• Tartalom

1493/2018. (X. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az egyes kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a további szükséges intézkedésekről

2018.10.10.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 79. Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása címmel, valamint a címen belül

aa) az 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása,

ab) a 2. Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása,

ac) a 3. Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása,

ad) a 4. Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 208 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.,

a Miniszterelnökség javára átcsoportosított összeg tekintetében 2019. június 30.

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 79. Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása cím

ca) 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása alcím javára átcsoportosított 1 145 000 000 forint előirányzat terhére Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,

cb) 2. Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása alcím javára átcsoportosított 47 900 000 forint előirányzat terhére Harkány Város Önkormányzata,

cc) 3. Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása alcím javára átcsoportosított 503 200 000 forint előirányzat terhére Kiskunhalas Város Önkormányzata,

cd) 4. Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím javára átcsoportosított 3 500 000 000 forint előirányzat terhére Várpalota Város Önkormányzata részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 101/A. § hatálya alá tartozó – támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti költségvetési támogatásokat a támogatói okiratok kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára;

e) egyetért azzal, hogy a c) alpont szerinti költségvetési támogatások elszámolása érdekében készített beszámolók elfogadása során a szakmai teljesítés megfelelősége tekintetében a belügyminiszter a c) alpont ca)–cc) alpontja esetében a miniszterelnök kabinetfőnöke, a c) alpont cd) alpontja esetében az emberi erőforrások minisztere, az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter mint közreműködő miniszter véleményét kérje ki;

f) felkéri Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát, Harkány Város Önkormányzatát, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy biztosítsa a c) alpont ca), cb) és cc) alpontja szerinti infrastrukturális fejlesztések előkészítésében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. közreműködésének lehetőségét;

g) egyetért azzal, hogy a Miniszterelnök általános helyettese a jánoshalmi baptista imaház felújításához – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatói okirat alapján, az Ávr. 101/A. § hatálya alá tartozó – 12 000 000 forint költségvetési támogatást nyújtson a jánoshalmi baptista gyülekezet részére, azzal, hogy a költségvetési támogatás nyújtására teljes egészében támogatási előleg folyósításával kerüljön sor;

Felelős: Miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal

h) felhívja

ha) a belügyminisztert, hogy a c) alpont, valamint

hb) a Miniszterelnök általános helyettesét, hogy az f) alpont

szerinti támogatások tekintetében az azt finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére.

Felelős: a ha) alpont tekintetében a belügyminiszter

a hb) alpont tekintetében a Miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a támogatás nyújtásakor

2. A Kormány

a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg Jászberény Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztése vonatkozásában a várost elkerülő közút III. üteme megvalósításának lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a fejlesztések támogatása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2018. október 31.

b) felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy vizsgálja meg Harkány Város Önkormányzata vonatkozásában a harkányi gyógyfürdő továbbfejlesztésének lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a fejlesztés támogatása érdekében;

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2018. október 31.

c) felhívja a Miniszterelnök általános helyettesét, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával vizsgálja meg a nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola helyzetét, valamint a vizsgálat alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az iskola helyzetének rendezése érdekében.

Felelős: Miniszterelnök általános helyettese

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. október 31.

1. melléklet az 1493/2018. (X. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376306

 

 

1

 

 

 

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 145 000 000

 

 

 

376317

 

 

2

 

 

 

 

 

Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

47 900 000

 

 

 

376328

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

503 200 000

 

 

 

376339

 

 

4

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335740

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000 000

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

 

1

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 208 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335740

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

5 208 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 208 100 000

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére