• Tartalom

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

2023.07.19.

1. A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett közúti projektek megvalósítása érdekében

1.1. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1”, „KÖZÚT-2” és „KÖZÚT-3” azonosítóval jelölt közúti projektek vonatkozásában

a) az engedélyezési tervek elkészítése,

b) a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése,

c) a kisajátítási vázrajzok elkészítése és a kettős záradék megszerzése,

d) a kiviteli tervek elkészítése, valamint

e) a „KÖZÚT-2/A” projektelem tekintetében a kivitelezést megelőző, kapcsolódó közműkiváltások elvégzése

érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, azzal, hogy az országos közutak vonatkozásában az építési engedélyekben nevesített építtetőként a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NIF Zrt.) kell megjeleníteni, és a teljes tervezési folyamat szakmai felügyeletét a NIF Zrt.-nek szükséges biztosítania;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal

a környezetvédelmi engedélyek megszerzése vonatkozásában: 2019. március 31.

a további feladatok vonatkozásában: 2019. június 30.

1.2. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1” és „KÖZÚT-2” azonosítóval jelölt közúti projektek vonatkozásában

a) a kapcsolódó régészeti munkák elvégzése,

b) a területszerzés,

c) a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása,

d) a kivitelezési munkák elvégzése

érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a NIF Zrt.-vel;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal

az egyes projektelemek vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő határidők szerint

1.3. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-3” azonosítóval jelölt közúti projektek vonatkozásában

a) a kapcsolódó régészeti munkák elvégzése,

b) a területszerzés,

c) a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása,

d) a kivitelezési munkák elvégzése

érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal

az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő határidők szerint

1.4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím 51. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. január 15.

1.5. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1”, „KÖZÚT-2” és „KÖZÚT-3” azonosítóval jelölt közúti projektek megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében szükséges, összesen 44 115 000 000 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra a 2019–2023. évek között, az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:

a) a 2019. évben 20 805 000 000 forint,

b) a 2020. évben 11 000 000 000 forint,

c) a 2021. évben 5 510 000 000 forint,

d) a 2022. évben 6 600 000 000 forint,

e) a 2023. évben 200 000 000 forint;

1.6. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az 1.5. pont a) alpontja szerinti forrás biztosítása keretében – gondoskodjanak a 2019. évben

a) 300 000 000 forint biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára,

b) 20 505 000 000 forint biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 51. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. január 15.

1.7. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak az 1.5. pont b)–e) alpontjában meghatározott forrásnak a 2020–2023. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, kiemelt közúti projektek finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

1.8. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZÚT-1”, „KÖZÚT-2” és „KÖZÚT-3” azonosítóval jelölt közúti projektek előkészítése érdekében az 1.6. pont és az 1.7. pont szerinti források figyelembevételével, összesen legfeljebb 23 528 000 000 forint összegben kötelezettségeket vállaljon.

2. A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett vasúti projektek megvalósítása vonatkozásában

2.1. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „VASÚT-1” és „VASÚT-2” azonosítóval jelölt vasúti projektek vonatkozásában – a „VASÚT-2/F” azonosítóval jelölt részprojekt kivételével –

a) az engedélyezési tervek elkészítése,

b) a környezetvédelmi és építései engedélyek megszerzése,

c) a kisajátítási vázrajzok elkészítése és a kettős záradék megszerzése, valamint

d) a kiviteli tervek elkészítése

érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, azzal, hogy az építési engedélyekben nevesített építtetőként a NIF Zrt.-t kell megjeleníteni, és a teljes tervezési folyamat szakmai felügyeletét a NIF Zrt.-nek szükséges biztosítania;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal

környezetvédelmi engedélyek megszerzése vonatkozásában: 2019. március 31.

a további feladatok vonatkozásában: 2019. június 30.

2.2. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „VASÚT-1” és „VASÚT-2” azonosítóval jelölt vasúti projektek vonatkozásában – a „VASÚT-2/F” azonosítóval jelölt részprojekt kivételével –

a) a kapcsolódó régészeti munkák elvégzése,

b) a területszerzés,

c) a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása, valamint

d) a kivitelezési munkák elvégzése

érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a NIF Zrt.-vel;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal

az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő határidők szerint

2.3. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti, „VASÚT-2/F” azonosítóval jelölt részprojekt vonatkozásában a feladatok ellátása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön a NIF Zrt.-vel;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal

az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő határidő szerint

2.4.1 egyetért azzal, hogy a vasúti projektek megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozása érdekében szükséges, összesen 73 183 895 290 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra a 2019–2021. közötti években az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:

a) a 2019. évben 6 340 490 290 forint,

b) a 2020. évben 29 030 182 975 forint,

c) a 2021. évben 37 813 222 025 forint;

2.5.2

2.6. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a 2.4. pont b) és c) alpontjában meghatározott forrásnak a 2020. és 2021. évi központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, vasúthálózat fejlesztését szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

2.7.3 az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 2.1., 2.2. és a 2.3. pontban foglalt feladatok finanszírozása érdekében a 2019–2021. évek tekintetében összesen legfeljebb 73 128 375 974 forint összegben kötelezettséget vállaljon.

2.8.4 felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. pont szerinti vasúti projektekhez kapcsolódó területszerzési és előkészítési feladatainak megvalósítása érdekében gondoskodjanak a 3. pont szerinti közmű projektek megvalósítása során fel nem használt forrásból 309 399 173 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (2) bekezdése szerint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium által – teljesített befizetés terhére, az Ávr. 153. §-ában foglaltak szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a fel nem használt forrás rendelkezésre állását követően azonnal

2.9.5 felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2.8. alpont szerinti feladat végrehajtása érdekében az ott megjelölt összeg terhére gondoskodjon a támogatás biztosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, a vonatkozó támogatási jogviszonyok módosításával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

3. A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett közmű projektek megvalósítása vonatkozásában

3.1. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 82. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 2 025 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2018. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 82. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása cím javára, az 5. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3.3.6 egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3.2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az Ávr. 101/A. §-a hatálya alá tartozó egyedi támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZMŰ-3” azonosítóval jelölt közmű projekt megvalósítása érdekében, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a 3.2. pont végrehajtását követően azonnal

3.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3.3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a 3.3. pont végrehajtását követően azonnal

3.5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZMŰ-1” és „KÖZMŰ-2”, valamint „KÖZMŰ-4” és „KÖZMŰ-5” azonosítóval jelölt közmű projektek megvalósítása céljára gondoskodjon a 2019. évben 10 033 000 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. január 15.

3.6. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti, „KÖZMŰ-1” és „KÖZMŰ-2”, valamint „KÖZMŰ-4” és „KÖZMŰ-5” azonosítóval jelölt közmű projektek megvalósítása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatást nyújtson Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az egyes projektelemek megvalósítása vonatkozásában: az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban szereplő határidők szerint

a támogatási jogviszony létesítésére: a 2019. évi források rendelkezésre állását követően azonnal

3.7.7 egyetért a „KÖZMŰ-1” azonosítóval jelölt közmű projekt megvalósítása érdekében

a) a „Józsa” [400/132] kV-os alállomás 1 darab [132] kV-os mezővel való bővítése,

b) a „Józsa” [400/132] kV-os alállomás meddő kompenzációval való beépítése,

c) a „Debrecen Dél” [400/132] kV-os alállomás meddő kompenzációval való beépítése,

d) a „Debrecen Dél” [400/132] kV-os alállomás 3 darab [132] kV-os mezővel való bővítése,

e) a „Macs” [132/22] kV-os alállomás átalakítása és bővítése,

f) a „Józsa” és a „Macs” alállomások között új egyrendszerű [132] kV-os távvezeték létesítése,

g) az igényellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat (érintett hálózati elemek: „Debrecen OVIT – Debrecen Tócóskert (T-Debrecen Ipari) II.” [132] kV-os távvezeték, „Berettyóújfalu–Szeghalom” [132] kV-os távvezeték, „Berettyóújfalu – Ebes MÁV” [132] kV-os távvezeték, „Hajdúszoboszló – Ebes MÁV” [132] kV-os távvezeték, „Hajdúszoboszló – Debrecen OVIT” [132] kV-os távvezeték) kapacitásbővítése,

h) az igényellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat (érintett hálózati elemek: „Debrecen Déli Ipari park 2. – Rendszerhasználó I.” [132] kV-os kábelvezetékek) átalakítása,

i) a „Hajdúnánás–Tiszaújváros” [132] kV-os távvezeték felhasítása és „Tiszalök” [220/132/22] kV-os alállomásba történő beforgatása,

j) az igényellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat (érintett hálózati elemek: „Detk–Eger” [132] kV-os távvezeték) kapacitásbővítése

többletberuházások megvalósításával;

3.8.8 egyetért azzal, hogy a „KÖZMŰ-1” azonosítóval jelölt közmű projekt 3.7. alpont szerinti többletberuházásainak finanszírozása legfeljebb 24 102 850 300 forint költségvetési forrásból valósuljon meg a támogatási szerződés megkötését követő 48 hónapon belül, az alábbiak szerint:

a) a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó átviteli hálózati fejlesztések megépítéséhez legfeljebb 12 000 000 000 forint,

b) az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó elosztóhálózati fejlesztések megépítéséhez legfeljebb 9 974 040 000 forint,

c) az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósítandó elosztóhálózati fejlesztések megépítéséhez legfeljebb 1 083 000 000 forint,

d) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő teljesítményarányos csatlakozási díj, valamint projektkoordináció költségeinek megfizetéséhez legfeljebb 1 045 810 300 forint

biztosításával;

3.9.9 felhívja a pénzügyminisztert, hogy az energiaügyi miniszter bevonásával gondoskodjon a 3.7. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében legfeljebb 24 117 312 010 forint biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:

a) a 2023. évben a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Térségi fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára legfeljebb 10 982 145 120 forint,

b) a 2025. évben a központi költségvetés XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, térségi fejlesztési feladatokat finanszírozó előirányzat javára legfeljebb 315 189 000 forint,

c) a 2026. évben a központi költségvetés XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, térségi fejlesztési feladatokat finanszírozó előirányzat javára legfeljebb 6 020 610 200 forint,

d) a 2027. évben a központi költségvetés XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, térségi fejlesztési feladatokat finanszírozó előirányzat javára legfeljebb 6 799 367 690 forint;

Felelős:

energiaügyi miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

az a) pont tekintetében azonnal
a b)–d) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezésekor

3.10. 10 felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 3.7. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 12 000 000 000 forint összegben támogatási szerződés megkötéséről;

Felelős:

energiaügyi miniszter

Határidő:

azonnal

3.11. 11 felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 3.7. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 9 974 040 000 forint összegben támogatási szerződés megkötéséről;

Felelős:

energiaügyi miniszter

Határidő:

azonnal

3.12. 12 felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 3.7. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság részére 1 083 000 000 forint összegben támogatói okirat kiadásáról;

Felelős:

energiaügyi miniszter

Határidő:

azonnal

3.13. 13 felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 3.8. alpont d) pontjában foglaltakra tekintettel a 3.7. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával
a) 479 653 168 forint összegű visszatérítési kötelezettséggel járó támogatást tartalmazó, valamint
b) 566 157 132 forint összegű vissza nem térítendő támogatást tartalmazó
támogatói jogviszony megkötéséről, azzal, hogy a támogatási szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy ha a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a terület értékesítése során a vevőre áthárításra kerülő teljesítményarányos csatlakozási díj tekintetében az a) pont szerinti összegnél nagyobb bevételre (a továbbiakban: többletbevétel) tesz szert, a többletbevétellel azonos összegű vissza nem térítendő támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára, legfeljebb a b) pontban meghatározott vissza nem térítendő támogatás csatlakozási díjra eső összegének erejéig;

Felelős:

energiaügyi miniszter

Határidő:

azonnal

3a.14 felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a jelen határozat szerinti beruházások előkészítése és megvalósítása az Európai Unió által meghatározott elszámolhatósági feltételeknek megfelelően történjen meg;

Felelős:

érintett miniszterek

Határidő:

folyamatos

3b.15 felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszak operatív programjaiban és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében Magyarország számára elérhető európai uniós források tervezése és felhasználása során vegye figyelembe a jelen határozat szerinti beruházásokat a feltüntetett forrásigénnyel, ha azok bármelyike megfelel az Európai Unió által meghatározott elszámolhatósági feltételeknek.

Felelős:

területfejlesztési miniszter

Határidő:

folyamatos

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5.16

6.17

7.18

8.19

9.20

10.21

11.22

12.23

1. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz24

1. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett

közúti és vasúti projektek

A

B

C

D

E

F

1.

Azonosító

Az infrastruktúra-fejlesztési projekt megnevezése

Tervezés (engedélyek megszerzésével), valamint egyes kisebb kivitelezési munkák

Területszerzés, valamint jelentősebb kivitelezési munkák

2.

Megvalósító

Határidő

Megvalósító

Határidő

3.

KÖZÚT-1

M35 autópálya csomópontjának Debrecen-Józsa térségében történő megépítése
(a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat]
1. pont a) alpont)

4.

KÖZÚT-1/A

M35 autópálya új, Debrecen-
Józsa csomópont építése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Debrecen MJV)

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

5.

KÖZÚT-1/B

M35 autópálya meglévő, 354. sz. főút csomópont átépítése

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

6.

KÖZÚT-2

33. sz. főút M35 autópálya és a 3316. jelű összekötő út közötti szakaszának 2×2 sávosra történő kapacitásbővítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 1. pont b) alpont]

7.

KÖZÚT-2/A

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2020.12.31.

8.

KÖZÚT-2/B

33. sz. főút 2×2 sávra bővítése az ipari fejlesztési terület és a 3316. jelű összekötő út között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2022.12.31.

9.

KÖZÚT-2/C

Kerékpárút építése a 33. sz. főút mellett az M35 autópálya és az ipari fejlesztési terület között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

10.

KÖZÚT-2/D

33. sz. főút csomópontjainak fejlesztése az M35 autópálya és
a 35. sz. főút között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2022.04.30.

11.

KÖZÚT-3

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területe körüli, 2×1 sávos út megépítésével, valamint
az így kialakuló út Debrecen–Nagymacs és Debrecen-Józsa felé történő kapcsolatának 2×1 sávos, illetve a 33. sz. főútig vezető út 2×2 sávos kiépítésével [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 1. pont c) alpont]

12.

KÖZÚT-3/A

az ipari fejlesztési terület és a
33. sz. főút közötti helyi közút
(2×2 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen MJV

2019.09.30.

13.

KÖZÚT-3/B

az ipari fejlesztési terület körüli helyi közút (2×1 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen MJV

2020.12.31.

14.

KÖZÚT-3/C

az ipari fejlesztési terület és Nagymacs közötti helyi közút (2×1 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen MJV

2020.12.31.

15.

KÖZÚT-3/D

az ipari fejlesztési terület és az M35 autópálya új, Debrecen-
Józsa csomópontja között
(2×1 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen MJV

2021.12.31.

16.

KÖZÚT-3/E

az M35 autópálya új, Debrecen-
Józsa csomópontja és Debrecen-
Józsa között (2×1 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen MJV

2021.12.31.

17.

KÖZÚT-3/F

az ipari fejlesztési terület és az M35 autópálya meglévő, 354. sz. főúti csomópontja között
(2×1 sávos kialakítással)

Debrecen MJV

2019.06.30.

Debrecen MJV

2021.12.31.

18.

VASÚT-1

a debreceni közforgalmú logisztikai és konténerterminál Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat részeként történő megépítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 3. pont a) alpont]

19.

VASÚT-1/A

konténerterminál (2 vágány)

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

20.

VASÚT-1/B

2. ütem: konténerterminál (további vágányok, kiszolgáló létesítmények)

Debrecen MJV

2019.06.30.

(NIF Zrt.)

(2023.12.31.)

21.

VASÚT-2

a 108-as vasútvonalnak Debrecen és a megépülő konténerterminál közötti szakasza fejlesztése, villamosítása, korszerűsítése és a 100-as vasútvonalra történő becsatlakozásához szükséges pályakorrekció megvalósítása [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 3. pont b) alpont]

22.

VASÚT-2/A

108-as vasútvonal korszerűsítése Debrecen állomás és Nagymacs állomás között

Debrecen MJV

2019.06.30.

NIF Zrt.

2021.12.31.

23.

VASÚT-2/B

2. ütem: 108-as vasútvonal korszerűsítése Nagymacs állomás és Balmazújváros állomás között

Debrecen MJV

2019.06.30.

(NIF Zrt.)

(2023.12.31.)

24.

VASÚT-2/C

2. ütem: 108-as vasútvonal villamosítása Debrecen állomás és Balmazújváros állomás között

Debrecen MJV

2019.06.30.

(NIF Zrt.)

(2023.12.31.)

25.

VASÚT-2/D

2. ütem: 100-as vasútvonalhoz történő kapcsolódás kialakítása (Kisállomás)

Debrecen MJV

(megvalósult)

(NIF Zrt.)

(2023. 12. 31.)

26.

VASÚT-2/E

100-as vasútvonalhoz történő kapcsolódás kialakítása (2 vágány)

Debrecen MJV

(megvalósult)

NIF Zrt.

2021. 12. 31.

27.

VASÚT-2/F

elővárosi és városi vasúti közlekedés fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány készítése (különös tekintettel a Debrecen és Nagyvárad közötti „tram-train” kapcsolatra, valamint a Debreceni Repülőtér vasúti kapcsolatának fejlesztésére)

NIF Zrt.

2020.09.30.

2. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett

közmű projektek

A

B

C

D

1.

Azonosító

Az infrastruktúra-fejlesztési projekt megnevezése

Tervezés és Kivitelezés

2.

Megvalósító

Határidő

3.

KÖZMŰ-1

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és kiszolgáló létesítményeinek villamosenergia-ellátását biztosító, nagy- és középfeszültségű alállomás, transzformátorállomások és csatlakozási pontok kialakítása (szolgáltatás megrendelés útján) [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 5. pont a) alpont]

Debrecen MJV, MAVIR ZRt., OPUS TITÁSZ Zrt., MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.

2027.12.31.

4.

KÖZMŰ-2

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kiszolgáló létesítményeinek gázellátását biztosító, 20 ezer Nm3/h kapacitású hálózat kiépítése (szolgáltatásmegrendelés útján), továbbá karbonsemleges energiatermelési lehetőségek Debrecen ipari parkjai számára – terepi felmérésre alapozott megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 5. pont b) alpont]

Debrecen MJV

2024.07.31.

5.

KÖZMŰ-3

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keletkező kezelt csapadékvizek továbbítására alkalmas hálózat kiépítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 5. pont c) alpont]

Debrecen MJV

2019.10.30.

6.

KÖZMŰ-4

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet tűzivíz- és használativíz-ellátását növelő, valamint szennyvízelvezetését biztosító hálózat kiépítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 5. pont d) alpont]

Debrecen MJV

2019.10.30.

7.

KÖZMŰ-5

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén meglévő távközlési infrastruktúra kiváltásával és új távközlési hálózat kiépítése [1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 5. pont
e) alpont]

Debrecen MJV

2019.09.30.

2. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz25

3. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz26

4. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz27

5. melléklet az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozathoz


8K33835_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377084

 

82

 

 

 

 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 025 000 000

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 025 000 000

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Fejezetet irányító szerv

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

2 025 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 025 000 000

Pénzügyminisztérium

 

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 2.4. pont az 1053/2020. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2.5. pontot az 1053/2020. (II. 19.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2.7. pont az 1053/2020. (II. 19.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

4

A 2.8. pontot az 1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

5

A 2.9. pontot az 1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

6

A 3.3. pont az 1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. pont 3.7. alpontját az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

8

A 3. pont 3.8. alpontját az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

9

A 3. pont 3.9. alpontját az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

10

A 3. pont 3.10. alpontját az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

11

A 3. pont 3.11. alpontját az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

12

A 3. pont 3.12. alpontját az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

13

A 3. pont 3.13. alpontját az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

14

A 3a. pontot az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

15

A 3b. pontot az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

16

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 1. melléklet az 1053/2020. (II. 19.) Korm. határozat 3. pontja, az 1302/2023. (VII. 19.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére