• Tartalom

16/2018. (VI. 22.) IM rendelet

16/2018. (VI. 22.) IM rendelet

egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

2018.07.02.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és az 1–4. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és az 5. melléklet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

1–6. §1

2. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló
21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

7–8. §2

3. Az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló
33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet módosítása

9. §3

4. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

10–13. §4

5. Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló
4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosítása

14. §5

6. Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosítása

15. §6

7. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása

16. §7

8. Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosítása

17. §8

9. Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

18. § Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet a következő VII/A. Fejezettel kiegészülve lép hatályba:

„VII/A. FEJEZET
A BÜNTETŐELJÁRÁS SORÁN KÉSZÍTETT FELVÉTEL KEZELÉSE
36/A. Általános szabályok
63/A. § (1) A büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által a VI. és a VII. Fejezet szerint készített kép- és hangfelvételt, illetve folyamatos hangfelvételt (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: felvétel) az e Fejezetben meghatározott szabályok szerint kell kezelni.
(2) A felvételt a jogszabályban kijelölt központi infrastruktúra-szolgáltató által biztosított infrastruktúrán kialakított tárhelyen, a jogszabályban kijelölt központi alkalmazás-szolgáltató által működtetett informatikai rendszerben (a továbbiakban: Központi Médiatár) kell kezelni.
(3) A Központi Médiatárhoz való hozzáférést – a felhasználói jogosultságok biztosítása és gyakorlása során a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter közreműködésével – a központi alkalmazás-szolgáltató biztosítja.
(4) A központi infrastruktúra-szolgáltató és a központi alkalmazás-szolgáltató a feladatát
a) a bírósággal, az ügyészséggel és a nyomozó hatósággal kötött, a Központi Médiatár üzemeltetésével, az ahhoz való hozzáféréssel, illetve az informatikai együttműködéssel kapcsolatos részletes technikai szabályokat is – ideértve a naplózási adatok megismerésével kapcsolatos rendelkezéseket – rögzítő adatfeldolgozási szerződés alapján,
b) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság adatfeldolgozójaként
látja el.
36/B. Hozzáférés a Központi Médiatárhoz
63/B. § (1) A Központi Médiatárhoz való hozzáférés magában foglalja a felvétel Központi Médiatárba való feltöltését, a felvétel elérését, ideértve annak lejátszását és letöltését, valamint a törlését is.
(2) A központi alkalmazás-szolgáltató a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság számára a Központi Médiatárhoz való hozzáférést a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által működtetett informatikai rendszeren keresztül, valamint webes felületen is biztosítja.
(3) A központi alkalmazás-szolgáltató a Központi Médiatár működtetése során naplózza az ahhoz történő valamennyi hozzáférést, illetve ennek kísérletét.
63/C. § (1) A Központi Médiatárhoz az a bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság rendelkezik hozzáféréssel, amely az ügyben
a) a büntetőeljárást folytatja,
b) eljárási cselekményt végez, vagy
c) jogszabály alapján irányítási, felügyeleti jogkörére vagy egyéb büntetőeljárási feladatára tekintettel az ügyiratokhoz hozzáférhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság gondoskodik arról, hogy a felvételhez az ügyben eljárási cselekményt végző vagy a büntetőeljárás egyes szakaszában eljáró más bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság is hozzáférjen. A felhasználói jogosultság biztosítása és gyakorlása során a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter – az adatfeldolgozási szerződés keretei között – a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság adatfeldolgozójaként jár el.
(3) A Központi Médiatárhoz hozzáféréssel rendelkező bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság gondoskodik a tagja, alkalmazottja, dolgozója számára a feladata ellátáshoz szükséges mértékű felhasználói jogosultság megadásáról.
(4) A központi alkalmazás-szolgáltató a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság (2) és (3) bekezdésben meghatározott közreműködésével biztosítja az arra jogosult személy számára a hozzáférést.
36/C. A felvétel feltöltése a Központi Médiatárba
63/D. § (1) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a felvételt – amennyiben torzított felvétel is készült, a torzított felvételt is – a készítését követően öt napon belül feltölti a Központi Médiatárba.
(2) A felvételt az adatfeldolgozási szerződésben meghatározott formátumban kell feltölteni a Központi Médiatárba.
(3) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság feljegyzést készít arról, ha a felvételt nem abban a formátumban tölti fel, ahogyan az készült, így különösen, ha azt digitalizálta, torzította vagy azon egyéb technikai átalakítást végzett. A feljegyzést az ügyiratok között kell kezelni.
(4) A feltöltést követően a Központi Médiatár által kiállított egyedi azonosítót az ügyiratok között kell kezelni.
(5) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a feltöltést követően – a 63/E. § (2) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – törli a felvételt a feltöltést megelőzően használt adathordozóról.
(6) Minősített adatot tartalmazó felvétel nem tölthető fel a Központi Médiatárba. Ha a Központi Médiatárban tárolt felvétel minősített adatot tartalmaz, a letöltést követően onnan haladéktalanul törölni kell.
36/D. A felvétel kezelésére vonatkozó különös szabályok
63/E. § (1) A büntetőeljárás során a Központi Médiatárban tárolt felvétel megismerésére e rendeletnek az ügyiratok megismerésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
a) a megvizsgálást a felvétel – ideértve a feltöltött felvétellel azonos munkapéldányt is – lejátszásával,
b) az ügyirat kézbesítését a letöltött felvétel – ideértve a feltöltött felvétellel azonos munkapéldányt is – kézbesítésével vagy továbbításával
kell biztosítani.
(2) A hozzáféréssel rendelkező bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság tagja, alkalmazottja, dolgozója a Központi Médiatárban tárolt felvételről a feladatkörének ellátása körében, a saját rendszerében munkapéldányt hozhat létre. A felvétel feltöltését követően a feltöltést megelőzően használt adathordozón lévő felvétel munkapéldányként felhasználható. A munkapéldány nem képezi az ügyiratok részét.”

10. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. június 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet 1–17. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelethez9

1

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére