• Tartalom

15/2018. (IX. 27.) HM rendelet

15/2018. (IX. 27.) HM rendelet

az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról

2018.10.02.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 108. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon a honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyre, illetve ideiglenes munkahelyre,

b) azon gazdasági társaságokra, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a miniszter, és

c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezetekre és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)

terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Svr.) rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alkalmazásért felelős: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) azon szervének vagy szervezetének vezetője, aki felelős a beszerzésre, rendszeresítésre tervezett kiképzési célt szolgáló radioaktív anyag, radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó hadfelszereléssel, valamint az ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen védelmet nyújtó katonai védőeszközzel szemben támasztott hadműveleti követelmények meghatározásáért, az alkalmazási elvek tervezéséért, a kiképzési, hadműveleti-harcászati alkalmazás irányításáért,

2. honvédségi jármű: a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól szóló 166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 1. pontja szerinti jármű.

3. katonai engedélyes: a Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerinti szervezet,

4. katonai sugárvédelmi hatóság: a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti hatóság,

5. katonai védőeszköz: a Korm. rendelet 2. § 3. pontja szerinti védőeszköz,

6. kiképzési célt szolgáló radioaktív anyag: a Korm. rendelet 2. § 4. pontja szerinti anyag,

7. központi ellátó szervezet: a honvédségi szervezetek kiképzési célt szolgáló radioaktív anyagai tárolására, kiadására kijelölt szervezet,

8. rendszeresítés: a Korm. rendelet 2. § 5. pontja szerinti eljárás,

9. rendszeresítésért felelős: a kiképzési célt szolgáló radioaktív anyag, a radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó hadfelszerelés, valamint az ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen védelmet nyújtó katonai védőeszköz rendszerbe kerülésének és rendszeresítésének kezdeményezéséért, valamint a kezdeményezésre vonatkozó javaslat kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezet vezetője,

10. üzemeltetésért felelős: a kiképzési célt szolgáló radioaktív anyagot, a radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés, valamint az ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen védelmet nyújtó katonai védőeszköz használatának, technikai kiszolgálásának, valamint felülvizsgálati rendjének meghatározására kijelölt szakmai felelős honvédségi szervezet vezetője.

2. Az atomenergia biztonságos alkalmazásáért felelős személyek

3. § (1) Az atomenergia biztonságos alkalmazásáért a katonai engedélyes vezetője a felelős.

(2) Az atomenergia biztonságos alkalmazásáért a honvédelmi szervezeteknél – mint az atomenergia alkalmazója – a katonai engedélyes vezetője mellett felelős a rendszeresítésért felelős, az üzemeltetésért felelős és az alkalmazásért felelős.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti személyek kötelezettségeik teljesítése során együttműködni kötelesek.

3. Sugárvédelmi feladatokat ellátó személyek

4. § (1) A katonai engedélyes vezetője felelős az alárendeltségébe tartozó szervezetnél – az Svr. 36. §-ban meghatározott személyek bevonásával – a sugárvédelem megszervezéséért, irányításáért.

(2) A honvédelmi szervezeteknél a katonai engedélyes vezetőjének (1) bekezdés szerinti feladatait – az Svr. 36. §-ban meghatározott személyek bevonása mellett – a logisztikai és infrastrukturális feladatokat ellátó személyek közreműködésével hajtja végre.

(3) A sugárvédelmi megbízott az Svr. 38. §-a szerinti feladatai mellett

a) együttműködik a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személyekkel a sugárveszélyes munkahely, a radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés és a radioaktív anyagok kockázatértékelésének elkészítésében, az üzembe helyezés előkészítésében,

b) elkészíti az Svr. 8. melléklete szerinti Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: MSSZ),

c) kidolgozza a kiképzési levezetési terv sugárveszélyes tevékenységre vonatkozó részét,

d) közreműködik a fizikai védelmi terv kidolgozásában,

e) közreműködik az ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen védelmet nyújtó egyéni és katonai védőeszköz kiválasztásában, és

f) részt vesz a katonai sugárvédelmi hatóság rendszeres képzésein, továbbképzésein, és a sugárvédelmi oktatás keretében rendszeresen felkészíti a honvédelmi szervezetek sugárveszélyes tevékenységet végző foglalkoztatottjait és a külső munkavállalókat az atomenergia honvédségi alkalmazásának szabályaiból.

(4) A logisztikai és infrastrukturális feladatokat ellátó személyek tervezik, kezdeményezik és nyilvántartják a radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés, valamint az ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen védelmet nyújtó egyéni és katonai védőeszköz időszakos ellenőrzéseit, felülvizsgálatait.

4. Az MSSZ-re vonatkozó rendelkezések

5. § (1) Az MSSZ-t a katonai engedélyes sugárvédelmi megbízottja – szükség szerint sugárvédelmi szakértő bevonásával – készíti el, és a katonai engedélyes hagyja jóvá.

(2) Az MSSZ-t évente felül kell vizsgálni, és ennek megtörténtét írásba kell foglalni. Az MSSZ-t a módosítást szükségessé tevő ok felmerülését követő 15 napon belül kell módosítani, amelyet a katonai engedélyes vezetője hagy jóvá.

5. Az atomenergia alkalmazási körében foglalkoztatottak szakmai oktatása, képzése, kiképzése

6. § (1) A sugárvédelmi oktatást a munkavédelemre vonatkozó szabályokban, a munkavédelmi oktatásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával, előzetes vagy eseti jelleggel kell végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti oktatás keretében háromévenkénti gyakorisággal kötelező a radioaktív anyagok szállításában részt vevő személyek részére a fizikai védelmi ismeretek oktatása.

7. § (1) A katonai engedélyes vezetője a radioaktív anyaggal végrehajtott kiképzési feladatok biztonsági követelményeit, valamint azok megvalósításának módját a kiképzési levezetési tervben rögzíti.

(2) A kiképzési levezetési terv sugárveszélyes tevékenységre vonatkozó része tartalmazza

a) a sugárveszélyes tevékenység végrehajtásáért felelős személyek és a sugárvédelmi megbízott kijelölését,

b) a sugárveszélyes tevékenység technológiai leírását,

c) a sugárvédelem kialakítása során alkalmazott optimálási szempontokat,

d) a sugárterhelésnek kitett foglalkoztatottak számát, dozimetriai besorolását és a személyi monitorozás módját, megvalósítását,

e) a sugárveszélyes tevékenység vázlatos helyszínrajzát az ellenőrzött és felügyelt területek megjelölésével, valamint a helyszín körülhatárolásának a tervével,

f) a hatókörbe kerülhető lakosság védelmének a tervét, a várható legnagyobb lakossági sugárterhelés becsült értékét,

g) az alkalmazott berendezések típusát, radioaktív anyagok megnevezését, mennyiségét, aktivitását, műbizonylat számát,

h) a jogszabályban meghatározott, hatóságibejelentés-köteles események körét,

i) a szennyezett felületek dekontaminálásának módszerét,

j) a rendkívüli események kezelésére vonatkozó balesetelhárítási és intézkedési tervet és

k) a fizikai védelem megvalósításának módját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiképzést átfogó fokozatú sugárvédelmi képzettséggel rendelkező személy felügyeletével kell végrehajtani, akit elsősorban a kiképzést végrehajtó szervezetek sugárvédelmi megbízottjai közül kell kijelölni.

(4) A kiképzést végrehajtó, sugárterhelésnek kitett személyi állományt a felkészülés időszakában eseti sugárvédelmi oktatásban kell részesíteni.

8. § A katonai engedélyesek sugárvédelmi megbízottjai részére a katonai sugárvédelmi hatóság évente képzést, továbbképzést tart.

6. Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatai

9. § A sugárterhelésnek kitett honvédek és katonai szolgálatra jelentkezők orvosi vizsgálatáról és minősítéséről a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet rendelkezik.

7. A sugárterhelés személyi monitorozása

10. § (1) A sugárterhelés személyi monitorozásának megszervezéséért a katonai engedélyes vezetője a felelős.

(2) A dózismérő viselését a munkahely vezetője és a sugárvédelmi megbízott rendszeresen ellenőrzi.

8. A kiképzési célt szolgáló radioaktív anyag, radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés, valamint az ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen védelmet nyújtó katonai védőeszköz rendszeresítésének, rendszerbe állításának és rendszerből történő kivonásának követelményei

11. § (1) A kiképzési célt szolgáló radioaktív anyag, radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés, valamint az ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen védelmet nyújtó katonai védőeszköz rendszeresítése során a rendszeresítésért felelős mint katonai engedélyes felel az atomenergia biztonságos alkalmazásáért.

(2) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti engedély iránti kérelmet a rendszeresítésért felelős nyújtja be a katonai sugárvédelmi hatósághoz.

(3) A rendszeresítési eljárás befejezéséig a rendszeresítésért felelős tartja nyilván a radioaktív anyagot, és adatot szolgáltat arról a katonai sugárvédelmi hatóságnak a 15. §-ban foglaltak alapján.

9. A radioaktív anyag alkalmazásának, valamint radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés üzemeltetésének követelményei

12. § (1) Az üzemeltetéséért felelős mint az atomenergia alkalmazója felel a radioaktív anyag alkalmazásának, valamint radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés üzemeltetésének biztonságáért.

(2) A kiképzési célt szolgáló, valamint a további alkalmazásra nem tervezett radioaktív anyagokat a központi ellátó szervezet (a továbbiakban: központi raktár) tartja nyilván a helyi nyilvántartásában, és tárolja.

(3) A központi raktárból kiképzési célt szolgáló radioaktív anyag csak a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, hatályos engedéllyel rendelkező katonai engedélyesnek adható ki, az engedélyben meghatározott időtartamra.

(4) A honvédelmi szervezetek esetében a katonai engedélyes átadja a központi raktárnak

a) a további alkalmazásra nem tervezett radioaktív anyagot,

b) az alkalmazás során megsérült tokozású zárt radioaktív sugárforrást és

c) a talált anyagot.

(5) A (4) bekezdés szerinti radioaktív anyagok végleges elhelyezésére a központi ellátó szervezet – az üzemeltetésért felelős útján – az átvételt követő 3 éven belül intézkedik.

13. § (1) A további alkalmazásra nem tervezett vagy sérült tokozású zárt radioaktív sugárforrások kivételével a központi ellátó szervezetnél tárolt valamennyi zárt radioaktív sugárforrásnak érvényes zártságvizsgálattal kell rendelkeznie.

(2) A kiképzési célt szolgáló zárt radioaktív sugárforrások zártságvizsgálatát legalább 5 évenként el kell végezni.

(3) Radioaktív anyaggal végrehajtott kiképzési feladat kizárólag a sugárvédelemre vonatkozó szabályokban, a vonatkozó kiképzési levezetési tervben és a katonai sugárvédelmi hatóság engedélyében meghatározottak szerint végezhető.

(4) Radioaktív sugárforrást tartalmazó vagy ionizáló sugárzást létrehozó berendezés és hadfelszerelés – az atomenergia-felügyeleti szerv által mentesített berendezések kivételével – a katonai sugárvédelmi hatóság engedélyével helyezhető üzembe és üzemeltethető.

14. § (1) A nyitott radioaktív anyagok felhasználásával összefüggésben keletkező hulladékok – különösen dekontamináláshoz használt oldatok és felitató anyagok – mentességi szint eléréséig vagy elszállításig történő átmeneti tárolása feltételeinek biztosításáért a katonai engedélyes vezetője felelős.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hulladékok átmeneti tárolásának feltételei a keletkezés helyén nem biztosíthatók, a katonai engedélyes vezetője intézkedik azok központi raktárba történő beszállítására.

10. A radioaktív anyagok helyi nyilvántartása és kapcsolódó adatszolgáltatások

15. § (1) A katonai engedélyes vezetője az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 5/A. § (6) bekezdése szerinti helyi nyilvántartást vezet az 1. melléklet szerinti tartalommal.

(2) A katonai engedélyes vezetője a radioaktív anyagokat évenkénti gyakorisággal, december 31-ei fordulónappal leltározza.

(3) A katonai engedélyes vezetője a helyi nyilvántartásában szereplő adatokról adatot szolgáltat a katonai sugárvédelmi hatóság részére

a) a (2) bekezdés szerinti leltárt követő 15 napon belül,

b) az orvosi radiológiai eljárásokhoz alkalmazott nyitott radioaktív anyagokról a (2) bekezdés szerinti leltárt követő 15 napon belül,

c) a b) pontban foglaltak kivételével az általa nyilvántartott radioaktív anyagok készletében beálló minden változásról 8 napon belül és

d) a katonai sugárvédelmi hatóság által elrendelt leltárt követő 15 napon belül.

(4) A honvédelmi szervezetek esetében a katonai engedélyes vezetője a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszere szerinti jelentésként teszi meg.

(5) Radioaktív anyag használati jogát – a radioaktívhulladék-tároló részére történő átadás kivételével – katonai engedélyes vezetője csak másik katonai engedélyes vezetője részére adhatja át. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 11. § (4) bekezdés a)–j) pontja szerinti tartalommal.

(6) A nukleáris anyaggal rendelkező katonai engedélyes vezetője a rendelkezése alá tartozó nukleáris anyagokról a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet szerinti helyi nyilvántartást vezet.

(7) A nukleáris anyaggal rendelkező katonai engedélyes vezetőjének a katonai sugárvédelmi hatóság által meghatározott időpontban fizikai leltárt kell felvenni.

(8) A nukleáris anyaggal rendelkező katonai engedélyes vezetője a készletváltozásokról – legkésőbb a változást követő 15 napon belül – készletváltozási jelentést, valamint a (7) bekezdés szerinti fizikai leltár eredményéről – a leltár felvételét követő 8 napon belül – leltár- és anyagmérleg-jelentést küld a katonai sugárvédelmi hatóság részére.

11. Fizikai védelem

16. § (1) A katonai engedélyes vezetője biztosítja a radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást létrehozó berendezések, illetve hadfelszerelések vonatkozásában az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 30. § (1) bekezdésében foglalt követelmények érvényesítését.

(2) A fizikai védelmi rendszert hatékonyan kell kialakítani és együttműködtetni az ipar biztonsági, a normálistól eltérő helyzetek kezelését célzó, valamint a katasztrófavédelmi előírásokkal és műszaki megoldásokkal, továbbá a honvédelmi szervezetek esetében a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet melléklete (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) VI. Fejezetében, valamint az ágazati közjogi szervezetszabályozó eszközökben, belső rendelkezésekben meghatározott védelmi, különösen őrzés-védelmi célokat szolgáló előírásokkal.

(3) A katonai engedélyes vezetője a fizikai védelmi rendszert

a) a radioaktív anyagok esetében az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fizvr.) 3. melléklete szerinti D-szintű fizikai védelemnek megfelelő követelmények alkalmazásával vagy azzal egyenértékű megoldással, és

b) az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések esetében a Fizvr. 35. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott követelmények alkalmazásával vagy azzal egyenértékű megoldással

alakítja ki és működteti.

(4) A központi raktár fizikai védelmét a Fizvr. 3. melléklete szerinti C-szintű fizikai védelemnek megfelelő követelmények alkalmazásával vagy azzal egyenértékű megoldással kell kialakítani és működtetni.

(5) A katonai engedélyes vezetője a fizikai védelmi tervben az (1) bekezdés szerinti követelmények érvényesítéséről vagy a választott megoldás egyenértékűségéről nyilatkozik.

(6) A fizikai védelem a Fizvr.-ben meghatározott követelményekkel egyenértékű megoldásai megfelelőségét a fizikai védelem engedélyezési eljárásában a katonai sugárvédelmi hatóság megvizsgálja.

(7) A honvédelmi szervezeteknél az objektumra, létesítményre vonatkozó fizikai védelmi tervet – a 2. melléklet szerinti tartalommal – az őrzés-védelmi feladatok megszervezéséért felelős személy, a sugárvédelmi megbízott közreműködésével készíti el.

(8) A fizikai védelmi tervet – az ágazati közjogi szervezetszabályozó eszközökben, belső rendelkezésekben meghatározott védelmi, különösen őrzés-védelmi célokat szolgáló előírásokban meghatározott tervek részeként, azzal összhangban, vagy az MSSZ-ben kell meghatározni.

(9) A 3. melléklet szerinti, szállításra vonatkozó fizikai védelmi tervet a szállítás megszervezésére kijelölt személy a sugárvédelmi megbízott személy közreműködésével készíti el, amelyet a katonai engedélyes hagy jóvá.

12. A radioaktív anyagok szállítása

17. § (1) Radioaktív anyag katonai engedélyes által, honvédségi járművel történő szállítására vonatkozó engedélykérelemhez csatolandó adatszolgáltatás tartalmi követelményeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A katonai engedélyes által radioaktív anyag, radioaktív sugárforrást tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés honvédségi járművel történő szállítására alkalmazni kell a Szolgálati Szabályzat IX. Fejezetének rendelkezéseit is.

(3) Nem minősül radioaktív anyag szállításának

a) a hadfelszerelés részeként beépített radioaktív anyaggal történő közlekedés és

b) a katonai engedélyes telephelyén belül történő szállítás (a továbbiakban: belső szállítás).

(4) A belső szállítás a sugárvédelmi megbízottnak történő bejelentést követően, az MSSZ-ben meghatározott módon végezhető.

(5) Radioaktív anyagot szállító honvédségi járművet csak sugárvédelmi képzettséggel rendelkező járművezető vezethet, és járműszemélyzet kísérhet. A sugárvédelmi végzettség fokozatát, a radioaktív anyag szállítási feladatának megfelelően az engedélyező katonai sugárvédelmi hatóság – a szállítási engedélyben – állapítja meg.

(6) A radioaktív anyag szállítását annak megkezdése előtt 24 órával, az MH Központi Közlekedési Diszpécser Ügyeletesi Szolgálathoz be kell jelenteni.

(7) A radioaktív anyag szállítása során bekövetkezett olyan baleset, melynek során a szállítmány megsérülhetett, rendkívüli eseménynek minősül.

(8) A radioaktív anyag szállítása során, nem honvédségi területen bekövetkezett rendkívüli eseményt a katonai engedélyes vezetője köteles haladéktalanul bejelenteni

a) az illetékes rendőrkapitányságnak,

b) az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatnak,

c) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyeletének és

d) az illetékes területi környezetvédelmi, valamint természetvédelmi hatóságnak.

(9) A katonai engedélyes vezetője a (8) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségen kívül

a) a környezetszennyezéssel járó rendellenességet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak,

b) a szállítmánnyal kapcsolatos minden rendkívüli eseményt a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 4. melléklete szerinti bejelentőlapon faxon vagy e-mailben – a rendkívüli esemény bekövetkeztét követő 10 órán belül – az atomenergia-felügyeleti szervnek

is köteles bejelenteni.

13. Kötelezően bejelentendő események

18. § (1) A katonai engedélyes – telefonon, telefaxon, e-mailen vagy személyesen – haladéktalanul jelenti a katonai sugárvédelmi hatóság részére

a) a rendkívüli eseményt,

b) a helyi nyilvántartásában szereplő radioaktív anyagra vagy birtokában lévő ionizáló sugárzást létrehozó berendezésre elkövetett bűncselekmény gyanúját vagy előkészületét és

c) a hiányzó vagy talált anyagot, figyelemmel a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló kormányrendelet rendelkezéseire.

(2) A katonai engedélyes a jelentésre kötelezett esemény körülményeit köteles megvizsgálni, és a vizsgálat eredményéről, továbbá az esemény ismétlődésének vagy hasonló esemény bekövetkezésének megelőzését célzó javító intézkedésekről köteles – az esemény bekövetkezésétől számított 45 napon belül – jelentést benyújtani a katonai sugárvédelmi hatóság részére.

14. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

20. § Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom irányelvének való megfelelést szolgálja.

21. §1

1. melléklet a 15/2018. (IX. 27.) HM rendelethez

Radioaktív anyagok helyi nyilvántartásának tartalmi követelményei

1. zárt sugárforrás hatósági azonosítója;

2. műbizonylat száma;

3. műbizonylat kiállításának dátuma;

4. radionuklid (elem és tömegszám) és eredeti aktivitása;

5. eredeti aktivitásának dátuma;

6. rendeltetése;

7. gyártási száma;

8. fizikai, kémiai formája (amennyiben ismert);

9. különleges formájú radioaktív anyag engedélyokiratának száma (amennyiben ismert);

10. leltárba vétel ideje.

2. melléklet a 15/2018. (IX. 27.) HM rendelethez

Objektum, létesítmény fizikai védelmi terve

1. A nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi terve legalább a következőket tartalmazza:

1.1. Általános adatok:

1.1.1. adminisztratív információk: kötelezett neve, címe, elérhetőségek, kapcsolattartó személyek, tulajdoni lap másolata, bérelt tárolóhely vagy eszköz esetében a bérbeadó hozzájárulási nyilatkozata;

1.1.2. a tevékenység megjelölése;

1.1.3. a nukleáris létesítmény, radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója és közvetlen környezetének bemutatása: telephely-koordinátákkal, méretarányos térképpel, fizikai védelmi szempontból lényeges épületek, megközelítési útvonalak, környezetben lévő utak, vasutak, vízi utak feltüntetésével;

1.1.4. a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék bemutatása: típusa, fajtája, mennyisége, aktivitása, halmazállapota, kategorizálása és alkalmazásának leírása;

1.1.5. tárolóeszközök és helyiségek kulcsai kezelési és tárolási rendjének leírása;

1.1.6. a radiológiai következmények szempontjából jelentős technológiai rendszerek, rendszerelemek leírása;

1.1.7. részletes helyszínrajz a mesterséges akadályok, fizikai védelmi zónák, védendő nukleáris és radioaktív anyagok, fizikai védelmi berendezések, őrpontok, járőrútvonalak, őrségközpontok helyének megjelölésével; a tárolóhelyiség alaprajza, alaprajzvázlata, a felhasználó-helyiségek alaprajza, alaprajzvázlata;

1.1.8. lehetséges behatolási útvonalak bemutatása; valamint

1.1.9. belső elkövetői taktikák leírása;

1.2. a fizikai védelem szervezeti alrendszerére vonatkozó adatok:

1.2.1. fizikai védelem szervezeti felépítése;

1.2.2. fizikai védelmi szerepek, felelősségek a szervezetben (irányító személyek, kijelölt fizikai védelmi kapcsolattartó);

1.2.3. az őrzés rendjének, az alkalmazott mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi rendszer leírása;

1.2.4. a fegyveres biztonsági őrség (amennyiben van) kategóriája, szervezeti felépítése, feladatai és működési rendje, elrendelő határozat kelte, száma;

1.2.5. a belső elhárító erők tagjainak kiválasztása, velük szemben támasztott követelmények;

1.2.6. a belső elhárító erők tagjainak és a szervezetének fizikai védelmi képzése;

1.2.7. fizikai védelmi gyakorlatok előkészítése, levezetése és értékelése; valamint

1.2.8. a belső elhárító erők fegyverzete, eszközei és járművei (darab, típus, leírás);

1.3. a be- és kiléptetés rendje;

1.4. a fizikai védelemi szabályozás, minőségirányítás adatai:

1.4.1. dokumentációs rendszer (politika, folyamatutasítások, eljárásrendek); valamint

1.4.2. nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és radioaktív hulladékok nyilvántartása, felhasználása és nyilvántartása rendjének, valamint bevezetési és kiadási rendjének leírása;

1.4.3. beléptetés rendje, beléptetési jogosultságok és belépési időpontok rögzítési rendje;

1.4.4. programozható rendszerek védelmi terve;

1.4.5. a fizikai védelmi rendszer működésével kapcsolatos események jelentési rendje;

1.4.6. jelentésköteles események kivizsgálásának rendje;

1.4.7. a fizikai védelmi rendszer hatékonyságának ellenőrzése (gyakorlatozási program); valamint

1.4.8. a fizikai védelmi terv felülvizsgálatának módja, rendszeressége, jóváhagyása, a fizikai védelmi terv tárolása, betekintő személyek megnevezése és beosztása;

1.5. fizikai védelem technikai alrendszerére vonatkozó adatok:

1.5.1. tervezési és üzemeltetési specifikációk, rendszerelemek és funkcióik;

1.5.2. az elrettentési, detektálási, késleltetési és elhárítási eszközök leírása; valamint

1.5.3. karbantartási, tesztelési program;

1.6. a külső elhárító erők, együttműködés a belső elhárító erőkkel;

1.7. fizikai védelmi rendszer átfogó értékelése a fizikai védelmi funkciók, lehetséges behatolási útvonalak és elkövetői taktikák tükrében;

1.8. az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 15/2018. (IX. 27.) HM rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott tervekkel való összhang;

1.9. válaszintézkedések tervei, eljárásai;

1.10. emelt szintű fizikai védelmi szint elrendelése esetén alkalmazandó intézkedések bemutatása; továbbá

1.11. a hatósági ellenőrzés lefolytatásával kapcsolatos speciális rendszabályok.

3. melléklet a 15/2018. (IX. 27.) HM rendelethez

Szállításra vonatkozó fizikai védelmi terv

1. A nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállítására vonatkozó fizikai védelmi terv a következőket tartalmazza:

1.1. a szállítandó anyag leírása: megnevezése, típusa (sugárforrás, nukleáris anyag, hulladék), aktivitása, kategóriája, mennyisége (bruttó és nettó tömeg), kémiai és fizikai tulajdonsága, izotóp-összetétele;

1.2. a fizikai védelemért felelős és a szállításban közreműködő személy neve, beosztása, elérhetősége;

1.3. a szállító eszköz és jármű leírása, a szállítójármű részletes rajza; nagy aktivitású zárt sugárforrás szállítása esetén a szállításkor alkalmazott csomagolás és a releváns eszközök és felszerelés fényképe;

1.4. az elsődleges és alternatív útvonalak;

1.5. a szállítás tervezett időtartama és időrendje;

1.6. a szállítmány nyomon követésének módszerei;

1.7. a szállításban részt vevő szervezetek és feladatai;

1.8. a fizikai védelmi képzés és gyakorlatok értékelése;

1.9. a fizikai védelmi rendszer leírása;

1.10. a fizikai védelemmel kapcsolatos események jelentési rendje;

1.11. a válaszintézkedések tervei, eljárásai;

1.12. a fizikai védelmi terv tárolásának módja, a betekintő személyek megnevezése beosztása;

1.13. a veszélyhelyzet-kezelési terv.

4. melléklet a 15/2018. (IX. 27.) HM rendelethez

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok szállításának engedélykérelméhez

1. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó neve és bizonyítványának száma.

2. A szállítandó radioaktív anyag fajtái a maximális aktivitásokkal.

3. A szállítandó radioaktív anyag szállítási és csomagolási módja.

4. A szállítandó radioaktív anyag UN száma helyes szállítási megnevezése.

5. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa.

1

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére