcsolatot tart a Tanácsadó Testületben tagsággal rendelkező miniszterekkel és az Egyetemmel, valamint
g) ellátja a Tanácsadó Testület működéséhez szükséges egyéb kapcsolattartási feladatokat.
(2) A Fenntartó hivatala működésének részletes szabályait a Fenntartó által elfogadott ügyrend határozza meg.
5. § (1) A Tanácsadó Testület tagjának, illetve a képviseletét ellátó személy tiszteletdíjának összegét a Fenntartó által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.
(2) A tiszteletdíjat megbízólevél alapján a Fenntartó által vezetett minisztérium fizeti ki, és annak mértéke nem haladhatja meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott illetményalap tizenötszörösét.”

2. § (1) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egyetem költségvetésével összefüggő irányítási jogköröket a Fenntartó gyakorolja.”

(2) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az Egyetem működéséhez az igazságügyért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter az Egyetemmel kötött megállapodás alapján biztosít támogatást, az az előirányzat-átadással és a támogatást nyújtó költségvetésében tervezett módon is történhet. A megállapodásokat a központi költségvetésről szóló törvény Országgyűléshez történő benyújtását megelőzően meg kell kötni.”

3. § A Korm. rendelet

a) 6/A. § (5) bekezdésében az „a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény)” szövegrész helyébe az „az NKE törvény”,

b) IV. fejezet 1. alcím címében az „A fenntartók” szövegrész helyébe az „Az Egyetem”,

c) 9. § (2) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében az „az FT” szövegrész helyébe az „a Fenntartó”

szöveg lép.

2. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás szakjain szerzett szakképzettséget minden feladatkörben el kell fogadni megfelelő képesítésként, kivéve, ha a közigazgatási szerv belső szabályzata meghatározott feladatkörre ezt kizárja.”

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § A kormánytisztviselők esetében az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás szakjain szerzett szakképzettséget minden munkakörcsoportban el kell fogadni megfelelő képesítésként, kivéve, ha az állami adó- és vámhatóság vezetője meghatározott munkakörcsoportban ezt kizárja.”

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. augusztus 15-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére