• Tartalom

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

2022.04.30.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 14–17. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A letartóztatottak elhelyezése

1. § (1) Ha a letartóztatás a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 388. § (1) bekezdése szerinti büntetés-végrehajtási intézetben – megyei büntetés-végrehajtási intézet hiányában – nem hajtható végre, a letartóztatást az 1. melléklet szerinti büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) A letartóztatott katonát a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) által erre kijelölt büntetés-végrehajtási intézet elkülönített részlegében kell elhelyezni, ha a bíróság a letartóztatást katonai fogdában rendeli végrehajtani.

(3)1 Az országos parancsnok a Bv. tv. 388. § (1) bekezdése szerinti hatáskörét a rendelkezési jogkör gyakorlójának hozzájárulásával gyakorolhatja. Ha a büntetés-végrehajtási intézetek telítettségének mérséklése érdekében szükséges, az országos parancsnok a vádemelést követően az előzetes hozzájárulás kérése helyett a rendelkezési jogkör gyakorlójának tájékoztatása mellett a letartóztatott átszállításáról rendelkezhet.

2. § A letartóztatott a nem jogerős ítélet meghozatala után – a bíróság előzetes hozzájárulásával – az ítéletben megállapított végrehajtási fokozatnak megfelelő büntetés-végrehajtási intézetben is elhelyezhető.

3. § A letartóztatott fiatalkorút a nem jogerős ítélet meghozatala után – a bíróság előzetes hozzájárulásával – a 2. melléklet szerinti büntetés-végrehajtási intézetben kell elhelyezni.

2. A szabadságvesztésre ítéltek elhelyezése

4. § A szabadságvesztésre ítéltet a Bv. tv.-ben és az e rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével kell elhelyezni, lehetőség szerint abban a büntetés-végrehajtási intézetben, amelyben biztosítható a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet által megadott szempontok szerint összeállított kockázatértékelési összefoglaló jelentésben meghatározott reintegrációs program végrehajtása.

5. § (1) A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézeteket a 3. melléklet határozza meg.

(2) A 3. melléklet II. pontja szerinti büntetés-végrehajtási intézetben – az országos parancsnok engedélyével – olyan enyhébb rezsimkategóriába sorolt fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzés.

(3) A szabadságvesztés – az elhelyezési lehetőségekre tekintettel – megyei (fővárosi) büntetés-végrehajtási intézetben is végrehajtható különösen

a) intézetfenntartási munkák elvégzése érdekében,

b) foglalkoztatási célból,

c) reintegrációs célból,

d) biztonsági okból vagy

e) a szabadságvesztés hátralévő tartamára figyelemmel.

6. § A fiatalkorú szabadságvesztésre ítéltek elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézeteket a 2. melléklet határozza meg.

7. § A katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztést az országos parancsnok által erre kijelölt büntetés-végrehajtási intézet elkülönített részlegén kell végrehajtani.

8. § Az országos parancsnok a szabadságvesztés végrehajtására a Bv. tv. 97. § (1) bekezdése alapján kivételesen – indokolt esetben – más büntetés-végrehajtási intézetet is kijelölhet.

3. Az elzárásra ítélt személyek elhelyezése

9. § A felnőtt korú elzárásra ítélt személy elzárását az elzárásra ítélt személy lakcíme vagy szálláshelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

10. § A Magyarországon lakcímmel vagy szálláshellyel nem rendelkező felnőtt korú személy elzárását az elzárást kiszabó bíróság székhelye szerint illetékes, a 4. mellékletben meghatározott büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

11. § A 9. és 10. § szerinti személy elzárását az 5. melléklet szerinti táblázat 5. sorában foglalt büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani, ha

a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 92–92/B. §-a szerinti beszámítást követően az elzárásból több mint tizenöt nap van hátra, vagy

b) a 9. és 10. § szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség az elzárás végrehajtására.

12. § (1) A fiatalkorúak elzárását a fiatalkorú elzárásra ítélt lakóhelyéhez legközelebbi, az 5. melléklet szerinti táblázat 3. sorában foglalt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha a Btk. 92–92/B. §-a szerinti beszámítást követően az elzárásból kevesebb mint tizenöt nap van hátra, az (1) bekezdés szerinti személy elzárását a 4. mellékletben meghatározott, a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani.

13. § A katonák elzárását az országos parancsnok által erre kijelölt büntetés-végrehajtási intézet elkülönített részlegén kell végrehajtani.

4. A szabálysértési elzárást töltő személyek elhelyezése

14. § (1) A felnőttkorúak szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a 4. mellékletben meghatározott, a szabálysértési elzárást töltő személy lakóhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy szabálysértési elzárását az 5. melléklet szerinti táblázat 5. sorában foglalt büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani, ha

a) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 9. § (3) bekezdése szerinti beszámítást követően a szabálysértési elzárásból több mint tizenöt nap van hátra, vagy

b ) az (1) bekezdés szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség a szabálysértési elzárás végrehajtására.

15. § (1) A Magyarországon lakcímmel vagy szálláshellyel nem rendelkező személy szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a 4. mellékletben meghatározott, a szabálysértési elzárást kiszabó bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személy szabálysértési elzárását az 5. melléklet szerinti táblázat 5. sorában foglalt büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani, ha

a) az Szabs. tv. 9. § (3) bekezdése szerinti beszámítást követően a szabálysértési elzárásból több mint tizenöt nap van hátra, vagy

b) az (1) bekezdés szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben férőhely hiányában nincs lehetőség a szabálysértési elzárás végrehajtására.

16. § (1) A fiatalkorúak szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, a fiatalkorú lakóhelyéhez legközelebbi, az 5. melléklet szerinti táblázat 3. sorában foglalt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

(2) Ha az Szabs. tv. 9. § (3) bekezdése szerinti beszámítást követően a szabálysértési elzárásból kevesebb mint tizenöt nap van hátra, az (1) bekezdés szerinti személy szabálysértési elzárását a 4. melléklet szerint illetékes büntetés-végrehajtási intézetben is végre lehet hajtani.

17. § A katonák szabálysértési elzárását, ha azt büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, az országos parancsnok által erre kijelölt büntetés-végrehajtási intézet elkülönített részlegén kell végrehajtani.

5. A rendbírság helyébe lépő elzárást töltő személyek elhelyezése

18. § A rendbírság helyébe lépő elzárást töltő személyek elhelyezésére a szabálysértési elzárást töltő személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. Az anya és a gyermek együttes elhelyezése

19. § Az anya és a gyermek együttes elhelyezését a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet erre kijelölt részlegén (a továbbiakban: anya-gyermek részleg) kell biztosítani. Az anya-gyermek részlegen az anyákon kívül más, szabadságvesztésre ítélt, elzárásra ítélt, letartóztatott, szabálysértési elzárást töltő vagy rendbírság helyébe lépő elzárást töltő személy nem helyezhető el.

7. Védett fogvatartott elhelyezése

20. § A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti védett fogvatartott elhelyezésére alkalmas bv. intézetet az országos parancsnok a Tanúvédelmi Szolgálat egyetértésével jelöli ki.

8. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

22. §2

1. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez3

Letartóztatottak részére kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek megyei büntetés-végrehajtási intézettel nem rendelkező megyék esetében

 

A

B

1

Megye

Büntetés-végrehajtási intézet

2

Csongrád-Csanád megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Szegedi Fegyház és Börtön

3

Komárom-Esztergom megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén a vádemelésig

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

4

Komárom-Esztergom megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén a vádemelést követően

Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

5

Nógrád megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

6

Pest megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

7

Vas megye illetékességi területén belül eljáró bíróság vagy ügyészség esetén

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

2. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez

A fiatalkorú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

1

Büntetés-végrehajtási intézet és székhelye

Végrehajtási fokozat

2

A fiatalkorú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

3

Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Pécs

börtön, fogház

4

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Kecskemét

börtön, fogház

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Szirmabesenyő

börtön, fogház

6

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)

börtön, fogház

7

A fiatalkorú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

8

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete – Kecskemét

börtön, fogház

3. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez4

I. A felnőtt korú szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

 

1

Büntetés-végrehajtási intézet

Végrehajtási fokozat

 

2

A felnőtt korú férfi szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

3

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

4

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

5

Budapesti Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

6

Kalocsai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

7

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

8

Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

9

Márianosztrai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

10

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

11

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

12

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön, fogház

 

13

Szegedi Fegyház és Börtön

fegyház, börtön, fogház

 

14

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

15

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

16

Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

17

Váci Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

17a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

17b

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

18

A felnőtt korú női szabadságvesztésre ítéltek részére kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

19

Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön

 

20

Kalocsai Fegyház és Börtön

fegyház, börtön

 

21

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

22

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

23

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

24

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

fegyház, börtön, fogház

 

25

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

 

26

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

börtön, fogház

II. Azon büntetés-végrehajtási intézetek, amelyekben olyan enyhébb rezsimkategóriába sorolt
fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt is elhelyezhető, akinek engedélyezett
a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzés

1. Az I. pontban foglalt táblázat A:3, A:8, A:10 és A:16 mezője szerinti büntetés-végrehajtási intézet.

4. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez5

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő személy lakóhelye szerint kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet

2

Budapest főváros

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

3

Pest megye és Komárom-Esztergom megye

a) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – Baracska (férfiak)

b) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

4

Baranya megye

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

5

Bács-Kiskun megye

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

6

Békés megye

Szegedi Fegyház és Börtön

7

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

8

Csongrád-Csanád megye

Szegedi Fegyház és Börtön

9

Fejér megye

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

10

Győr-Moson-Sopron megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

11

Hajdú-Bihar megye

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

12

Heves megye

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

13

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

14

Nógrád megye

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

15

Somogy megye

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

16

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

17

Tolna megye

Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

18

Vas megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

19

Veszprém megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

20

Zala megye

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

5. melléklet a 16/2018. (VI. 7.) BM rendelethez6

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek, valamint az e rendeletben meghatározott esetben kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

 

A

B

1

Lakóhely

Büntetés-végrehajtási intézet

2

Az elzárásra ítélt, illetve a szabálysértési elzárást töltő fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek

3

Budapest főváros és az ország bármelyik megyéje

a) Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) (fiatalkorú férfiak)
b) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete
– Kecskemét (fiatalkorú férfiak és fiatalkorú nők)
c) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (fiatalkorú nők)

4

Az e rendeletben meghatározott esetben a 4. mellékletben foglaltaktól eltérően kijelölhető büntetés-végrehajtási intézetek

5

Budapest főváros
és az ország bármelyik megyéje

a) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
b) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
c) Budapesti Fegyház és Börtön (férfiak)
d) Szegedi Fegyház és Börtön (férfiak)
e) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
f) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
g) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
h) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
i) Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)
j) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak)
k) Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (férfiak és nők)

1

Az 1. § (3) bekezdése a 14/2022. (IV. 29.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 25/2020. (VII. 15.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelet 1. §-ával megállapított, a 25/2020. (VII. 15.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. melléklet a 14/2022. (IV. 29.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a 2/2019. (I. 22.) BM rendelet 3. §-a, a 25/2020. (VII. 15.) BM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére