• Tartalom

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet

az energetikai auditálási és energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő díjakról

2019.01.22.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Regisztrációs díj

1. § (1) Az energetikai auditálási tevékenység folytatására irányuló kérelmet benyújtó személy és szervezet által fizetendő regisztrációs díj mértékét az 1. melléklet A. pontja tartalmazza.

(2) Az energetikai szakreferensi tevékenység folytatására irányuló kérelmet benyújtó személy és szervezet által fizetendő regisztrációs díj mértékét a 2. melléklet A. pontja tartalmazza.

2. § A regisztrációs díjat a tevékenység folytatására irányuló kérelemmel egyidejűleg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 10032000-01714373-00000000 számú fizetési számlájára (a továbbiakban: fizetési számla) történő készpénzbefizetéssel vagy az arra történő átutalással kell megfizetni.

3. § Az 1. § és 2. § szerinti eljárásokban

a) a regisztrációs díj tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében,

b) a mulasztási bírság tekintetében az Itv. 82. §-ában, valamint

c) a megfizetett regisztrációs díj visszatérítése tekintetében az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell, azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e rendelet tekintetében regisztrációs díjat kell érteni.

2. Nyilvántartási díj

4. § (1) Az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet által fizetendő éves nyilvántartási díj mértékét az 1. melléklet B. pontja tartalmazza.

(2) A természetes személy energetikai szakreferens és az energetikai szakreferens szervezet által fizetendő éves nyilvántartási díj mértékét a 2. melléklet B. pontja tartalmazza.

5. § A nyilvántartási díjat – a 6. §-ban foglalt eltéréssel – a nyilvántartási díjfizetésre kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) tárgyév január 31-éig fizeti meg a Hivatal fizetési számlájára történő készpénzbefizetéssel vagy az arra történő átutalással.

6. § Ha a kötelezett a tevékenységét év közben kezdi meg, akkor a nyilvántartási díj időarányos részét a tevékenység megkezdését engedélyező határozat véglegessé válását követő harmincadik munkanapig köteles az 5. § szerinti módon megfizetni.

7. § A kötelezett a nyilvántartási díj teljes tárgyévi összegét köteles megfizetni abban az esetben, ha a tárgyév január 31-éig nem jelenti be a Hivatalnak, hogy a tevékenységét megszünteti.

3. A nyilvántartási díj visszatérítésének szabályai

8. § A nyilvántartási díj a kötelezettnek a Hivatalhoz benyújtott kifejezett kérelme alapján, kizárólag abban az esetben téríthető vissza, ha a kötelezett a tárgyévre vonatkozó nyilvántartási díjfizetési kötelezettségének a tárgyév január 31-ig eleget tett, és a fizetési kötelezettség teljesítését követően, de legkésőbb a tárgyév január 31-éig bejelenti, hogy tevékenységét megszünteti. Egyéb esetben a nyilvántartási díj kötelezett részére való visszatérítésének nincs helye.

9. § A 8. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén a Hivatal a visszatérítést a kötelezett által megadott bankszámlaszámra történő utalással teljesíti.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

A.     Regisztrációs díj

 

A

B

1.

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

2.

energetikai auditor

50 000 Ft

3.

energetikai auditáló szervezet

200 000 Ft

B.     Éves nyilvántartási díj

 

A

B

1.

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

2.

energetikai auditor

20 000 Ft

3.

energetikai auditáló szervezet

200 000 Ft

2. melléklet a 16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelethez

A.     Regisztrációs díj

 

A

B

1.

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

2.

természetes személy energetikai szakreferens

5 000 Ft

3.

energetikai szakreferens szervezet

100 000 Ft

B.     Éves nyilvántartási díj

 

A

B

1.

Kötelezett megnevezése

Díj mértéke

2.

természetes személy energetikai szakreferens

5 000 Ft

3.

energetikai szakreferens szervezet

100 000 Ft

1

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére