• Tartalom
Oldalmenü

151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól1

2018.08.21.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter – az oktatásért felelős miniszterrel együttműködve – felel.
(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtását az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter látja el azzal, hogy a 4. §-ban meghatározott feladatokat a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) útján látja el.
(3) Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium költségvetési fejezetében kerül tervezésre.
(4) Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter bocsátja az ösztöndíj programban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére az ösztöndíj, így a havi pénzbeli juttatás, az önköltség, a lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosításának, valamint a lehetséges kiegészítő biztosítás összegét, ideértve a kapcsolódó és szükségszerűen felmerülő, idegennyelv-használatból eredő költségeket is, továbbá biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének a felsőoktatási intézménynél felmerülő költségeit, valamint a féléves utazási támogatás összegét.”

2. § A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
a) javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,
b) az oktatásért felelős miniszter egyetértésének kikérését követően jóváhagyja
ba) a pályázati felhívást és
bb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát.”

3. § A Korm. rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ösztöndíjprogram végrehajtása során az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány látja el, ennek során)

a) kidolgozza az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter egyeztetett iránymutatása alapján a pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,”

4. § (1) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter az ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra, önköltséges helyre.”

(2) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „hasznosítja.” szövegrész helyébe a „hasznosítja, és” szöveg lép.

(3) A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki)

e) vállalja, hogy a Közalapítvány felé a 2. § (5) bekezdés f) pontja alapján kapott támogatás felhasználását hitelt érdemlően igazolja.”

(4) A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó magyar felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. Az ösztöndíj odaítélésének a feltétele az, hogy az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesítsen a fogadó magyar felsőoktatási intézménnyel.”

5. § A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell)

g) a 6. § (3) bekezdés e) pontjában megjelölt kötelezettségről szóló tájékoztatást.”

6. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdés c) pontjában az „és”, valamint

b) 1. mellékletében a „támogatást biztosító”

szövegrész.

2. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A. § b) pontjában az „emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 22. napjával.