• Tartalom

15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról1

2019.01.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adatszolgáltató az engedély vagy a KÁT kvótahatározat kézhezvételét követő 8 napon belül az 1., az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adatszolgáltató az 1a. mellékletben szereplő adatlapot kitölti, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.”

2. § Az R. 5. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(A VET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő megküldésével tesz eleget:)

p) villamosenergia-tárolói engedélyes a 36. melléklet

(alapján.)

3. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adatszolgáltató rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatási kötelezettség) köteles az e rendeletben előírt határidőben – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – elektronikus formában, a Hivatal Energiainformációs Adattára (a továbbiakban: EIA) adatgyűjtő alrendszerének útján, a meghatározott adattartalommal teljesíteni.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 2. § (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az 1. melléklettel elektronikus úton, az 1a. melléklettel papír alapon kell teljesíteni.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. mellékletben foglalt 1a. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R. 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R. 20. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 30. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. a 10. mellékletben foglalt 36. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

2. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

3. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

4. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

5. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

6. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

7. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

8. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

9. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

10. melléklet a 15/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére